Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Verordening vertrouwenscommissie burgemeester Woerden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie burgemeester Woerden 2012
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie burgemeester Woerden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-08-201211-10-2012nieuwe regeling

05-07-2012

Woerdense Courant 29 augustus 2012

2012/41
30-08-2012Onbekend

05-07-2012

Woerdense Courant 29 augustus 2012

2012/41

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Woerden 2012

De raad van de gemeente Woerden,

 

gelezen het voorstel d.d. 4 juli 2012 van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 61, 61c en 84 van de Gemeentewet, artikel 15 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 en de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 november 2005, kenmerk;

 

b e s l u i t:

 

1.een vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel VI, lid 1, van de procedureregels in te stellen;

2.vast te stellen de verordening op de vertrouwenscommissie regelende de taak, samenstelling en werkwijze van de vertrouwenscommissie, alsmede de geheimhouding;

3.de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht van de besluiten onder 1 en 2 in kennis te stellen door toezending daarvan.

 

Artikel

Artikel 1 - begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • b.

  De commissaris: de commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht.

 • c.

  De commissie: de vertrouwenscommissie, zijnde een commissie ex artikel 84 Gemeentewet, die is belast met de voorbereiding van de aanbeveling inzake de benoeming van de burgemeester.

   

Artikel 2 - Taak en werkwijze van de commissie

 • 1.

  De commissie heeft tot taak een door de commissaris aangereikte selectie van kandidaten te beoordelen.

 • 2.

  De commissie brengt over haar bevindingen schriftelijk verslag uit aan de commissaris en de raad.

 • 3.

  Het verslag aan de raad wordt voorzien van een conceptaanbeveling van twee personen.

 • 4.

  De commissie brengt haar in lid 2 bedoelde verslag uit op basis van de door de commissaris verstrekte informatie over de kandidaten en op basis van de informatie ontleend aan het gesprek met de door haar ontvangen kandidaten, zulks na weging van een en ander.

 • 5.

  De commissie verschaft zich door tussenkomst van de commissaris de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten.

 • 6.

  Bij haar werkzaamheden neemt de commissie het gestelde in de circulaire van de minister van 4 november 2005 in acht.

   

Artikel 3 - Geheimhouding

 • 1.

  De leden van de commissie hebben op grond van artikel 61c Gemeentewet volstrekte geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen direct of indirect aan hen als lid van de commissie ter kennis is gekomen.

 • 2.

  De geheimhoudingsplicht geldt ook ten opzichte van raadsleden die geen lid van de commissie zijn of lid van de commissie zijn geweest.

 • 3.

  Deze geheimhoudingplicht geldt zowel tijdens het bestaan van de commissie als na ontbinding van de commissie.

 • 4.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op diegene die met de ambtelijke bijstand van de commissie is belast en de adviseur van de commissie.

 • 5.

  De geheimhouding brengt met zich mee dat door de commissie, anders dan door tussenkomst van de commissaris, geen inlichtingen -schriftelijk of mondeling- kunnen worden ingewonnen over de kandidaten en dat overleg met derden is uitgesloten.

   

Artikel 4 - Verslag

 • 1.

  Het verslag aan de raad en de commissaris, bedoeld in artikel 2, wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 2.

  In dit verslag kunnen leden van de commissie van minderheidsstandpunten blijk geven.

 • 3.

  Bij staking van stemmen over dit uit te brengen verslag, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering.

 • 4.

  Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden in het verslag de verschillende meningen binnen de commissie ter kennis van de commissaris en de raad gebracht.

   

Artikel 5 - Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit 7 leden, te benoemen door en uit de raad.

 • 2.

  Iedere fractie draagt één lid voor ter benoeming.

 • 3.

  Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

 • 4.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

   

Artikel 6 - Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De griffier en een door hem aan te wijzen griffiemedewerker verlenen ambtelijke bijstand aan de commissie.

 • 2.

  De griffier en de griffiemedewerker zijn geen lid van en hebben geen stemrecht in de commissie.

   

Artikel 7 - Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 3.

  De voorzitter doet van elke vergadering ten minste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie.

 • 4.

  De griffier en medewerker van de griffie belast met het verlenen van ambtelijke bijstand aan de commissie dragen zorg voor een presentielijst en de verslaglegging van het verhandelde tijdens de vergaderingen van de commissie.

   

Artikel 8 - Contactpersonen

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de griffier en aldaar bewaard.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de griffier ondertekend en vanaf het privé-adres van de griffier verzonden.

   

Artikel 9 - Gesprekken met kandidaten

 • 1.

  De voorzitter en/of de griffier nodigt, in overleg met de commissie, de kandidaten uitvoor een gesprek met de commissie.

 • 2.

  De plaats en het tijdstip van een gesprek worden zodanig gekozen dat wordt voorkomen dat de kandidaten hierdoor aan anderen bekend raken of tijdens het bezoek aan de commissie met elkaar in contact komen.

   

Artikel 10 - Ontbinding commissie

De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien.

 

Artikel 11 - Archivering van stukken

 • 1.

  De voorzitter en de griffier dragen er zorg voor dat op het in artikel 10 bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als ‘geheim’ worden overgebracht naar de krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats. Zij dragen er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

 • 2.

  Van de in het tweede lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  Alle overige bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

   

Artikel 12 - Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire van de minister van 4 november 2005 niet voorziet, beslist de commissie.

 

Artikel 13 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking daags na bekendmaking.

Aldus door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op 5 juli 2012.

De griffier De voorzitter

E.M. Geldorp mr. H.W. Schmidt