Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winterswijk

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN GRAFRECHTEN 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinterswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN GRAFRECHTEN 2019
CiteertitelVerordening Grafrechten 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingverordeningen 2019 - Grafrechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201801-01-2020Nieuwe regeling

20-12-2018

gmb-2018-246051

160709

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN GRAFRECHTEN 2019

De raad van de gemeente Winterswijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2018, nr. 160709;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit

 

vast te stellen de

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN GRAFRECHTEN 2019

(Verordening Grafrechten 2019)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   algemeen graf:

   een graf, bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven een lijk;

  • b.

   algemeen natuurgraf:

   een graf, bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het daarin gedurende langere termijn doen begraven van een lijk;

  • c.

   algemeen natuur-urnengraf:

   een graf, bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het daarin gedurende langere termijn doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus in een afbreekbare urn, bevattende de as van een overledene;

  • d.

   algemeen urnengraf:

   een graf, bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus, bevattende de as van een overledene;

  • e.

   asbus:

   een bus ter berging van de as van een overledene;

  • f.

   begraafplaats:

   de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Winterswijk;

  • g.

   beheerder:

   de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;

  • h.

   bestaand graf:

   een particulier graf dat in gebruik is genomen door erin te begraven of erin te doen bijzetten, inclusief de graven die zijn uitgegeven voor het in werking treden van deze verordening;

  • i.

   college:

   het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk;

  • j.

   gebruik:

   het gebruik van een algemeen graf;

  • k.

   gebruiker:

   de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend;

  • l.

   gedenkteken:

   nagelvast verbonden voorwerp op een graf voor het aanbrengen van opschriften en/of figuren, sierurnen daaronder begrepen;

  • m.

   grafbedekking:

   gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

  • n.

   grafbeplanting:

   beplanting die door de rechthebbende op een particulier graf wordt aangebracht en die door zijn aard en omvang geschikt is om op een graf te worden aangebracht;

  • o.

   grafkelder:

   een in een particulier graf gemetselde of aangebrachte kelder, bestemd voor:

   • het doen begraven en begraven houden van lijken;

   • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn.

  • p.

   grafrecht:

   het uitsluitend recht op het begraven en begraven houden in een particulier graf;

  • q.

   particulier graf:

   een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • het doen begraven en begraven houden van lijken;

   • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

   • Het daarop doen plaatsen van sierurnen bevattende de as van een overledene;

  • r.

   particulier graf voor levenloos geborene:

   een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht verleend tot:

   • het doen begraven en begraven houden van levenloos geboren kinderen;

   • het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus met of zonder urn;

  • s.

   particulier kindergraf:

   een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • het doen begraven en begraven houden van lijken van kinderen tot acht jaar.

   • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn.

  • t.

   particuliere kinderurnennis:

   een nis in een van gemeentewege beschikbaar gestelde urnenmuur waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het gebruik is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met urn, bevattende de as van levenloos geborenen, kinderen en jongeren tot achttien jaar;

  • u.

   particuliere urnennis:

   een nis in een van gemeentewege beschikbaar gestelde urnenmuur waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het gebruik is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met urn, bevattende de as van overledenen;

  • v.

   particuliere urnenruimte:

   een ruimte, geen graf zijnde, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen, met of zonder urn, bevattende de as van overledenen;

  • w.

   particulier urnengraf:

   een graf, al dan niet voorzien van een grafkelder, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van overledenen;

  • x.

   particulier kinder-urnengraf:

   een graf, al dan niet voorzien van een grafkelder, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van levenloos geborenen, kinderen en jongeren tot achttien jaar.

  • y.

   rechthebbende:

   de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven en begraven houden of het doen bijzetten in of op een particulier graf;

  • z.

   (sier)urn:

   een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen;

  • aa.

   verstrooiingsplaats:

   een permanent daartoe bestemde plaats op de begraafplaats waarop as wordt verstrooid;

 • 2.

  Wat betreft de begrippen “particulier graf” en “algemeen graf”, worden deze als volgt uitgebreid:

  • a.

   Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder ‘particulier graf’ mede verstaan: particulier eenpersoonsgraf, particulier tweepersoonsgraf, particulier kindergraf, particulier graf voor een levenloos geborene, particuliere urnennis, particuliere kinderurnennis, particuliere urnenruimte, particulier urnengraf en particulier kinder-urnengraf.

  • b.

   Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder ‘algemeen graf’ mede verstaan: algemeen graf ‘ extra’, algemeen natuurgraf, algemeen urnengraf en algemeen natuur-urnengraf.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 8 lid 1.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in de tarieventabel, die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de overige rechten genoemd in artikel 4.3 en 4.4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in artikel 4.2 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in artikel 4.2 van de tarieventabel, worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing van rechten bij particulier graf van vóór 31 december 2009

 • 1.

  De gebruiksrechten die zijn aangekocht vóór 31 december 2009, bedoeld in artikel 3.3 van de tarieventabel, zijn jaarlijks verschuldigd.

 • 2.

  De rechten zoals genoemd in artikel 4.2, 4.3 en 4.4 van de tarieventabel die zijn aangekocht vóór 31 december 2009, worden geheven naar de toestand op 1 januari van elk jaar.

 • 3.

  Indien ten gevolge van een andere omstandigheid dan de sluiting van de begraafplaats het uitsluitend recht tot begraven in een grafruimte, of het recht tot bijzetten van asresten op een urnenplaats vervalt, wordt voor het recht ontheffing verleend over zoveel twaalfde gedeelten als er in dat kalenderjaar, na het tijdstip van het eindigen van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien reeds een jaarlijkse aanslag in het jaar van afkoop is opgelegd en de afkoopsom wordt daarna voldaan in datzelfde jaar, dan wordt ontheffing verleend van de opgelegde aanslag.

 • 5.

  Vervalt het uitsluitend recht tot begraven in een grafruimte of het recht tot bijzetten van asresten op een urnenplaats, waarvoor volgens artikel 4.3 en 4.4 van de tarieventabel behorende bij deze verordening afkoop heeft plaatsgevonden, dan wordt geen teruggaaf verleend van de afkoopsom.

 • 6.

  Worden één of meer lijken uit een particulier graf, waarvoor een afkoopsom is betaald, opgegraven en overgebracht naar een ander graf, dan wordt, indien de rechthebbende dit schriftelijk verzoekt, de afkoopsom geacht voor het nieuwe graf te zijn gestort en voor het oude graf te zijn vervallen.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in artikel 8 zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede op de laatste dag van de maand twee maanden volgend op de maand die in de dagtekening is vermeld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van een automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven en het aanslagbedrag minimaal € 30,00 (zegge: dertig euro) bedraagt, dat de aanslagen moeten worden betaald in zes gelijke maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten, zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid, worden betaald binnen 10 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1.

  De 'Verordening Grafrechten 2018', vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2017, nr. XII-2 sub b, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van lid 1, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14 lid 2 genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 15 Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening Grafrechten 2019’.

   

Aldus besloten door de raad van de gemeente Winterswijk in zijn openbare vergadering gehouden op 20 december 2018,

de griffier,

de voorzitter,

TARIEVENTABEL GRAFRECHTEN 2019

Behorende bij de “Verordening Grafrechten 2019”

Artikel 1 Verlenen van rechten op particuliere graven (inclusief algemeen onderhoud)

1.1.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier éénpersoonsgraf wordt geheven voor:

 

1.1.1

een periode van 10 jaar

€ 1.100,00

1.1.2

een periode van 20 jaar

€ 1.900,00

1.1.3

een periode van 30 jaar

€ 2.600,00

1.1.4

een periode van 40 jaar

€ 3.200,00

 

 

 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier tweepersoonsgraf wordt geheven voor

 

1.2.1

een periode van 20 jaar

€ 2.800,00

1.2.2

een periode van 30 jaar

€ 3.500,00

1.2.3

een periode van 40 jaar

€ 4.100,00

 

 

 

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf wordt geheven voor

 

1.3.1

een periode van 10 jaar

€ 600,00

1.3.2

een periode van 20 jaar

€ 1.100,00

1.3.3

een periode van 30 jaar

€ 1.600,00

1.3.4

een periode van 40 jaar

€ 1.900,00

 

 

 

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor levenloos geborenen wordt geheven voor

 

1.4.1

een periode van 10 jaar

€ 200,00

1.4.2

een periode van 20 jaar

€ 350,00

1.4.3

een periode van 30 jaar

€ 500,00

1.4.4

een periode van 40 jaar

€ 600,00

 

 

 

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere urnennis geheven voor

 

1.5.1

een periode van 5 jaar

€ 500,00

1.5.2

een periode van 10 jaar

€ 700,00

1.5.3

een periode van 20 jaar

€ 1.000,00

1.5.4

een periode van 30 jaar

€ 1.400,00

1.5.5

een periode van 40 jaar

€ 1.900,00

 

 

 

1.6

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere kinderurnennis wordt geheven voor

 

