Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Subsidieregeling gemeente Woerden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling gemeente Woerden
CiteertitelSubsidieregeling Woerden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de subsidieregeling Woerden 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening, art.2, lid 2
 2. Algemene Subsidieverordening, art.5, lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2017Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2, 4.4, 4.5 en 4.6

12-09-2017

Elektronisch Gemeenteblad 2017, 211129

211129/2017
08-04-201701-01-2017Hoofdstuk 4

07-03-2017

Elektronisch Gemeenteblad 2017, 57318

57318/2017
07-07-201508-04-2017nieuwe regeling

23-06-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 6-7-2015

60346/2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling gemeente Woerden

Het college van burgemeester en wethouders van Woerden,

 

Gelet op de artikelen 2, lid 2 en 5, lid 4 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woerden;

 

besluit:

 

vast te stellen de “Subsidieregeling gemeente Woerden

 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Paragraaf 1.1 Reikwijdte

Artikel 1.1.1.  

Deze subsidieregeling heeft betrekking op de volgende beleidsterreinen: Sociaal domein, Jeugd, Sport, Cultuur, Evenementen en Recreatie en Toerisme, zoals vermeld in de daarop betrekking hebbende hoofdstukken van deze regeling.

 

Artikel 1.1.2.  

Deze regeling is niet van toepassing op de subsidiering van peuteropvangtoeslag en voor- en vroegschoolse educatie

Artikel 1.1.3.  

Niet voor subsidie in aanmerking komen reis- en verblijfkosten, consumptie- en cateringkosten, kosten voor uitgeloofde prijzen en kosten die worden omschreven als “diversen” of “onvoorzien” zonder verdere motivatie.

 

Paragraaf 1.2. Algemene toetsingscriteria subsidieaanvragen

Bij de beoordeling van subsidieaanvragen dienen de volgende algemene toetsingscriteria in acht te worden genomen:

 

Artikel 1.2.1. Doelstellingen

De subsidie moet bijdragen aan de realisatie van vermelde doelstellingen. Bij een aanvraag van ten minste 10.000 euro worden in de aanvraag SMART doelstellingen opgenomen.

 

Artikel 1.2.2. Motivering

Bij een aanvraag van ten minste 10.000 euro subsidie wordt gemotiveerd aannemelijk gemaakt hoe de doelstellingen met activiteiten worden gerealiseerd. De voorzieningen en activiteiten zijn niet het uitgangspunt. Er wordt uitgegaan van het te bereiken resultaat en wat daar voor nodig is.

 

Artikel 1.2.3. Randvoorwaarden

 • 1.

  Subsidievrager omschrijft dat sprake is van cofinanciering van minimaal 10 procent op het totaal begrote bedrag voor de activiteiten. Gemeente Woerden is niet de enige inkomstenbron.

 • 2.

  De subsidievrager omschrijft wat zij zelf gedaan heeft om te komen tot een sluitende begroting.

 • 3.

  De subsidievrager omschrijft hoe wordt samengewerkt met WoerdenWijzer.nl en geeft aan wie fungeert als contactpersoon voor WoerdenWijzer.nl.

 • 4.

  Bij een aanvraag van ten minste 10.000 euro omschrijft en motiveert de subsidievrager de verdeling professionals – vrijwilligers bij realisatie van de activiteiten. Uitgangspunt is daarbij professioneel wat moet, vrijwillig wat kan.

 • 5.

  Bij een aanvraag van ten minste 10.000 euro omschrijft de subsidievrager de samenwerking met andere (maatschappelijke) partners in de keten, bij voorkeur grensoverschrijdend op het gebied van onderwijs, werk en inkomen, economie, sport, cultuur, leefbaarheid, veiligheid, welzijn, zorg en/of participatie.

 • 6.

  Bij een aanvraag van ten minste 10.000 euro omschrijft de subsidievrager hoe de samenwerking met (maatschappelijke) partners resulteert in een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering bij realisatie van de te subsidiëren activiteiten.

 • 7.

  Bij een aanvraag van ten minste 50.000 euro subsidie omschrijft subsidievrager hoe achteraf concreet wordt verantwoord in welke mate de in de uitvoeringsovereenkomst vastgelegde doelstellingen zijn gerealiseerd. Omschreven wordt hoe deze verantwoording wordt ingericht.

 • 8.

  De subsidievrager omschrijft hoe zij contact wil onderhouden met de subsidieverstrekker, met als uitgangspunt: afschalen wanneer het kan, opschalen wanneer het moet, op basis van de eigen professionele inschatting.

 

Artikel 1.2.4. Minimale verantwoordingsinformatie

 • -

  Op basis van de opdracht in het kader van resultaatsturing

 • -

  Mate van maatschappelijk rendement.

 • -

  Mate van klanttevredenheid over het aanbod.

 

 

Artikel 1.2.5. Geldende beleids- of referentiedocumenten

 

 • -

  Coalitieakkoord 2014 - 2018

 • -

  Collegeprogramma 2014 - 2018

 • -

  Subsidieverordening, gemeente Woerden

 • -

  Programmabegroting 2015 / 2016

 

Hoofdstuk 2 SOCIAAL DOMEIN

Paragraaf 2.1. Algemene doelstellingen

Een relatieve toename in de periode 2014 – 2018 van:

 • -

  het aantal inwoners dat inkomen verwerft uit arbeid

 • -

  het aantal jongeren met een startkwalificatie

 • -

  het aantal gezinnen met problemen in meerdere leefgebieden dat zelfredzamer wordt

 • -

  het aantal gezinnen met problemen op het gebied van werk en inkomen dat meer participeert

 • -

  het aantal inwoners dat mantelzorger is

 • -

  het aantal inwoners dat vrijwilliger is

 • -

  het aantal inwoners dat ondersteuning ontvangt in de vorm van een persoonsgebonden budget

 • -

  het aantal inwoners dat zelf of met hulp van het eigen netwerk een ondersteuningsplan opstelt

 

Een relatieve afname in de periode 2014 – 2018 van:

 • -

  het aantal inwoners dat tweedelijnsondersteuning ontvangt

 • -

  de gemiddelde gemeentelijke besteding aan voorzieningen per adres

 • -

  de gemiddelde gemeentelijke besteding aan voorzieningen per adres waar een huishouden problemen in meerdere leefgebieden ervaart

 

Paragraaf 2.2. Nulde lijn

Artikel 2.2.1. Versterken voorveld

 • 1.

  . Doelstellingen

  Een relatieve toename in de periode 2014 – 2018 van:

  • -

   het aantal gezinnen met problemen in meerdere leefgebieden dat zelfredzamer wordt

  • -

   het aantal inwoners dat vrijwilliger is

   

  Een relatieve afname in de periode 2014 – 2018 van:

  • -

   het aantal inwoners dat tweedelijnsondersteuning ontvangt

  • -

   de gemiddelde gemeentelijke besteding aan voorzieningen per adres

  • -

   de gemiddelde gemeentelijke besteding aan voorzieningen per adres waar een huishouden problemen in meerdere leefgebieden ervaart

   

  Daarnaast dragen de activiteiten bij aan ten minste twee andere concrete doelstellingen als geformuleerd in paragraaf 2.1.

