Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Regeling tegemoetkoming kosten beeldschermbril gemeente Winsum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling tegemoetkoming kosten beeldschermbril gemeente Winsum
CiteertitelRegeling tegemoetkoming kosten beeldschermbril gemeente Winsum
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Arbeidsomstandighedenwet, art. 3
 2. Arbeidsomstandighedenbesluit, art. 5.11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-200901-01-2015Nieuwe regeling

18-08-2009

De Wiekslag, 14-12-2010

34/12

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling beeldschermbril 2009.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Winsum;

gelet op artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 

overwegende:

 

dat op basis van genoemd artikel de werkgever verplicht is om een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren;

dat de werkgever daarbij onder meer zorgt voor doeltreffende maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers;

dat het gewenst is een regeling vast te stellen waarbij een tegemoetkoming wordt verstrekt in de kosten van een beeldschermbril;

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad.

besluit:

Regeling tegemoetkoming kosten beeldschermbril gemeente Winsum

Het doel van deze regeling is de medewerker de mogelijkheid te bieden op kosten van de werkgever oogonderzoek te ondergaan, en indien nodig, een speciale beeldschermbril aan te schaffen voor beeldschermbrilgerelateerde oogklachten.

Artikel 1 – Begripsbepalingen

 • In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker: de medewerker van de gemeente Winsum met een aanstelling of arbeidsovereenkomst op grond van hoofdstuk 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) met de minimale duur van 1 jaar;

 • b.

  werkgever: de gemeente Winsum;

 • c.

  beeldschermwerk: werk waarbij gebruik wordt gemaakt van beeldscherm van gemiddeld minimaal twee uur per dag;

 • d.

  beeldschermbril: een bril die qua sterkte is aangepast aan het werken met een beeldscherm, zijnde een oogcorrectiemiddel als bedoeld in artikel 5.11 vierde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 • e.

  vakopticien: opticien aangesloten bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO);

 • f.

  oogonderzoek: een onderzoek dat betrekking heeft op de ogen en het gezichtsvermogen, mede in relatie tot het verrichten van arbeid aan een beeldscherm.

Artikel 2 – Oogonderzoek

 • 1.

  Indien gewenst kunnen medewerkers die voor de eerste keer beeldscherm-werkzaamheden gaan verrichten een oogonderzoek bij de bedrijfsarts laten uitvoeren.

 • 2.

  De medewerker wordt altijd in de gelegenheid gesteld om bij de bedrijfsarts een oogonderzoek te ondergaan, als zich bij hem gezichtsstoornissen voordoen die het gevolg kunnen zijn van het verrichten van arbeid aan een beeldscherm.

 • 3.

  De medewerker met gezichtsstoornissen of andere klachten die het gevolg kunnen zijn van het verrichten van arbeid aan een beeldscherm krijgt een oogonderzoek aangeboden. Deze wordt uitgevoerd door een vakopticiën. Indien gewenst kan hier een overleg met de bedrijfsarts aan vooraf gaan.

 • 4.

  De kosten van het oogonderzoek, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, komen voor rekening van de werkgever.

Artikel 3 – Tegemoetkoming

 • 1.

  Als de resultaten van het oogonderzoek door de vakopticiën, bedoeld in het derde lid van artikel 2, dit vereisen en normale oogcorrectiemiddelen niet kunnen worden gebruikt, heeft de medewerker recht op een tegemoetkoming van de werkgever in de kosten van een speciale, met zijn arbeid verband houdende, beeldschermbril.

 • 2.

  De tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid bedraagt:

  • a.

   de kosten van een montuur tot een maximum van € 100,-;

  • b.

   bij een beeldschermbril met enkelvoudige glazen: de kosten van de glazen tot een maximum van € 50 per glas;

  • c.

   bij een beeldschermbril met gecombineerde glazen: de kosten van bifocale glazen met een maximum van € 100 per glas;

  • d.

   bij een aangepaste multifocale beeldschermbril: de kosten van multifocale glazen met een maximum van € 200 per glas.

 • 3.

  Ingeval van een beeldschermbril komen voorts voor rekening van de werkgever:

  • a.

   de kosten van het ontspiegelen van de glazen en

  • b.

   bij brillenglazen met een sterkte van + 5 of –5 of hoger: de meerkosten van dun glas tot een maximum van € 25 per glas of

  • c.

   bij brillenglazen met een sterkte van + 10 of – 10 of hoger: de meerkosten van extra dun glas tot een maximum van € 50 per glas.

 • 4.

  De hiervoor genoemde bedragen zijn telkens inclusief BTW.

 • 5.

  Een eventuele vergoeding die wordt verstrekt door de ziektekostenverzekeraar wordt op de tegemoetkoming in mindering gebracht.

Artikel 4 – Extra’s

 • 1.

  De medewerker is vrij in zijn keuze van het montuur.

 • 2.

  Het staat de medewerker vrij om een montuur en glazen aan te schaffen voor hogere bedragen dan waartoe de tegemoetkoming strekt. De meerkosten van een duurder montuur en/of duurdere glazen komen voor rekening van de medewerker.

 • 3.

  De medewerker is vrij om een beeldschermbril desgewenst te laten voorzien van extra’s zoals een hardingslaag, (extra) dun, gekleurd en/of zelfkleurend glas. De meerkosten hiervan komen voor rekening van de medewerker.

Artikel 5 – Frequentie aanspraak

 • 1.

  De aanspraak op de tegemoetkoming bestaat:

  • a.

   voor een montuur: éénmaal per vijf kalenderjaren;

  • b.

   voor brillenglazen: telkens als dit noodzakelijk blijkt op grond van een oogonderzoek.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan de werkgever besluiten om de medewerker op een eerder tijdstip een tegemoetkoming in de kosten van een nieuw montuur toe te kennen, als de medewerker aannemelijk kan maken dat hij brillenglazen nodig heeft die niet in het bestaande montuur kunnen worden verwerkt.

 • 3.

  Als een beeldschermbril moet worden vervangen door eigen toedoen of nalatigheid van de medewerker, kan de werkgever besluiten om de tegemoetkomingen genoemd in artikel 3, eerste lid, op een lager percentage of nihil vast te stellen.

Artikel 6 – Factuur

 • 1.

  Als het oogonderzoek en een beeldschermbril naar het oordeel van de vakspecialist noodzakelijk is, krijgt de medewerker de tegemoetkoming in de kosten vergoed op basis van een gespecificeerde factuur van de vakopticiën.

 • 2.

  Uit de factuur moet in elk geval blijken wat de kosten zijn van het oogonderzoek, het montuur, de glazen, de sterkte van de glazen en eventuele extra’s.

Artikel 7 – Privégebruik

 • 1.

  Het is de medewerker met een beeldschermbril toegestaan om deze aan te wenden voor privégebruik.

Artikel 8 – Overige bepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de gemeentesecretaris.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als Regeling tegemoetkoming beeldschermbril gemeente Winsum.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Winsum, 18 augustus 2009

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Winsum,

M.A.P. Michels, burgemeester.

drs. R.J. Bolt, secretaris