Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Verordening op de wekelijkse warenmarkt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de wekelijkse warenmarkt
CiteertitelMarktverordening Winsum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Marktverordening Winsum 1990

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-08-1994Nieuwe regeling

12-07-1994

De Wiekslag, 04-08-1994

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

"Verordening op de wekelijkse warenmarkt".

 

Nummer

De raad van de gemeente Winsum;

overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen aan te passen aan deze wet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

"Verordening op de wekelijkse warenmarkt"  

 

Algemene bepalingen.

 

Artikel 1
 • Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  markt: de in de kern Winsum te houden wekelijkse warenmarkt;

 • b.

  standplaats: een standplaats op het marktterrein gedurende de uren, dat aldaar markt wordt gehouden;

 • c.

  vaste standplaats: een standplaats, welke voor onbepaalde tijd wordt toegewezen;

 • d.

  losse standplaats: een standplaats, welke voor één marktdag wordt toegewezen;

 • e.

  marktkoopman: de natuurlijke persoon, die krachtens de wet bevoegd is tot de uitoefening van de markthandel;

 • f.

  marktcommissie: de in artikel 3 genoemde commissie;

 • g.

  marktmeester: de door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen persoon die handelt namens burgemeester en wethouders.

Artikel 2
 • 1.

  De markt wordt gehouden op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 17.30 uur.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen de plaats waar de markt zal worden gehouden, de marktcommissie gehoord.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen, indien dringende redenen hiertoe noodzaken, tijdelijk een andere plaats voor het houden van de markt aanwijzen. De marktcommissie behoeft in dit geval niet te worden gehoord.

 • 4.

  Indien een algemeen erkende feest- of gedenkdag op een dinsdag valt, kunnen burgemeester en wethouders de eerste dag vóór of ná die feest- of gedenkdag aanwijzen als marktdag.

 • 5.

  Bij toepassing van het vorig lid worden de kooplieden, die een standplaats op de markt plegen in te nemen, daarvan tijdig door of namens burgmeester en wethouders in kennis gesteld. Tevens wordt hiervan door burgemeester en wethouders mededeling gedaan in een terplaatse verschijnende courant.

Artikel 3
 • 1.

  Er is een marktcommissie bestaande uit:

 • a.

  twee marktkooplieden, die een vaste standplaats op de markt hebben, voor te dragen door de marktkooplieden op een door burgemeester en wethouders te bepalen wijze;

 • b.

  twee door de handelsvereniging te Winsum voor te dragen leden;

 • c.

  een lid door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen.

 • 2.

  De leden van de marktcommissie worden door burgemeester en wethouders benoemd.

 • 3.

  De marktmeester wordt als adviserend lid aan de commissie toegevoegd, tenzij hij reeds zitting heeft in de commissie.

 • 4.

  De commissieleden worden benoemd voor 4 jaren. De leden kunnen na afloop van deze termijn terstond worden herbenoemd.

 • 5.

  Een commissielid als bedoeld in lid 1, gekozen op grond van een bepaalde functie of in een bepaalde kwaliteit houdt op lid te zijn van de commissie, zodra hij/zij ophoudt deze functie of kwaliteit te hebben.

 • 6.

  De benoeming ter vervulling van een plaats, welke is opengevallen, geschiedt binnen 8 weken na dat openvallen.

 • 7.

  Hij/zij, die ter vervulling van een opengevallen plaats is benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden.

Artikel 4
 • Burgemeester en wethouders vragen, alvorens een beslissing terzake te nemen of terzake een voorstel aan de raad te doen, advies van de marktcommissie over:

 • a.

  wijzigingen of intrekking van de verordening op de warenmarkt;

 • b.

  wijzigingen van de verordening inzake de marktgelden;

 • c.

  de toewijzing van vaste standplaatsen;

 • d.

  overige zaken, dit naar het oordeel van burgemeester en wethouders.

