Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Uitvoeringsbesluit bij de Marktverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit bij de Marktverordening
CiteertitelUitvoeringsbesluit bij de Marktverordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit bij de Marktverordening uit 2005, kenmerk 2005/07.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160, lid 1 sub h

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-200930-08-2012Nieuwe regeling.

24-02-2009

5 maart 2009 Woerdense Courant

2009/10

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit bij de Marktverordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden,

Gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h van de Gemeentewet en het bepaalde in de artikelen van de Marktverordening Gemeente Woerden 2004;

Gezien het advies van de Marktcommissie van 16 februari 2009;

besluit;

vast te stellen het "Uitvoeringsbesluit bij de Marktverordening"

Artikel 1 Dag, tijd en plaats van de markten

1. De markten vinden plaats op:

a. de warenmarkt op woensdag van 08.00 tot 12.30 uur op het Kerkplein, de Hogewoerd en de Meulmansweg;

b. de streekmarkt op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur op het Kerkplein (verlengde Kerkstraat);

c. de najaarsmarkt op de eerste woensdag na 20 oktober van 08.00 uur tot 17.00 uur in het centrum van Woerden.

2. Het college kan op grond van zeer dringende redenen, in afwijking van het eerste lid, sub a, bepalen dat de warenmarkt tijdelijk zal plaatsvinden:

a. op een andere dag;

b. op een ander tijdstip;

c. op een andere plaats.

3. Het college kan op basis van een belangenafweging, in afwijking van het eerste lid, sub b, bepalen dat de streekmarkt tijdelijk zal plaatsvinden:

a. op een andere dag;

b. op een ander tijdstip;

c. op een andere plaats.

4. De verkopers op de markten hebben geen recht op vergoeding van schade, die eventueel het gevolg is van een door het college op grond van het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel genomen besluit.

Artikel 2 De inrichting van de markten en de branche-indeling

1. Voor de markten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt het volgende aantal standplaatsen vastgesteld en geldt de volgende branche-indeling:

a. de warenmarkt heeft maximaal 50 handelaren verdeeld over maximaal 130 kramen of standplaatsen, ingedeeld volgens bijlage 1;

b. de streekmarkt bestaat uit maximaal 20 kramen of standplaatsen, ingedeeld volgens bijlage 2;

c. de najaarsmarkt heeft maximaal 150 handelaren verdeeld over maximaal 300 kramen of standplaatsen.

2. Op de markten als bedoeld in het eerste lid, mogen alleen de in de daar genoemde bijlagen aangegeven artikelen(groepen) worden verhandeld, waarbij geldt dat voor elk van de genoemde artikelen(groepen) niet meer standplaatsen kunnen worden toegewezen als aangegeven in de betrokken bijlage onder aantal kooplieden.

3. Voor de streekmarkt geldt naast hetgeen is vastgelegd in de branche-indeling eveneens, dat minimaal 70% streekproducten en maximaal 30% biologisch / boerenproducten van buiten de streek mag worden aangeboden. Standhouders op de streekmarkt verplichten zich het ”verhaal” van hun product in de kraam te vertellen door middel van informatiemateriaal en/of mondelinge informatie aan de klant.

4. Wekelijks zijn er twee zgn. wisselkramen voor de streekmarkt beschikbaar voor organisaties of verenigingen die het Groene Hart promoten. De wisselkramen kunnen ook ter beschikking worden gesteld aan een standhouder die maximaal maandelijks met een streek en/of ambachtelijk product van elders op de streekmarkt aanwezig kan zijn.

