Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Procedureregeling organieke functiebeschrijving en -waardering gemeente Winsum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureregeling organieke functiebeschrijving en -waardering gemeente Winsum
CiteertitelProcedureregeling organieke functiebeschrijving en -waardering gemeente Winsum
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling functiewaardering gemeente Winsum

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de uitwerkingsovereenkomst
 2. Bezoldigingverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201001-06-2014Nieuwe regeling

03-01-2006

De Wiekslag, 14 december 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureregeling organieke functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Winsum

Het College van B&W van de gemeente Winsum

Overwegende, dat met betrekking tot organieke functiebeschrijving en functiewaardering een nieuwe regeling, afgestemd op een organieke wijze van beschrijvinging en –waardering, dient te worden vastgesteld;

Gelet op het bepaalde in de Bezoldigingsverordening;

Mede gelet op de bereikte overeenstemming in de Commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 8 november 2005

Besluit

vast te stellen de navolgende

Procedureregeling organieke functiebeschrijving en -waardering gemeente Winsum  

Artikel 1: DEFINITIES

Functie:

Het samenstel van feitelijke taken en/of werkzaamheden dat de functiehouder op basis van een generiek-specifieke functiebeschrijving en/of een specifieke functiebeschrijving, dan wel aanvullende werkinstructies, dient uit te voeren.

Functiehouder:

Degene die krachtens een bestuursbesluit aangewezen is om een functie te bekleden.

Functiegroep:

Een groep van functies die qua aard, overwegend karakter, complexiteit en niveau gelijksoortig zijn en vergelijkbare eisen stellen aan de competenties (kennis, houding, vaardigheden en gedrag) van de functiehouders.

Generiek-specifieke functiebeschrijving:

De beschrijving die krachtens een algemeen verbindend voorschrift door het bestuursorgaan als zodanig is vastgesteld voor een functiegroep, logisch voortvloeiend uit de organisatiestructuur en verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de gemeente. Op onderdelen van de generieke functiebeschrijving kan een nadere uitwerking plaatsvinden. Deze nadere uitwerking wordt geduid als het specifieke deel van de generieke functiebeschrijving. De generiek-specifieke functiebeschrijving is een weergave van aard, overwegend karakter, niveau en complexiteit van taken.

*Stellend dat waar in deze procedureregeling personen in de mannelijke vorm worden geduid ook de vrouwelijke vorm aan de orde kan zijn;

 

Specifieke functiebeschrijving:

De beschrijving die krachtens een algemeen verbindend voorschrift door het bestuursorgaan als zodanig is vastgesteld voor één of een beperkt aantal nader te benoemen functies of onderdeel van een functie, logisch voortvloeiend uit de organisatiestructuur en verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de gemeente. De specifieke functiebeschrijving is een weergave van aard, overwegend karakter, niveau en complexiteit van taken.

Functiewaardering:

Het bepalen van de functiewaarde van de generiek-specifieke en/of specifieke functiebeschrijvingen met behulp van de vastgestelde methode FUWA-MET, 2e druk 2001.

Bestuursorgaan:

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winsum.

Toetsingscommissie:

De toetsingscommissie is belast met de toetsing van het functiewaarderingsadvies van de functiewaarderingsdeskundige. De commissie bestaat uit drie leden, te weten: een lid aangewezen door de werkgever, een lid aangewezen door de werknemers en een onafhankelijk voorzitter, welke gekozen wordt door de twee aangewezen leden. De commissie wordt bijgestaan door een extern adviseur van het bureau Buitenhek & van Doorn.

Functiewaarderingsdeskundige:

Een als zodanig door de systeemhouder (Buitenhek & van Doorn Consultancy) erkend deskundige inzake de toepassing en werking van de functiewaarderingsmethode FUWA-MET.