Toewijzing en bezetting van standplaatsen.

 

Artikel 5
 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders op de markt een standplaats in te nemen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan een vergunning voorschriften verbinden.

 • 3.

  De standplaatshouder dient in het bezit te zijn van een geldige registratiekaart van het Centraal Registratiekantoor voor Detailhandel en Ambacht.

Artikel 6

Burgemeester en wethouders kunnen bepalen, dat per branche een nader vast te stellen aantal standplaatsen op de markt wordt uitgegeven.

Artikel 7
 • 1.

  De marktmeester is belast met het aanwijzen van toegewezen standplaatsen.

 • 2.

  Het is verboden een andere standplaats in te nemen dan de plaats, welke is aangewezen door de marktmeester.

Artikel 8
 • 1.

  Degene die een standplaats is toegewezen dient deze plaats uiterlijk één uur na het tijdstip van het begin van de markt als bedoeld in artikel 2, lid 1, te hebben bezet.

 • 2.

  Degene die een standplaats heeft bezet is verplicht gedurende de tijd, dat hij/zij waren ten verkoop aanbiedt, op een voormarktbezoekers zichtbare plaats op of aan de marktkraam een bord ter breedte van tenminste 40 cm. en ter hoogte van tenminste 20 cm., waarop in duidelijke letters leesbaar de naam, voorletter(s), woonplaats en adres zijn aangegeven, te hebben.

 • 3.

  Het is de standplaatshouder niet toegestaan zijn kraam vóór 17.30 uur te sluiten, tenzij bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden). Eén en ander ter beoordeling van de marktmeester.

Artikel 9
 • 1.

  Om voor een standplaats in aanmerking te komen is het vereist, dat de aanvrager aan en ten genoegen van burgemeester en wethouders heeft aangetoond:

 • a.

  handelingsbekwaam te zijn;

 • b.

  voldaan te hebben aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsoefening en bedrijfsorganisatie;

 • c.

  verzekerd te zijn tegen eisen tot betaling van schadeloosstelling waartoe hij/zij als gebruiker/ster van een verkoopinrichting op een markt krachtens wettelijke aansprakelijksheidsbepalingen zou kunnen worden verplicht wegens aan derden toegebracht lichamelijk letsel en wegens beschadiging van eigendom van derden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde in lid 1 ontheffing verlenen, de marktcommissie gehoord.

Artikel 10

Indien een standplaats vrijkomt, komen daarvoor het eerst in aanmerking de houders van vaste standplaatsen, die zich bij de marktmeester hebben gemeld voor verandering van hun vaste standplaats en wel in volgorde van opgaaf.

Artikel 11

Elke standplaats moet persoonlijk door de houder worden ingenomen.

Burgemeester en wethouders kunnen hiervan ontheffing verlenen.

Artikel 12
 • 1.

  Het recht op een vaste standplaats vervalt:

 • a.

  door opzegging van de rechthebbende;

 • b.

  door overlijden van de rechthebbende;

 • c.

  indien burgemeester en wethouders de standplaats vervallen verklaren.

 • 2.

  Bij overlijden van de standplaatshouder wordt het recht op de vaste standplaats overgeschreven op de overblijvende echtgeno(o)t(e) of diens wettige kinderen, indien een daartoe strekkende aanvraag binnen vier weken na overlijden wordt ingediend.

Artikel 13
 • 1.

  De marktcommissie kan bij burgemeester en wethouders een voorstel indienen ten aanzien van de opstelling van de marktkramen.

 • 2.

  Bij verschil van mening ten aanzien van een standplaats tussen de marktmeester en de houder van een standplaats beslissen burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Zolang burgemeester en wethouders terzake nog geen beslissing hebben genomen dient de houder van een standplaats de aanwijzingen van de marktmeester op te volgen.

 • 4.

  De in het tweede lid bedoelde beslissing wordt door burgemeester en wethouders genomen binnen twee weken.

