Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Woerden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Wet Inburgering gemeente Woerden
CiteertitelBeleidsregels Wet Inburgering gemeente Woerden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vanaf 1 januari 2014 zijn deze beleidsregels van de GR Ferm Werk

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet inburgering, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-200901-01-2014Nieuwe regeling

31-03-2009

18 juni 2009 Woerdense Courant

2009/227

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Woerden

Beleidsregels Wet inburgering gemeente Woerden

Burgemeester en Wethouders van gemeente Woerden,

overwegende dat het gewenst is regels te stellen voor de uitvoering van de Wet inburgering (Wi);

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten;

vast te stellen de "Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Woerden"

Artikel 1 Gemeentelijk aanbod van een inburgeringsvoorziening

1. Binnen de in de verordening opgenomen doelgroepen die met voorrang een aanbod kunnen krijgen, kan de volgende prioriteit toegepast worden:

a. Uitkeringsgerechtigde met uitkering van de gemeente (WWB of Ioaw).

b. Uitkeringsgerechtigde met een andere uitkering (WW, WAO, WAZ, Wajong, WIA, Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschikten en Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten).

2. Indien de uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtige een uitkering van een andere organisatie dan de gemeente Woerden ontvangt, kan alleen een inburgeringsvoorziening worden geboden onder voorwaarde dat de uitvoeringsinstelling of organisatie die de uitkering verstrekt, zorg draagt voor de kosten van de re-integratievoorziening of de voorziening gericht op participatie in het gezin en de samenleving.

3. Bij toekenning van een inburgeringsvoorziening wordt de verplichting opgelegd om binnen de termijn die het Besluit inburgering in artikel 7 als voorwaarde stelt om in aanmerking te komen voor de 70% vergoeding, deel te nemen aan het eerste inburgeringsexamen.

Artikel 2 Gecombineerde voorziening

1. Bovenop de in de Wet inburgering opgenomen verplichte onderdelen van de inburgeringsvoorziening kan de gecombineerde inburgeringsvoorziening de volgende onderdelen bevatten:

a. Activiteiten gericht op arbeid of het verwerven daarvan, zoals werkstages, regulier of gesubsidieerd betaald werk, vrijwilligerswerk, bemiddeling naar werk, beroepsoriëntatie etc;

b. Activiteiten gericht op een vervolgopleiding of de voorbereiding daarop zoals beroepenoriëntatie, taalstage, leerwerktrajecten etc;

2. Inburgeringsvoorzieningen die niet gecombineerd worden met een re-integratievoorziening worden altijd gekoppeld aan een traject gericht op sociale redzaamheid en participatie. In dat geval kan de inburgeringsvoorziening de volgende onderdelen bevatten:

a. Activiteiten gericht op participatie en gezin, zoals vrijwilligerswerk, sociale vaardigheden, opvoedingsondersteuning, thuisstudie, maatschappelijke stages en versterking van het zelfbeeld.

Artikel 3 Boete

Procedure bij boetewaardige gedragingen:

1. Bij de eerste constatering kan worden afgezien van een boete en worden volstaan met een waarschuwingsbrief en een nieuwe afspraak,

2. Indien de waarschuwingsbrief niet tot herstel van de overtreding leidt, wordt de hoogte van de boete in principe bepaald op 50% van de maximumbedragen in de Wet inburgering.

3. Het onder a. genoemde geldt niet als de inburgeringsplichtige het inburgeringsexamen niet heeft behaald binnen de in artikel 7, eerste lid, van de wet bedoelde termijn of binnen de door het college op grond van artikel 31, tweede lid, onderdeel a, van de wet verlengde termijn

Artikel 4 De eigen bijdrage

1. Het college legt per beschikking de wijze van betaling van de eigen bijdrage vast. Uitgangspunt is dat de eigen bijdrage in één keer wordt betaald en op verzoek in ten hoogste zes termijnen.

2. Er kan uitstel van betaling plaats vinden tot aan het moment dat het examen is afgelegd en de inburgeringsplichtige in aanmerking komt voor een premie zoals bedoeld in artikel 5. De eigen bijdrag wordt dan verrekend met de premie.

Artikel 5 Premie

1. Op grond van artikel 16 van de Re-integratieverordening Wet Werk en Bijstand 2007 verstrekt het college een premie ter bevordering van de aanvaarding van algemeen geaccepteerde arbeid aan uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen met een uitkering en een inburgeringsvoorziening van gemeente Woerden.

