Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2018
CiteertitelLegesverordening 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de legesverordening 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156
 2. Gemeentewet, 229
 3. Paspoortwet, art. 2
 4. Paspoortwet, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-201828-12-2018Nieuwe regeling

09-11-2017

Elektronisch gemeenteblad, 04-12-2017

Onbekend
18-04-201828-03-2018artikelen 1.17.1.1 en 1.17.1.2 vervallen

27-03-2018

elektronisch gemeenteblad, 17-04-2018

16
01-01-201818-04-2018Nieuwe regeling

09-11-2017

Elektronisch gemeenteblad, 04-12-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018.

Agendanummer:

Vergadering:

 

De raad van de gemeente Winsum;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018  

 

(Legesverordening 2018)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag in dezelfde kalendermaand;

 • d.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met de laatste dag in hetzelfde kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.
  • Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor

   • a.

    het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

   • b.

    het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 21 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.6 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 en 1.4.6 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Legesverordening 2017” van 10 november 2016, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 20 december 2016 en 9 mei 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2018”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 9 november 2017.

 

De voorzitter,

De griffier,

 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018.

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 3

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 4

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 4

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister 5

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 5

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 5

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 6

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 6

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 7

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 7

Hoofdstuk 12 Leegstandwet 7

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie 7

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen 7

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet 8

Hoofdstuk 16 Kansspelen 8

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie 8

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer 9

Hoofdstuk 19 Diversen 9

Hoofdstuk 20 In deze titel niet benoemde beschikking 10

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning 11

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 11

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 12

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 12

Hoofdstuk 4 Vermindering 20

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 20

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 21

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 22

Hoofdstuk 8 Overschrijven omgevingsvergunning 22

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 22

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking 22

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 23

Hoofdstuk 1 Horeca 23

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen 23

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 23

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte 23

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening 23

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening 24

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 24

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis van Winsum op:

 

 

1.1.1.1

maandag om 09.30 uur en 10.00 uur

0,00

1.1.1.2

maandag vanaf 11.00 uur tot en met 15.30 uur

381,00

1.1.1.3

dinsdag tot en met vrijdag vanaf 10.00 uur tot en met 15.30 uur

381,00

1.1.1.4

zaterdag vanaf 10.00 uur tot en met 15.30 uur

646,00

1.1.1.5

de tarieven genoemd onder 1.1.1.2 tot en met 1.1.1.4 worden

voor een tijdstip vanaf 16.00 uur verhoogd met

100,00

 

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in elke locatie buiten het gemeentehuis op:

 

 

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag vanaf 10.00 uur tot en met 15.30 uur

605,00

1.1.2.2

zaterdag vanaf 10.00 uur tot en met 15.30 uur

854,00

1.1.2.3

De tarieven genoemd onder 1.1.2.1 en 1.1.2.2 worden voor een tijdstip vanaf 16.00 uur verhoogd met

100,00

 

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op:

 

 

1.1.3.1

maandag tot en met vrijdag vanaf 10.00 uur tot en met 15.30 uur

381,00

1.1.3.2

zaterdag vanaf 10.00 uur tot en met 15.30 uur

646,00

1.1.3.3

De tarieven genoemd onder 1.1.3.1 en 1.1.3.2 worden voor een tijdstip vanaf 16.00 uur verhoogd met

100,00

 

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het annuleren c.q. wijzigen van een

 

 

 

huwelijksplaats of huwelijksdatum

41,75

 

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje

41,75

1.1.5.2

een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje

41,75

 

 

 

 

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

1.2.1.3

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

52,00

 

 

 

 

1.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

 

 

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

52,00

 

 

 

 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

52,00

 

 

 

 

1.2.4

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

52,00

 

 

 

 

1.2.5

Van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

51,05

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

29,05

 

 

 

 

1.2.6

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,55

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

1.3.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs en het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

39,00

1.3.1.2

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een bromfietsrijbewijs en het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

39,00

 

 

 

 

1.3.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.3.1.1 en 1.3.1.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

9,45

 

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet is opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

9,45

 

 

 

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

23,50

 

 

 

 

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

 

 

 

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

23,90

 

 

 

 

