Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Beleidsregels voor het verstrekken en wijzigen van ontheffingen ten behoeve van toegang tot de Rijnstraat, Voorstraat, Kerkplein en de ʼs-Gravensloot in Woerden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het verstrekken en wijzigen van ontheffingen ten behoeve van toegang tot de Rijnstraat, Voorstraat, Kerkplein en de ʼs-Gravensloot in Woerden
CiteertitelBeleidsregels voor het verstrekken en wijzigen van ontheffingen ten behoeve van toegang tot de Rijnstraat, Voorstraat, Kerkplein en de ʼs-Gravensloot in Woerden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Art. 33: deze beleidsregels vervangen geen eerdere beleidsregels

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 25 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 4. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 5. artikel 149, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2019Nieuwe regeling

19-03-2019

gmb-2019-68831

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het verstrekken en wijzigen van ontheffingen ten behoeve van toegang tot de Rijnstraat, Voorstraat, Kerkplein en de ʼs-Gravensloot in Woerden

Het college van burgemeester en wethouders van Woerden;

 

Besluit vast te stellen: Beleidsregels voor het verstrekken en wijzigen van ontheffingen ten behoeve van toegang tot de Rijnstraat, Voorstraat, Kerkplein en de ʼs-Gravensloot in Woerden

 

HOOFDSTUK A BEGRIPSBEPALING

Artikel 1  

Deze beleidsregels verstaan onder:

 • a.

  Rijnstraat: het deel van de Rijnstraat dat wordt begrensd door verkeersbord C12 met een onderbord met de tekst ”ma t/m do: 12-18.30 h, vrijdag: 12-21 h, zaterdag: 9-18.30 h, koopzondag: 12-17 h, uitgezonderd ontheffinghouders” en verkeersbord J39 met een onderbord met de tekst “beweegbaar obstakel bij groen één voertuig” aan de ene zijde en verkeersbord C02 met een onderbord met de tekst “uitgezonderd fietsers/bromfietsers” aan de andere zijde;

 • b.

  Voorstraat: het deel van de Voorstraat tussen de Oostdam en de Westdam dat wordt begrensd door de verkeersborden G07 aan beide zijden;

 • c.

  Kerkplein: het deel van het centrum van Woerden bestaande uit de Groenendaal aan de noordwest- en zuidwestzijde, de Hogewoerd aan de oost- en westzijde, de Kazernestraat aan de oostzijde en het Kerkplein, begrensd door de verkeersborden C07zb met onderborden uitgezonderd laden en lossen met de tekst ”ma, di en do: 06:00 – 11:00 h en 18:00 – 24:00 h, wo: 18:00 – 24:00 h, vrij: 06:00 – 11:00 h en 21:00 – 24:00 h;

 • d.

  ʼs-Gravensloot: het deel van de ‘s-Gravensloot bij de Nieuwendijk dat wordt begrensd door de dynamische zakpaal met verkeersbord J39 met een onderbord met de tekst “beweegbaar obstakel bij groen één voertuig” en verkeersbord C12 met een onderbord met de tekst “ma t/m vr: 6-9h, 16-19h uitgezonderd ontheffinghouders” aan beide zijden;

 • e.

  ontheffing: een in de zin van artikel 87 RVV 1990 door het college van burgemeester en wethouders te verlenen ontheffing, krachtens welke het is toegestaan om met een voertuig één van bovengenoemde straten in- en uit te rijden;

 • f.

  ontheffinghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;

 • g.

  betaald parkeertijden: de op dit moment toegepaste tijden waarop betaald parkeren van kracht is in het centrum van Woerden, namelijk: maandag t/m zaterdag 09:00 t/m 18:30 uur;

 • h.

  venstertijden: de in artikel 8 van deze beleidsregels genoemde tijden waarop de Rijnstraat toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer voor laden en lossen;

 • i.

  laden en lossen: het onmiddellijk, nadat het voertuig tot stilstand is gebracht, bij voortduring in- of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht gedurende de tijd die daarvoor nodig is;

 • j.

  laad- en lostijden: de in artikel 15 van deze beleidsregels genoemde tijden waarin het Kerkplein toegankelijk is om te laden en lossen;

