Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Reglement voor de Marktcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de Marktcommissie
CiteertitelReglement voor de Marktcommissie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 84
  2. Marktverordening 2004, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-200730-08-2012nieuwe regeling

18-01-2005

29-03-2007 Woerdense Courant

2005/07

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de Marktcommissie

Het college van de gemeente Woerden,

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Marktverordening 2004;

Gezien het advies van de Marktcommissie van 23 november 2004;

besluit;

vast te stellen de "Reglement voor de Marktcommissie"

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. commisie: de commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet;

b. markt: de warenmarkt, de streekmarkt en de najaarsmarkt als bedoeld in de verordening;

c. verordening: de Marktverordening 2004;

d. college: het college van burgemeester en wethouders van Woerden.

Artikel 2 Taak

2.1 De commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college over

marktaangelegenheden.

Voorts tracht zij een juiste wijze van functioneren van de markten te bevorderen.

2.2 De commissie adviseert over de toepassing van artikel 11, te weten de toewijzing van vaste

standplaatsen.

2.3 Het college neemt geen besluiten als bedoeld in artikel 2 (inrichting van de markt en

branche-indeling) en artikel 3 (nadere regels) van de verordening, dan nadat de

commissie in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen.

2.4 Het in lid 3 gestelde geldt eveneens voor een voorstel tot wijziging van de verordening en

tot wijziging van dit reglement.

Artikel 3 Samenstelling

3.1 De commissie bestaat uit:

a. een vertegenwoordiger van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, afdeling Utrecht;

b. vier vertegenwoordigers van de houders van een vergunning voor een vaste plaats op de warenmarkt;

c. twee vertegenwoordigers van de houders van een vergunning voor een vaste plaats op de streekmarkt;

d. een vertegenwoordiger van de winkeliersvereniging Stadshart Woerden;

e. een vertegenwoordiger van de kraamverhuurder;

f. de marktmeester van de gemeente Woerden.

3.2 De leden van de commissie kunnen zich laten vervangen.

3.3 De onder a,b, c en d van het eerste lid bedoelde leden worden, op voordracht van degene die

ze vertegenwoordigen, door het college benoemd voor een periode van vier jaren en kunnen

eenmaal worden herbenoemd.

3.4 Het lidmaatschap van de commissie eindigt door ontslag, overlijden of verlies van

hoedanigheid. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 4 Voorzitter en secretaris

4.1 De commissie kiest uit zijn midden een voorzitter

4.2 Het college draagt zorg voor ambtelijke ondersteuning van de commissie ten behoeve van

de verslaglegging van de vergaderingen.

4.3 Het verslag wordt ter kennisname aan het college gezonden.

Artikel 5 Vergaderingen

5.1 De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Indien een lid verzoekt om

beslotenheid beraadslaagt de commissie achter gesloten deuren over dit verzoek.

Het verzoek wordt slechts ingewilligd indien een zwaarwegend algemeen of persoonlijk

belang in het geding is.

5.2 De commissie bepaalt zelf haar vergaderfrequentie en werkwijze.

5.3 De commissie kan zich tijdens vergaderingen laten bijstaan door deskundigen, zulks ter

beoordeling van de voorzitter.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Woerden, gehouden op 18 januari 2005,

de secretaris,                    de loco-burgemeester,

A.G.J. Kwakkernaat            B.A. van der Woude-Ekker

Nota-toelichting Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel wordt een aantal begrippen, dat in het reglement wordt gehanteerd, gedefinieerd.

Artikel 2 Taak

In dit artikel wordt de taak van de marktcommissie beschreven. Op grond van het tweede lid adviseert de commissie over de toewijzing van vaste standplaatsen. Op grond van het derde lid geldt dit eveneens voor de inrichting van de markt en branche-indeling en voor het stellen van nadere regels. Ook een voorstel tot wijziging van de verordening of dit reglement behoort tot de taak van de commissie.

Artikel 3 Samenstelling

In dit artikel wordt de samenstelling van de marktcommissie geregeld. Gekozen is voor een brede vertegenwoordiging.

Artikel 4 Voorzitter en secretaris

Onder de huidige regeling treedt de marktmeester als voorzitter op en zorgt hij tevens voor de verslaglegging.

Artikel 5 Vergaderingen

In dit artikel wordt het onderwerp vergaderingen nader belicht.

Voor een goed functionerende warenmarkt is het wenselijk minimaal een vergadering per jaar te houden.