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag incidenteel verstrekken van leeftijdsopbouwgegevens aan derden

47,30

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

9,45

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Gereserveerd.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

60,00

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

91,05

 

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.2.1

een afschrift van de besluitenlijst van een raadsvergadering

10,25

1.7.2.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering

10,25

1.7.2.3

een exemplaar van de agenda voor een raadsvergadering

1,65

 

 

 

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

1.7.3.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar

 

 

1.7.3.2

op de besluitenlijsten van de en op de stukken behorende bij

de raadsvergaderingen

209,00

1.7.3.3

op de agenda’s voor de raadsvergaderingen

33,35

 

 

 

 

In het belang van de publieke meningsvorming (pers) worden de rechten onder 1.7.2 en 1.7.3 niet geheven. De stukken worden slechts verstrekt, voor zover de inhoud daarvan openbaar is.

Ten behoeve van de fracties worden maximaal zes exemplaren van de stukken onder 1.7.1, 1.7.2 en 1.7.3 gratis verstrekt.

Verstrekking vindt plaats aan de fractievoorzitter van de betreffende fractie. Op diens verzoek worden één of meer van deze zes exemplaren rechtstreeks verzonden naar (steun)fractieleden. Voor toezending komen echter alleen in aanmerking zij die door de fractievoorzitter zijn voorgedragen bij de griffier voor de functie van steunfractielid.

 

 

 

 

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.4.1

een afschrift van een verordening, per pagina

0,55

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporing in het

gemeentelijke kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier, of

gedeelte daarvan

23,90

 

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatsaanduiding van een perceel, per perceel

3,30

 

 

 

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van makelaars en taxateurs voor het verstrekken van inlichtingen uit onder andere het WOZ/OZB-bestand, bestemmingsplannen, status monument/beschermd dorpsgezicht, aanschrijvingen mogelijke verontreiniging perceel, aanschrijvingen in het kader van de Woningwet, ondergrondse en bovengrondse tanks, historie ten aanzien van verontreiniging en vermelding op de provinciale saneringslijst van een perceel, per inlichting

49,50

 

 

 

 

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een kopie van de database met bodemonderzoeksgegevens, inclusief de bodemkwaliteitskaart, aanwezigheid van tanks en historie ten aanzien van verontreiniging, per inlichting

82,45

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,35 *

1.9.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

13,20

1.9.1.3

voor verklaringen van inwoning, van oorsprong, bewijs van in leven zijn, bewijzen van Nederlanderschap, nationaliteitsver-klaringen en alle andere verklaringen welke in het bijzonder belang der aanvrager worden opgemaakt, per stuk

9,45

1.9.1.4

voor een uittreksel uit de Basisregistratie personen

9,45

1.9.1.5

voor een uittreksel uit de Burgerlijke Stand

13,20

1.9.1.6

voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid

23,30

1.9.1.7

tot het legaliseren van een handtekening, per handtekening

5,00

1.9.1.8

tot het legaliseren van een foto, per foto

5,00

* Op het moment van opstellen van deze verordening waren de nieuwe maximumtarieven voor 2018 nog niet definitief vastgesteld. Bovenstaand tarief zal worden aangepast als er nog een wijziging volgt.

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verzoek om naturalisatie:

 

 

1.9.2.1

enkelvoudig naturalisatieverzoek

855,00 *

1.9.2.2

meervouding naturalisatieverzoek

1.091,00 *

1.9.2.3

meenaturaliserende minderjarige

126,00 *

1.9.2.4

enkelvoudig naturalisatieverzoek indien staatloos of in bezit van een verblijfsvergunning asiel

636,00 *

1.9.2.5

meervouding naturalisatieverzoek indien staatloos of in bezit van een verblijfsvergunning asiel

873,00 *

1.9.2.6

enkelvoudig optieverzoek

182,00 *

1.9.2.7

meervoudig optieverzoek

310,00 *

1.9.2.8

medeopterende minderjarige

21,00 *

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte hiervan

23,90

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

Gereserveerd.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

146,00

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Gereserveerd.

