Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Specifieke subsidieregels schoolvervoer Spijkerboor - Westgraftdijk 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpecifieke subsidieregels schoolvervoer Spijkerboor - Westgraftdijk 2012
CiteertitelSpecifieke subsidieregels schoolvervoer Spijkerboor - Westgraftdijk 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Wormerland 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012nieuwe regeling

20-12-2011

Zaankanter, 22 Februari 2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Specifieke subsidieregels schoolvervoer Spijkerboor - Westgraftdijk 2012

 

 

Specifieke subsidieregels schoolvervoer Spijkerboor-Westgraftdijk 2012

Raadsprogramma: Onderwijs

Product : leerlingenvervoer

 

Doel: De basisschool in Westgraftdijk is voor kinderen uit Spijkerboor qua vervoer op een voor de kinderen behoorlijke manier bereikbaar. Ouders regelen en bekostigen het schoolvervoer zelf.

 

Subsidievorm: voor schoolschuit en wintervervoer: elk een waarderingssubsidie.

 

Subsidienorm:

Voor de schoolschuit: een bijdrage in de kosten in de vorm van een vast bedrag, afgeleid van de redelijk te achten jaarlijkse kosten en het aantal kinderen uit Spijkerboor dat aan het vervoer deelneemt.

Voor het wintervervoer: een bijdrage in het redelijk te achten tekort, in de vorm van een bedrag per kind uit Spijkerboor dat aan het vervoer deelneemt. De subsidie in enig kalenderjaar is gericht op het vervoer van de winter die in dat kalenderjaar begint.

 

Subsidiecriteria:

De te subsidiëren organisatie is een rechtspersoon die het vervoer het meest adequaat

regelt.

Schoolschuit:

De activiteiten bestaan in het verzorgen van het overzetten van kinderen uit Spijkerboor per schuit vanaf een vast punt aan het Noord-Hollands kanaal, zodat die kinderen naar de basisschool in Westgraftdijk kunnen gaan.

Wintervervoer:

De activiteiten bestaan in het regelen van het vervoer per bus van kinderen uit Spijkerboor naar en van de basisschool in Westgraftdijk.

Het wintervervoer strekt zich uitsluitend uit over de maanden november tot en met maart.

 

Ingangsdatum

Deze regels zijn van toepassing op subsidies vanaf het subsidiejaar 2012.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad der gemeente Wormerland,

gehouden op

20 december 2011

de griffier, de voorzitter,

Mr. I. P. Vrolijk P. C. Tange

Toelichting

Toelichting bij Beleidsregels subsidies schoolvervoer Spijkerboor-Westgraftdijk

Voor kinderen uit Spijkerboor en directe omgeving is de basisschool in Oostknollendam de dichtstbijzijnde basisschool, gemeten over de openbare weg. De afstand naar die school is ruim 4 kilometer. Desondanks kiezen ouders voor de verder gelegen basisschool (de Vinckhuijzenschool) in Westgraftdijk, gelegen in de gemeente Graft-de Rijp, aan de overzijde van het Noord-Hollands kanaal. Die keuze hangt samen met sociale binding en oriëntatie op Graft-de Rijp. De kinderen gaan in de zomer met een schuit vanaf een vaste opstapplaats aan de Kanaaldijk naar de overkant van het kanaal, in de winter is er sprake van busvervoer. Tot voor kort verzorgde gemeente Graft-de Rijp dit vervoer maar ze heeft besloten dit over te laten aan de ouders. Een organisatie van ouders regelt en bekostigt inmiddels het vervoer. Voor de schoolschuit is dat stichting Welvarend, voor het wintervervoer is dat Stichting de Winterbus. Volgens de verordening leerlingenvervoer hebben de ouders recht op vergoeding van vervoer naar de dichtsbijzijnde school, dat is in Oostknollendam. Bij wijze van uitzondering verstrekt gemeente Wormerland echter een financiële bijdrage aan Graft-de Rijp voor de kinderen uit Wormerland die naar Westgraftdijk naar school gaan. Nu het vervoer wordt geregeld door andere rechtspersonen, is het zaak de bijdrage – in de vorm van subsidie aan die organisaties -- te regelen in een beleidsregel.

De subsidies zijn waarderingssubsidies. Dat betekent dat de bekostiging van het vervoer in hoofdzaak een verantwoordelijkheid is de ouders zelf.

Voor het zomervervoer is sprake van kosten van de schoolschuit (o.a. afschrijving, benzine, verzekering). De bijdrage van Wormerland tot nu toe is bepaald op een bijdrage in de redelijk te achten jaarbegroting naar rato van het aantal leerlingen. Voor 2008 komt dat neer op 30% van

€ 2600,--, ofwel € 780,--.

Voor het wintervervoer is sprake van vervoer per autobus. Ouders betalen een bedrag per kind. Voor het restant wordt een subsidie gevraagd. In 2007 worden circa veertig kinderen per bus vervoerd, waarvan vijf uit

Spijkerboor. De kosten zijn aanzienlijk: € 13.000,--. de ouders dragen € 5.500,-- bij (circa € 132,-- per kind). De bijdrage van Wormerland was de afgelopen jaren circa € 190,-- per kind. Dat komt neer op € 950,--. De subsidie die in een kalenderjaar wordt verleend, is bedoeld voor de winter die in dat jaar begint. De subsidie van 2007 is dus bedoeld voor de winter van 2007/2008, enzovoort. Daardoor is de organisatie ruim van tevoren op de hoogte van de te ontvangen subsidie.

Inzet is om deze subsidielijn voort te zetten voor de gebruikelijke subsidieperiode van drie jaar te verstrekken.

In de periode 2009/2011 waren de bijdragen als volgt:

Winterbus : € 197,- per leerling

Schoolschuit : € 2.295,-

In de periode 2012/2014 zijn de bijdragen als volgt:

Winterbus : € 205,- per leerling

Schoolschuit : € 2.388,-