 • k.

  winkelsluitingstijd: de op dit moment toegepaste en gangbare winkelsluitingstijden in Woerden, namelijk: maandag t/m donderdag 18.00 uur; vrijdag 21.00 uur en zaterdag 17.00 uur;

 • l.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het RVV 1990;

 • m.

  bewoner: degene die volgens de in de basisregistratie personen beschikbare persoonsgegevens woonachtig is in één van bovenstaande straten/gebieden, genoemd onder sub a t/m d;

 • n.

  hulpdiensten: brandweer, politie en ambulancedienst of voertuigen van bijvoorbeeld de Veiligheidsregio die gemachtigd zijn om met optische- en/of geluidssignalen te rijden;

 • o.

  ondernemer/instelling: (een exploitant van) een bedrijf/instelling die/dat gevestigd is in één van bovenstaande straten/gebieden. Hiertoe behoren ook de kerkelijke instellingen;

 • p.

  storingsdiensten: loodgietersbedrijven, nutsbedrijven, glasleveranciers e.d.;

 • q.

  transponder: een zender waarmee de dynamische zakpaal op de Rijnstraat ofwel de ’s-Gravensloot kan worden bediend;

 • r.

  voertuighouder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven.

 • s.

  bedrijfsauto, waarbij wordt aangesloten op de omschrijving in artikel 1.1, onder h, van het Voertuigreglement: een motorvoertuig op vier of meer wielen, niet zijnde een motorvoertuig met beperkte snelheid of een landbouwtrekker en:

  • ingericht voor het vervoer van goederen en/of ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden;

  • aangeduid als bedrijfsauto blijkens het afgegeven kentekenbewijs.

 

HOOFDSTUK B PROCEDURES

Artikel 2 Aanvraag ontheffing

 • 1.

  Een aanvraag om ontheffing voor het in- en uitrijden van één van bovenstaande straten/gebieden met een motorvoertuig moet bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend, minimaal vier weken voor de ingangsdatum van de ontheffing, door middel van het indienen van het aanvraagformulier via de gemeentelijke website.

 • 2.

  Bij de aanvraag dienen de hiernavolgende gegevens en bescheiden te worden overgelegd:

  • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

  • een kopie van een geldig rijbewijs en een kopie van het kentekenbewijs van het motorvoertuig.

 

Artikel 3 Onvolledigheid ingediende bescheiden

 

Indien de aanvraag niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 2 gestelde eisen, stelt het college binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag de aanvrager in de gelegenheid deze binnen twee weken nadat hem dit is meegedeeld, aan te vullen of te verbeteren.

 

Artikel 4 Beslissingstermijn

 • 1.

  Het college beslist binnen vier weken na de ontvangst van de aanvraag om een ontheffing.

 

Artikel 5 Categorieën ontheffingen

Het college kan de volgende ontheffingen verlenen:

 • 1.

  Structurele ontheffingen die voor een periode van een jaar (of langer indien specifiek aangegeven) geldig zijn.

 • 2.

  Incidentele ontheffingen, welke voor de ’s-Gravensloot niet verleend worden.

 

Artikel 6 Gegevens, voorschriften en beperkingen

 • 1.

  De ontheffing bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • naam en adres van de ontheffinghouder.;

  • het kenteken en/of andere kenmerken van het motorvoertuig waarvoor de ontheffing is verleend;

  • de periode waarvoor de ontheffing geldt en het tijdvak gedurende welke de ontheffing kan worden gebruikt;

  • De straat waar de ontheffing geldig is;

  • Het type ontheffing.

 • 2.

  Indien het verkeersbelang, het belang van openbare orde of veiligheid of andere dringende omstandigheden dat noodzakelijk maken, is het college bevoegd tijdelijk afwijkende maatregelen te treffen.

 • 3.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing zijn leges verschuldigd conform de Legesverordening van de gemeente Woerden.

 • 4.

  De Legesverordening bepaalt voor elke categorie weggebruiker de hoogte van de verschuldigde leges.

 • 5.