1.6.1

een periode van 5 jaar

€ 200,00

1.6.2

een periode van 10 jaar

€ 350,00

1.6.3

een periode van 20 jaar

€ 500,00

1.6.4

een periode van 30 jaar

€ 700,00

1.6.5

een periode van 40 jaar

€ 900,00

 

 

 

1.7

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnenruimte wordt geheven voor

 

1.7.1

een periode van 5 jaar

€ 500,00

1.7.2

een periode van 10 jaar

€ 700,00

1.7.3

een periode van 20 jaar

€ 1.000,00

1.7.4

een periode van 30 jaar

€ 1.400,00

1.7.5

een periode van 40 jaar

€ 1.900,00

 

 

 

1.8

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf wordt geheven voor

 

1.8.1

een periode van 5 jaar

€ 700,00

1.8.2

een periode van 10 jaar

€ 950,00

1.8.3

een periode van 20 jaar

€ 1.400,00

1.8.4

een periode van 30 jaar

€ 2.000,00

1.8.5

een periode van 40 jaar

€ 2.600,00

 

 

 

1.9

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kinder-urnengraf wordt geheven voor

 

1.9.1

een periode van 5 jaar

€ 300,00

1.9.2

een periode van 10 jaar

€ 450.00

1.9.3

een periode van 20 jaar

€ 600,00

1.9.4

een periode van 30 jaar

€ 800,00

1.9.5

een periode van 40 jaar

€ 950,00

 

 

 

1.10

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor het bijzetten van een asbus in een bestaand particulier graf uitgegeven vóór 1 januari 1998, zoals bedoeld in artikel 5, lid 1 onder e van de “Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaats van Winterswijk 2017”, wordt geheven voor

 

1.10.1

een periode van 5 jaar

€ 200,00

1.10.2

een periode van 10 jaar

€ 300,00

1.10.3

een periode van 20 jaar

€ 450,00

1.10.4

een periode van 30 jaar

€ 650,00

1.10.5

een periode van 40 jaar

€ 900,00

 

 

 

1.11

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor het bijzetten van een asbus in een bestaand particulier graf uitgegeven na 1 januari 1998, zoals bedoeld in artikel 5, lid 1 onder e van de “ Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaats van Winterswijk 2017”, geldt dat de periode waarvoor deze verleend wordt gelijk moet lopen met de periode van het reeds uitgegeven recht van het bestaande particuliere graf. Het verschuldigde tarief bedraagt voor het bijzetten van een asbus per jaar dat de periode nog loopt

€ 20,00

 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht inclusief algemeen onderhoud wordt verwezen naar de tarieven zoals genoemd in artikel 1.10.1, 1.10.2 en 1.10.3

 

Artikel 2 Verlenging van het uitsluitend recht

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, inclusief algemeen onderhoud, zoals bedoeld in artikel 1 van deze tarieventabel, wordt geheven voor een periode van 5, 10 of maximaal 20 jaar, een recht gelijk aan respectievelijk 25%, 50% of 100% van het bedrag dat geheven wordt voor een periode van 20 jaar voor dat betreffende uitsluitend recht.

Artikel 3 Verlenen van het gebruik van algemene graven

3.1

Voor het verlenen van het gebruik van een algemeen graf jaar wordt geheven voor een periode van 10 jaar

€ 0,00

3.2

Voor het verlenen van het gebruik van een algemeen graf ‘extra’ wordt geheven voor

 

3.2.1

een periode van 10 jaar

€ 600,00

3.2.2

een periode van 15 jaar

€ 750,00

3.2.3

een periode van 20 jaar

€ 900,00

3.3

Voor het verlenen van het gebruik van een algemeen urnengraf wordt geheven voor

 

3.3.1

een periode van 5 jaar

€ 250,00

3.3.2

een periode van 10 jaar

€ 450,00

3.3.3

een periode van 15 jaar

€ 650,00

3.3.4

een periode van 20 jaar

€ 800,00

3.4

Voor het verlenen van het gebruik van een algemeen natuurgraf wordt geheven

€ 3.800,00

3.5

Voor het verlenen van het gebruik van een algemeen natuur-urnengraf wordt geheven

€ 600,00

Artikel 4 Andere rechten en dergelijke

4.1

Voor het recht van reserveren van particuliere graven, zoals vermeld in artikel 1.1 tot en met 1.9, wordt jaarlijks een bedrag geheven. Dit recht vervalt bij het verlenen van het uitsluitend recht op het bedoelde particuliere graf. Het jaarlijks verschuldigde recht van reserveren bedraagt