Bezwarencommissie:

De commissie, als bedoeld in artikel 10, die belast is met de behandeling van bezwaren tegen de inpassing van de functiehouders op de generiek-specifieke profielen en/of specifieke functiebeschrijvingen en de waardering van de generiek-specifieke en specifieke functiebeschrijvingen. De leden van de bezwarencommissie hebben aantoonbare ervaring met de werking van de functiewaarderingsmethode FUWA-MET

Artikel 2: VASTSTELLING FUNCTIEBESCHRIJVINGEN

 • 1.

  De gemeentesecretaris, of in zijn opdracht de leden van het managementteam, of een externe deskundige namens het bevoegd gezag, stelt of stellen een generiek-specifieke functiebeschrijving op.

 • 2.

  De gemeentesecretaris, of in zijn opdracht de leden van het managementteam, of een externe deskundige namens het bevoegd gezag, kan voor (onderdelen van ) functies een specifieke functiebeschrijving opstellen. Een specifieke functiebeschrijving wordt in ieder geval opgesteld voor die functies die niet in een generiek-specifieke functiebeschrijving kunnen worden ingepast.

 • 3.

  De generiek-specifieke en specifieke functiebeschrijvingen worden besproken in het managementteam en door het bestuursorgaan, gehoord het advies van het managementteam, voorlopig vastgesteld.

 • 4.

  De voorlopig vastgestelde generiek-specifieke en specifieke functiebeschrijvingen worden ter informatie aangeboden aan de ondernemingsraad (OR). Indien er sprake is van een brede (her)beschrijvingsronde of van ingrijpende organisatieaanpassingen met gevolgen voor de opbouw van de functiebeschrijvingen, vraagt de gemeentesecretaris de OR advies uit te brengen over de generiek-specifieke en specifieke functiebeschrijvingen en belegt terzake een overlegvergadering.

 • 5.

  De datum van de te houden overlegvergadering wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld, doch vindt niet later plaats dan zes weken nadat de gemeentesecretaris de OR om advies heeft gevraagd.

 • 6.

  Nadat de OR haar advies heeft uitgebracht, legt de gemeentesecretaris de generiek-specifieke en specifieke functiebeschrijvingen ter vaststelling voor aan het bestuursorgaan.

 • 7.

  Het bestuursorgaan stelt de generiek-specifieke en specifieke functiebeschrijvingen bij algemeen verbindend voorschift vast, gehoord en in overleg met de commissie voor Georganiseerd Overleg.

 • 8.

  Het bestuursorgaan kan nadere regels stellen omtrent de procedure tot vaststelling en/of wijziging van de generiek-specifieke en specifieke functiebeschrijvingen.

Artikel 3: VOORBEREIDING, INPASSING, BEZWAAR EN BEROEP

 • 1.

  Het bestuursorgaan maakt schriftelijk aan de ambtenaar bekend welke generiek-specifieke en/of specifieke functiebeschrijving zij voornemens is op zijn functie van toepassing te verklaren. De betrokken ambtenaar of ambtenaren, alsmede eventuele derdebelanghebbende(n), wordt/worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de inpassing kenbaar te maken, zoals bedoeld in artikel 4:8 Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). De termijn voor het kenbaar maken van de zienswijze bedraagt twee weken. De zienswijze wordt zoveel mogelijk schriftelijk kenbaar gemaakt bij het bestuursorgaan.

 • 2.

  Het bestuursorgaan legt de zienswijze(n) van de belanghebbende(n) ter advisering voor aan het MT. Binnen vier weken na het verstrijken van de zienswijzetermijn doet het bestuursorgaan schriftelijk en gemotiveerd mededeling in welke generiek-specifieke of specifieke functie van de ambtenaar is ingepast. Deze mededeling is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de AWB.

 • 3.

  Ingevolge hoofdstuk 6 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan de ambtenaar die zich met het inpassingsbesluit niet kan verenigen, hiertegen bij het bestuursorgaan schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaar dient binnen zes weken na bekendmaking van het inpassingsbesluit te worden ingediend en bevat tenminste de naam van de indiener, de dagtekening en de gronden waarop het bezwaar rust.