Artikel 3 Het toewijzen van plaatsen

1. In aanvulling op artikel 11 van de Marktverordening worden de standplaatsen op de Najaarsmarkt ieder jaar opnieuw uitgegeven. Voor toewijzing van een standplaats op de Najaarsmarkt komen achtereenvolgens in aanmerking:

a. De vaste standplaatshouders van de warenmarkt;

b. Diegenen die zich hebben ingeschreven voor een standplaats op de Najaarsmarkt in volgorde van anciënniteit;

2. In aanvulling op de 14 van de Marktverordening wordt bij het verdelen van dagplaatsen rekening gehouden met de toegewezen ruimte voor bepaalde branches, als bepaald in de bij artikel 2 behorende bijlagen. Indien geen gegadigde met de betreffende branche voorhanden is, kan de ruimte worden toegewezen aan een gegadigde met een andere branche.

3. In aanvulling op de 15 van de Marktverordening wordt bij het verdelen van standwerkerplaatsen rekening gehouden met de toegewezen ruimte voor bepaalde branches, in die zin dat een standwerker die werkzaam is binnen een op de markt aanwezige branche eenmaal per vier weken mee mag loten voor een standwerkerplaats. Een standwerker die buiten de op de markt aanwezige branche werkzaam is, mag iedere week meeloten voor een standwerkerplaats.

4. In aanvulling op artikel 11 onder a. van de Marktverordening, worden bij de eerste instelling van de streekmarkt als vaste standplaatshouders aangemerkt, diegenen die op de tijdelijke streekmarkt een standplaats innamen, mits zij voldoen aan hetgeen bepaald is in de Marktverordening en dit besluit.

5. In aanvulling op artikel 17 van de Marktverordening kunnen de wisselkramen ook ter beschikking worden gesteld aan een standhouder die maximaal maandelijks met een streek en/of ambachtelijk product van elders op de streekmarkt aanwezig kan zijn;

Artikel 4 Vereisten standwerkerplaats

Er worden maximaal drie standwerkerplaatsen toegestaan op de warenmarkt. De standwerker dient een natuurlijk persoon te zijn en dient, voordat hij aan de loting als bedoeld in artikel 15 van de Marktverordening mag deelnemen, aan te tonen dat:

a. hij handelingsbekwaam is;

b. hij voldaan heeft aan publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie;

c. hij zodanig verzekerd is tegen eisen tot betaling, waartoe hij als gebruiker van een verkoopinrichting op een markt, krachtens wettelijke aansprakelijkheid zou kunnen worden verplicht wegens aan derden toegebracht lichamelijk letsel en wegens beschadiging van eigendommen van derden. Betrokkene dient een bewijs te overleggen dat de ter zake verschuldigde premie is voldaan.

Artikel 5 Plaatsen opstallen

1. Het is verboden zonder vergunning van het college op het marktterrein kramen, tafels en dergelijke te plaatsen of op te slaan.

2. Het gebruik van verkoopwagens/markavans is toegestaan mits de betreffende

verkoopwagen/markavan kan worden ingepast.

3. Het college kan voorwaarden stellen aan de exploitant van de marktkramen.

Artikel 6 Verzorging standplaats

1. De vergunninghouder dient:

a. ervoor te zorgen dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt;

b. tijdens de markt zelf zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke in te zamelen en af te voeren;

c. uit te stallen binnen de beschikbaar gestelde ruimte;

d. voordat hij het marktterrein verlaat zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan veegschoon en vetvrij achter te laten en het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.

2. De vergunninghouder aan wie de vergunning is verleend om geringe eet- en drinkwaren voor consumptie gereed te maken en te verkopen, dient aan de voorzijde van zijn standplaats voldoende afvalbakken te plaatsen.

3. Het is de standplaatshouder verboden op zijn standplaats:

a. gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting;

b. elektriciteit te betrekken van een ander dan degene die door het college voor het leveren daarvan is aangewezen of om zelf hierin te voorzien.

4. Het is verboden:

a. op de standplaats gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid;

b. radio’s, cd-spelers en overige geluidsapparatuur op de standplaats, voor een ander doel dan verkoop daarvan aanwezig te hebben;

c. het is de vergunninghouder verboden bak- en kookinstallaties te gebruiken.

