Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2010
CiteertitelVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp15

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011Intrekking

10-11-2009

De Wiekslag, 17-11-2009

15

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2010

 

Agendanummer:

Vergadering: 10 november 2009

De raad van de gemeente Winsum;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2010

 

 

 

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “brandweerrechten” worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

 • 3.

  Rechten als bedoeld in her eerste lid kunnen ter zake van de onder het tweede lid genoemde activiteiten wel worden geheven indien op verzoek bijstand wordt verleend buiten de gemeente Winsum.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • 1.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • 2.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 4 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 21 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2008” van 20 november 2007, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van de verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2010”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 10 november 2009.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

de griffier,

Tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de “verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2010”.

 

Algemeen

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Personele diensten

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.1.1

het verrichten van wacht-, waak- en controlediensten per personeelslid, per uur:

 

 

 

niveau HBT (hoofdbrandwacht)

41,05

 

niveau kaderlid

51,42

 

niveau MBO/derden

51,42

 

niveau officier

74,36

 

 

 

 

1.1.2

dienstverlening in verband met liftopsluitingen, per gebruiksuur met een:

 

 

1.1.2.1

dienstauto

27,09

1.1.2.2

tankautospuit

70,47

1.1.2.3

hulpverleningswagen

76,01

 

met dien verstande, dat wanneer het hulpverlening betreft, er geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

 

 

 

 

1.1.3

het uitrukken voor een automatische brandmelding, veroorzaakt door onoplettendheid of een foutieve handeling, per gebruiksuur met een:

 

 

1.1.3.1

dienstauto

27,09

1.1.3.2

tankautospuit

70,47

 

 

 

 

1.1.3.3

hulpverleningswagen

76,01

 

met dien verstande, dat per kalenderjaar geen rechten zijn verschuldigd tot het maximum percentage ongewenste/onechte meldingen conform het gestelde in NEN 2535 (Brandveiligheid van gebouwen. Brandmeld-installaties. Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen.)

 

 

 

 

 

 

1.2

Voor de tarieven onder 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.3.1, 1.1.3.2 en 1.1.3.3 geldt, dat voor de chauffeurs en de bezetting van het betreffende voertuig, afzonderlijk de mensuren in rekening worden gebracht, overeenkomstig het tarief onder 1.1.1 van deze tabel.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Verrichten van diensten

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van diensten, per gebruiksuur met een:

 

 

2.1.1

dienstauto

27,09

2.1.2

tankautospuit

70,47

2.1.3

hulpverleningswagen

76,01

 

 

 

 

2.2

Voor de tarieven onder 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.3 geldt, dat voor de chauffeurs en de bezetting van het betreffende voertuig, afzonderlijk de mensuren in rekening worden gebracht overeenkomstig het tarief onder 1.1.1 van deze tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Overige diensten

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de dienstverlening bij toegangsverschaffing van een perceel, per gebruiksuur met een:

 

 

3.1.1

dienstauto

27,09

3.1.2

tankautospuit

70,47

3.1.3

hulpverleningswagen

76,01

 

 

 

 

3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van hulp of bijstand ter afwending, respectievelijk ter beperking van ingevolge storm, wind, wateroverlast, dan wel een andere oorzaak, dreigende of ontstane schade, per gebruiksuur met een:

 

 

3.2.1

dienstauto

27,09

3.2.2

tankautospuit

70,47

3.2.3

hulpverleningswagen

76,01

 

 

 

 

3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het reinigen van een verontreinigd wegdek (exclusief de te gebruiken schoonmaakmiddelen) per gebruiksuur met een:

 

 

3.3.1

dienstauto

27,09

3.3.2

tankautospuit

70,47

3.3.3

hulpverleningswagen

76,01

 

 

 

 

3.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bevrijden/redden van een dier als gevolg van nalatigheid van de eigenaar of de verantwoordelijke persoon, per gebruiksuur met een:

 

 

3.4.1

dienstauto

27,09

3.4.2

tankautospuit

70,47

3.4.3

hulpverleningswagen

76,01

 

 

 

 

3.5

Voor de tarieven onder 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2 en 3.4.3 geldt, dat voor de chauffeurs en de bezetting van het betreffende voertuig, afzonderlijk de mensuren in rekening worden gebracht, overeenkomstig het tarief onder 1.1.1 van deze tabel.

 

 

3.6

Voor de inzet van materieel van derden, zullen de tarieven zoals die door derden worden gehanteerd, worden doorberekend.

 

 

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De bepalingen die op grond van dit besluit worden gewijzigd, blijven van toepassing op belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 10 november 2009

De raad voornoemd,

de voorzitter,

de griffier,