Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229
 2. Wet milieubeheer, art. 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201728-12-2018Nieuwe regeling

10-11-2016

Elektronisch gemeenteblad, 20-12-2016

6

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017

Agendanummer: 6

Vergadering: 10 november 2016

De raad van de gemeente Winsum;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 (Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017)

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden geheven:

 • a.

  een afvalstoffenheffing;

 • b.

  reinigingsrechten.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  minicontainer: het van gemeentewege voor de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en/of restafval verstrekt inzamelmiddel;

 • b.

  verzamelcontainer: het van gemeentewege voor de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en/of restafval verstrekt inzamelmiddel ten behoeve van een groep van percelen;

 • c.

  gft-afval: groente-, fruit- en tuinafval;

 • d.

  restafval: huishoudelijk afval niet zijnde gft-afval;

 • e.

  perceel: een gebouwde onroerende zaak, of gedeelte daarvan, dat blijkens indeling en inrichting bestemd is om als afzonderlijk geheel door een particuliere huishouding te worden gebruikt;

 • f.

  groep van percelen: een groep van meerdere percelen waarvoor gemeenschappelijk gebruik wordt gemaakt van één of meerdere verzamelcontainers;

 • g.

  gebruik maken: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet Milieubeheer;

 • h.

  grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.

HOOFDSTUK II AFVALSTOFFENHEFFING

Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

 • 3.

  In afwijking van lid 1 wordt bij aanbieding van de containers belasting geheven van de eigenaar van een perceel wanneer geen feitelijke gebruiker bekend is.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel met inachtneming van de overige leden van dit artikel.

 • 2.

  Het aantal aanbiedingen per perceel en het gewicht van de periodiek ingezamelde afvalstoffen van een perceel wordt, naast een vast bedrag per perceel, aangemerkt als maatstaf van heffing van de in hoofdstuk 1 van de tarieventabel genoemde belasting.

 • 3.

  Het aantal aanbiedingen per perceel, niet zijnde een groep van percelen waarvoor gebruik wordt gemaakt van een verzamelcontainer, wordt vastgesteld met behulp van containerherkennings- en registratieapparatuur op de inzamelauto. Voor de berekening van de belasting wordt uitgegaan van het aantal malen dat een minicontainer ter lediging wordt aangeboden, zoals is vastgesteld met behulp van de containerherkennings- en registratieapparatuur op de inzamelauto.

 • 4.

  Het gewicht van de periodiek ingezamelde afvalstoffen per inzamelbeurt per perceel dat niet behoort tot een groep van percelen wordt vastgesteld als het verschil van het gewicht van de betreffende container vóór lediging en het gewicht na lediging.

 • 5.

  De vaststelling van het totaal per belastingtijdvak ingezamelde gewicht van de periodiek ingezamelde afvalstoffen van een perceel, niet zijnde een groep van percelen waarvoor gebruik wordt gemaakt van een verzamelcontainer, vindt plaats door een optelling van de gewichten van het periodiek ingezamelde groente-, fruit- en tuinafval van dit perceel in het betreffende belastingtijdvak en een optelling van de gewichten van het periodiek ingezamelde restafval van dit perceel.

 • 6.

  Voor de berekening van de belasting van een perceel dat behoort tot een groep van percelen waarvoor gebruik wordt gemaakt van een verzamelcontainer, wordt uitgegaan van het gemiddeld afval aanbod per jaar per huishouden binnen de gemeente Winsum, zoals is opgenomen in Hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 7.

  Indien tijdens enige inzamelbeurt door een calamiteit of door een technische storing van de inzamelauto of van de op de inzamelauto geplaatste containerherkennings- of registratieapparatuur waarmee de gegevens van de geledigde containers worden opgeslagen geen automatische herkenning, registratie of gegevensverwerking plaatsvindt, wordt voor de inzameling van de afvalstoffen per perceel, ongeacht of de bij deze percelen behorende containers wel of niet worden aangeboden voor de inzamelbeurt, geen forfaitaire lediging en gewicht in rekening gebracht.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalender maanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat voor de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1.1. van de tarieventabel aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

 • 5.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 9 Vrijstellingen

 • 1.

  Geen belasting wordt geheven van percelen voor de publieke dienst bestemd, waarvan de gemeente genothebbende is.

 • 2.

  De belasting wordt niet geheven ter zake van belastingplichtigen die op basis van medische indicatie een extra restafvalcontainer aanvragen. Bij de aanvraag hoort een schriftelijke verklaring van de huisarts of medisch specialist, waaruit blijkt dat als gevolg van een chronische ziekte of handicap extra afval wordt aangeboden.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.
  • De op grond van artikel 7, eerste lid, verschuldigde belasting moet, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, worden betaald :

   • a.

    in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de

    maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

   • b.

    in afwijking van onder a. geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 120,00 doch minder is dan € 2.500,00, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in negen nagenoeg gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • c.

  in afwijking van onder a. geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan gelijk is aan of minder is dan € 25,00, dat de aanslagen moeten worden betaald in één termijn. De eerste en tevens laatste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.
  • De belasting moet worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 7, tweede lid:

   • a.

    mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

   • b.

    schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 21 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend tot een maximumbedrag van € 295,00.