  Nadat de ontheffing voor de Rijnstraat of de ‘s-Gravensloot is verleend, ontvangt de ontheffinghouder een transponder waarmee toegang tot de Rijnstraat of de ‘s-Gravensloot wordt verkregen. Voor de transponder wordt een borgsom van €85,- in rekening gebracht (prijspeil 2019).

 • 6.

  De ontheffing moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het motorvoertuig aanwezig zijn.

 • 7.

  De brief behorende bij de ontheffing dient in het voertuig aanwezig te zijn.

 • 8.

  De ontheffing mag slechts worden gebruikt ten behoeve van de door de aanvrager omschreven activiteiten zoals vermeld op de ontheffing en de ontheffingsbrief.

 • 9.

  De ontheffing moet op eerste vordering van bevoegde ambtenaren aan hen ter inzage worden gegeven.

 • 10.

  Alleen de originele ontheffing en ontheffingsbrief gelden als ontheffing en bewijs.

 • 11.

  Een ontheffing wordt niet automatisch verlengd. De houder is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe ontheffing.

 • 12.

  De ontheffinghouder dient zich te houden aan het geldende snelheidsregime.

 • 13.

  Taxi’s komen niet in aanmerking voor een ontheffing.

 

Artikel 7 Intrekkings- en wijzigingsgronden

 • 1.

  Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen:

  • a.

   op verzoek van de ontheffinghouder;

  • b.

   indien zich een wijziging voordoet in (één van) de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

  • c.

   indien de ontheffinghouder handelt in strijd met de ontheffing of de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen;

  • d.

   indien blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • e.

   indien sprake is van misbruik van de ontheffing;

  • f.

   indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist en verleend;

  • g.

   bij in gebreke blijven van de betaling van de leges bedoeld in artikel 6, vierde lid;

  • h.

   na overlijden van de ontheffinghouder.

 • 2.

  De ontheffinghouder wordt, indien mogelijk, gehoord over het voornemen om de ontheffing in te trekken.

 • 3.

  Indien sprake is van misbruik van de ontheffing conform lid 1 sub e van dit artikel, waarbij de ontheffing door het college is ingetrokken, zal gedurende het lopende jaar waarvoor de ontheffing is afgegeven geen nieuwe ontheffing worden verstrekt.

 

RIJNSTRAAT

 

HOOFDSTUK C TOEGANG BINNEN DE VENSTERTIJDEN

Artikel 8 Venstertijden

 

 • 1.

  De tijden waarop de Rijnstraat vrij toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer:

  • maandag tot en met donderdag tot 12:00 uur en na 18:30 uur;

  • vrijdag tot 12:00 uur en na 21:00 uur

  • zaterdag tot 09.00 uur en na 18:30 uur;

  • (koop)zondag tot 12:00 uur en na 17:00 uur

 

Artikel 9 Inrijden tijdens venstertijden

 • 1.

  Tijdens de venstertijden is de Rijnstraat toegankelijk voor motorvoertuigen, waarbij er geparkeerd mag worden met een maximale parkeerduur van één uur en waarbij er op door de gemeente vastgestelde tijden betaald parkeren van kracht is.

 • 2.

  Voertuigen ten behoeve van het laden en lossen mogen niet langer zijn dan 12 meter. Het college van B&W kan van dit voorschrift ontheffing verlenen.

 • 3.

  Ondernemers/instellingen mogen tijdens de venstertijden de Rijnstraat in- en uitrijden.

 

HOOFDSTUK D TOEGANG BUITEN VENSTERTIJDEN

Artikel 10 Bewoners

 • 1.

  Aan bewoners in de Rijnstraat wordt geen structurele ontheffing verleend voor het in- en uitrijden van de Rijnstraat buiten venstertijden.

 

Artikel 11 Tijdelijke ontheffingen voor bouw-, installatie- reparatie- en verhuisverkeer

 • 1.

  Een tijdelijke ontheffing voor het in- en uitrijden van de Rijnstraat ten behoeve van het in- en uitladen van gereedschap, apparatuur, materialen e.d. buiten de venstertijden, kan worden verleend voor bedrijven die zich bezighouden met bouw-, installatie-, reparatiewerkzaamheden in de Rijnstraat. De maximale parkeerduur van één uur geldt ook buiten de venstertijden waarbij daarnaast ook betaald parkeren van kracht is. De ontheffing geldt uitdrukkelijk niet voor parkeren in de Rijnstraat langer dan de aangegeven parkeerduur.

