Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Uitvoeringsbesluit bij de Marktverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit bij de Marktverordening
CiteertitelUitvoeringsbesluit bij de Marktverordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling vervangt het vorige Uitvoeringsbesluit bij de Marktverordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening Gemeente Woerden 2004

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201629-11-2016Intrekking

20-12-2016

Gemeenteblad 2016, 185983

185983/2016
30-08-201229-12-2016Onbekend

19-06-2012

Woerdens Courant 29 augustus 2012

2012/37

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit bij de Marktverordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden,

 

Gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h van de Gemeentewet en het bepaalde in de artikelen van de Marktverordening Gemeente Woerden 2004;

 

Gezien het adviesvan de Marktcommissie van 20 februari 2012

 

besluit;

 

vast te stellen het "Uitvoeringsbesluit bij de Marktverordening"

 

Artikel 1 Dag, tijd en plaats van de markten

1. De markten vinden plaats op: a. de warenmarkt op woensdag van 08.00 tot 12.30 uur op de Wagenstraat en Rijnstraathet Kerkplein, de Hogewoerden de Meulmansweg (gedeeltelijk); b. de streekmarkt in de periode van 1 april tot en met 31 december op zaterdag van 9.00 tot 14.00 15.00 uur aan de Meulmansweg (gedeeltelijk) met uitbreidingsmogelijkheden aan de Meulmansweg en Hogewoerd; c. de najaarsmarkt op de eerste woensdag na 20 oktober van 08.00 uur tot 17.00 uur in het centrum van Woerden.

2. Het college kan op grond van zeer dringende redenen, in afwijking van het eerste lid, sub a, bepalen dat de warenmarkt tijdelijk zal plaatsvinden: a. op een andere dag; b. op een ander tijdstip; c. op een andere plaats.

3. Het college kan op basis van een belangenafweging, in afwijking van het eerste lid, sub b, bepalen dat de streekmarkt tijdelijk zal plaatsvinden: a. op een andere dag; b. op een ander tijdstip; c. op een andere plaats.

4. De verkopers op de markten hebben geen recht op vergoeding van schade, die eventueel het gevolg is van een door het college op grond van het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel genomen besluit.

Artikel 2 De inrichting van de markten en de branche-indeling

1. Voor de markten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt het volgende aantal standplaatsen vastgesteld en geldt de volgende branche-indeling: a. de warenmarkt heeft maximaal 50 handelaren verdeeld over maximaal 130 kramen of standplaatsen, ingedeeld volgens bijlage 1;

b. de streekmarkt bestaat uit maximaal 26 kramen of standplaatsen, ingedeeld volgens bijlage 2;

c. de najaarsmarkt heeft maximaal 350 handelaren verdeeld over maximaal 400 kramen of standplaatsen.

2. Op de markten als bedoeld in het eerste lid, mogen alleen de in de daar genoemde bijlagen aangegeven artikelen(groepen) worden verhandeld, waarbij geldt dat voor elk van de genoemde artikelen(groepen) niet meer standplaatsen kunnen worden toegewezen als aangegeven in de betrokken bijlage onder aantal kooplieden.

3. Voor de streekmarkt geldt naast hetgeen is vastgelegd in de branche-indeling eveneens, dat 70% van de vaste standplaatsen dient te worden ingenomen door producenten die hun eigen streekproducten verkopen en dat 30% van de vaste standplaatsen dient te worden ingenomen door verkopers die streekproducten verkopen. Een streekproduct is een product dat vervaardigd of geoogst is in ‘t Groene Hart gebied (gebied tussen de grote steden van West-Nederland). minimaal 70% streekproducten en maximaal 30% biologisch / boerenproducten van buiten de streek per handelaar mag worden aangeboden. Standhouders op de streekmarkt verplichten zich het ”verhaal” en de geografische herkomst van hun product in de kraam te vertellen door middel van informatiemateriaal en mondelinge informatie aan de klant.