   

   

 • 2.

  Subdoelen

  • -

   Vergroten van zelfredzaamheid, participatie, eigen kracht en signalerend vermogen in buurten en wijken.

  • -

   Versterken van het informele netwerken op het gebied van ondersteuning en zorg.

  • -

   Vraaggericht creëren van innovatieve, voorliggende voorzieningen op het integrale sociaal domein

   

 • 3.

  Geldende beleids- of referentiedocumenten

  • -

   Integraal beleidsplan sociaal domein 2015-2016

   

 • 4.

  Subsidieplafond jaarlijkse subsidie

  815.657 euro (onder voorbehoud van vaststelling programmabegroting 2016 door Raad Woerden)

   

 • 5.

  Subsidieplafond eenmalige subsidie (investeringsplan 2015)

  150.000 euro

   

 • 6.

  Aanvullende randvoorwaarden eenmalige subsidie (investeringsplan 2015)

  • 1.

   Het initiatief bevordert zelfregie en de participatie van inwoners, c.q. huishoudens.

  • 2.

   Het initiatief draagt bij aan de kwaliteit van leven van de inwoners, c.q. huishoudens in kwestie.

  • 3.

   Het initiatief is ingebed in de lokale gemeenschap.

  • 4.

   Er is draagvlak voor het initiatief in de straat/wijk.

  • 5.

   Er is sprake van een positieve (sociale) return on investment.

  • 6.

   Het initiatief vervangt bestaande (duurdere) infrastructuur en is geen toevoeging aan de infrastructuur.

  Daarnaast zijn de randvoorwaarden van toepassing als geformuleerd in artikel 1.2.3.

   

 • 7.

  Geldende beleids- of referentiedocumenten

  • -

   Integraal beleidsplan sociaal domein 2015-2016

  • -

   Investeringsplan sociaal domein 2015

   

Artikel 2.2.2. Mantelzorgers

 • 1.

  Doelstellingen

  Een relatieve toename in de periode 2014 – 2018 van het aantal inwoners dat mantelzorger is.

  Daarnaast dragen de activiteiten bij aan ten minste twee andere concrete doelstellingen als geformuleerd in paragraaf 2.1.

   

 • 2.

  Subdoelen

  • 1.

   De inzet van mantelzorgers wordt vergroot, zonder dat er sprake is van overbelasting.

  • 2.

   De signalering van (overbelasting bij) mantelzorgers wordt vergroot.

  • 3.

   Mantelzorgers en hulpbehoevende inwoners worden passend en adequaat ondersteund.

  • 4.

   Mantelzorgers krijgen vanaf 2015 een gemeentelijke blijk van waardering.

   

 • 3.

  Geldende beleids- of referentiedocumenten

  - Integraal beleidsplan sociaal domein 2015-2016

 • 4.

  Soort subsidie

  jaarlijkse subsidie

   

 • 5.

  Subsidieplafond jaarlijkse subsidie

  54.205 euro (onder voorbehoud van vaststelling programmabegroting 2016 door Raad Woerden)

  Daarnaast zijn de randvoorwaarden van toepassing als geformuleerd in artikel 1.2.3.

   

 • 6.

  Geldende beleids- of referentiedocumenten

  - Investeringsplan sociaal domein 2015

Artikel 2.2.3. Maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders (vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben ontvangen).

 • 1.

  Doelstellingen

  Een relatieve toename in de periode 2014 – 2018 van:

  • -

   het aantal inwoners dat inkomen verwerft uit arbeid

  • -

   het aantal jongeren met een startkwalificatie

  • -

   het aantal gezinnen met problemen in meerdere leefgebieden dat zelfredzamer wordt

  • -

   het aantal inwoners dat vrijwilliger is

   

  Daarnaast dragen de activiteiten bij aan ten minste twee andere concrete doelstellingen als geformuleerd in paragraaf 2.1.

   

 • 2.

  Subdoelen

  • 1.

   Levert voldoende capaciteit om aan de taakstelling van statushouders in de gemeente Woerden en Oudewater te voldoen.

  • 2.

   De maatschappelijke begeleiding richt zich op het zelfredzaam worden van statushouders in de Nederlandse maatschappij.

  • 3.

   Bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer in de Woerdense samenleving door maatschappelijke participatie (werk en vrijwilligerswerk).

   

 • 3.

  Aanvullende randvoorwaarden:

  • 1.

   Subsidievrager richt zich bij activiteiten op het terugleggen van vragen bij de vergunninghouder, het netwerk en naar voorliggende voorzieningen.

  • 2.

   Subsidievrager richt zich bij activiteiten op het mobiliseren van vrijwillige inzet in de gemeente.

  • 3.

   Subsidievrager verwijst bij zwaardere problematiek en als eigen kracht en voorliggende voorzieningen niet voldoende zijn statushouders door naar WoerdenWijzer.nl.

   Daarnaast zijn de randvoorwaarden van toepassing als geformuleerd in artikel 1.2.3.

    

   

   

 • 4.

  Soort subsidie

  Jaarlijkse subsidie en incidentele subsidie

   

 • 5.

  Verantwoordingsinformatie

  Kwantitatief

  • 1.

   Aantal vluchtelingen dat begeleid wordt op 1 januari van het subsidiejaar.

  • 2.

   Aantal nieuw aangemelde vluchtelingen in subsidiejaar met vermelding of deze in Woerden of in Oudewater zijn gehuisvest (instroom).

  • 3.

   Aantal vluchtelingen dat begeleid werd op 31 december van het subsidiejaar.

  • 4.

   Aantal vluchtelingen waarvan de begeleiding in het subsidiejaar is beëindigd met de reden van uitstroom.

  • 5.

   Aantal opgestelde plannen van aanpak.

  • 6.

   Mate van uitvoering geven aan preventie en vroegsignalering van meervoudige problematiek (= aantal aanmeldingen bij WoerdenWijzer.nl).

  • 7.

   Aantal vluchtelingen dat vrijwilligerswerk is gaan doen in de Woerdense maatschappij

    

  Kwalitatief

  • 1.

   Mate van resultaat van samenwerking met andere (zorg)organisaties (bijvoorbeeld: gemeente, WoerdenWijzer.nl, Ferm Werk, kerken).

  • 2.

   Manier van betrekken van het sociaal netwerk (bijvoorbeeld: andere vluchtelingen, scholen, inwoners van Woerden).

  • 3.

   Mate van vergroten van de eigen kracht van vergunninghouders.

   

 • 6.

  Geldende beleids- of referentiedocumenten

  • -

   Wet inburgering 2013

  • -

   Verordening wet inburgering 2009

  • -

   Beleidsregels wet inburgering 2011

   

 • 7.