 • 2.

  Een tijdelijke ontheffing voor het in- en uitrijden van de Rijnstraat ten behoeve van een verhuizing buiten de venstertijden kan worden verleend voor bedrijven/instellingen en bewoners in de Rijnstraat. Met deze ontheffing mag de ontheffinghouder de Rijnstraat in buiten de venstertijden. De maximale parkeerduur van één uur geldt ook buiten de venstertijden waarbij daarnaast ook betaald parkeren van kracht is. De ontheffing geldt uitdrukkelijk niet voor parkeren in de Rijnstraat langer dan de aangegeven parkeerduur.

 • 3.

  De aanvrager dient aan te tonen dat:

  • de bouw-, installatie-, reparatie- en verhuiswerkzaamheden niet kunnen plaatsvinden tijdens de venstertijden;

  • de goederen, gereedschappen of materialen niet op andere wijze of op andere tijden kunnen worden afgeleverd of afgehaald.

 • 4.

  De in het eerste lid genoemde tijdelijke ontheffing kan worden uitgebreid met een ontheffing voor het parkeren langer dan één uur in de Rijnstraat, indien de aanvrager bovendien aantoont dat:

  • de nabijheid van het voertuig noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden;

  • in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat de in het voertuig aanwezige gereedschappen en/of materialen worden uitgeladen binnen één uur.

 • 5.

  De in dit artikel genoemde ontheffingen worden niet verleend voor motorvoertuigen waarvan het kenteken op naam staat van een ondernemer die gevestigd is op de Rijnstraat.

 • 6.

  De in dit artikel genoemde ontheffingen worden alleen verleend voor bedrijfsauto’s.

 • 7.

  De ontheffing wordt op kenteken of bedrijfsnaam gesteld.

 • 8.

  De in dit artikel genoemde ontheffingen worden verleend voor maximaal een half jaar waarbij er de mogelijkheid bestaat om te verlengen.

 • 9.

  De voorwaarden van het vierde tot en met het zesde lid gelden niet ten aanzien van het tweede lid van dit artikel.

 

Artikel 12 Hulpdiensten

Hulpdiensten: politie, ambulance en brandweer, mogen te allen tijde de Rijnstraat in- en uitrijden indien:

 • de motorvoertuigen worden gebruikt voor de rechtmatige uitoefening van hun functie;

 • het gebruik van het voertuig noodzakelijk is voor de functie-uitoefening.

 

Aan hulpdiensten (met uitzondering van brandweer en ambulance) kan op verzoek een transponder worden verleend.

 

Artikel 13 Storingsdiensten

 • 1.

  Storingsdiensten kunnen een ontheffing aanvragen waarmee ze in geval van een storing toegang kunnen krijgen tot de Rijnstraat.

 • 2.

  Met deze ontheffing mogen storingsdiensten te allen tijde de Rijnstraat in- en uitrijden indien het verhelpen van een storing niet kan plaatsvinden tijdens de venstertijden.

 • 3.

  De ontheffing wordt op kenteken of bedrijfsnaam gesteld.

 • 4.

  De ontheffing wordt verleend voor maximaal een half jaar.

 

Artikel 14 Bedrijven

 • 1.

  Aan bedrijven die gevestigd zijn in de Rijnstraat worden in de basis geen structurele ontheffingen verleend.

 • 2.

  Als zodanig herkenbare bedrijven in rouw- en trouwdienstverlening, transporten met vervoer van bederfelijke goederen gerelateerd aan de bedrijfsvoering, kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing.

 • 3.

  Bedrijven of diensten die zich bezighouden met het beheer en onderhoud van openbare ruimten, dan wel andere gemeentelijke diensten, mogen ter uitvoering van hun werkzaamheden de Rijnstraat in- en uitrijden buiten venstertijden.

 • 4.

  Bedrijven of diensten die zich bezighouden met het ophalen van vuil/afval mogen ter uitvoering van hun werkzaamheden de Rijnstraat alleen in- en uitrijden binnen venstertijden.

