Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Gemeentelijke onderscheidingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeentelijke onderscheidingen
CiteertitelRichtlijnen voor het verlenen van gemeentelijke onderscheidingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2012wijziging wegens verlenen ereburgerschap

28-11-2012

19-12-2012 Woerdense Courant

2012/51
18-06-200420-12-2012nieuwe regeling

27-05-2004

10-06-2004 Woerdense Courant

2004/11

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijnen voor het verlenen van gemeentelijke onderscheidingen

De raad van de gemeente woerden,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 april 2004;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

gezien het advies van de raadscommissie Bestuur en Veiligheid;

besluit;

A. Aanschaf van nieuwe gemeentelijke onderscheidingen in de vorm van 15 brochette zilver (dames) en 35 steekspeld zilver (heren) allen verpakt in een geschenkdoosje.

B. Instellingen en verenigingen opnemen bij toekenningscriteria.

C. Vast te stellen de

"Richtlijnen voor het verlenen van gemeentelijke onderscheidingen"

Paragraaf Brochette (dames), Steekspeld (heren) “Gemeentewapen Woerden” in zilver

Voor toekenning komen personen in aanmerking:

a. wegens bijzondere verdienste jegens de gemeenschap of wegens een individu in die gemeenschap;

b. wegens beëindiging van een langdurig dienstverband, waarbij iemand heeft aangetoond dat bij de vervulling van zijn of haar functie meer is gedaan dan van iemand in een vergelijkbare positie verwacht mag worden.

De toekenning van de brochette/steekspeld kan zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente worden toegekend en geldt als bewijs van grote waardering en/of dankbaarheid.

De uitreiking van de brochette/steekspeld kan slechts plaatsvinden nadat het B&W-besluit is ondertekend en geschiedt door de burgemeester of diens plaatsvervanger.

Aan verzoeken van particulieren om mededeling van een onderscheiding te mogen doen of deze te mogen uitreiken, kan geen gevolg worden gegeven.

Van elke verleende onderscheiding zal bericht worden gezonden aan de pers.

Paragraaf Brochette (dames), Steekspeld (heren) “Gemeentewapen Woerden” in goud

Voor toekenning komen personen in aanmerking:

a. wegens exceptionele verdienste jegens de gemeenschap of wegens een individu in die gemeenschap;

b. wegens beëindiging van een “langdurig” dienstverband, waarbij iemand heeft aangetoond dat bij de vervulling van zijn of haar functie een uitzonderlijke prestatie is geleverd.

De toekenning van de brochette/steekspeld kan zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente worden toegekend en geldt als bewijs van zeer grote waardering en/of dankbaarheid.

De uitreiking van de brochette/steekspeld kan slechts plaatsvinden nadat het B&W-besluit is ondertekend en geschiedt door de burgemeester of diens plaatsvervanger.

Aan verzoeken van particulieren om mededeling van een onderscheiding te mogen doen of deze te mogen uitreiken, kan geen gevolg worden gegeven.

Van elke verleende onderscheiding zal bericht worden gezonden aan de pers.

Paragraaf Stadsmuseum

Voor toekenning komen instellingen en verenigingen in aanmerking wegens bijzondere verdienste jegens de gemeenschap.

De toekenning van het stadsmuseum kan zowel aan instellingen en verenigingen binnen de gemeente als daar buiten en geldt als bewijs van grote waardering en/of dankbaarheid.

De uitreiking van het stadsmuseum kan slechts plaatsvinden nadat het B&W-besluit is ondertekend en geschiedt door de burgemeester of diens plaatsvervanger.

Aan verzoeken van particulieren om mededeling van een onderscheiding te mogen doen of deze te mogen uitreiken, kan geen gevolg worden gegeven.

Van elke verleende onderscheiding zal bericht worden gezonden aan de pers.

Paragraaf Ereburgerschap

Voor verlening van het ereburgerschap door de raad komt een persoon in aanmerking die

a. woonachtig dan wel werkzaam is in de gemeente of op een andere manier duidelijk verbonden is met de gemeente, en

b. een uitzonderlijke persoonlijke prestatie heeft geleverd op een of meer van de volgende terreinen:

 • 1.

  sport: Olympisch kampioen, wereldkampioen, europees kampioen of een daarmee vergelijk­bare prestatie;

 • 2.

  kunst of design: aantoonbare internationale erkenning en uitstraling;

 • 3.

  bedrijfsleven: door leiding te geven aan een bedrijf dat innovatief in zijn bedrijfstak is, succesvol is en een voorbeeld is voor andere bedrijven met een binding met de gemeente;

 • 4.

  wetenschap: een aantoonbare internationale erkenning heeft verworven, bijvoorbeeld door het winnen van een wetenschapsprijs, en

c. daarmee landelijke dan wel internationale bekendheid heeft verworven, en

d. een voorbeeldfunctie vervult.

 

Een voordracht aan de raad tot verlening van het ereburgerschap wordt uitsluitend gedaan door het college van burgemeester en wethouders. Een voordracht vanuit de samenleving is niet mogelijk. Bij de voordracht wordt een CV en verklaringen, die de uitzonderlijke prestatie onderbouwen, overgelegd. Voorts wordt een voorafgaand een antecedentenonderzoek uitgevoerd en wordt de omgeving van de voor te dragen persoon gepeild om te bezien of deze persoon het ereburgerschap wil aanvaarden.

 

Bij het verlenen van het ereburgerschap wordt een legpenning uitgereikt door de burgemeester. Dit kan gebeuren in een apart belegde bijeenkomst of in een al dan niet reguliere raadsvergadering. Van elk verleend ereburgerschap zal bericht worden gezonden aan de pers.

 

Bij overlijden van een ereburger hoeft de legpenning niet te worden ingeleverd en blijft deze in bezit van de nabestaanden.

 

Het ereburgerschap kan door de raad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan een persoon worden ontnomen wanneer zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven. Hierbij kan o.m. geacht worden aan een veroordeling tot gevangenisstraf.

Alvorens het college van burgemeester en wethouders de raad hiertoe een voorstel doet, dient eerst door of namens het college van burgemeester en wethouders onderzoek te worden gedaan en hoor- en wederhoor te worden toegepast. De resultaten hiervan worden besproken in het presidium. Over het ontnemen van het ereburgerschap zal op gepaste wijze worden gecommuniceerd.

Paragraaf Wapenbord

Voor toekenning komen personen in aanmerking:

a. wegens verdiensten voor langere tijd binnen het gemeentebestuur;

b. wegens verdiensten voor langere tijd en nauwgezette ambtsvervulling.

De toekenning van het wapenbord kan zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente worden toegekend en geldt als bewijs van grote waardering voor inzet en uitmuntende eigenschappen.

De uitreiking van het wapenbord kan slechts plaatsvinden nadat het B&W-besluit is ondertekend en geschiedt door de burgemeester of diens plaatsvervanger.

Van elke verleende onderscheiding zal bericht worden gezonden aan de pers.

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kan het college van B&W besluiten tot vervallen verklaren van de gemeentelijke onderscheiding.

Aan betrokkene wordt van dit besluit schriftelijk mededeling gedaan.

Betrokkene is in dat geval verplicht om de brochette, de steekspeld, het stadsmuseum of wapenbord aan de gemeente terug te geven.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 mei 2004,

de griffier,                    de voorzitter,

W. Hooghiemstra           B.F.A. van der Kluit-de Groot

Advies raadscommissie Bestuur en Veiligheid d.d. 11 mei 2004:

De commissie adviseert conform het voorstel te besluiten.