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.14.1.1

voor een vergunning om in de gemeente een standplaats te mogen innemen, anders dan op het daartoe aangewezen marktterrein, geldig voor:

 

 

1.14.1.2

a.een dag, per strekkende meter

b.een week, per strekkende meter

c.een maand, per strekkende meter

d.een kwartaal, per strekkende meter

e.een half jaar, per strekkende meter

f.een jaar, per strekkende meter

3,25

4,25

6,40

11,70

21,40

39,90

 

* Op het moment van opstellen van deze verordening waren de nieuwe maximumtarieven voor 2018 nog niet definitief vastgesteld. Bovenstaande tarieven zullen worden aangepast als er nog een wijziging volgt.

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het recht om op de wachtlijst voor het innemen van een standplaats geplaatst te worden

22,85

 

 

 

 

1.14.3

Het tarief bedraagt voor de verlenging van de inschrijving op de wachtlijst voor het innemen van een standplaats

22,85

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1.1

Tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

49,15

1.15.1.2

Tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

32,70

1.15.1.3

Tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing

24,60

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

56,50

en voor iedere volgende speelautomaat

34,00

 

 

 

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

20,85

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

803,90

1.17.1.1

Vervallen

 

 

1.17.1.2

Vervallen

 

 

1.17.1.3

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

1.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

1.17.3

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.17.1 wordt verminderd met de van melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil bedraagt.

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

78,20

1.18.1.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

35,00

1.18.1.3

het tarief genoemd onder 1.18.1.2 wordt vermeerderd met een bedrag aan beoordelingskosten van

101,75

1.18.1.4

het tarief genoemd onder 1.18.1.2 wordt vermeerderd met een bedrag aan herbeoordelingskosten van

18,55

1.18.1.5

voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats

206,40

1.18.1.6

voor verhuizing/verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats

105,45

1.18.1.7

voor vervanging van de kentekenplaat op het bord bij een gehandicaptenparkeerplaats

64,25

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het maken van propaganda door middel van luidsprekers, aangebracht in auto’s of speciaal ingerichte geluidswagens, anders dan voor filantropisch doel of ten behoeve van een politieke partij

24,65

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

8,00

1.19.2.2

afschriften, doorslagen, fotokopieën van stukken, daaronder ook begrepen kaarten en tekeningen, of informatie door middel van een kopie in digitale vorm of een informatiedrager, voor zover handelingen moeten worden verricht zoals het scannen of bewerken van documenten, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.19.2.2.1

per pagina op A4-formaat

0,50

1.19.2.2.2

kleurenafdruk per pagina op papier van A4-formaat

1,00

1.19.2.2.3

per pagina op A3-formaat

1,00

1.19.2.2.4

kleurenafdruk per pagina op papier van A3-formaat

2,00

1.19.2.2.5

per pagina op A2-formaat

2,00

1.19.2.2.6

kleurenafdruk per pagina op papier van A2-formaat

4,00

1.19.2.2.7

per pagina op groter formaat dan A2

4,00

1.19.2.2.8

kleurenafdruk per pagina op papier op groter formaat dan A2

8,00

 

 

 

 

1.19.2.3

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

7,30

 

 

 

 

1.19.3

De in deze legesverordening genoemde tarieven worden verhoogd met 50%, met een minimum van € 100,00 in die gevallen waarbij, voordat de beslissing op de aanvraag is bekendgemaakt, datgene waarvoor de desbetreffende beschikking is aangevraagd, al geheel of gedeeltelijk is gerealiseerd. Deze verhoging wordt ook in rekening gebracht ingeval van een weigeringsbeschikking. Indien een tarief is opgebouwd uit meerdere onderdelen, wordt de in het eerste lid bedoelde verhoging berekend over het totaalbedrag dat in rekening zou zijn gebracht zonder deze verhoging.

