Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken en Werk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken en Werk
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken en Werk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 47
 2. Wet investeren in jongeren; art. 12, lid 1, sub d

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-08-201001-07-201001-01-2012Nieuwe regeling

08-07-2010

De Wiekslag, 10-08-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zaken

 

 

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zaken

Officiële titel

Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken en Werk De Marne en Winsum

Citeertitel

Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken

Wettelijke grondslag

Artikel 47 WWB en artikel 12, lid 1, sub d WIJ

Datum aanmaak

april 2010

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE ZAKEN EN WERK

De raad van de gemeente Winsum;

Gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand en artikel 12, lid 1, sub d van de Wet investeren in jongeren;

Besluit vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken en Werk

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

De wet: de Wet Werk en Bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en de Wet investeren in jongeren (WIJ)

Cliënt: de persoon die een uitkering ontvangt van de gemeenten Winsum en De Marne op grond van de wet, als bedoeld in het eerste lid, alsmede de persoon die behoort tot de personenkring als omschreven in artikel 7, eerste lid, onder a, van de WWB.

Cliëntenraad: de cliëntenraad van de gemeenten Winsum en De Marne. Belangenorganisaties: leden van het cliëntenraad kunnen worden voorgedragen door belangenorganisaties zoals vakbonden, kerken en dergelijke, indien dit niet mogelijk is door het cliëntenraad zelf.

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Winsum en De Marne.

De afdeling: de afdeling Sociale Zaken en Werk van de gemeente Winsum en de Marne.

Het hoofd: het hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Werk van de gemeenten De Marne en Winsum.

Hoofdstuk II: Samenstelling cliëntenraadArtikel 2

Artikel 2
 • 1.

  In de cliëntenraad zitten personen die deskundig zijn op het gebied van en/of actief betrokken zijn bij de uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving. Deze personen kunnen zowel dienstverlener als gebruiker zijn. Zij behartigen de belangen van de gebruikers van de sociale zekerheidswetten die door de afdeling worden uitgevoerd.

 • 2.

  Het minimale aantal leden van het cliëntenraad is 4 en maximaal 20.

 • 3.

  Leden van de cliëntenraad worden bij voorkeur voorgedragen uit de bestaande belangen- en cliëntengroepen, alsmede de groep jongeren tot 27 jaar in Winsum en De Marne. Nieuwe leden van het cliëntenraad worden door burgemeester en wethouders benoemd op voordracht van de leden van de cliëntenraad.

 • 4.

  De belangengroepen als bedoeld in het derde lid moeten voldoen aan de volgende voorwaarden :

 • a.

  het moeten belangenorganisaties zijn binnen de werkingssfeer van de afdelingen sociale zaken;

 • b.

  er moet sprake zijn van terugkoppeling naar de leden;

 • c.

  zij moeten hun werkterrein mede hebben in de gemeenten Winsum en De Marne;

 • d.

  de leden moeten direct belang hebben bij het sociaal beleid in genoemde gemeenten.

 • 5.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad dan wel het college van B&W.

Benoeming en zittingsduur leden cliëntenraad
Artikel 3
 • 1.

  Nieuwe of vervangende leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college op voordracht van de cliëntenraad. Bij vacatures van individuele leden van de cliëntenraad vindt er een open sollicitatieprocedure plaats.

 • 2.

  De cliëntenraad kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris/ plv.secretaris en een penningmeester.

 • 3.

  De zittingsduur van de leden is, behoudens tussentijds aftreden, vier jaar en herbenoeming kan nogmaals voor een periode van vier jaar. Een herbenoeming kan maximaal 2 keer plaatsvinden. De cliëntenraad stelt een rooster van aftreden vast. De leden blijven hun functie waarnemen, totdat een nieuwe benoeming heeft plaatsgevonden.

 • 4.

  Eindigt de hoedanigheid waaraan een lid zijn benoeming ontleent, dan houdt hij binnen drie maanden op lid van de cliëntenraad te zijn.

 • 5.

  De benoeming ter voorziening in tussentijds opengevallen plaatsen geschiedt bij voorkeur binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature.

 • 6.

  Het college kan op verzoek van de cliëntenraad en onder opgaaf van gemotiveerde redenen, een lid van de cliëntenraad schorsen of zijn lidmaatschap intrekken.

Hoofdstuk III: Taken en bevoegdheden cliëntenraad.
Artikel 4.
 • 1.

  Er is binnen de gemeenten Winsum en De Marne een cliëntenraad als bedoeld in artikel 47 van de WWB en artikel 12 van de WIJ

 • 2.

  Met de instelling van de cliëntenraad en het overleg wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de wet.

 • 3.

  De cliëntenraad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van B&W, de afdeling sociale zaken en werk en de gemeenteraad over alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijke beleid ten aanzien van cliënten betreffen, daaronder begrepen de wijze waarop rijkswetgeving wordt uitgevoerd.

 • 4.

  De gemeente heeft de taak voor tijdige toezending te zorgen van relevante beleidsvoorstellen aan de cliëntenraad voor advies.

 • 5.

  De cliëntenraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen. Evenmin kan worden geadviseerd betreffende het personeels- en organisatiebeleid van de gemeente.

Taken voorzitter en secretaris
Artikel 5
 • 1.

  Tot de taak van de voorzitter behoort:

 • a.

  het vaststellen van de agenda;

 • b.

  het bepalen van de dag en uur van de vergadering;

 • c.

  het leiden van de vergadering;

 • d.

  het handhaven van de orde;

 • e.

  het schorsen van de vergadering;

 • f.

  het peilen van meningen en het meedelen van uitslagen van stemmingen;

 • g.

  het vertegenwoordigen van de cliëntenraad naar buiten.