4. Wekelijks zijn er twee zgn. wisselkramen voor de streekmarkt beschikbaar voor organisaties of verenigingen die het Groene Hart promoten. De wisselkramen kunnen ook ter beschikking worden gesteld aan een standhouder die maximaal maandelijks met een streek en/of ambachtelijk product van elders op de streekmarkt aanwezig kan zijn ;

 

Artikel 3 Het toewijzen van plaatsen

1. In aanvulling op artikel 11 van de Marktverordening worden de standplaatsen op de Najaarsmarkt ieder jaar opnieuw uitgegeven. Voor toewijzing van een standplaats op de Najaarsmarkt komen achtereenvolgens in aanmerking: a. De vaste standplaatshouders van de warenmarkt;

b. Diegenen die zich hebben ingeschreven voor een standplaats op de Najaarsmarkt 2. In aanvulling op de 14 van de Marktverordening wordt bij het verdelen van dagplaatsen rekening gehouden met de toegewezen ruimte voor bepaalde branches, als bepaald in de bij artikel 2 behorende bijlagen. Indien geen gegadigde met de betreffende branche voorhanden is, kan de ruimte worden toegewezen aan een gegadigde met een andere branche. 3. In aanvulling op de 15 van de Marktverordening wordt bij het verdelen van standwerkerplaatsen rekening gehouden met de toegewezen ruimte voor bepaalde branches, in die zin dat een standwerker die werkzaam is binnen een op de markt aanwezige branche eenmaal per vier weken mee mag loten voor een standwerkerplaats. Een standwerker die buiten de op de markt aanwezige branche werkzaam is, mag iedere week meeloten voor een standwerkerplaats.

Artikel 4 Vereisten standwerkerplaats

Er is één standwerkerplaats toegestaan op de warenmarkt, alleen bedoeld voor demonstraties. De standwerker dient een natuurlijk persoon te zijn en dient, voordat hij aan de loting als bedoeld in artikel 15 van de Marktverordening mag deelnemen, aan te tonen dat: a. hij handelingsbekwaam is; b. hij voldaan heeft aan publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie; c. hij zodanig verzekerd is tegen eisen tot betaling, waartoe hij als gebruiker van een verkoopinrichting op een markt, krachtens wettelijke aansprakelijkheid zou kunnen worden verplicht wegens aan derden toegebracht lichamelijk letsel en wegens beschadiging van eigendommen van derden. Betrokkene dient een bewijs te overleggen dat de ter zake verschuldigde premie is voldaan.

Artikel 5 Plaatsen opstallen

1. Het is verboden zonder vergunning van het college op het marktterrein kramen, tafels en dergelijke te plaatsen of op te slaan.

2. Het gebruik van verkoopwagens/markavans is toegestaan mits de betreffende verkoopwagen/markavan kan worden ingepast.

3. Het college kan voorwaarden stellen aan de exploitant van de marktkramen.

Artikel 6 Verzorging standplaats

1. De vergunninghouder dient: a. ervoor te zorgen dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt; b. tijdens de markt zelf zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke in te zamelen en af te voeren; c. uit te stallen binnen de beschikbaar gestelde ruimte; d. voordat hij het marktterrein verlaat zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan veegschoon en vetvrij achter te laten en het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.

2. De vergunninghouder aan wie de vergunning is verleend om geringe eet- en drinkwaren voor consumptie gereed te maken en te verkopen, dient aan de voorzijde van zijn standplaats voldoende afvalbakken te plaatsen.

3. Het is de standplaatshouder verboden op zijn standplaats: a. gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting; b. elektriciteit te betrekken van een ander dan degene die door het college voor het leveren daarvan is aangewezen of om zelf hierin te voorzien.

4. Het is verboden: a. op de standplaats gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid; b. radio’s, cd-spelers en overige geluidsapparatuur op de standplaats, voor een ander doel dan verkoop daarvan aanwezig te hebben; 5. Het college kan, eventueel onder nader te stellen voorwaarden, ontheffing verlenen van de in lid 3 en 4 genoemde verboden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Woerden, gehouden 19 juni 2012,

de secretaris, de burgemeester,

W. Wieringa mr. H.W. Schmidt