  Subsidieplafond

  145.000 euro (onder voorbehoud van vaststelling programmabegroting 2016 door Raad Woerden)

   

  Opmerking: het subsidieplafond is afhankelijk van de taakstelling die de gemeente van het Rijk opgelegd krijgt om vergunninghouders te huisvesten.

   

 • 8.

  Tariefvoorschriften

  1. Subsidieontvanger mag aan het eind van het jaar niet meer dan 5% overhouden van de subsidie.

  2. De financiële reserve van de subsidieontvanger mag niet hoger zijn dan 10% van het bedrag van de toegekende subsidie.

   

Artikel 2.2.4. Wijk- en dorpsplatforms en inwonersinitiatieven

 • 1.

  Doelstellingen

  Een relatieve toename in de periode 2014 – 2018 van het aantal inwoners dat vrijwilliger is

  Een relatieve afname in de periode 2014 – 2018 van het aantal inwoners dat tweedelijnsondersteuning ontvangt (m.b.t. incidentele subsidie)

  •  

   

 • 2.

  Subdoelen

  • 1.

   Wijk- en dorpsplatforms: inwoners participeren in leefbaarheidaangelegenheden en bevorderen samenhang/leefbaarheid in wijk/dorp/buurt. Podium in de wijk creëren.

  • 2.

   Inwonersinitiatieven: versterken van de eigen kracht van de inwoner, verminderen van de (financiële) inbreng van de overheid en tot stand brengen van initiatieven die de leefbaarheid bevorderen.

   

 • 3.

  Randvoorwaarden

  1. - Platform (stichting) vraagt de subsidie aan

  - Platform communiceert met alle inwoners van de wijk / het dorp

  - Houdt jaarlijks 4 tot 6 bijeenkomsten

  - Brengt wijkkrant uit

  - Doelgroep: wijkbewoners / dorpsbewoners

  2. - Inwoner vraagt aan;

  - Inwoner zoekt ook andere financieringsbron (= voorwaarde)

  - Initiatief moet vraaggericht uit de samenleving komen

  - Initiatief heeft draagvlak

  - het initiatief levert een extra bijdrage aan de leefbaarheid in uw wijk, buurt of dorp

   

 • 4.

  Soort subsidie

  jaarlijkse subsidie of eenmalige subsidie

   

 • 5.

  Verantwoordingsinformatie

  Deze informatie kan worden opgevraagd:

  - aantal bijeenkomsten

  - aantal uitgebrachte wijkkranten

   

 • 6.

  Subsidieplafond structurele subsidies

  Subsidies wijk- en dorpsplatforms: 40.000 euro

  (onder voorbehoud van vaststelling programmabegroting 2016 door Raad Woerden)

   

 • 7.

  Tariefvoorschriftenstructurele subsidies

  Platform mag aan het eind van het jaar niet meer dan 10% overhouden van de subsidie. Sparen voor grotere uitgaven/activiteiten moet aangevraagd worden.

   

   

 • 8.

  Subsidieplafond incidentele subsidie

  • -

   Inwonersinitiatieven (regulier): 70.000 euro

  (onder voorbehoud van vaststelling programmabegroting 2016 door Raad Woerden)

  • -

   Inwonersinitiatieven investeringsplan 2015: 150.000 euro

   

   

 • 9.

  Aanvullende randvoorwaarden eenmalige subsidie (investeringsplan 2015)

  • 1.

   Het initiatief bevordert zelfregie en de participatie van inwoners, c.q. huishoudens.

  • 2.

   Het initiatief draagt bij aan de kwaliteit van leven van de inwoners, c.q. huishoudens in kwestie.

  • 3.

   Het initiatief is ingebed in de lokale gemeenschap.

  • 4.

   Er is draagvlak voor het initiatief in de straat/wijk.

  • 5.

   Er is sprake van een positieve (sociale) return on investment.

  • 6.

   Het initiatief vervangt bestaande (duurdere) infrastructuur en is geen toevoeging aan de infrastructuur.

   

 • 10.

  Geldende beleids- of referentiedocumenten

  • -

   Woerden Wijkgericht. Een stap verder met Wijkgericht werken. (2013)

  • -

   Leefbaarheid. Beleidsbrief onder de paraplu van Wijk- en dorpsgericht werken Gemeente Woerden 2013.

  • -

   Investeringsplan sociaal domein 2015

  • -

   Integraal beleidsplan sociaal domein

   

   

Artikel 2.2.5. Maatschappelijke voorzieningen

 • 1.

  Doelstellingen:

  Een relatieve toename in de periode 2014 – 2018 van het aantal inwoners dat vrijwilliger is

  Een relatieve afname in de periode 2014 – 2018 van het aantal inwoners dat tweedelijnsondersteuning ontvangt

   

 • 2.

  Randvoorwaarden

  • 1.

   Het faciliteren gebeurt door het bieden van onderdak aan de activiteit.

  • 2.

   Zorg dragen voor behoorlijk en transparant beheer en exploitatie.

  • 3.

   Voldoende ruimte bieden aan maatschappelijke organisaties, verenigingen, dorpsbewoners en andere bewonersinitiatieven in de wijken en kernen. Jongeren en senioren in het bijzonder.

   

 • 3.

  Soort subsidie

  Jaarlijkse subsidie.

   

 • 4.

  Verantwoordingsinformatie

  • 1.

   Naar aanleiding van het jaarverslag vindt er binnen 2 maanden een overleg plaats tussen de instelling en de gemeente waarin het verslag en eventuele afwijkingen worden besproken

  • 2.

   Naar aanleiding van onvoorziene ontwikkelingen vindt er extra overleg plaats tussen de instelling en de gemeente.

   

 • 5.

  Subsidieplafond

  98.372 euro (onder voorbehoud van vaststelling programmabegroting 2016 door Raad Woerden)

 • 6.

  Verdeelsleutel

  Kamerik (Schulenburch) 58.327 euro

  Zegveld (Milandhof) 26.000 euro

  Molenvliet (WCM) 14.000 euro

   

 • 7.

  Geldende beleids- of referentiedocumenten

  • .

   Woerden Wijkgericht. Een stap verder met Wijkgericht werken. (2013)

  • .

   Leefbaarheid. Beleidsbrief onder de paraplu van Wijk- en dorpsgericht werken Gemeente Woerden 2013.

  • .

   Wmo beleidskader gemeente Woerden 2012-2015

   

   

Artikel 2.2.6 Jeugd

 • 1.

  . Doelstellingen

  In 2018 heeft 95% van de jongeren voor hun 23e jaar een startkwalificatie of staat op een school ingeschreven.