 • 4.

  Het bestuursorgaan legt het bezwaarschrift ter advisering voor aan de bezwarencommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de AWB. Het bestuursorgaan neemt in principe binnen 10 weken na de datum van indiening van het bezwaarschrift een beslissing op het bezwaar en doet hiervan schriftelijk en gemotiveerd mededeling aan de ambtenaar.

 • 5.

  De ambtenaar die zich met deze beslissing niet kan verenigen kan ingevolge hoofdstuk 8 van de AWB binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing beroep aanteken bij de rechtbank.

Artikel 4: WIJZIGING GENERIEK-SPECIFIEKE EN SPECIFIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN

 • 1.

  Nieuwe generiek-specifieke of specifieke functiebeschrijvingen worden opgemaakt bij wijziging of aanpassing van de organisatiestructuur, taken of doelstellingen van de organisatie waardoor de bestaande functiebeschrijving ontoereikend of onvolledig zijn. Door de gemeentesecretaris zal, in overleg met het MT, jaarlijks worden bezien in hoeverre de noodzaak tot herbeschrijving aanwezig is.

 • 2.

  Een verzoek tot herbeschrijving kan ook worden ingediend door de ondernemingsraad. Het verzoek wordt tenminste eenmaal besproken in een overlegvergadering. De gemeentesecretaris beslist, binnen tien weken na ontvangst van een verzoek tot herbeschrijving.

Artikel 5: DE FUNCTIEWAARDERING

 • 1.

  In opdracht van het bestuursorgaan zal door een functiewaarderingsdeskundige aan de hand van de in artikel 1 genoemde functiewaarderingsmethode worden voorzien in een analyse en waardering van alle door het bestuursorgaan vastgestelde generiek-specifieke en specifieke functiebeschrijvingen. Deze analyse en waardering zullen, resulterend in een waarderingsadvies, aan de toetsingscommissie als bedoeld in artikel 6, beschikbaar worden gesteld.

 • 2.

  Het waarderingsadvies bevat in ieder geval:

 • a.

  Een overzicht per functie van de scores per karaktereigenschap, de totaalscore per functie en de van toepassing zijnde functionele schaal/schalen, op grond van de conversietabel, indien vastgesteld;

 • b.

  Een rangordeoverzicht van de functiewaarderingsresultaten van alle beschreven functies, gerangschikt naar zwaarte;

 • c.

  Een verantwoording ter zake de werkwijze en de gehanteerde uitgangspunten;

Artikel 6: Toetsing door de toetsingscommissie

 • 1.

  Aan de toetsingscommissie wordt een door het bestuursorgaan aan te wijzen functionaris als secretaris toegevoegd. Hij heeft geen stemrecht.

 • 2.

  De functiewaarderingsdeskundige als bedoeld in artikel 5, is vaste adviseur van de toetsingscommissie. Hij heeft geen stemrecht.

 • 3.

  De toetsingscommissie toetst het waarderingsadvies bij een organisatiebrede ronde functiebeschrijving en -waardering op horizontale en verticale consistentie en adviseert het bestuursorgaan ter zake haar bevindingen.

 • 4.

  Het staat de toetsingscommissie vrij bij de behandeling van het waarderingsadvies informanten te raadplegen. De toetsingscommissie krijgt alle informatie die zij nodig acht om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten.

 • 5.

  De toetsingscommissie dient bij elke vergadering voltallig tot besluitvorming te komen. Minderheidsstandpunten kunnen worden ingenomen.

Artikel 7: VASTSTELLING FUNCTIEWAARDERING EN CONVERSIETABEL

 • 1.

  Het bestuursorgaan stelt het waarderingadvies vast met inachtneming van de adviezen van de toetsingscommissie. Afwijking van het advies van de toetsingscommissie kan slechts plaatsvinden op basis van zwaarwegende argumenten. De vaststelling wordt vervat in een besluit van het bestuursorgaan.