HOOFDSTUK III REINIGINGSRECHTEN

Artikel 12 Belastbaar feit

Onder de naam "reinigingsrechten" worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 13 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene, op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 14 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de hoofdstukken 2 en 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 15 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 16 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande, dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 • 2.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 17 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten
 • 1.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalender maanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist.

Artikel 18 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening, of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 19 Vrijstellingen

Geen belasting wordt geheven van percelen voor de publieke dienst bestemd, waarvan de gemeente genothebbende is.

Artikel 20 Termijnen van betaling

 • 1.
  • a.

   De op grond van artikel 15, eerste lid, verschuldigde aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

   • b.

    In afwijking van onder a. geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 120,00 doch minder is dan € 2.500,00, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in negen nagenoeg gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

  • c.

   in afwijking van onder a. geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan gelijk is aan of minder is dan € 25,00, dat de aanslagen moeten worden betaald in één termijn. De eerste en tevens laatste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

   • 2.

    De rechten moet worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 15, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan op het moment van het doen van de kennisgeving:

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 21 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 21 Kwijtschelding

Bij de invordering van de reinigingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

HOOFDSTUK IV AANVULLENDE BEPALINGEN

Artikel 22 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen.

Artikel 23 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015" van 18 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 10 november 2016.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,Tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de “verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017”.

Algemeen

Alle in deze tarieventabel opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

1.1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar

120,00

1.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1.1 en 1.1.4

 

 

 

wordt de belasting voor percelen die beschikken over een

 

 

 

eigen afvalcontainer voor overige huishoudelijke

 

 

 

afvalstoffen (restcontainer) en een groente-, fruit- en

 

 

 

tuinafvalcontainer (gft-container) als volgt geheven

 

 

1.1.2.1

Voor het ledigen van een restafvalcontainer per lediging

1,00

1.1.2.2

Voor het ledigen van een gft-container per lediging

1,00

1.1.2.3

Voor het restafval welke periodiek wordt ingezameld per

 

 

 

kilogram

0,20

1.1.2.4

Voor gft-afval welke periodiek wordt ingezameld per

 

 

 

kilogram

0,04

1.1.3

De belasting als bedoeld in artikel 1.1.1 wordt voor

 

 

 

percelen die niet zelf over een gft- en restafvalcontainer

 

 

 

beschikken en die gebruik maken van een

 

 

 

verzamelcontainer vermeerderd met het gemiddeld

 

 

 

afvalaanbod per jaar per huishouden:

76,71

1.1.4

De belasting als bedoeld in 1.1.1 wordt vermeerderd met

 

 

 

het op 1 januari van het belastingtijdvak of, indien de

 

 

 

belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de

 

 

 

belastingplicht, in gebruik hebben van een extra

 

 

 

minicontainer, per minicontainer

60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

1.2.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt

 

 

 

de belasting voor het op aanvraag inzamelen van

 

 

 

grove huishoudelijke afvalstoffen per kubieke meter

18,26

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten

2.1

Het recht bedraagt per belastingjaar voor het éénmaal

 

 

 

per twee weken ophalen, beschikbaar stellen, het

 

 

 

gebruik dan wel het ledigen van containers en het

 

 

 

verwijderen van het daarin verzamelde bedrijfsafval

 

 

 

per container per bedrijfspand

317,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten

3.1

Het recht bedraagt voor het achterlaten van dode

 

 

 

honden en katten op een daartoe van gemeentewege

 

 

 

ingevolge de destructieverordening aangewezen

 

 

 

verzamelplaats, per hond of kat

23,70

3,2

Het tarief bedraagt voor het inleveren van gevaarlijk

 

 

 

afval op het gemeentelijk kga-depot of het op aanvraag

 

 

 

ophalen van gevaarlijk afval, per kilogram, voor:

 

 

 

zuren

2,15

 

fotochemicaliën

0,93

 

logen

2,05

 

oliehoudend vast poreus

1,70

 

oliefilters

1,11

 

afvalolie

0,76

 

verfafval

1,46

 

inktafval

1,42

 

cosmetica/medicijnafval

1,46

 

injectienaalden

1,65

 

oplosmiddelen halogeenarm

1,13

 

organisch halogeenarm

1,42

 

poetsdoeken

1,14

 

koelvloeistof

1,14

 

teer/tectyl/bitumen

1,47

 

afgewerkte olie

0,76

 

halogeenrijke afvalstoffen

2,85

 

oplosmiddelen halogeenrijk

2,85

 

bestrijdingsmiddelen

1,92

 

batterijen < 1 kg

0,38

 

batterijen > 1 kg

2,85

 

accu’s

0,35

 

Ni-Cd batterijen

0,38

 

gasontladingslampen

3,56

 

kwikhoudend afval

30,92

 

verontreinigde emballage

1,51

 

spuitbussen

2,87

 

pcb houdend afval

15,89

 

asbesthoudend afval

0,52

 

lab. Chemicaliën

3,82

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De bepalingen die op grond van dit besluit worden gewijzigd, blijven van toepassing op belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 10 november 2016

De raad voornoemd,

de voorzitter,

de griffier,