 

 

Hoofdstuk 20 In deze titel niet benoemde beschikking

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

40,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012: Stcrt. 2012, 1567) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.2

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

61,60

2.2.3

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

 

10%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld. Met een minimum van:

 

61,60

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

2.3.2

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.2.1.1

Indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

 

3,1%

van de bouwkosten, met een minimum van

144,65

2.3.2.1.2

Indien de bouwkosten € 200.000 - € 500.000 bedragen:

van de bouwkosten

 

3,0%

2.3.2.1.3

Indien de bouwkosten € 500.000 - € 1.000.000 bedragen:

van de bouwkosten

 

2,9%

2.3.2.1.4

Indien de bouwkosten € 1.000.000 - € 2.000.000 bedragen:

van de bouwkosten

 

2,8%

2.3.2.1.5

Indien de bouwkosten € 2.000.000 of meer bedragen:

van de bouwkosten

 

2,5%

 

 

 

 

2.3.2.2

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning met toepassing van art 4.5 awb niet wordt behandeld (niet ontvankelijk is) bedraagt het tarief

 

25%

 

van het bedrag dat verschuldigd zou zijn wanneer de aanvraag wel in behandeling zou zijn genomen, met een maximum van

2.377,45

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.2.3

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 2.3.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.2.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

46,10

2.3.2.3.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

46,10

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.2.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

110%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de aanlegkosten:

 

 

2.3.3.1.1

minder bedragen dan € 2.033,00 een vast tarief van

65,25

2.3.3.1.2

meer dan € 2.033,-- en minder dan € 25.001,-- bedragen,

van de aanlegkosten

 

2,69%

2.3.3.1.3

meer dan € 25.001,-- en minder dan € 450.001,-- bedragen,

van de aanlegkosten

 

2,34%

 

en een vast tarief van:

97,10

2.3.3.1.4

meer dan € 450.001,-- en minder dan € 1.000.001,-- bedragen,

van de aanlegkosten

 

2,06%

 

en een vast tarief van:

1.494,95

2.3.3.1.5

€ 1.000.001,-- en meer bedragen,

van de aanlegkosten

 

1,69%

 

en een vast tarief van:

5.600,70

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.3.2

Onderdeel 2.3.2.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.3.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.2.3.2 zelf toepassing vindt.

 

 

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

497,20

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

497,20

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

910,40

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

497,20

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

497,20

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

497,20

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

497,20

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

497,20

 

 

 

 

2.3.5

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.5.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

497,20

2.3.5.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

497,20

2.3.5.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

910,40

2.3.5.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

497,20

2.3.5.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

497,20

2.3.5.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

497,20

2.3.5.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

497,20

2.3.5.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

497,20

 

 

 

 

2.3.6

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.6.1

tot het verlenen van een vergunning tot het in gebruik hebben of houden van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.2 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor)

248,95

 

 

 

 

2.3.6.2

Voor het wijzigen, aanvullen of intrekken van de voorwaarden waaronder de vergunningen als bedoeld in artikel 2.2 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) is verleend

68,25

2.3.6.3

Voor het aanbrengen van een wijziging in de vergunning als bedoeld in artikel 2.2 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) bestaande uit een wijziging van tenaamstelling en/of een wijziging van de naam van het bouwwerk waarop de vergunning betrekking heeft

68,25

2.3.6.4

De tarieven genoemd onder 2.3.6.1, 2.3.6.2 en 2.3.6.3 worden vermeerderd met de bedragen genoemd in 2.3.6.5 indien en voor zover deze op het bouwwerk of inrichting, waarop de aanvraag betrekking heeft, van toepassing zijn.

 

 

2.3.6.5

De opslag als bedoeld in 2.3.6.4 bedraagt voor:

 

 

 

a.bouwwerken of inrichtingen waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft

b.bouwwerken waarin aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft

 

 

 

met een oppervlakte van:

 

 

 

minder dan 100 m2

159,95

 

100 tot 200 m2

240,80

 

200 tot 300 m2

400,95

 

300 tot 500 m2

643,20

 

500 tot 1.000 m2

963,45

 

1.000 tot 2.000 m2

1.441,30

 

2.000 tot 3.000 m2

1.897,05

 

3.000 tot 4.000 m2

2.098,30

 

4.000 tot 5.000 m2

2.298,05

 

5.000 tot 6.000 m2

2.629,45

 

6.000 tot 7.000 m2

2.831,80

 

7.000 tot 8.000 m2

2.966,10

 

8.000 tot 9.000 m2

3.034,60

 

9.000 tot 10.000 m2

3.222,45

 

10.000 tot 15.000 m2

3.843,50

 

15.000 tot 20.000 m2

4.044,75

 

20.000 tot 30.000 m2

5.057,75

 

30.000 tot 40.000 m2

5.394,55

 

40.000 tot 50.000 m2

5.731,20

 

50.000 en meer m2

6.069,35

 

 

 

 

2.3.7

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.7.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

123,30

2.3.7.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

123,30

2.3.7.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

123,30

 

 

 

 

2.3.8

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

46,60

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.8.2

Onderdeel 2.3.2.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.8.1 bedoelde aanvraag, tenzij de onderdelen 2.3.2.3.2 of 2.3.3.2 zelf toepassing vinden.