2. Voorwaarden voor het recht op de premie is dat de door de gemeente aangeboden inburgeringsvoorziening is geaccepteerd, in de gestelde termijnen is doorlopen en het examen is behaald of als op grond van artikel 31 van de Wet inburgering een ontheffing is verleend.

3. De hoogte van de premie is gesteld op het bedrag van de eigen bijdrage voor een inburgeringsvoorziening zoals vastgelegd in artikel 23, lid 2, Wet inburgering.

4. De premie kan worden aangevraagd zodra aan beide voorwaarden is voldaan.

5. De premie wordt slechts eenmaal verstrekt.

Artikel 6 Ontheffing en vrijstelling

1. Indien met betrekking tot een uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtige of inburgeringsbehoeftige met een inburgeringsvoorziening van gemeente Woerden, door de aangewezen keuringsarts het advies is afgegeven een ontheffing op medische grond te verlenen, worden de kosten van de medische keuring door het college vergoed.

2. Op grond van artikel 31 Wet inburgering kan 6 maanden voor het verstrijken van de inburgeringtermijn een ontheffing verleend worden indien het college op grond van door de inburgeringsplichtige aantoonbaar geleverde inspanningen tot het oordeel komt dat het voor hem redelijkerwijs niet mogelijk is het inburgeringsexamen te behalen. Indien een inburgeringsplichtige of inburgeringsbehoeftige het voor hem of haar vastgestelde inburgeringtraject volledig heeft doorlopen en naar het oordeel van de aanbieder van de inburgeringsvoorziening zich volledig hiervoor heeft ingespannen en desondanks niet kan slagen voor het examen, kan de hier bedoelde ontheffing verleend worden.

3. Op grond van artikel 5, lid 1 sub f Wet inburgering en artikel 2.7, lid 2 Besluit inburgering kan een inburgeraar bij de Informatie Beheer Groep een korte vrijstellingstoets afleggen om aan te tonen dat hij of zij over voldoende kennis van de Nederlandse Taal en samenleving beschikt op grond waarvan vrijstelling kan worden verleend. De kosten van deze toets dienen door de inburgeraar zelf bekostigd te worden. Indien de toets voor een uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtige of inburgeringsbehoeftige en een inburgeringsvoorziening van de gemeente Woerden leidt tot een gedeeltelijke vrijstelling voor meer dan twee onderdelen, worden de kosten van de toets door het college vergoed.

Artikel 7 Aanbod aan inburgeringsbehoeftigen (vrijwillige inburgering)

1. Binnen de in de Regeling vrijwillige inburgering 2007 opgenomen prioriteitsgroepen (uitkeringsgerechtigde inburgeringsbehoeftigen, inburgeraars zonder inkomen uit arbeid of uitkering en inburgeringsplichtige geestelijk bedienaren) kan de volgende prioriteit toegepast worden:

a. Uitkeringsgerechtigde met uitkering van de gemeente (WWB of Ioaw).

b. Uitkeringsgerechtigde met een andere uitkering (WW, WAO,WAZ, Wajong, WIA, Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschikten en Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten).

c. Inburgeringsbehoeftigen die oudkomer zijn en geen inkomen uit arbeid of uitkering hebben

2. Een aanbod wordt alleen gedaan in combinatie met een re-integratievoorziening of een voorziening gericht op participatie in het gezin en de samenleving.

3. Indien de uitkeringsgerechtigde een uitkering van een andere organisatie dan de gemeente Woerden ontvangt, kan alleen een inburgeringsvoorziening worden geboden onder voorwaarde dat de uitvoeringsinstelling of organisatie die de uitkering verstrekt zorg draagt voor de kosten van de reïntegratievoorziening of de voorziening gericht op participatie in het gezin en de samenleving.

4. Bij toekenning van een inburgeringsvoorziening wordt de verplichting opgelegd om binnen de termijn die het Besluit inburgering in artikel 7 als voorwaarde stelt om in aanmerking te komen voor de 70% vergoeding, deel te nemen aan het eerste inburgeringsexamen.

5. In de inburgeringsovereenkomst wordt opgenomen dat de inburgeringsbehoeftige een vrijwillige bijdrage in de kosten betaalt ter hoogte van de eigen bijdrage in de Wet inburgering (artikel 23, lid 2, wet inburgering).