 

KERKPLEIN

 

HOOFDSTUK E TOEGANG BINNEN DE LAAD- EN LOSTIJDEN

Artikel 15 Laad- en lostijden

 

De tijden waarop het Kerkplein vrij toegankelijk is voor ladend en lossend verkeer:

 • Maandag, dinsdag en donderdag van 06:00 uur tot 11:00 uur en van 18:00 uur tot 24:00 uur;

 • Woensdag van 18:00 uur tot 24:00 uur;

 • Vrijdag van 06:00 uur tot 11:00 uur en van 21:00 uur tot 24:00 uur.

 

Artikel 16 Inrijden tijdens laad- en lostijden

 • 1.

  Tijdens de laad- en lostijden is het Kerkplein toegankelijk voor motorvoertuigen, waarbij er onmiddellijk geladen en gelost mag worden.

 • 2.

  Voertuigen ten behoeve van het laden en lossen mogen niet langer zijn dan 12 meter. Het college van B&W kan van dit voorschrift ontheffing verlenen.

 • 3.

  Ondernemers/instellingen mogen tijdens laad- en lostijden het Kerkplein in- en uitrijden voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen en het verplaatsen van deze goederen van en naar de locatie van de ondernemer/instelling.

 

HOOFDSTUK F TOEGANG BUITEN LAAD- EN LOSTIJDEN

Artikel 17 Bewoners

 • 1.

  Aan bewoners op het Kerkplein wordt geen structurele ontheffing verleend voor het in- en uitrijden van het Kerkplein.

 

Artikel 18 Tijdelijke ontheffingen voor bouw-, installatie- reparatie- en verhuisverkeer

 • 1.

  Een tijdelijke ontheffing voor het in- en uitrijden van het Kerkplein ten behoeve van het in- en uitladen van gereedschap, apparatuur, materialen e.d. buiten de laad- en lostijden, kan worden verleend voor bedrijven die zich bezighouden met bouw-, installatie-, reparatiewerkzaamheden op het Kerkplein. De ontheffing geldt uitdrukkelijk niet voor parkeren op het Kerkplein.

 • 2.

  Een tijdelijke ontheffing voor het in- en uitrijden van het Kerkplein ten behoeve van een verhuizing buiten de laad- en lostijden kan worden verleend voor bedrijven/instellingen en bewoners van het Kerkplein. Met deze ontheffing mag de ontheffinghouder het Kerkplein op voor onmiddellijk laden en lossen. De ontheffing geldt uitdrukkelijk niet voor parkeren op het Kerkplein.

 • 3.

  De aanvrager dient aan te tonen dat:

  • de bouw-, installatie-, reparatie- en verhuiswerkzaamheden niet kunnen plaatsvinden tijdens de laad- en lostijden;

  • de goederen, gereedschappen of materialen niet op andere wijze of op andere tijden kunnen worden afgeleverd of afgehaald.

 • 4.

  De in het eerste lid genoemde tijdelijke ontheffing kan worden uitgebreid met een ontheffing voor het parkeren op het Kerkplein, indien de aanvrager bovendien aantoont dat:

  • de nabijheid van het voertuig noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden;

  • in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat de in het voertuig aanwezige gereedschappen en/of materialen worden uitgeladen.

 • 5.

  De in dit artikel genoemde ontheffingen worden niet verleend voor motorvoertuigen waarvan het kenteken op naam staat van een ondernemer die gevestigd is op het Kerkplein.

 • 6.

  De in dit artikel genoemde ontheffingen worden alleen verleend voor bedrijfsauto’s.

 • 7.

  De ontheffing wordt op kenteken of bedrijfsnaam gesteld.

 • 8.

  De in dit artikel genoemde ontheffingen worden verleend voor maximaal een half jaar.

 • 9.

  De voorwaarden van het vierde tot en met het zesde lid gelden niet ten aanzien van het tweede lid van dit artikel.

 

Artikel 19 Begrafenisondernemingen

 • 1.

  Aan begrafenisondernemingen die gevestigd zijn in de gemeente Woerden worden maximaal 5 ontheffingen verstrekt. Deze ontheffingen worden op bedrijfsnaam gesteld en zijn geldig voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  Deze ontheffingen zijn uitsluitend voor de voertuigen die onderdeel uitmaken van de formele rouwstoet.

