Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018
CiteertitelVerordening marktgelden 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201828-12-2018Nieuwe regeling

09-11-2017

Elektronisch gemeenteblad, 04-12-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018

Agendanummer:

Vergadering:

 

De raad van de gemeente Winsum;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018

(Verordening marktgelden 2018)

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam van marktgeld wordt in deze gemeente een recht geheven voor het gebruik of genot van een standplaats op het daarvoor aangewezen marktterrein of op andere voor de openbare dienst bestemde plaatsen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die het in artikel 1 omschreven gebruik of genot heeft.

Artikel 3 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 4 Tarief

Het recht bedraagt per marktdag voor het innemen van een

 

 

standplaats met kramen, tafels, weegtoestellen, hand- of andere

 

 

wagens en andere soortgelijke inrichtingen, per iedere langs de

 

 

voorzijde gemeten strekkende meter of gedeelte daarvan

1,33

Artikel 5 Abonnement

Het recht bedoeld in artikel 4 kan bij wijze van abonnement per kwartaal, per

halfjaar of per kalenderjaar worden voldaan. Het recht bedraagt alsdan:

1.

per meter of gedeelte daarvan per kwartaal

7,05

2.

per meter of gedeelte daarvan per halfjaar

13,93

3.

per meter of gedeelte daarvan per jaar

27,62

Artikel 6 Elektriciteitskosten

Voor het gebruikmaken van de stroomvoorziening:

1.

per kwartaal

17,29

2.

per halfjaar

34,67

3.

per jaar

69,42

Artikel 7 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 8 Tijdstip van betaling

Het recht moet worden voldaan ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7 schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

Het recht moet worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7 wordt toegezonden: binnen 21 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De “verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017” van 10 november 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van de verordening ligt na de in het artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening marktgelden 2018”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 9 november 2017.

 

De raad voornoemd,

de voorzitter,

de griffier,