 • 2.

  Tot de taak van de secretaris behoort:

 • a.

  het openbaar bekendmaken van de agenda;

 • b.

  het mede opstellen van de agenda;

 • c.

  het bijwonen van de vergaderingen en zorgdragen voor de besluitenlijst;

 • d.

  het mede zorgdragen voor de uitvoering van besluiten;

 • e.

  het bewaken van de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;

 • f.

  in zijn algemeenheid het zorgdragen voor een goede ondersteuning van het cliëntenraad, opdat deze haar taak op een goede wijze kan uitvoeren.

Hoofdstuk IV: Vergaderingen, vergaderorde en besluitvorming
Artikel 6
 • 1.

  De cliëntenraad vergadert minimaal 4 keer per jaar of zoveel meer als waartoe zij besluit. Hiervan zijn minimaal 1 overlegvergaderingen met de wethouders van de gemeenten Winsum en De Marne.

 • 2.

  De vergaderingen zijn als regel openbaar. De cliëntenraad kan besluiten een besloten vergadering te houden.

 • 3.

  De gemeente stelt voor de vergaderingen van de cliëntenraad faciliteiten beschikbaar zoals:

 • .

  subsidie: de kosten van het platform komen in beginsel ten laste van de gemeenten. Dit budget wordt toegekend in de vorm van een subsidie tot maximaal het bedrag dat hiervoor in de door de gemeenten goedgekeurde begroting van het platform is opgenomen;

 • .

  het college stelt daarnaast vergaderaccommodatie en –faciliteiten beschikbaar voor overlegvergaderingen, evenals ruimte voor de overige werkzaamheden;

 • .

  gemeentepagina (aankondigingen openbare vergaderingen).

Artikel 7
 • 1.

  De agenda wordt tenminste 1 week voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 2.

  Ieder lid heeft het recht schriftelijk voorstellen aan de cliëntenraad te doen, welke voorstellen bij de voorzitter of secretaris worden ingediend. De voorstellen worden door de secretaris zo spoedig mogelijk aan de leden toegezonden. Indien de cliëntenraad over de behandeling van deze voorstellen onmiddellijk beslist, heeft behandeling zoveel mogelijk plaats in de daarop volgende vergadering.

 • 3.

  Ieder lid heeft het recht een voorstel betreffende orde van de vergadering te doen.

 • 4.

  De cliëntenraad kan in overleg met het afdelingshoofd, één of meerdere ambtenaren van de afdeling Sociale Zaken en/of derden uitnodigen de vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of advies.

 • 5.

  De cliëntenraad kan besluiten het technisch voorzitterschap van de vergaderingen aan een ambtenaar van de gemeente te delegeren.

Artikel 8
 • 1.

  De leden van de cliëntenraad hebben stemrecht. Indien een lid zich laat vertegenwoordigen door zijn/haar plaatsvervanger dan heeft deze laatste stemrecht. Stemmen bij volmacht wordt uitgesloten.

 • 2.

  Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen van de op de presentielijst aanwezige leden.

 • 3.

  Bij vaststelling van het resultaat van de stemming worden blanco stemmen dan wel onthoudingen geacht niet te zijn uitgebracht, behoudens het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

 • 4.

  Een voorstel wordt geacht te zijn verworpen indien het aantal blanco uitgebrachte stemmen gelijk is aan het aantal dat er voor of tegen het voorstel is uitgebracht.

 • 5.

  Bij staking van de stemmen vindt in dezelfde vergadering op een door de voorzitter bepaald tijdstip herstemming plaats. Indien ook in dat geval de stemmen staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen behoudens het in lid 8 van dit artikel.

 • 6.

  Stemming over zaken geschiedt door handopsteken.

 • 7.

  Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten. Leidt een herstemming, ten gevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen niet tot een beslissing, dan wordt beslist door trekking van een gemerkt lot.

 • 8.

  Minderheidsstandpunten kunnen op verzoek van het cliëntenraad toegevoegd worden aan de besluitenlijst of het voorstel/advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk V Overige bepalingen.
Artikel 9
 • 1.

  De leden van de cliëntenraad, deskundigen en/of derden, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij in de hiervoor aangeduide hoedanigheid vernemen zover dit door het college van burgemeester en wethouders of gemachtigden kenbaar is gemaakt.

 • 2.

  Het voornemen tot geheimhouding moet van te voren bekend zijn gemaakt. De duur en inhoud van de geheimhoudingsplicht moet vooraf zijn aangegeven. De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van het cliëntenraad.

 • 3.

  Tot de kosten van de cliëntenraad worden gerekend: het inhuren van deskundigen en/of derden, kosten vorming en scholing van de leden en organisatiekosten.

 • 4.

  De cliëntenraad brengt jaarlijks verslag uit aan het college waarin wordt ingegaan op het functioneren van de cliëntenraad, gecombineerd met het verzoek om subsidie en een financieel jaarverslag.

 • 5.

  De voorzitter en secretaris tekenen de stukken, die van de cliëntenraad uitgaan.

Artikel 10

Burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van deze verordening nadere voorschriften geven.

 

Artikel 11

Wijziging of intrekking van deze verordening vindt niet plaats dan nadat de cliëntenraad daarover is gehoord.

Hoofdstuk VICiteerregel en inwerkingtreding:
Artikel 12 De inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2010. De ‘Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand’ wordt per deze datum ingetrokken.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zaken en Werk’

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van

De raad voornoemd, voorzitter, griffier,

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,