   

  Een relatieve toename in de periode 2014 – 2018 van:

  • -

   het aantal jongeren met een startkwalificatie

  • -

   het aantal gezinnen met problemen in meerdere leefgebieden dat zelfredzamer wordt

   

  Een relatieve afname in de periode 2014 – 2018 van:

  • -

   het aantal inwoners dat tweedelijnsondersteuning ontvangt

   

  Daarnaast dragen de activiteiten bij aan ten minste twee andere concrete doelstellingen als geformuleerd in paragraaf 2.1.

   

 • 2.

  Subdoelen

  • 1.

   Kinderen doen vaardigheden op waarmee zij een zelfstandig leven kunnen leiden. Eventuele (onderwijs)achterstanden worden zoveel mogelijk voorkomen. We gaan hierbij uit van de eigen verantwoordelijkheid van kinderen en hun ouders.

  • 2.

   Het aanbod is daar waar de jongere is. De jongere staat centraal.

  • 3.

   Ouderparticipatie wordt gestimuleerd. Minstens 60% van alle ouders participeert bij activiteiten van hun kind, zowel tijdens schooltijd als daarbuiten. Dit geldt specifiek voor ouders van doelgroepkinderen en wanneer sprake is van een lage SES.

  • 4.

   Waar nodig is er een professioneel netwerk rondom een kind dat eventuele problemen klein weet te houden. Professionals werken samen binnen dit netwerk.

  • 5.

   Jeugdparticipatie binnen de gemeente Woerden wordt versterkt.

  • 6.

   Kinderen en ouders worden gestimuleerd om deel te nemen aan verschillende vormen van activiteiten waarbij ingezet wordt op het versterken van (onderwijs)vaardigheden.

   

 • 3.

  Randvoorwaarden

  • .

   Er is samenwerking met WoerdenWijzer.nl en de WoerdenWijzer-teams

  • .

   Professionele inzet waar nodig, vrijwillige inzet waar dat kan

  • .

   Voor toekenning vanuit het Oab-budget (VVE) kunnen aanvullende eisen worden gesteld met betrekking tot de doelgroep.

   

 • 4.

  Geldende beleids- of referentiedocumenten

  • .

   Integraal beleidsplan sociaal domein 2015 – 2016

  • .

   Integrale jeugdnota 2013

  • .

   Onderwijsachterstandenbeleid 2016 - 2020

   

 • 5.

  Soort subsidie

  jaarlijkse en eenmalige subsidie

   

 • 6.

  Subsidieplafond

  Jeugd en vrije tijd: € 9.633*

  Buitenschools aanbod: € 25.000*

  Vroeg- en voorschoolse educatie: € 300.000*

  Peuteropvang: € 247.000*

  *onder voorbehoud van vaststelling programmabegroting 2016 door Raad Woerden

   

   

   

   

Artikel 2.2.7 Sport

 • 1.

  Doelstellingen

  Een relatieve toename in de periode 2014 – 2018 van het aantal inwoners dat vrijwilliger is.

   

  Daarnaast dragen de activiteiten bij aan ten minste twee andere concrete doelstellingen als geformuleerd in paragraaf 2.1.

   

   

 • 2.

  Subdoelen

  • 1.

   Alle inwoners van Woerden kunnen ongeacht hun leeftijd, beperking en (financiële) achtergrond spelen, sporten en bewegen in de gemeente Woerden.

  • 2.

   Spelen, sporten en bewegen worden zichtbaarder gemaakt, zodat inwoners worden uitgedaagd om in beweging te komen. Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches hebben hier een belangrijke rol in.

  • 3.

   Er is specifieke aandacht voor de doelgroepen jeugd, mensen met een beperking, ouderen en/of mensen met een lage SES.

   

 • 3.

  . Randvoorwaarden:

  • .

   Met lokale menskracht (combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches) sportverenigingen versterken en verbindingen leggen tussen sport en buurt, school, naschoolse opvang, zorg en welzijn. Maar ook verbindingen tussen sportverenigingen, andere sportaanbieders en locaties waar behoefte is aan speel-, sport- en beweegaanbod, ook in de openbare ruimte.

  • .

   Inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches (totaal 9,4 fte’s):

  • -

   6,3 fte’s combinatiefunctionarissen: gericht op jeugd

  • -

   3,1 fte’s buurtsportcoaches: gericht op overige doelgroepen en op verenigingsondersteuning

   

 • 4.

  Geldende beleids- of referentiedocumenten

  • 1.

   Visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen

   

   

 • 5.

  Soort subsidie

  jaarlijkse en eenmalige subsidie (investeringsplan sociaal domein)

   

 • 6.

  Subsidieplafond

  Combinatiefunctionarissen: € 316.448*

  Buurtsportcoaches: € 235.000*

  Ondersteuning/coördinatie: € 37.555*

  *onder voorbehoud van vaststelling programmabegroting 2016 door Raad Woerden

   

Artikel 2.2.8 Participatie

 • 1.

  Doelstellingen

  Een relatieve toename in de periode 2014 – 2018 van het aantal inwoners dat inkomen verwerft uit arbeid

   

 • 2.

  Soort subsidie

  Eenmalige subsidie

 • 3.

  Subsidieplafond incidentele subsidie (investeringsplan 2015)

  100.000 euro

   

 • 4.

  Aanvullende randvoorwaarden eenmalige subsidie (investeringsplan 2015)

  • 1.

   Het initiatief bevordert zelfregie en de participatie van inwoners, c.q. huishoudens.

  • 2.

   Het initiatief draagt bij aan de kwaliteit van leven van de inwoners, c.q. huishoudens in kwestie.

  • 3.

   Het initiatief is ingebed in de lokale gemeenschap.

  • 4.

   Er is draagvlak voor het initiatief in de straat/wijk.

  • 5.

   Er is sprake van een positieve (sociale) return on investment.

  • 6.

   Het initiatief vervangt bestaande (duurdere) infrastructuur en is geen toevoeging aan de infrastructuur.

   

 • 5.

  Geldende beleids- of referentiedocumenten

  • .

   Investeringsplan sociaal domein 2015

  • .

   Integraal beleidsplan sociaal domein

   

   

Pararaaf 2.3. Eerste Lijn

Artikel 2.3.1. Doelstellingen

Een relatieve toename in de periode 2014 – 2018 van:

- het aantal gezinnen met problemen in meerdere leefgebieden dat zelfredzamer wordt

- het aantal inwoners dat vrijwilliger is

 

Een relatieve afname in de periode 2014 – 2018 van:

 • -

  het aantal inwoners dat tweedelijnsondersteuning ontvangt

   

Daarnaast dragen de activiteiten bij aan ten minste twee andere concrete doelstellingen als geformuleerd in paragraaf 2.1.

 

Artikel 2.3.2. Subdoelen

 • -

  Organiseren van kortdurende trajecten die erop gericht zijn dat inwoners met enige begeleiding hun zelfredzaamheid vergroten.

 • -

  Inwoners met een hulpvraag in contact brengen met oplossingen in de nuldelijns ondersteuning.