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als "Beleidsregels Wet inburgering gemeente Woerden".

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Nota-toelichting  

Algemene toelichting   Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet inburgering (Wi) in werking getreden. Deze wet vervangt de oude Wet inburgering nieuwkomers (Win) en regelingen voor inburgering van oudkomers. De bepalingen in de Wet inburgering, zijn uitgewerkt in het Besluit inburgering en de Regeling inburgering en aanhangende protocollen. De verantwoordelijkheid voor inburgering is volledig bij de inburgeringsplichtige gelegd. Gemeenten hebben nu de spilfunctie met drie taken: informeren, faciliteren (aanbod aan specifieke groepen) en handhaven.

Bij de uitvoering van deze taken hebben gemeenten op enkele punten een zekere handelings- of beleidsvrijheid. De kaders van deze beleidsruimte zijn vastgelegd de Verordening Wet inburgering gemeente Woerden 2007.

Deze beleidsregels zijn een nadere uitwerking van de kaders gesteld in de Wet inburgering, het Besluit inburgering, Regeling inburgering, Regeling vrijwillige inburgering en de bovengenoemde verordening. Het doel van beleidsregels is te komen tot een uniforme werkwijze voor inburgeraars in de gemeente Woerden. Tevens zijn bij de implementatie van de Wet inburgering een aantal aspecten aan het licht gekomen die bij aanvang nog niet ondervangen waren in de modelverordening Wet inburgering, zoals het gegeven dat de inburgeraar zelf de kosten van medische keuring moet betalen en de mogelijkheid om een premie te verstrekken ter compensatie van de bij wet opgelegde eigen bijdrage.

Bij Algemene Maatregel van Bestuur kan het Rijk nog uitvoeringsvoorschriften opleggen. In het geval dat in de toekomst het geval is met betrekking tot de onderwerpen die in deze beleidsregels beschreven zijn, gaan deze voorschriften van het Rijk boven de door het college vastgestelde beleidsregels.

De beleidsregels betreffen:

1. Gemeentelijk aanbod van een inburgeringsvoorziening

2. Gecombineerde voorziening

3. Boete

4. Inning eigen bijdrage

5. Premie

6. Ontheffing en vrijstelling

7. Aanbod aan inburgeringsbehoeftigen (vrijwillige inburgering)

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Gemeentelijk aanbod van een inburgeringsvoorziening

De formulering in de Wet inburgering en de Verordening maakt geen onderscheid tussen uitkeringsgerechtigden met een WWB uitkering en uitkeringsgerechtigden met een uitkering van een andere uitvoeringsinstelling (WW, WIA etc). Voor uitkeringsgerechtigden met een uitkering van de gemeente heeft het college primair de re-integratietaak. Deze bij wet opgelegde zorgtaak gaat boven een gemeentelijke vrijheid om een bepaalde doelgroep een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Gegeven de duidelijke koppeling met het re-integratiebeleid van de WWB, wordt prioriteit gegeven aan uitkeringsgerechtigden met een uitkering van de gemeente. Personen met een andere, dan een gemeentelijke uitkering, worden met dit artikel niet uitgesloten van het recht op een aanbod van een gemeentelijke voorziening. Maar mocht het budget op enig moment niet toereikend blijken, dan kan de gemeente cliënten die van de gemeente afhankelijk zijn bij voorrang een gecombineerde inburgeringsvoorziening bieden.

De koppeling aan een re-integratievoorziening dan wel een voorziening gericht op participatie in gezin en samenleving waarborgt dat de inburgering verder strekt dan kennis van de taal en samenleving maar ook gericht is op werk en participatie in gezin en samenleving. De re-integratieverantwoordelijkheid voor deze personen ligt echter bij een andere uitvoeringsinstelling. Het is niet wenselijk dat de kosten van re-integratie of participatie als gevolg van de inburgeringsplicht op het werkdeel van de gemeente drukken. Door deze bepaling wordt bevorderd dat de beschikbare budgetten voor personen met een uitkering van een andere uitvoeringsinstelling dan de gemeente aangewend worden voor deze kosten. Mocht de betreffende uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtige geen voorziening gericht op werk of participatie wensen, dan kan hij zij ervoor kiezen deze niet te accepteren en zelf zorg te dragen voor de inburgering (met vergoeding en lening van het Rijk).