 • 3.

  Met deze ontheffing mag te allen tijde het Kerkplein worden in- en uitgereden.

 

Artikel 20 Hulpdiensten

Hulpdiensten: politie, ambulance en brandweer, mogen te allen tijde het Kerkplein in- en uitrijden indien:

 • de motorvoertuigen worden gebruikt voor de rechtmatige uitoefening van hun functie;

 • het gebruik van het voertuig noodzakelijk is voor de functie-uitoefening.

 

Artikel 21 Storingsdiensten

 • 1.

  Storingsdiensten kunnen een ontheffing aanvragen waarmee ze in geval van een storing toegang kunnen krijgen tot het Kerkplein.

 • 2.

  Met deze ontheffing mogen storingsdiensten te allen tijde het Kerkplein in- en uitrijden indien het verhelpen van een storing niet kan plaatsvinden tijdens de laad- en lostijden.

 • 3.

  De ontheffing wordt op kenteken of bedrijfsnaam gesteld.

 • 4.

  De ontheffing wordt verleend voor maximaal een half jaar.

 

Artikel 22 Overig

 • 1.

  Als zodanig herkenbare bedrijven in rouw- en trouwdienstverlening, transporten met vervoer van bederfelijke goederen gerelateerd aan de bedrijfsvoering, mogen ter uitvoering van hun werkzaamheden het Kerkplein te allen tijde in- en uitrijden.

 • 2.

  Bedrijven of diensten die zich bezighouden met het beheer en onderhoud van openbare ruimten, dan wel andere gemeentelijke diensten, mogen ter uitvoering van hun werkzaamheden het Kerkplein in- en uitrijden buiten laad- en lostijden en na de winkeltijden.

 • 3.

  Bedrijven of diensten die zich bezighouden met het ophalen van vuil/afval mogen ter uitvoering van hun werkzaamheden het Kerkplein in- en uitrijden buiten laad- en lostijden.

 

VOORSTRAAT

 

HOOFDSTUK G TOEGANG TOT DE VOORSTRAAT

Artikel 23 Bewoners

 • 1.

  Aan bewoners in de Voorstraat wordt geen structurele ontheffing verleend voor het in- en uitrijden van de Voorstraat.

 

Artikel 24 Tijdelijke ontheffingen voor bouw-, installatie- reparatie- en verhuisverkeer

 • 1.

  Een tijdelijke ontheffing voor het in- en uitrijden van de Voorstraat ten behoeve van het in- en uitladen van gereedschap, apparatuur, materialen e.d., kan worden verleend voor bedrijven die zich bezighouden met bouw-, installatie-, reparatiewerkzaamheden in de Voorstraat.

 • 2.

  Een tijdelijke ontheffing voor het in- en uitrijden van de Voorstraat ten behoeve van een verhuizing kan worden verleend voor bedrijven/instellingen en bewoners in de Voorstraat. Met deze ontheffing mag de ontheffinghouder de Voorstraat in voor onmiddellijk laden en lossen.

 • 3.

  De aanvrager dient aan te tonen dat:

  • de goederen, gereedschappen of materialen niet op andere wijze kunnen worden afgeleverd of afgehaald.

 • 4.

  De in het eerste lid genoemde tijdelijke ontheffing kan worden uitgebreid met een ontheffing voor het parkeren in de Voorstraat, indien de aanvrager bovendien aantoont dat:

  • de nabijheid van het voertuig noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden;

  • in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat de in het voertuig aanwezige gereedschappen en/of materialen worden uitgeladen.

 • 5.

  De in dit artikel genoemde ontheffingen worden niet verleend voor motorvoertuigen waarvan het kenteken op naam staat van een ondernemer die niet gevestigd is op de Voorstraat.

 • 6.

  De in dit artikel genoemde ontheffingen worden alleen verleend voor bedrijfsauto’s.

 • 7.

  De ontheffing wordt op kenteken of bedrijfsnaam gesteld.

 • 8.

  De in dit artikel genoemde ontheffingen worden verleend voor maximaal een half jaar.