Overige maatregelen van orde.

 

Artikel 14

Het is verboden zonder toestemming van burgemeester en wethouders

electrische stroom te betrekken van een ander dan degene, die door

burgemeester en wethouders voor het leveren van electriciteit is

aangewezen, c.q. de ter plaatse aanwezige marktaansluitkast.

Artikel 15
 • 1.

  Het is de houder van een standplaats verboden tijdens de markt:

 • a.

  andere waren of goederen te verkopen of ten verkoop aan te bieden, dan die, waarvoor hem een standplaats is toegewezen;

 • b.

  op het marktterrein gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid;

 • c.

  op het marktterrein op een hinderlijke wijze radiotoestellen, grammofoons en dergelijke in werking te hebben;

 • d.

  afval of vuil op het marktterrein te deponeren of dit bij het verlaten van de markt op het marktterrein achter te laten.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid onder b. en c.

Artikel 16

Het is verboden vroeger dan 1 uur voor het begin van de markt waren of

goederen op het marktterrein aan te voeren en deze later dan 1 uur na het

eindigen van de markt aldaar te laten verblijven.

Straf- en slotbepalingen.

 

Artikel 17
 • Burgemeester en wethouders trekken het recht op een vaste plaats in:

 • a.

  bij wangedrag door de rechthebbende;

 • b.

  wegens niet tijdig betalen van het verschuldigde marktgeld;

 • c.

  wegens overtreding van de bepalingen van deze verordening;

 • d.

  wegens het gedurende 3 achtereenvolgende marktdagen of gedurende 5 marktdagen binnen een tijdvak van dertien weken niet bezetten van de standplaats, tenzij daarvoor een voor burgemeester en wethouders acceptabele reden is opgegeven;

 • e.

  wanneer zonder voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders andere waren of goederen worden verkocht of ten verkoop worden aangeboden, dan die, voor welke de standplaats is toegewezen.

 • 2.

  Indien een onverwijld optreden van burgemeester en wethouders vereist is, kunnen zij de betrokkene, in afwachting van de beslissing tot vervallenverklaring voor de duur van 2 achtereenvolgende marktdagen het recht ontzeggen de vaste standplaats te bezetten.

Artikel 18

Burgemeester en wethouders kunnen onverminderd hun bevoegdheid tot het verbinden van voorschriften aan de door hen te verlenen toestemming tot het innemen van een standplaats nadere regelen stellen nopens het in deze verordening geregelde, alsmede nopens de door de marktkooplieden op en nabij de markt in acht te nemen voorschriften.

Artikel 19

Degene die in strijd handelt met de bepalingen van deze verordening, die

zich op het marktterrein aan wangedrag schuldig maakt, die de

aanwijzingen van de marktmeester niet opvolgt, of zich tijdens de markt op

enigerlei wijze misdraagt, kan door de marktmeester worden gelast zich

met zijn waren/goederen onmiddellijk van de markt te verwijderen.

Artikel 20

Indien de marktmeester gebruik maakt van zijn bevoegdheden als bedoeld in deze verordening doet hij hiervan binnen 24 uur bericht aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 21

De houder van een standplaats kan nimmer aanspraak maken op een vergoeding van kosten door de gemeente wegens schade door vernielingen,

beschadigingen en/of anderszins van door hem/haar aangevoerde waren en goederen tengevolge van welke omstandigheid dan ook.

Artikel 22

Zij die bij de inwerkingtreding van deze verordening geacht kunnen worden

houder te zijn van een vaste standplaats ontvangen daarvan een

schriftelijk bewijs.

Artikel 23

Overtreding van de verbodsbepalingen van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 24
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Marktverordening Winsum"

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 3.

  Met ingang van de dag, als bedoeld in het tweede lid, wordt de voorgaande verordening, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 maart 1990, ingetrokken.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 12 juli 1994.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, secretaris.