Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018
CiteertitelVerordening marktgelden 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening marktgelden 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019nieuwe regeling

20-12-2017

Elektronisch Gemeenteblad, 230653

230653/2017

Tekst van de regeling

Intitulé

De Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018

De raad van de gemeente Woerden;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 november 2017;

 

gelet op het bepaalde van de Gemeentewet, de Marktverordening 2017 en de Inrichtingsplannen markten 2017

 

 

besluit;

 

 

vast te stellen de "de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018"

 

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam marktgeld worden rechten geheven voor het op de daarvoor aangewezen markt­dagen gebruikmaken van enige standplaats op de markten binnen de gemeente Woerden.

Artikel 2 Definities

Warenmarkt : de markt, als bedoeld in artikel 1 van het Inrichtingsplan Warenmarkt 2017;

Streekmarkt : de markt, als bedoeld in artikel 1 van het Inrichtingsplan Streekmarkt 2017;

Koeiemart : de markt, die jaarlijks op de eerste woensdag na 20 oktober wordt georganiseerd door de gemeente Woerden;

Standplaats : een aangewezen plaats van maximaal 10 vierkante meter zijnde één kraam;

Vaste standplaats : een plaats die door de houder van een vaste standplaatsvergunning wordt ingenomen;

Marktdag : periode van 24 uur, aangevangen op 0.00 uur.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van de degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarieven warenmarkt

Het marktgeld bedraagt:

 

1.

Voor het recht op een vaste standplaats, zoals bedoeld in artikel 7, derde lid en verkoopwagens per week of een gedeelte daarvan, voor elke meter front­breedte waarbij tevens geldt een diepte van 2,50 meter

   

€ 1,80

 

2.

Voor het recht op een standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld, per meter frontbreedte

 

€ 3,64

3.

Voor een gronduitstalling ten behoeve van standwerken of demonstratie, per meter frontbreedte

 

€ 3,64

4.

Voor het gebruikmaken van de stroomvoorziening, met uitzondering van de verlichtingskosten, indien er sprake is van één aansluiting per aansluiting per maand

   

€ 16,17

5.

Voor het gebruikmaken van de stroomvoorziening, met uitzondering van de verlichtingskosten, indien er sprake is van meer dan één aansluiting per maand

 

€ 22,35

6

De tarieven als geheven conform lid 1,2 en 3 worden per meter frontbreedte verhoogd met een bedrag van

 

€ 0,20

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven streekmarkt

Het marktgeld bedraagt:

 

1.

Voor het recht op een vaste standplaats (vergunninghouder) en verkoopwagens per week of een gedeelte daarvan, voor elke meter frontbreedte waarbij tevens geldt een diepte van 2,50 meter

  

€ 4,39

2.

Voor het recht op een standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld, per meter frontbreedte

 

€ 4,39

3.

Voor een gronduitstalling ten behoeve van standwerken of demonstratie, per marktdag, per meter frontbreedte

 

€ 4,39

4.

Voor het gebruik maken van de stroomvoorziening, met uitzondering van de verlichtingskosten, per aansluiting per maand

 

€ 16,17

Artikel 6 Maatstaf van heffing en tarieven Koeiemart

Het marktgeld bedraagt per marktdag

 

1.

Voor een standplaats waarbij gebruik gemaakt wordt van een op de Koeiemart aanwezige of te plaatsen opstel bij een diepte van maximaal 2,50 meter, per meter frontbreedte

   

€ 10,47

2.

Voor een gronduitstalling ten behoeve van standwerken of demonstratie, per meter frontbreedte

 

€ 10,47

3.

Voor het gebruikmaken van de stroomvoorziening, met uitzondering van de verlichtingskosten, indien er sprake is van één aansluiting

 

€ 16,17

 

4

In aanvulling op het in voorgaande leden gestelde wordt een gedeelte van een marktdag voor een gehele marktdag aangemerkt en een gedeelte van een strekkende meter als gehele strekkende meter gerekend.

 

Artikel 7 Nadere aanduiding

Artikel 7 - Nadere aanduiding

 • 1.

  Bij de toepassing van artikel 4, 5 en 6 wordt een gedeelte van een dag voor een gehele dag en een gedeelte van een vierkante of strekkende meter voor een gehele vierkante of strekkende meter gerekend.

 • 2.

  Bij de berekening van het aantal strekkende meters, de diepte of de ingenomen oppervlakte worden mede in aanmerking genomen de overkappingen en de ruimte binnen het latwerk en andere bevestigingsmiddelen voor overkappingen van uitstalruimte, alsmede voertuigen en andere voorwerpen die binnen de uitstalruimte zijn geplaatst.

 

Artikel 8 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 10 Aanvang belastingschuld

Het marktgeld is verschuldigd op het tijdstip dat het in artikel 1 genoemde gebruik een aanvang neemt.

Artikel 11 Tijdstip van betaling

Het marktgeld moet worden betaald

 

 • 1.

  ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 9 mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • 2.

  ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 9 schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regelgeving door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  De ‘verordening marktgelden 2017’ welke is vastgesteld op 21 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening marktgelden 2018”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn

openbare vergadering, gehouden op20 december 2017

De griffier De voorzitter

   

O. Vliegenthart V.J.H. Molkenboer