 • 9.

  De voorwaarden van het vierde tot en met het zesde lid gelden niet ten aanzien van het tweede lid van dit artikel.

 

Artikel 25 Hulpdiensten

Hulpdiensten: politie, ambulance en brandweer, mogen te allen tijde de Voorstraat in- en uitrijden indien:

 • de motorvoertuigen worden gebruikt voor de rechtmatige uitoefening van hun functie;

 • het gebruik van het voertuig noodzakelijk is voor de functie-uitoefening.

 

Artikel 26 Storingsdiensten

 • 1.

  Storingsdiensten kunnen een ontheffing aanvragen waarmee ze in geval van een storing toegang kunnen krijgen tot de Voorstraat.

 • 2.

  Met deze ontheffing mogen storingsdiensten te allen tijde de Voorstraat in- en uitrijden.

 • 3.

  De ontheffing wordt op kenteken of bedrijfsnaam gesteld.

 • 4.

  De ontheffing wordt verleend voor maximaal een half jaar.

 

Artikel 27 Overig

 • 1.

  Bedrijven komen in de basis niet in aanmerking voor een ontheffing. Bevoorrading dient te geschieden vanuit andere straten in het centrum van Woerden.

 • 2.

  Bedrijven of diensten die zich bezighouden met het beheer en onderhoud van openbare ruimten, dan wel andere gemeentelijke diensten, mogen ter uitvoering van hun werkzaamheden de Voorstraat in- en uitrijden buiten winkeltijden.

 • 3.

  Bedrijven of diensten die zich bezighouden met het ophalen van vuil/afval mogen ter uitvoering van hun werkzaamheden de Voorstraat in- en uitrijden buiten winkeltijden.

 

’S-GRAVENSLOOT

 

HOOFDSTUK H TOEGANG TOT DE ‘S-GRAVENSLOOT

Artikel 28 Bewoners

 • 1.

  Aan bewoners van de ‘s-Gravensloot kan een structurele ontheffing worden verleend voor het in- en uitrijden van de ’s-Gravensloot. Per woning worden maximaal twee ontheffingen verleend.

 

Artikel 29 Tijdelijke ontheffingen voor bouw-, installatie- reparatie- en verhuisverkeer

 • 2.

  Voor de ’s-Gravensloot worden geen tijdelijke ontheffingen verstrekt aangezien deze in het geheel altijd bereikbaar is.

 

Artikel 30 Hulpdiensten

Hulpdiensten: politie, ambulance en brandweer, mogen te allen tijde de ‘s-Gravensloot in- en uitrijden indien:

 • de motorvoertuigen worden gebruikt voor de rechtmatige uitoefening van hun functie;

 • het gebruik van het voertuig noodzakelijk is voor de functie-uitoefening.

 

Artikel 31 Overig

 • 1.

  Bedrijven die gevestigd zijn aan de ’s-Gravensloot komen in aanmerking voor twee ontheffingen per bedrijf.

 • 2.

  Bedrijven of diensten die zich bezighouden met het beheer en onderhoud van openbare ruimten komen niet in aanmerking voor een ontheffing, tenzij de straat aan één zijde wordt afgesloten.

 • 3.

  Bedrijven of diensten die zich bezighouden met het ophalen van vuil/afval mogen ter uitvoering van hun werkzaamheden de ‘s-Gravensloot in- en uitrijden.

 

Artikel 32 Hardheidsclausule

 

Het college is bevoegd, in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot onaanvaardbare gevolgen voor een betrokkene kan leiden, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze beleidsregels.

HOOFDSTUK I SLOTBEPALINGEN

Artikel 33 Inwerkingtreding

 

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 

Deze beleidsregels vervangen eerdere beleidsregels op de datum dat de nieuwe beleidsregels inwerking treden.

 

Artikel 34 Citeertitel

 

Deze beleidsregels worden aangehaald als " Beleidsregels voor het verstrekken en wijzigen van ontheffingen ten behoeve van toegang tot de Rijnstraat, Voorstraat, Kerkplein en de ʼs-Gravensloot in Woerden”

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 19 maart 2019

De secretaris, De burgemeester,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA V.J.H. Molkenboer