Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de raad van Woerden houdende regels voor de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2019)
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening lijkbezorgingsrechten 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

19-12-2018

gmb-2018-278890

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2019)

De raad van de gemeente Woerden;

 

 

gelezen het voorstel d.d. 20 november 2018 van:

- burgemeester en wethouders

 

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019

 

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats:

  • a.

   Nieuwe algemene begraafplaats, Meeuwenlaan 36, Woerden;

  • b.

   Algemene begraafplaats Rijnhof, Geestdorp 20 A, Woerden;

  • c.

   Algemene begraafplaats, Van Teijlingenweg 100 A, Kamerik;

  • d.

   Gemeentelijke begraafplaats ’t Spijck’, Dorpeldijk 3, Harmelen;

  • e.

   Algemene begraafplaats, Leidsestraatweg 2, Harmelen.

 • b.

  particulier graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken, het doen bijzetten van asbussen en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen en het doen verstrooien van as;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  urnenkelder of urnennis: een urnenvoorziening waarvoor aan een natuurlijke of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen;

 • g.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • h.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • i.

  grafbeplanting: winterharde beplanting.

 • j.

  duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal, die van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en die bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen, e.d. gewaarborgd is.

 • k.

  beheerder: degene die door het college met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen is belast, bevoegd is namens het college de in of krachtens deze verordening bedoelde grafrechten te vestigen en vergunningen af te geven, of degene die hem vervangt of degene die met bepaalde deeltaken is belast;

 • l.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, ieder voor zover verantwoordelijk;

 • m.

  aanvrager: degene die - al dan niet door tussenkomst van een uitvaartverzorger - opdracht geeft voor een begrafenis, of die de uitgifte van een graf of urnenruimte vraagt;

 • n.

  rechthebbende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf;

 • o.

  gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend;

 • p.

  eigenaar: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die de grafbedekking op een graf in eigendom heeft;

 • q.

  grafakte: de beschikking waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of namens het college een grafrecht wordt verleend;

 • r.

  grafrecht: het uitsluitend recht op een particulier graf;

 • s.

  gebruik: het gebruik van een algemeen graf;

 • t.

  wet: de Wet op de lijkbezorging.

 

Artikel 2 - Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 - Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruikmaakt.

 

Artikel 4 - Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 5 - Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten die blijkens de tarieventabel worden geheven voor een gestelde periode is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt geheven.

 

Artikel 6 - Wijze van heffing

De rechten, als bedoeld in de tarieventabel, worden geheven bij wege van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 

Artikel 7 - Ontstaan van de belastingschuld

De rechten, als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 8 - Gereserveerd

 

Artikel 9 - Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennis-geving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 10 - Kwijtschelding

 

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 12 - Overgangsrecht

De ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten 2018’ van 20 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 13 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Artikel 14 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019.

 

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering,

gehouden op 19 december 2018.

De griffier, De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas V.J.H. Molkenboer

Tarieventabel behorende bij Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019

 

Hoofdstuk 1 - Verlenen van rechten

 

 

1.1

 

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf of nis wordt geheven:

 

 

1.1.1

Voor graven, uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken of ten hoogste twee asbussen

 

€ 3.205,00

1.1.2

Voor graven, uitgevoerd als urnenkelder en uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbussen, met of zonder urn(en)

€ 1.392,30

1.1.3

Voor graven, uitgevoerd als urnenkelder en uitgegeven voor de tijd van 10 jaar, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbussen, met of zonder urn(en)

 

€ 751,30

1.1.4

Voor kindergraven, uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee lijken of ten hoogste twee asbussen

 

€ 1061,30

1.1.5

Voor een graf, uitgevoerd als grafkelder voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken of ten hoogste twee asbussen

 

€ 4.497,50

1.1.6

Voor een open nis, uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin plaatsen van één urn

€ 924,80

1.1.7

Voor een open nis, uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor het daarin plaatsen van één urn

€ 493,90

1.1.8

Voor een gesloten nis, uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin plaatsen van ten hoogste twee asbussen, met of zonder urn(en)

€ 1.071,80

1.1.9

Voor een gesloten nis, uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor het daarin plaatsen van ten hoogste twee asbussen, met of zonder urn(en)

€ 588,50

1.1.10

Toeslag voor nieuw uit te geven graven op de begraafplaats aan de Meeuwenlaan

€ 641,00

 

 

1.2.

 

 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met een periode van 10 jaar wordt geheven:

 

 

1.2.1

voor een graf, genoemd onder 1.1.1

€ 1.707,50

1.2.2

voor een urnenkelder, genoemd onder 1.1.2 en 1.1.3

€ 751,60

1.2.3

voor een kindergraf, genoemd onder 1.1.4

€ 588,50

1.2.4

voor een graf, uitgevoerd als grafkelder, genoemd onder 1.1.5

€ 2.248,80

1.2.5

voor een open nis, genoemd onder 1.1.6 en 1.1.7

€ 493,90

1.2.6

voor een gesloten nis, genoemd onder 1.1.8 en 1.1.9

€ 588,50

1.3

Algemeen graf bedoeld:

 

 

1.3.1

Voor het doen begraven van lijken voor de tijd van 20 achtereenvolgende jaren wordt geheven

€ 803,80

1.3.2

Voor het doen begraven van lijken in een kindergraf voor de tijd van 20 achtereenvolgende jaren wordt geheven

€ 246,90

1.4

Voor het verlenen van het recht tot het doen verstrooien van as, op het urnenveld, gelegen op de gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Woerden

 

€102,00

 

Hoofdstuk 2 - Begraven

 

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 1.313,60

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven

€ 751,30

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar wordt geheven

€ 320,50

2.4

Voor het plaatsen van een asbus of een urn wordt geheven

€ 187,10

2.5

Voor het begraven op buitengewone uren bedoeld in 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 wordt geheven

€ 536,00

2.6

Voor het begraven op zaterdag bedoeld in 2, 1, 2.2, 2.3, 2.4 wordt een extra bedrag geheven van

€ 215,50

2.7

Voor het uitzoeken en/of reserveren van een graf

€ 160,80

2.8

Voor het groen maken van het graf tijdens een begrafenis

€ 52,50

2.9

Voor het plaatsen van een kist met overledene in een grafkelder wordt geheven

€ 641,00

2.10

Voor het begraven van een kist met overblijfselen van een overledene van een wordt geheven

€ 320,50

 

Hoofdstuk 3 - Opgraven en ruimen

 

3.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven

€ 462,40

3.2

Voor het opgraven en weer opnieuw begraven van de overblijfselen van één lijk in hetzelfde of een ander graf wordt geheven

€ 651,50

3.3

Voor het opgraven en weer opnieuw begraven van de overblijfselen van twee lijken in hetzelfde of een ander graf wordt geheven

€ 1.303,10

3.4

Voor het lichten en overbrengen van een asurn uit de ene urnennis/graf naar een andere binnen de algemene begraafplaats wordt geheven

 

€ 181,80

3.5

Voor het ruimen van een graf voor één lijk op verzoek van de rechthebbende wordt geheven

€ 430,80

3.6

Voor het ruimen van een graf voor twee lijken op verzoek van de rechthebbende wordt geheven

€ 751,30

3.7

Voor het opgraven en weer opnieuw begraven van overblijfselen van een kind onder 12 jaar in hetzelfde of een ander graf wordt geheven

 

€ 320,50

 

Hoofdstuk 4 - Overige heffingen

 

4.1

Aula Meeuwenlaan of Rijnhof

 

4.1.1

Voor het gebruik van de opbaarkamer in de aula met gebruik van een kistkoeling

€ 541,20

4.1.2

Gebruik van de opbaarkamer voor één nacht

€ 136,60

4.1.3

Voor het gebruik van de aula voor de plechtigheid + muziek + condoleren

€ 640,40

4.1.4

Voor het gebruik van de aula voor de plechtigheid + condoleren

€ 483,30

4.1.5

Voor het gebruik van de aula voor de plechtigheid + muziek

€ 399,30

4.1.6

Voor het gebruik van de aula voor een plechtigheid

€ 241,70

4.1.7

Voor het gebruik van de aula voor een condoleance

€ 241,70

 

 

Hoofdstuk 5 - Jaarlijkse betaling voor reeds uitgegeven graven

 

5.1

Voor het van gemeentewege aanbrengen en onderhouden van beplantingen op en bij graven voor onbepaalde tijd op de algemene begraafplaats Meeuwenlaan, welke voor 1 januari 1982 werden uitgegeven, alsmede het schoon houden van de graven, wordt een recht geheven van

 

per kalenderjaar voor elk reeds begraven of nog te doen begraven stoffelijk overschot tot en met het jaar van ruimen conform lid 2.

 

€ 70,80

5.2

Het in lid 1 genoemde onderhoudsrecht kan alsnog worden afgekocht voor een bedrag van

€ 735,60

5.3

Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op graven van de begraafplaatsen aan de Torenwal en de Meeuwenlaan, waarvan het onderhoud voor 1 januari 1976 niet van gemeentewege heeft plaatsgevonden.

 

5.4

Het onderhoud van de gedenkstenen op de graven geschiedt door de rechthebbende van de graven.

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 19 december 2018.

De griffier van Woerden.