5. Het college kan, eventueel onder nader te stellen voorwaarden, ontheffing verlenen van de in lid 3 en 4 genoemde verboden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Woerden, gehouden op 24 februari 2009,

de secretaris,             burgemeester,

A.G.J. Kwakkernaat   mr. H.W. Schmidt

Bijlage I

het aantal standplaatsen en de branche-indeling van de warenmarkt:

Branche Handelaren

1. Algemeen, groenten en fruit 3

2. Aardappelen 1

3. Brood, koek en banket 2

4. Zoetwaren-chocolade 1

5. Koffie-snacks 1

6. Vietnamese snacks 1

7. Reformproducten 1

8. Stroopwafels 1

9. Zuivel-kaas 2

10. Noten-zuidvruchten 1

11. Poelierswaren 1

12. Vleeswaren 1

13. Vishandel 2

14. Hobby artikelen, wenskaarten 2

15. Verlichtingsartikelen 1

16. Sieraden 1

17. Modestoffen 2

18. Woningdecoratiestoffen 1

19. Bed- en huishoudtextiel 1

20. Fournituren 1

21. Badmode 1

22. Damesmode 3

23. Herenmode 1

24. Kleuter-babykleding 1

25. Beenmode 1

26. Sportkleding,rage artikelen 1

27. Ongeregeld 3

28. Schoenhandel 1

29. Lederwaren 1

30. Bloemen-planten, zaad en tuinplanten 4

31. Ondermode en nachtkleding 2

32. Lingerie 1

33. Stofzuigeronderdelen, gereedschap 1

34. Drogisterij artikelen 1

35. Tapijt en tafelkleden 1

Bijlage II

het aantal standplaatsen en de branche-indeling van de streekmarkt:

Branche

1. Kaas

2. Zuivel

3. Groenten

4. Fruit

5. Kruiden en specerijen

6. Brood en gebak

7. Broodbeleg

8. Vlees en poelierswaren

9. Vis

10. Bloemen en Planten

11. Bomen en Struiken

12. Tuinbenodigdheden en zaden

13. Eet- en drinkkraam

N.B. 70/30 procentregeling van toepassing – zie toelichting bij artikel 2

Nota-toelichting Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Dag, tijd en plaats van de markt

(uitwerking artikel 3, “Marktverordening 2004”)

Tot de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 kon de raad een markt instellen. Nu is het college bevoegd. Het eerste lid houdt de instelling van de markt in als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h van de Gemeentewet. Het college bepaalt op welke dag, tijd en plaats de markt plaatsvindt.

De in het tweede lid genoemde zeer dringende redenen dienen het doorgaan van de warenmarkt (op een vaste dag, tijd en/of plaats) praktisch onmogelijk te maken. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verrichten van bestratings- en rioleringswerkzaamheden op het marktterrein, maar ook in geval van een zeer uniek evenement.

In het derde lid is aangegeven dat er een belangen afweging plaatsvindt over het verplaatsen van de Streekmarkt. Gelet op de locatie en de zaterdag zal hier vaker sprake zijn van een mogelijke verplaatsing. Gelet op de grootte van de Streekmarkt zijn er alternatieve locaties in de directe omgeving.

Het oude artikel 1.2 van de Marktverordening 2000 kende ook nog een derde lid dat het college de bevoegdheid gaf om de markt tijdelijk op een andere dag te laten plaatsvinden indien er sprake was van een feestdag waarop ingevolge de Winkeltijdenwet verboden is om markthandel te drijven. Deze bepaling is overbodig omdat artikel 2, tweede lid en artikel 3 van de Winkeltijdenwet dit al afdoende regelen.

Artikel 2 De inrichting van de markt en de branche-indeling

(uitwerking artikel 2, “Marktverordening” 2004)

Artikel 2 bepaalt hoeveel handelaren en/of standplaatsen er per markt maximaal zijn en binnen welke branches deze standplaatsen mogen worden uitgegeven. Belangrijk punt naast de fysieke ruimte is de veiligheid en de leefbaarheid.