€ 65,00

4.2

Voor het onderhoud door de gemeente, zoals bedoeld in artikel 21 van de Beheersverordening algemene begraafplaats Winterswijk, van particuliere graven en particuliere urnbestemmingen wordt voor elk graf dat is aangekocht vóór 31 december 2009 per kalenderjaar een bedrag geheven. Op het moment van verlenging van het uitsluitend recht op een particulier graf is betaling per kalenderjaar niet meer mogelijk. Het jaarlijks verschuldigde bedrag voor deze graven bedraagt

€ 65,00

4.3

Het onderhoudsrecht bedoeld in artikel 4.2 met een duur van 20 jaar aangekocht na

1 januari 1998 (voor bepaalde tijd), kan worden afgekocht voor de resterende termijn met een maximum van 20 jaar. De afkoop vindt plaats door betaling van een bedrag ineens van

€ 1.100,00

4.4

Het bedrag vermeldt onder 4.3 wordt verrekend naar het aantal volledige jaren die nog resteren van de oorspronkelijke duur van 20 jaar.

 

4.5

Voor particuliere graven c.q. urnenplaatsen aangekocht vóór 1 januari 1998 (onbepaalde tijd) kan het onderhoudsrecht worden afgekocht voor een periode van

 

4.5.1

5 jaar, door betaling van een bedrag van

€ 300,00

4.5.2

10 jaar, door betaling van een bedrag van

€ 575,00

4.5.3

20 jaar, door betaling van een bedrag van

€ 1.100,00

Artikel 5 Begraven

5.1

Voor het (her)begraven van een lijk van een persoon van acht jaar of ouder in een particulier graf wordt geheven

€ 400,00

5.2

Voor het (her)begraven van een lijk van een persoon van nul tot acht jaar in een particulier graf wordt geheven

€ 200,00

5.3

Voor het (her)begraven van een levenloos geborene in een particulier graf wordt geheven

€ 75,00

5.4

Voor het begraven van een lijk van een persoon van acht jaar of ouder in een algemeen graf wordt geheven

€ 400,00

Artikel 6 Bijzetten en verstrooien van as

6.1

Het tarief bedraagt voor het bijzetten van een asbus:

 

6.1.1

in een particulier urnengraf

€ 100,00

6.1.2

in een particuliere urnennis of urnenruimte

€ 50,00

6.1.3

in een particulier(e) kinderurnennis of kinderurnengraf

€ 25,00

6.1.4

in een bestaand particulier graf

€ 100,00

6.1.5

op een bestaand particulier graf

€ 50,00

6.1.6

in een algemeen graf

€ 100,00

6.2

Voor het verstrooien van as op het strooiveld wordt

 

6.2.1

per asbus geheven

€ 60,00

6.2.2

voor iedere asbus meer

€ 40,00

Artikel 7 Opgraven en ruimen

7.1

Voor het op verzoek van de rechthebbende of gebruiker opgraven van overblijfselen van een persoon van acht jaar of ouder uit een particulier of algemeen graf wordt geheven

€ 750,00

7.2

Voor het op verzoek van de rechthebbende opgraven van overblijfselen van een persoon van nul tot acht jaar uit een particulier graf wordt geheven

€ 400,00

7.3

Voor het op verzoek van de rechthebbende opgraven van overblijfselen van een levenloos geborene uit een particulier graf wordt geheven

€ 150,00

7.4

Voor het op verzoek van de rechthebbende opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven

€ 75,00

Artikel 8 Overige diensten

8.1

Er wordt een toeslag geheven voor het begraven op

 

8.1.1

maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur

€ 75,00

8.1.2

zaterdag

€ 150,00

8.2

Er wordt een toeslag geheven voor het bijzetten van as op

 

8.2.1

maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur

€ 40,00

8.2.2

zaterdag

€ 80,00

8.3

Voor het uitzoeken van een grafruimte met een medewerker van de begraafplaats wordt geheven

€ 40,00

8.4

Voor het op verzoek schoonmaken van een graf met de daarop aanwezige grafbedekking, wordt per schoonmaak geheven

€ 65,00

8.5

Voor het plaatsen van een herdenkingsplaatje, voor een periode van 15 jaren, op de herdenkingszuil bij het strooiveld, wordt geheven waarbij tevens wordt geheven

€ 50,00

8.5.1

voor één naam op het herdenkingsplaatje

€ 35,00

8.5.2

iedere extra naam

€ 5,00

8.5.3

Vervallen

 

Aldus besloten door de raad in de vergadering van de gemeente Winterswijk in zijn openbare vergadering gehouden 20 december 2018.

Namens deze

De griffier

de voorzitter,