 

 

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

2.3.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding:

 

 

2.3.9.2

om een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg, onder indiening van een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie, op grond van artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening

96,80

 

 

 

 

2.3.10

Natura 2000-activiteiten

 

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

123,30

 

 

 

 

2.3.11

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

123,30

 

 

 

 

2.3.12

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.12.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

36,10

 

 

 

 

2.3.12.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.13.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.13.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

2.3.14

Advies

 

 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien de welstandscommissie over de aanvraag adviseert: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.14.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.14.4

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.14.5

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk kunnen de tarieven als genoemd in 2.3.4 en 2.3.5, worden verhoogd met een bedrag aan externe advieskosten dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager is medegedeeld, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.14.6

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.5 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.15

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.15.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

123,30

2.3.15.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.14 en 2.3.15. De vermindering bedraagt:

 

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

 

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

 

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

 

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten (beëindigen behandeling)

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7 en 2.3.8, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

 

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan, maar voor dat de omgevingsvergunning verleend is

 

60%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.3, 2.3.7 en 2.3.8, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7 of 2.3.8 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

40%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan:

36,10

 

wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.14 en 2.3.15 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

2.5.6

Indien binnen twee weken nadat het bouwwerk voor gebruik gereed is en dit gemeld is door middel van een meldingskaart en de start van de bouwwerkzaamheden gemeld is door middel van een meldingskaart wordt een teruggaaf van

van de geheven leges verleend.

50,00

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

36,10

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

144,70

Hoofdstuk 8 Overschrijven omgevingsvergunning

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een omgevingsvergunning:

36,10

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

2.164,60

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een uitwerkings- of

wijzigingsplan dat bij bestemmingsplan is geregeld als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onderdeel a en b van de Wet ruimtelijke ordening

798,60

2.9.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk worden de tarieven als genoemd in 2.9.1 en 2.9.2, verhoogd met een bedrag aan externe advieskosten dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager is medegedeeld, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.9.4

Indien een begroting als bedoeld in 2.9.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

40,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolgde artikel 3 van de Drank- en Horecawet

112,40

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

5,25

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.2.1.1

voor vergunningen tot handelingen, waarvoor krachtens de wet, reglement of verordening van politie vergunning moet worden aangevraagd, voor zover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat of voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opgenomen:

-voor grootschalige evenementen

-voor overige evenementen

41,80

20,90

3.2.2

Het spoedtarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een te laat ingediende aanvraag voor vergunningen tot handeling, waarvoor krachtens de wet, reglement of verordening van politie vergunning moet worden gevraagd, voor zover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat of voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opgenomen:

-voor grootschalige evenementen

-voor overige evenementen

299,55

119,65

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.3.1.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

3.3.1.2

voor een seksinrichting

579,75

3.3.1.3

voor een escortbedrijf

579,75

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Gereserveerd.

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Gereserveerd.

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6.1

Voor het verlenen van een vergunning tot het in gebruik hebben of houden van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening, niet zijnde een vergunning als bedoeld onder 3.6.2

227,90

 

 

 

 

3.6.2

Voor het verlenen van een vergunning tot het in gebruik hebben of houden van een tijdelijke inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening, voor een periode van:

maximaal drie dagen

vier tot zeven dagen

meer dan zeven dagen vermeerderd met

per week of een gedeelte daarvan

227,90

374,50

374,50

72,60

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

40,00

 • 1.

  De "Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017” van 10 november 2016, de 1e wijziging van 20 december 2016 en de 2e wijziging van 9 mei 2017, worden ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze tarieventabel ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten, voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in de vergadering van 9 november 2017.

 

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,