 

Artikel 2.3.3. Randvoorwaarden

 • -

  De inzet van maatschappelijk werk vindt (gedeeltelijk) plaats vanuit WoerdenWijzer.nl

 • -

  De inzet van maatschappelijk werk sluit aan op de werkwijze van WoerdenWijzer.nl

 • -

  Er is actieve samenwerking met het lokale veld, waarbij de verbinding met organisaties uit de nulde lijn een specifiek aandachtpunt is

 • -

  Bij signalering van mogelijke (budgettaire) knelpunten wordt direct het overleg met de gemeente gezocht

 

Artikel 2.3.4. Verantwoordingsinformatie

De instelling toont aan op welke wijze zij heeft bijgedragen aan het realiseren van bovengenoemde (sub)doelen

 

Artikel 2.3.5.  Subsidieplafond

€ 625.000,- (onder voorbehoud van vaststelling programmabegroting 2016 door Raad Woerden)

 

Artikel 2.3.6. Geldende beleids- of referentiedocumenten

Integraal beleidsplan sociaal domein 2015 - 2016

Paragraaf 2.4 Tweede Lijn

Artikel 2.4.1. Doelstellingen

Een relatieve toename in de periode 2014 – 2018 van:

 • -

  het aantal gezinnen met problemen in meerdere leefgebieden dat zelfredzamer wordt

 • -

  het aantal inwoners dat vrijwilliger is

 

Een relatieve afname in de periode 2014 – 2018 van:

 • -

  het aantal inwoners dat tweedelijnsondersteuning ontvangt

 

Daarnaast dragen de activiteiten bij aan ten minste twee andere concrete doelstellingen als geformuleerd in paragraaf 2.1.

 

 

Artikel 2.4.2. Soort subsidie

Incidentele subsidie ikv investeringsplan 2015

 

Artikel 2.4.3. Randvoorwaarden

 • 1.

  Het initiatief bevordert zelfregie en de participatie van inwoners, c.q. huishoudens.

 • 2.

  Het initiatief draagt bij aan de kwaliteit van leven van de inwoners, c.q. huishoudens in kwestie.

 • 3.

  Het initiatief is ingebed in de lokale gemeenschap.

 • 4.

  Er is draagvlak voor het initiatief in de straat/wijk.

 • 5.

  Er is sprake van een positieve (sociale) return on investment.

 • 6.

  Het initiatief vervangt bestaande (duurdere) infrastructuur en is geen toevoeging aan de infrastructuur.

 

Artikel 2.4.4. Subsidieplafond incidentele subsidie 2015

150.000 euro

 

Artikel 2.4.5. Geldende beleids- of referentiedocumenten

 • .

  Integraal beleidsplan sociaal domein 2015 – 2016

 • .

  Investeringsplan sociaal domein 2015

 

Hoofdstuk 3 CULTUUR

Paragraaf 3.1 Doelstellingen

 • 1.

  Cultuur is de lijm van de samenleving.

 • 2.

  Er moet voldoende keuze in culturele voorzieningen zijn, zodat de inwoner zelf kan kiezen van welke voorziening hij gebruik wil maken.

 • 3.

  Door cultuur kijken mensen verder dan hun eigen straatje.

 • 4.

  De inwoner van Woerden voelt zich deel van een groter geheel. Hij voelt zich hier ook verantwoordelijk voor. Het Verhaal van Woerden is hier een onderdeel van.

 • 5.

  Cultuur helpt de inwoner om zijn ‘nieuwe’ rol in de participatiesamenleving goed op te pakken.

 • 6.

  Samenwerking binnen en buiten de culturele sector is onmisbaar om een goed cultureel aanbod neer te zetten.

 

 

Paragraaf 3.2. Subdoelen

 • .

  lokale culturele initiatieven worden ondersteund. Deze dienen een zo breed mogelijk publiek

 • .

  er vindt kennisoverdracht plaats aan de inwoners en er wordt informatie gegeven

 • .

  er is een doorgaande leerlijn cultuureducatie voor zowel het binnen- en buitenschools aanbod als voor de lijn PO-VO

 • .

  jongeren doen door deelname aan cultuur vaardigheden op op het gebied van mediawijsheid, informatie zoeken, omgang met elkaar en het deel zijn van de geschiedenis

 • .

  er worden verbindingen gelegd tussen cultuur en andere terreinen zoals onderwijs en zorg

 

Paragraaf 3.3. Randvoorwaarden

 • .

  jaarlijks komen alle culturele disciplines aan bod in Woerden

 • .

  elke culturele partij die van de gemeente subsidie ontvangt zet zich in voor de doelgroep jeugd

 • .

  elke culturele partij die van de gemeente subsidie ontvangt zet zich in voor het Verhaal van Woerden

 • .

  er vindt samenwerking plaats, zowel binnen als buiten de culturele sector

 

 

Paragraaf 3.4. Geldende beleids- of referentiedocumenten

 • .

  Cultuurnota 2016-2022

 • .

  Het certificaat “Keurmerk Kunsteducatie en Amateurkunst”

 • .

  Werken conform de “Code Cultural Governance”

 • .

  Voldoen aan de lidmaatschapsvoorwaarden van de brancheorganisatie voor kunsteducatie (Kunstconnectie) en theaters (VSCD)

 • .

  Het toepassen van de cao Kunsteducatie of een vergelijkbare rechtspositie

 

 

Paragraaf 3.5. Soort subsidie

jaarlijkse subsidie

 

Paragraaf 3.6. Subsidieplafond

Loket culturele zaken: € 70.000*

Lokale netwerkorganisatie: € 15.840*

Bibliotheek: € 864.500*

Cultuureducatief centrum: € 998.825*

Museum: € 174.119*

Lokale omroep: € 26.005*

Harmonieën en fanfares € 12.448*

*Na vaststelling gemeentebegroting 2016 bekend (november 2015)

 

 

Hoofdstuk 4 EVENEMENTEN

Paragraaf 4.1. Doelstelling

Evenementen zijn voor de gemeente een belangrijk instrument om profileringdoelstellingen te realiseren. Aan de hand van een stimulerend evenementenbeleid kan Woerden zich sterker profileren als Hoofdstad van het Groene Hart. Het gaat hierbij niet om de stad Woerden, maar om de gehele gemeente Woerden.

 

Paragraaf 4.2. Randvoorwaarden

 • 1.

  Uitgangspunt is dat subsidie wordt verstrekt indien er echt op geen andere manier geld gevonden kan worden.

 • 2.

  Kader voor de inzet van financiële middelen: A. Koningsdagen en Gedenkdagen, B. Top 10 en Top 2 evenementen, C. Nieuwe evenementen.

 • 3.

  Ad A. Koningdag: Een evenement georganiseerd ten behoeve van de viering van de verjaardag van de Koning. Gedenkdag: een evenement of activiteit georganiseerd in het kader van de herdenking van oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien op 4 mei en de viering van de vrijheid.

 • 4.