In het derde lid is voor de streekmarkt de zogenaamde 70-30% regeling opgenomen. Deze regeling houdt in dat minimaal 70% streekproducten en maximaal 30% biologisch / boerenproducten van buiten de streek mag worden aangeboden. Standhouders op de streekmarkt verplichten zich het ”verhaal” van hun product in de kraam te vertellen door middel van informatiemateriaal en/of mondelinge informatie aan de klant.

Het begrip streek is afgekaderd tot ’t Groene Hart gebied (gebied tussen de grote steden van West-Nederland). Een streekproduct is een agrarisch product geteeld, gekweekt, bewerkt of gemaakt op een agrarisch bedrijf in het Groene Hart

In het vierde lid wordt de mogelijkheid geboden om wekelijks twee zogenoemde wisselkramen beschikbaar te stellen voor organisaties of verenigingen die het Groene Hart promoten. De wisselkramen kunnen ook ter beschikking worden gesteld aan een standhouder die maximaal maandelijks met een streek en/of ambachtelijk product van elders op de streekmarkt aanwezig kan zijn;

Artikel 3 Het toewijzen van plaatsen

(uitwerking artikel 11, 14 en 15, “Marktverordening 2004”)

In dit artikel zijn aanvullende bepalingen opgenomen met betrekking tot het toewijzen van standplaatsen. In het eerste lid is de verdeling van de standplaatsen van de Najaarsmarkt geregeld. Deze markt kent geen vaste standplaatsen zoals de warenmarkt en de streekmarkt. Ieder jaar worden de standplaatsen opnieuw verdeeld. In het eerste lid is opgenomen op welke wijze deze verdeling geschiedt. In lid 2 en 3 worden nadere regels gesteld aan de verdeling van respectievelijk dagplaatsen en standwerkerplaatsen. Voor lid 1 tot en met 3 geldt dat er geen sprake is van een nieuwe regeling, maar van vastlegging van een al jaren bestaande praktijk.

Lid 4 bevat wel een nieuwe bepaling. Hier is een overgangsregeling opgenomen voor de verdeling van de vaste standplaatsen op de streekmarkt bij de eerste instelling daarvan. Deze regeling houdt in dat de verkopers die op de tijdelijke streekmarkt hebben gestaan met voorrang een vaste standplaats mogen innemen op de nieuw in te stellen streekmarkt. De overgangsregeling is opgenomen omdat een aantal standhouders ruim een jaar met de tijdelijke streekmarkt hebben meegedraaid en intensief betrokken zijn geweest bij de opzet van deze markt. Het zou niet billijk zijn om aan nieuwe deelnemers dezelfde (toewijzings)rechten toe te kennen als aan de standhouders van het eerste uur.

In artikel 17 van de Marktverordening is bepaald dat een vergunninghouder van een vaste standplaats ten minste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien weken zijn standplaats op de markt inneemt, lid 5 van het uitvoeringsbesluit biedt de mogelijkheid om de wisselkramen ook ter beschikking te stellen aan een standhouder die maximaal maandelijks met een streek en/of ambachtelijk product van elders op de streekmarkt aanwezig kan zijn;

Artikel 4 Toewijzing standwerkerplaatsen

(uitwerking artikel 15, “Marktverordening 2004”)

Vanuit een oogpunt van rechtszekerheid verdient het aanbeveling eisen te stellen aan de standwerkers. De aanvrager dient een natuurlijk persoon te zijn en hij dient de vereiste zaken aan te tonen, voordat de loting plaatsvindt.

(uitwerking artikel 3, “Marktverordening 2004”)

In dit artikel wordt het plaatsen van opstallen geregeld. Het gebruik van verkoopwagens/markavans is toegestaan mits de betreffende verkoopwagen/markavan kan worden ingepast.

(uitwerking artikel 3, “Marktverordening 2004”)

In dit artikel zijn voor de vergunninghouder regels opgenomen om ervoor te zorgen dat de markt steeds een goed verzorgd aanzien biedt.