Gegeven de bekostigingssystematiek krijgen gemeenten 70% van het bedrag per traject als aan de voorwaarde is voldaan dat uiterlijk binnen drie kalenderjaren de inburgeringsplichtige aan het inburgeringsexamen heeft deelgenomen. Aangezien per contingent wordt afgerekend (contingent 1: 2007-2009), hebben inburgeraars die aan het einde van 2007 starten slechts 2 jaar de tijd om hieraan te voldoen. Aangezien de wet spreekt van deelname aan het examen en niet over het slagen voor het examen binnen die termijn, is het raadzaam de verplichting op te nemen om binnen de gestelde termijn om in aanmerking te komen voor de 70% vergoeding het examen te doen. Op deze wijze worden de vergoedingen van 70% veilig gesteld.

Artikel 2 Gecombineerde voorziening

In de verordening zijn regels gesteld met betrekking tot de vaststelling door het college van een passende inburgeringsvoorziening. Inburgeringsplichtigen die bijstandsgerechtigd zijn of een uitkering ontvangen op grond van een andere socialezekerheidswet of sociale zekerheidsregeling en arbeidsplichtig zijn, kunnen een inburgeringsvoorziening uitsluitend aangeboden krijgen in combinatie met een voorziening gericht op arbeidsinschakeling (artikel 20, eerste lid WI). Beide voorzieningen zullen bij een dergelijk gecombineerd aanbod op elkaar moeten worden afgestemd. Het college is hiervoor verantwoordelijk (artikel 20, tweede lid, WI).

Deze beleidsregel benoemt bijkomende faciliteiten die het college als onderdeel van de inburgeringsvoorziening aan inburgeringsplichtigen kan aanbieden. Het betreft onderdelen gericht op arbeid, opleiding of participatie. Er is getracht deze zo ruim mogelijk te benoemen, om zo veel mogelijk maatwerk te kunnen leveren. De vastlegging van de mogelijkheden is van belang aangezien inburgeringsplichtigen, zodra zij een aanbod accepteren, ook gehouden zijn deel te nemen aan alle onderdelen.

Artikel 3 Boete

De inburgeringsplichtige is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inburgering. Tevens is het zo dat over het algemeen positieve prikkels en motivatie effectiever zijn dan de dreiging met sancties. Dit artikel regelt dat bij aanvang van het traject de nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid en positieve stimulans. Indien de inburgeraar vervolgens niet aan de verplichtingen meewerkt, dan wordt uiteindelijk streng gehandhaafd. Want aangezien het college slechts een aanbod kan doen als de budgetten toereikend zijn, gaat een niet benutte inburgeringsvoorziening altijd ten koste van een aanbod aan andere inburgeraars.

Artikel 4 De eigen bijdrage

Op grond van artikel 5 van de verordening dient de eigen bijdrage in één keer te worden betaald en kan dit op verzoek in ten hoogste zes termijnen worden betaald. De doelgroep met een aanbod inburgeringsvoorziening en een uitkering van de gemeente kunnen in aanmerking komen voor een premie ter compensatie van de eigen bijdrage. Om de eigen bijdrage te kunnen verrekenen met de premie, wordt aan deze groep uitstel van betaling verleend.

Artikel 5 Premie

In de Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand 2007 van Woerden is in artikel 16 opgenomen dat het college aan uitkeringsgerechtigden een activeringspremie kan toekennen wanneer zij algemeen geaccepteerde arbeid, niet zijnde gesubsidieerde arbeid, aanvaarden dan wel wanneer zij activiteiten verrichten in het kader van sociale activering. Aangezien het inburgeringtraject volledig is gekoppeld aan re-integratie dan wel sociale activering kan aan deze doelgroep een activeringspremie ter hoogte van de eigen bijdrage inburgering verstrekt worden. Dat wordt nu in dit artikel geregeld.

Aan inburgeringsplichtigen en inburgeringshoeftigen die in verband met een gecombineerde inburgeringsvoorziening een eigen bijdrage moeten betalen, kan na succesvolle afronding van de voorziening een premie ter hoogte van die eigen bijdrage verstrekt worden. Daarmee worden de kosten die de cliënt moet dragen als gevolg van een door de gemeente opgelegde verplichting, gecompenseerd.