 • 2.

  Het bestuursorgaan stelt een conversietabel vast in overleg met de commissie voor Georganiseerd Overleg.

 • 3.

  Middels toepassing van de vastgestelde conversietabel worden de waarderingen omgezet in salarisschalen.

Artikel 8: BEKENDMAKING FUNCTIEWAARDERINGSUITSLAG

Het bestuursorgaan maakt haar besluiten inzake de waardering van de generiek-specifieke en specifieke functiebeschrijvingen, alsmede de bijbehorende inpassing in de salarisschaal (inschaling) schriftelijk en gemotiveerd bekend aan de functiehouder(s).

Artikel 9: HET BEZWAAR

Tegen de besluiten als bedoeld in artikel 8 kan de functiehouder van de organieke functie binnen zes weken na dagtekening van het besluit/de besluiten, met redenen omkleedt schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuursorgaan. Het bepaalde in artikel 3 lid 3, 4 en 5 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10: BEZWARENCOMMISSIE

 • 1.

  Er is een onafhankelijke bezwarencommissie ingevolge artikel 7:13 AWB.

 • 2.

  De bezwarencommissie bestaat uit:

 • a.

  een lid aan te wijzen door het bestuursorgaan, niet zijnde een bestuurder van de gemeente;

 • b.

  een lid aan te wijzen door de werknemersdelegatie vanuit de commissie voor het Georganiseerd Overleg, niet werkzaam bij of voor de gemeente of vaste adviseur van de werknemersdelegatie in de Commissie voor Georganiseerd Overleg;

 • c.

  een voorzitter, aan te wijzen door de leden onder a en b.

 • 3.

  Aan de bezwarencommissie wordt een door het bestuursorgaan aan te wijzen functionaris als secretaris toegevoegd. Hij heeft geen stemrecht.

 • 4.

  De bezwarencommissie hoort de bezwaarde in tegenwoordigheid van de werkgever. De bezwaarde kan zich laten bijstaan door een adviseur.

 • 5.

  De bezwarencommissie adviseert het bestuursorgaan over de ontvankelijkheid en gegrondheid van het bezwaar.

 • 6.

  Het staat de bezwarencommissie vrij bij de behandeling van het bezwaarschrift informanten te raadplegen. De commissie krijgt alle informatie die zij nodig acht om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten.

 • 7.

  De bezwarencommissie dient bij elke vergadering voltallig tot besluitvorming te komen. Minderheidsstandpunten kunnen worden ingenomen.

 • 8.

  Op de werkwijze van de bezwarencommissie is voor het overige de regeling voor de Commissie voor bezwaar- en beroepschriften zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11: VASTSTELLING WAARDERING EN INSCHALING NA BEZWAAR

 • 1.

  Vaststelling van de waardering en de inschaling vindt plaats bij afzonderlijk besluit van het bestuursorgaan binnen tien weken na ontvangst van een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 9, een en ander conform de beslistermijnen van artikel 7:24 AWB.

 • 2.

  De beslissing(en) als bedoeld in lid 1 wordt aan de indiener van het bezwaarschrift bekendgemaakt met overlegging van het uitgebrachte advies van de bezwarencommissie.

Artikel 12: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

 • 1.

  In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet beslist het bestuursorgaan in overleg met de Commissie voor Georganiseerd Overleg (afhankelijk van de afspraken terzake de bevoegdheidsverdeling tussen de medezeggenschapsorganen).

 • 2.

  Deze regeling, welke kan worden aangehaald als "Procedureregeling organieke functiebeschrijving en -waardering gemeente Winsum", treedt in werking na publicaties dezes en vervangt de regeling functiewaardering gemeente Winsum van 1 juli 2001.

Het College van B&W van de gemeente Winsum.

De burgemeester,

De secretaris,