  Ad B. Top 10 evenementen en top 2 evenementen. Evenementen die hoog scoren (top 10 van Woerden en top 2 van Harmelen, top 2 van Kamerik en top 2 van Zegveld) mogen een verzoek indienen tot verkrijgen van een subsidiebedrag. Kader: eerst aantonen dat er alles aan is gedaan om sponsorgelden binnen te halen.

 • 5.

  Ad C. Nieuwe evenementen. Evenementen die voor het eerst worden georganiseerd in gemeente Woerden, mogen tot een jaar vóór plaatsvinden van het evenement een verzoek indienen tot verkrijgen van een subsidiebedrag. Kader: eerst aantonen dat er alles aan is gedaan om sponsorgelden binnen te halen. Wanneer een nieuw evenement wordt geplaatst in de top 10 of top 2-evenementen, kan het evenement geen aanspraak maken op de subsidie voor nieuwe evenementen.

 • 6.

  Om te bepalen welke evenementen in de Top 10 en de drie Top 2-noteringen staan, is een puntensysteem in het Evenementenbeleid geïntroduceerd.

 • 7.

  De criteria in het puntensysteem zijn als volgt:

  Bezoekers: het totaal aantal bezoekers aan het evenement;

  Kennis van de doelgroep: of het evenement onderzoek doet onder bezoekers ter verkrijging van kennis van de doelgroep;

  De gemeente Woerden op de kaart: of het evenement de historie van gemeente Woerden belicht en/of stad met platteland verbindt;

  Samenwerking: de mate waarin het evenement samenwerkt met andere (evenementen)organisatoren, verenigingen en ondernemers binnen gemeente Woerden;

  Educatief: het betrekken van scholen bij evenementen;

  Uniek: de mate waarin vergelijkbare evenementen voorkomen binnen gemeente Woerden en daarbuiten;

  Marketing: de manieren waarop het evenement de doelgroep bereikt;

  Voorwaarden: indien een organisatie zich niet aan afspraken en/of voorwaarden houdt, kan een aftrek van punten plaatsvinden.

Paragraaf 4.3. Soort subsidie

Eenmalige subsidie

 

Paragraaf 4.4. Subsidieplafond

€ 48.650,-

 

Paragraaf 4.5. Verdeelsleutel

 

 • -

  Budget ten behoeve van de Koningsdagen en Gedenkdagen: per kalenderjaar € 16.650,-

Koningsdagen: € 1.000,- per kern verhoogd met € 0,12 per inwoner. Hierbij geldt een minimumbedrag van €1.500 per kern.

 

Gedenkdagen: een maximumbedrag van €0,12 per inwoner per kern.

 

 • -

  Budget ten behoeve van de Top 10 en top 2 evenementen: per kalenderjaar € 26.000,-

Maximaal € 2.000,- per evenement dat in de top 10 wordt geplaatst (Woerden).

Maximaal € 1.000,- per evenement dat in één van de drie top 2-noteringen terecht komt (Harmelen, Kamerik, Zegveld).

 

 • -

  Budget ten behoeve van nieuwe evenementen: per kalenderjaar € 6.000,-

Afhankelijk van de begroting van het betreffende evenement, wordt het toe te kennen subsidiebedrag bepaald. Voor dit budget geldt: op is op.

Paragraaf 4.6. Geldende beleids- of referentiedocumenten

Evenementenbeleid Woerden 2017

 

Hoofdstuk 5 RECREATIE en TOERISME

Paragraaf 5.1. Recreatieve initiatieven

Artikel 5.1.1. Doelstelling

Het bevorderen en ondersteunen van recreatieve, lokale initiatieven die bijdragen aan het recreatieve aanbod in Woerden.

 

Artikel 5.1.2. Randvoorwaarden

Het initiatief:

 • 1.

  is vernieuwend en draagt bij aan het recreatieve aanbod in de gemeente Woerden;

 • 2.

  past binnen het recreatief-toeristisch beleid van Woerden

 • 3.

  kan op korte termijn worden gerealiseerd;

 • 4.

  wordt gedragen door verschillende financiers, waaraan Woerden een van de financiers is

 • 5.

  kan vervolgens op eigen kracht structureel worden voortgezet.

 

Artikel 5.1.3. Soort subsidie

Eenmalige subsidie

 

Artikel 5.1.4. Subsidieplafond

11.500 euro (onder voorbehoud van vaststelling programmabegroting 2016 door Raad Woerden)

 

Artikel 5.1.5. Verdeelsleutel

De maximale subsidieverlening per aanvraag bedraagt € 5.000.

 

Artikel 5.1.6. Geldende beleids- of referentiedocumenten

Beleidsnota Recreatie en toerisme

 

Paragraaf 5.2. Fysiek informatiepunt toerisme

Artikel 5.1. Doelstelling

 • .

  Het verzorgen van de informatievoorziening van het aanbod van recreatieve en toeristische activiteiten in de gemeente Woerden;

 • .

  het bevorderen van meer samenhang en verbindingen binnen de recreatie- en toerismesector van Woerden;

 • .

  het op proactieve wijze versterken van de recreatieve mogelijkheden van Woerden;

 • .

  het stimuleren van vernieuwing in de producten die worden ontwikkeld, hierbij gebruik makend van recreatief ondernemerschap.

 

Artikel 5.2. Randvoorwaarden

Gastheerschap en informatievoorziening

 • .

  Fysiek informatie punt voor toeristen dat minimaal 30 uur per week geopend is voor informatieverstrekking en uitgifte van materiaal.

 • .

  Online via BeleefWoerden.com

   

 

Productontwikkeling

Het op vraag ontwikkelen van recreatief-toeristische producten in samenwerking met lokale recreatieve ondernemers en/of organisaties in de gemeente Woerden. Op pro-actieve wijze wordt gestreefd naar vernieuwing, waarbij samenwerking en recreatief ondernemerschap wordt gestimuleerd.

 

Marketing en promotie

Het actief promoten van Woerden als Hoofdstad van het Groene Hart met vele mogelijkheden richting inwoners en bezoekers van Woerden. Dit in samenwerking met Woerden Marketing.

 

 

Samenwerking

Het deelnemen aan het netwerk van (recreatie)ondernemers en (culturele)organisaties.

 

 

Artikel 5.2.3. Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie voor fysiek informatiepunt voor toeristen

 

Artikel 5.2.4. Subsidieplafond

26.252 euro (onder voorbehoud van vaststelling programmabegroting 2016 door Raad Woerden)

 

Artikel 5.2.5. Geldende beleids- of referentiedocumenten

Nota Recreatie en Toerisme

 

Hoofdstuk 6 CITYMARKETING

Paragraaf 6.1. Doelstelling

Woerden positioneren als een aantrekkelijke gemeente in het Groene Hart, waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt, waar de historische stad van oudsher een sterke regiofunctie heeft, waar stad en land elkaar ontmoeten, waar overzichtelijkheid, de menselijke maat en betrokkenheid van groot belang geacht wordt.

