Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
CiteertitelVerordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Winsum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpomgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.4
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.5
 3. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-201601-10-2016Nieuwe regeling

27-09-2016

Elektronisch gemeenteblad, 11-10-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT

De raad van de gemeente Winsum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 5.4, eerste lid, 5.5van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Winsum

 

 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -
  • wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

    

 • -

  uitvoering en handhaving: vergunningverlening, toezicht en handhaving

 • -

  betrokken wetten: de wet en de wetten, bedoeld in arikel 5.1 van de wet, voor zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat (een van de artikelen van) hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;

 • -

  kwaliteitscriteria: de in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organiaties die met de vergunningverlening, toezicht en handhaving van de betrokken wetten zijn belast.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

Paragraaf 2. Kwaliteit

Artikel 3. Betrokkenheid van de raad

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van de voor de gemeente vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen krachtens artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht gestelde doelen.

 • 2.

  De doelen, waar deze gestalte krijgen in de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten, bedoeld in artikel 2, hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de dienstverlening;

  • b.

   de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  • c.

   de financiën;

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen de kwaliteitscriteria voor de kwaliteit van uitvoering en handhaving vast, alsmede de daaruit voortvloeiende uitvoerignskaders.

 • 2.

  Het kwaliteitsniveau voor de uitvoering en handhaving is minimaal gelijk an de kwaliteitscriteria.

 • 3.

  Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de kwaliteitscriteria van toepassing.

 • 4.

  Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aande gemeenteraad.

 • 5.

  Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2016.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Winsum.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 27 september 2016.

De raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier