Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Beleidsregels voor het verstrekken en wijzigen van ontheffingen in een blauwe zone in de gemeente Woerden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het verstrekken en wijzigen van ontheffingen in een blauwe zone in de gemeente Woerden
CiteertitelBeleidsregels ontheffing blauwe zone
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994
 2. § 4 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 3. artikel 25 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 4. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 5. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2019Nieuwe regeling

19-03-2019

gmb-2019-68691

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het verstrekken en wijzigen van ontheffingen in een blauwe zone in de gemeente Woerden

 

Het college van burgemeester en wethouders van Woerden;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid en artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 149, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994, paragraaf 4 van de BABW en de artikelen 25 en 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

Besluit vast te stellen “Beleidsregels voor het verstrekken en wijzigen van ontheffingen in een blauwe zone in de gemeente Woerden

 

HOOFDSTUK A BEGRIPSBEPALING

Artikel 1  

Deze beleidsregels verstaan onder:

 • a.

  ontheffing: een door het college verleende ontheffing, krachtens welke het is toegestaan zonder tijdsduurbeperking in een blauwe zone te parkeren;

 • b.

  blauwe zone: een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990; Aangeduid met bord E10 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

 • c.

  bedrijfsontheffing: een ontheffing, zoals genoemd in artikel 1a, voor een bedrijf gevestigd in een gebied met een blauwe zone;

 • d.

  bewonersontheffing: een ontheffing, zoals genoemd in artikel 1a, voor een bewoner die volgens de Basisregistratie personen woonachtig is in een gebied met een blauwe zone;

 • e.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;

 • f.

  ontheffinghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;

 • g.

  parkeerschijf: een vastgesteld model parkeerschijf als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 5 van het Besluit parkeerschijf;

 • h.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorstel is verboden;

 • i.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • j.

  voertuighouder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven.

Artikel 2 Regels aanvragen en verlenen bewoners- en bezoekersontheffingen

 • 1.

  Een aanvraag om ontheffing voor een blauwe zone moet bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend, minimaal vier weken voor de ingangsdatum van de ontheffing, door middel van het indienen van het aanvraagformulier via de gemeentelijke website.

 • 2.

  De aanvrager staat bij de gemeente ingeschreven op een woonadres dat ligt in één van de blauwe zones (bewonersontheffing).

 • 3.

  Het autokenteken van de aanvrager staat geregistreerd op naam en woonadres conform de registratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) (bewonersontheffing). Indien de auto op een andere naam staat (bijvoorbeeld bij een lease- of bedrijfsauto) moet bij het aanvraagformulier een contract / verklaring worden gevoegd. Hieruit moet blijken dat de aanvrager de contracthouder / vaste gebruiker is van het opgegeven autokenteken.

Artikel 3 Geldigheid en parkeerduur ontheffingen

 • 1.

  Een bewonersontheffing is geldig voor de blauwe zone waar de bewoner woonachtig is en waarvoor de ontheffing door het college is verleend.

 • 2.

  Een bedrijfsontheffing is geldig voor de blauwe zone waar het bedrijf is gevestigd en waarvoor de ontheffing door het college is verleend.

 • 3.

  De ontheffingen voor alle blauwe zones zijn geldig voor de duur tot maximaal 3 jaar.

 • 4.

  Parkeren met een ontheffing is van toepassing op de daarvoor vastgestelde parkeertijden, zonder tijdslimiet.

Artikel 4 Regels aantal te verlenen bewonersontheffingen

1. Per bewoner wordt maximaal 1 ontheffing verleend.

Artikel 5 Regels aanvragen en verlenen bedrijfsontheffingen

 • 1.

  Bedrijven komen niet in aanmerking voor een structurele ontheffing.

Artikel 6 Nadere regels bewonersontheffingen

 • 1.

  De bewonersontheffing wordt verleend op een autokenteken.

Artikel 7 Tijdelijke ontheffingen voor bouw-, installatie- reparatie- en verhuisverkeer

 • 1.

  Een tijdelijke ontheffing voor het parkeren in een blauwe zone ten behoeve van het in- en uitladen van gereedschap, apparatuur, materialen e.d., kan worden verleend voor bedrijven die zich bezighouden met bouw-, installatie-, reparatiewerkzaamheden in de blauwe zone Een tijdelijke ontheffing voor parkeren in een blauwe zone ten behoeve van een verhuizing kan worden verleend voor bedrijven/instellingen en bewoners in een blauwe zone. Met deze ontheffing mag de ontheffinghouder parkeren in een blauwe zone.

 • 2.

  De aanvrager dient aan te tonen dat:

  • de bouw-, installatie-, reparatie- en verhuiswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden in een blauwe zone en langer duren dan de vastgestelde maximum parkeertijd in de blauwe zone;

  • de goederen, gereedschappen of materialen niet op andere wijze of op andere tijden kunnen worden afgeleverd of afgehaald.

 • 3.

  De ontheffing wordt op kenteken of bedrijfsnaam gesteld.

 • 4.

  De in dit artikel genoemde ontheffingen worden verleend voor maximaal een half jaar, waarbij er de mogelijkheid bestaat om te verlengen mits dit wordt aangevraagd.

Artikel 8 Kosten

 • 1.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing worden leges in rekening gebracht bij de aanvrager.

 • 2.

  De hoogte van de leges is vastgelegd in de Legesverordening van Woerden.

Artikel 9 Algemene regels ontheffingen

 • 1.

  Er wordt geen duplicaat verleend van een ontheffing.

 • 2.

  Een ontheffing wordt niet automatisch verlengd. De houder is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe ontheffing.

 • 3.

  Bekende ontheffinghouders krijgen tijdig vóór afloop van de geldigeheidstermijn een nota toegestuurd ter verkrijging van de nieuwe ontheffing.

 • 4.

  Een ontvangen betaling wordt beschouwd als aanvraag voor een verlenging van de ontheffing.

 • 5.

  Betaling kan plaatsvinden per automatische incasso dan wel middels het voldoen van de ontvangen nota voor het verkrijgen van e ontheffing.

 • 6.

  Na verlenging van de ontheffing dient de oude ontheffing te worden opgestuurd naar de gemeente Woerden.

 • 7.

  Na verlenging van de ontheffing wordt een nieuwe ontheffing verstrekt aan de ontheffinghouder.

 • 8.

  De ontheffinghouder is verplicht het college op de hoogte te stellen van wijzigingen in de omstandigheden, die tot wijziging of intrekking van de ontheffing kunnen leiden.

Artikel 10 Intrekken of wijzigen ontheffingen

Het college kan een ontheffing intrekken:

 • 1.

  wanneer de ontheffinghouder van de ontheffing niet (meer) voldoet aan de gestelde regels.

 • 2.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing.

 • 3.

  wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen.

 • 4.

  wanneer de ontheffinghouder van de ontheffing in strijd handelt met de aan de ontheffing verbonden regels of beperkingen.

 • 5.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt.

 • 6.

  om redenen van algemeen belang.

 • 7.

  wijzigingen dienen door de ontheffinghouder ten minste 6 weken van tevoren worden doorgegeven aan het college.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd, in gevallen waarin toepassing van dit besluit naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van het bepaalde in dit besluit.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregels ontheffing blauwe zone’.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt inwerking de dag na bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 19 maart 2019

De secretaris, De burgemeester,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA V.J.H. Molkenboer