 • .

  het bevorderen van de naams en merk bekendheid van de gemeente Woerden

 • .

  het trekken van bezoekers naar de gemeente Woerden

 • .

  het verlengen van de verblijfsduur van bezoekers in de gemeente Woerden

 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van één huisstijl, één boodschap over de gemeente Woerden als merk

 

Paragraaf 6.2. Randvoorwaarden

 • .

  Hoe bereik je de doelgroepen

 • .

  Welk effect hebben de middelen en activiteiten

 

Merk en naamsbekendheid Woerden

Een eenduidige en consistente profilering van het merk Woerden.

 

Website BeleefWoerden.com

Het presenteren van de recreatief-toeristische en culturele mogelijkheden in Woerden. Ondernemers portal toevoegen indien hier belangstelling voor is.

 

Samenwerking

Het promoten en vermarkten van Woerden als Hoofdstad van het Groene Hart met vele mogelijkheden richting inwoners en bezoekers van Woerden kan alleen in een netwerkorganisatie.

 

Paragraaf 6.3. Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie voor organisatie, huisvesting en algemene marketingkosten

Eenmalige subsidie voor marketingprojecten

 

Paragraaf 6.4. Subsidieplafond

105.000 euro (onder voorbehoud van vaststelling programmabegroting 2016 door Raad Woerden)

 

 

Paragraaf 6.5. Geldende beleids- of referentiedocumenten

Marketingplan Woerden 2012

Merkpaspoort Woerden

Businesscase Woerdense markten op Zaterdag

 

 

Hoofdstuk 7 SLOTBEPALINGEN

Paragraaf 7.1. Inwerkingtreding en intrekking

Deze subsidieregeling treedt de dag na bekendmaking in werking. Tegelijkertijd wordt de “Subsidieregeling Woerden 2014” ingetrokken, die is vastgesteld op 28 oktober 2014.

 

Paragraaf 7.2. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling Woerden

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouder van de gemeente Woerden op 23 juni 2015,

 

de secretaris de burgemeester

 

 

drs. M.H.J. van Kruijsbergen V.J.H. Molkenboer

 

toelichting

Inleiding

 

De sterke samenleving aan zet! Dat motto klinkt door in de ontwikkeling van alle beleidsvelden. Enerzijds is dit een weerspiegeling van de visie van het college op de rol van de lokale overheid en de samenleving en anderzijds de manier waarop een adequaat antwoord gegeven kan worden op financieel moeilijke tijden. Subsidieverstrekking wordt hierbij gezien als instrument om gestelde doelen in de Woerdense samenleving te bereiken. Daarbij is het voor alle partijen van belang dat dit zo klantvriendelijk, efficiënt en transparant mogelijk wordt ingezet.

 

Op subsidieverstrekking is de Algemene Subsidieverordening gemeente Woerden (hierna: de Verordening) van toepassing. Deze Verordening is in mei 2012 vastgesteld en geldt voor subsidies op de onderstaande beleidsterreinen, genoemd in artikel 2 van de Verordening:

 

a. Algemeen bestuur;

b. Openbare Orde en Veiligheid;

c. Verkeer, Vervoer en Waterstaat;

d. Economische zaken;

e. Onderwijs;

f. Cultuur;

g. Sport;

h. Recreatie;

i. Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening;

j. Volksgezondheid

k. Milieu;

l. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting.

 

Subsidieregeling gemeente Woerden 2014

 

In de Verordening is in artikel 2, lid 2 aangegeven dat het college nadere regels kan stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden omschreven. Verder kan het college op grond van artikel 5, lid 4 nadere regels stellen met betrekking tot de algemene verplichtingen van de subsidieontvanger.

 

Deze nadere regels (“Subsidieregeling”) kunnen worden vastgesteld om subsidieaanvragen inhoudelijk te toetsen, maar ook voor de verdeling van de vastgestelde budgetten uit de begroting. Beleidsuitgangspunten zijn vertaald in concrete inhoudelijke criteria op grond waarvan de beschikbare budgetten door de gemeente Woerden worden ingezet. Deze inhoudelijke criteria worden in deze subsidieregeling benoemd.

In deze Subsidieregeling worden regels gegeven voor de volgende beleidsterreinen: Sociaal domein, Jeugd, Sport, Cultuur, Evenementen en Recreatie en Toerisme.

 

NB. Voor de subsidiering van Peuteropvangtoeslag en Voor- en Vroegschoolse educatie zijn door het college reeds eerder aparte subsidieregelingen vastgesteld, nl.

• “Beleidsregels subsidiëring Peuteropvangtoeslag Gemeente Woerden” en

• “Beleidsregels subsidiëring Voor- en Vroegschoolse educatie Gemeente Woerden”.

 

Deze Subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Elektronisch gemeenteblad ( te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl.) en is digitaal beschikbaar op www.overheid.wetten.nl. en op www.woerden.nl. Tegelijkertijd worden de oude Subsidiebeleidsregels, die zijn vastgesteld op 28 oktober 2014 ingetrokken.

 

Wat verder bij subsidiering van belang is

 

• Aanvraag- en besluitvormingsprocedure

In de Verordening zelf is de aanvraag- en besluitvormingsprocedure beschreven. Een eenmalige subsidie moet uiterlijk 8 weken voor het plaatsvinden van de activiteiten worden aangevraagd. Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie moet uiterlijk 1 september van het jaar dat vooraf gaat aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 

• Subsidiesoorten

De Gemeente Woerden verstrekt eenmalige en jaarlijkse subsidies. Bij een jaarlijkse subsidie gaat het om een (structurele) bijdrage die voor één of (in uitzonderingsgevallen) meerdere jaren (maximaal vier) aan een organisatie wordt verstrekt. De lijn van de gemeente Woerden is om jaarlijkse subsidies jaarlijks toe te kennen. De subsidie heeft betrekking op voortdurende activiteiten van een instelling, organisatie of vereniging.

Eenmalige subsidies zijn subsidies voor eenmalige activiteiten, voor nieuwe initiatieven of activiteiten die niet behoren tot de reguliere activiteiten van de aanvrager. De achterliggende gedachte is dat de subsidie in principe tijdelijk is om de ontplooiing van nieuwe, eenmalige of bijzondere activiteiten te stimuleren en mogelijk te maken.

 

• Subsidieplafonds

De bedragen bij de subsidieplafonds in deze regeling zijn opgesteld onder voorbehoud van vaststelling van de gemeentelijke programmabegroting in het daaropvolgende jaar. Subsidieplafonds kunnen onder meer worden aangepast als gevolg van prijsontwikkelingen of bezuinigingen (art 4 ASV).

