Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTarievennota 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 eerste lid sub a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

20-12-2011

Zaankanter, 21 December 2011

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012

De raad van de gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2011,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2012

(Verordening brandweerrechten 2012)

Artikel 1 Belastbaar feit
 • 1.

  Onder de naam ’brandweerrechten‘ worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van de voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de brandweer in beheer of onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door of vanwege de brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoelt in het eerste lid worden geheven ter zake van;

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2 Belastingplicht
 • 1.

  Belastingplichtig is:

  • 1.

   degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

  • 2.

   degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief
 • 1.

  de rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Wijze van heffing
 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke nota of kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke nota of kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijn van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 4 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  De “Verordening Brandweerrechten 2011’ van 14 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening brandweerrechten 2012”

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Wormerland,

gehouden op 20 december 2011,

de griffier, de voorzitter,

I. P. Vrolijk P. C. Tange

Tarieventabel behorende bij de Verordening brandweerrechten 2012.

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Wacht- en controlediensten

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.1.1

het verrichten van wacht- en waakdiensten: per personeelslid, per uur

36,95

1.1.2

het verrichten van controlediensten: per personeelslid, per uur

36,95

1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van wacht- en waakdiensten inclusief het benodigde materieel ten behoeve van een circus: per etmaal

36,95

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Behandeling brandslangen

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

2.1.1

het reinigen en persen van brandslangen: per slang

8,90

2.1.2

het vulcaniseren van brandslangen: per pleister

8,90

2.1.3

het bendelen van brandslangen: per bendel

8,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen, per etmaal, van een:

 

 

3.1.1

Brandslang

5,35

3.1.2

Handbrandblusapparaat

16,05

3.1.3

Opzetstuk

9,75

3.1.4

Verdeelstuk

5,40

3.1.5

Straalpijp

2,75

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verrichtingen ten behoeve van de adembescherming

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het controleren en reinigen van een gelaatstuk

9,60

4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

4.2.1

het controleren/repareren van een persluchttoestel

33,75

4.2.2

het vullen van een persluchttoestel

33,75

4.2.3

het vullen van een persluchttoestel inclusief de daarvoor benodigde zuurstof, indien deze niet meer bedraagt dan 200 liter

33,75

4.2.4

het vullen van een persluchttoestel inclusief de daarvoor benodigde zuurstof indien deze meer bedraagt dan 300 liter

33,75

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verrichten van diensten

5.1

Voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ter beschikking stellen met personeel, per kwartier, van:

 

 

5.1.1

een grote bluswagen

204,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Overige diensten

6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

6.1.1

het verrichten van diensten in geval van storing in een perceel

328,80

 

 

 

 

 

 

 

Behorend bij raadsbesluit van 20 december 2011,

de griffier,

de voorzitter,

I. P. Vrolijk

P. C. Tange