Iedereen met een aanbod van de gemeente betaalt in de eigen bijdrage, behalve inburgeringsbehoeftigen die op grond van de Regeling 2007 vrijwillig inburgeren. Wel tekenen zij een inburgeringsovereenkomst. Hierin wordt opgenomen dat de deelnemer de eigen bijdrage betaalt. Het recht op de premie bestaat slechts voor de inburgeringsbehoeftigen die de eigen bijdrage in de Wet inburgering zijn overeengekomen.

Artikel 6 Ontheffing

Een medische keuring kost €219,00. De inburgeraar betaalt zelf de medische keuring, in de Wet inburgering of Vrijwillige regeling Inburgering is hiervoor geen vergoeding opgenomen. Dat neemt niet weg dat de gemeente natuurlijk een eigen beleidsvrijheid heeft en middelen kan vrijmaken om een onkostenvergoeding te betalen. Indien met betrekking tot een uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtige of inburgeringsbehoeftige met een uitkering en een inburgeringsvoorziening van gemeente Woerden door de aangewezen keuringsarts het advies is afgegeven een ontheffing op medische grond te verlenen, is de noodzaak aangetoond en kunnen de kosten van de medische keuring door het college worden vergoed.

In artikel 31 Wet inburgering is bepaald dat indien het college ontheffing kan verlenen als op grond van door de inburgeringsplichtige aantoonbaar geleverde inspanningen tot het oordeel komt dat het voor iemand redelijkerwijs niet mogelijk is het inburgeringsexamen te behalen. In dit artikel worden de criteria hiervoor opgesteld.

De korte vrijstellingstoets kost €81,00. De inburgeraar betaalt de kosten zelf, in de Wet inburgering of Vrijwillige regeling Inburgering is hiervoor geen vergoeding opgenomen. Dat neemt niet weg dat de gemeente natuurlijk een eigen beleidsvrijheid heeft en middelen kan vrijmaken om een onkostenvergoeding te betalen. Indien met betrekking tot een uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtige of inburgeringsbehoeftige met een uitkering en een inburgeringsvoorziening van gemeente Woerden de toets leidt tot een gedeeltelijke vrijstelling kan volstaan worden met een verkort traject. Hierdoor kan het college gelden reserveren voor inburgeraars die meer lessen nodig hebben. Daarvoor is een vrijstelling op minimaal twee onderdelen (lezen, luisteren, spreken, schrijven of KNS) reeel. Indien de inburgeraar volledig is vrijgesteld, is er voor het college niet zozeer een financieel voordeel als wel dat de betreffende persoon niet onnodig tijd spendeert aan een inburgeringtraject zodat alle aandacht gericht is op re-integratie.

Artikel 7 Aanbod aan inburgeringsbehoeftigen (vrijwillige inburgering)

De doelgroep van de Regeling vrijwillige inburgering 2007 zijn personen die op basis van hun herkomstland niet de plicht tot inburgering opgelegd kunnen krijgen (bijv. genaturaliseerde Nederlanders of personen uit landen van Europese unie en verdragslanden) maar wel aan de andere voorwaarden van onvoldoende kennis van de taal en samenleving voldoen. Vervolgens kent de Regeling vrijwillige inburgering 2007 prioriteitsgroepen; uitkeringsgerechtigde inburgeringsbehoeftigen, inburgeraars zonder inkomen uit arbeid of uitkering en inburgeringsplichtige geestelijk bedienaren. Zie voor de toelichting bij lid 1 tot en met 4, de toelichting bij artikel 1 gemeentelijk aanbod van een inburgeringsvoorziening.

De eigen bijdrage is verplicht voor inburgeringsplichtigen en is bij wet geregeld. Voor inburgeringsbehoeftigen kan de eigen bijdrage niet worden opgelegd. Wel kan de gemeente ervoor kiezen in de afspraken in de inburgeringsovereenkomst op te nemen dat de inburgeringsbehoeftige een vrijwillige bijdrage aan de kosten van de inburgeringsvoorziening betaalt ter hoogte van de wettelijke eigen bijdrage in de Wet inburgering. Deze eigen bijdrage wordt niet gecompenseerd door de premie als niet voldaan wordt aan alle verplichtingen. In die zin wordt de handhaving eveneens in de eigen bijdrage vormgegeven.