Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2012
CiteertitelKwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Invorderingswet 1990, art. 26
 2. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-201201-01-2013nieuwe regeling

20-12-2011

Zaankanter, 4 januari 2011

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2012

De raad van de gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2011,

gelet op artikel 26 van de Invorderingswet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende regeling:

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2012

Artikel 1

Behoudens het bepaalde in de hierna volgende artikelen wordt kwijtschelding van gemeentelijke heffingen verleend met toepassing van de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 door de Minister van Financiën bij ministeriële regeling gestelde regels.

Artikel 2
 • 1.

  Bij de bepaling van het vermogen worden de vermogensgrenzen als genoemd in artikel 34, derde lid van de Wet werk en bijstand gehanteerd.

 • 2.

  Bij de bepaling van de betalingscapaciteit wordt 100% van de genormeerde bijstandsuitkeringen aangemerkt als kosten van bestaan.

Artikel 3
 • 1.

  Kwijtschelding kan worden verleend van de volgende belastingen:

  • a.

   de hondenbelasting ter zake van het houden van één hond;

  • b.

   de afvalstoffenheffing voor zover het betreft de belasting bedoeld in hoofdstuk 1 en 2 van de bij de Verordening afvalstoffenheffing behorende tarieventabel.

 • 2.

  Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van de in het eerste lid genoemde belastingen dat afkomstig is van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, zijn de afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van toepassing indien de belastingen geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

 • 3.

  De kwijtschelding van de hondenbelasting ter zake van het houden van één hond bedraagt € 72,40

 • 4.

  Van de afvalstoffenheffing bedoeld in hoofdstuk 1 en 2 van de bij de Verordening afvalstoffenheffing behorende tarieventabel wordt volledige kwijtschelding verleend aan:

  • a.

   kwijtscheldingsgerechtigden die een langdurigheidstoeslag ontvangen;

  • b.

   kwijtscheldingsgerechtigden die vijf jaar of langer kwijtschelding ontvangen.

Artikel 4

Een verzoek om kwijtschelding wordt uitsluitend in behandeling genomen indien dit verzoek schriftelijk is ingediend binnen vier maanden na dagtekening van de in artikel 3 bedoelde aanslagen, tenzij gerede grond bestaat daarvan af te wijken.

Artikel 5
 • 1.

  De in een eerder stadium genomen Kwijtscheldingsregelingen gemeentelijke heffingen worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid bedoelde dag.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking en is van toepassing op kwijtscheldingsverzoeken die betrekking hebben op het belastingjaar 2012 en daarna.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als 'Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2012'

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Wormerland,

gehouden op 20 december 2011,

de griffier, de voorzitter,

I.P. Vrolijk; P.C. Tange