 

Doelstellingen sociaal domein

 

Deze beleidsregels bevatten doelstellingen voor het sociaal domein. Deze doelstellingen zijn afkomstig uit de Nota indicatoren sociaal domein. Bij een subsidie-aanvraag in het kader van het sociaal domein dient gemotiveerd te worden hoe activiteiten aan deze doelstellingen bijdragen. Wordt een subsidie aangevraagd van ten minste 10.000 euro, dan dient in de aanvraag omschreven te staan hoe achteraf wordt verantwoord dat de activiteiten daadwerkelijk aan realisatie van de doelstellingen hebben bijgedragen.

 

Paragraaf 2.1 bevat algemene doelstellingen die op termijn worden uitgewerkt tot concrete doelstellingen. Deze doelstellingen zijn afgelegd van onderstaande globale doelstellingen. Deze zijn eveneens afkomstig uit Nota indicatoren sociaal domein.

 

1. Inwoners zijn naar vermogen zelfredzaam

 

Zelfredzaamheid is uit te leggen als het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijk verkeer mogelijk maken. Ook kan het omschreven worden als het met zo min mogelijk overheidssteun een zelfstandig leven kunnen leiden. In Woerden vinden wij het generen van inkomen uit werk en het beschikken over een startkwalificatie belangrijke voorwaarden voor zelfredzaamheid. Waar sprake is van verminderde zelfredzaamheid wordt van inwoners verwacht dat zij onderzoeken, indien nodig met hulp van anderen, in hoeverre de zelfredzaamheid vergroot kan worden.

 

2. Inwoners zijn naar vermogen samenredzaam

 

Wij verwachten van inwoners dat zij naar elkaar omkijken en dat zij zelf initiatieven nemen om hun leefomgeving te verbeteren. De gemeente beperkt zich tot een stimulerende, faciliterende en verbindende rol. Wij streven na dat mensen naar vermogen betrokken zijn bij hun naasten als mantelzorger of zich inzetten voor hun omgeving als vrijwilliger.

 

3. Inwoners geven naar vermogen blijk van zelfregie

 

Zelfregie vatten wij op als het organiseren/coördineren van het eigen leven met als doel een goed leven in eigen ogen. Regievoering is ook het richting geven aan het leven, ook wanneer men een beroep op anderen moet doen voor steun bij zelfredzaamheid of participatie”. Zelfregie gaat dus om zelf beslissen over het leven en eventuele ondersteuning daarbinnen. Het gaat om zelf bepalen, niet om zelf doen .

 

Zelfregie is ook het uitgangspunt bij de werkwijze van WoerdenWijzer.nl. Wij stimuleren dat mensen regie hebben en houden op hun ondersteuning. Inwoners stellen, zelf of met hulp van hun netwerk, het ondersteuningsplan op en zij kunnen zelf ondersteuning inkopen met het persoonsgebonden budget. Inwoners blijven verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van hun eigen leven en kunnen gebruik maken van ondersteuning die op hun leven aansluit. Zelfregie moet daarmee ook leiden tot meer maatwerk in de ondersteuning.

 

4. Inwoners die ondersteuning ontvangen, geven naar vermogen blijk van wederkerigheid

 

Wederkerigheid bevordert de gelijkwaardigheid in relaties tussen mensen. Het gaat er niet om dat mensen iets terug moeten doen omdat ze iets ontvangen, maar om vast te houden aan het uitgangspunt dat iedereen ertoe doet en dat dus ook elke bijdrage ertoe doet.

 

Mensen kunnen - ondanks hun beperkingen - ondersteuning, verlichting of een andere wezenlijke bijdrage leveren aan het leven van anderen. Ook de allerkwetsbaarsten kunnen daarmee volwaardig participeren in de samenleving, bijvoorbeeld door middel van koken, lezen, een wandeling maken of een belastingformulier invullen met een ander. Het zijn bijdragen die ertoe doen en waartoe we iedereen graag motiveren.

 

5. Inwoners met een ondersteuningsvraag maken gebruik van de optimaal passende oplossing

 

Het uitgangspunt goedkoopst-adequaat is ontleend aan de voormalige Wvg-praktijk (Wet voorzieningen gehandicapten) binnen gemeenten. Woerden staat echter een optimaal passende oplossing voor, waarbij aan inwoners echt maatwerk kan worden geboden, bijvoorbeeld met inzet van een persoonsgebonden budget. Inwoners hebben gelegenheid om zelf een eigen budget bij te leggen.

 

6. Maatschappelijke partners werken samen met inwoners, met elkaar en met de gemeente

 

Organisaties met verschillende waarden, en professionals met uiteenlopende professionele normen moeten samen tot nieuwe dienstverlening komen. Dat vraagt om visie, het bewust vorm geven van het samenwerkingsproces en gerichte interventies kunnen doen die de samenwerking stimuleren. Partners die de dynamiek in wijknetwerken en ketenzorg begrijpen en de vaardigheid hebben om pro-actief te handelen, kunnen enorm helpen om de noodzakelijke kanteling van het sociaal domein te versnellen.

 

Nulde-, eerste- en tweedelijnsondersteuning

 

Gemeente Woerden vertrekt inzake het sociaal domein, subsidie voor activiteiten omtrent nulde- eerste en tweedelijnsondersteuning. De tweedelijnsondersteuning valt buiten deze subsidieregeling. Dit wordt geregeld via inkoopbureau Utrecht West en de Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk. Wel wordt eenmalig budget beschikbaar gesteld voor innovatie en aanpassing van het zorgaanbod in het kader van het investeringsplan 2015.

 

Investeringsplan

 

Woerden heeft voor de (extra) investeringen in het sociaal domein een fonds voor 3 jaar beschikbaar gesteld (1 miljoen in 2015, 500.000 in 2016 en 250.000 in 2017). Doel van dit investeringsfonds is de transformatie van het sociaal domein een impuls te geven.

 

De raad heeft bij de totstandkoming van het investeringsplan benadrukt dat:

 • .

  investeringen vanuit het investeringsfonds moeten uiteindelijk bestaande (duurdere) infrastructuur vervangen en niet zozeer nieuwe infrastructuur toevoegen;

 • .

  vanuit een totaal financieel overzicht wordt aangegeven dat het investeringsfonds voor bepaalde investeringen daadwerkelijk aangesproken moet worden, mede omdat de andere budgetten uitgeput zijn;

 • .

  Inzicht nodig is in het nut en de noodzaak en de return on investment voor de investeringen in kwalitatieve zin en waar mogelijk in kwantitatieve zin (de geconsulteerde fracties geven blijk van het begrip dat de investeringen in het sociaal domein zich niet zondermeer in financiële baten laten uitdrukken);

 • .

  het investeringsplan niet een opeenstapeling van enigszins willekeurige projecten moet zijn.

 

 

 

 

 

 

Investeringen in signalering,

preventie en nuldelijnsondersteuning

 

Budget

Startdatum

Innovaties en samenwerken in het voorveld

150.000

Q2

Inwonersinitiatief

150.000

Q2

Innovatie en aanpassing zorgaanbod

150.000

Q2

Participatie

100.000

Q2