Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Verordening uitsluitend recht aan de Gemeenschappelijke Regeling 'De Sluis'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening uitsluitend recht aan de Gemeenschappelijke Regeling 'De Sluis'
CiteertitelVerordening uitsluitend recht aan de Gemeenschappelijke Regeling 'De Sluis'
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

B&W kan de werkzaamheden nader bepalen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2008nieuwe regeling

29-05-2008

5 juni 2008 Woerdense Courant

2008/06

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening uitsluitend recht aan de Gemeenschappelijke Regeling 'De Sluis'

 

De raad van de gemeente Woerden;

 

gelezen het voorstel d.d. 1 april 2008 van:

- burgemeester en wethouders;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet artikel 149 en artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao); 

 

besluit;

 

de Verordening uitsluitend recht aan de Gemeenschappelijke Regeling 'De Sluis'  vast te stellen, waardoor deze gaat luiden:

 

Verordening uitsluitend recht aan de Gemeenschappelijke Regeling 'De Sluis'

Artikel 1  

De gemeente Woerden kan aan de gemeenschappelijke Regeling 'De Dluis' te Woerden een uitsluitend recht verlenen vppr de volgende werkzaamheden ten aanzien van beheer van de openbare ruimte in de gemeente Woerden:

- het verwijderen van zwerfvuil;

- het legen van papierbakken;

- het onderhoud van openbaar groen.

 

De werkzaamheden zullen door het college van B&W nader worden bepaald.

 

Artikel 2  

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

 

Artikel 3  

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam Verordening uitsluitend recht aan de Gemeenschappelijke Regeling 'De Sluis'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 mei 2008.

 

de griffier,                                               de voorzitter,

 

mr. G.A. Karssenberg                          mr. H. W. Schmidt