Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Specifieke subsidieregels exploitatie sportvelden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpecifieke subsidieregels exploitatie sportvelden 2012
CiteertitelSpecifieke subsidieregels exploitatie sportvelden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Wormerland 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012nieuwe regeling

20-12-2011

Zaankanter, 22 Februari 2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Specifieke subsidieregels exploitatie sportvelden 2012

 

 

Specifieke subsidieregels exploitatie sportvelden 2012

Programma Maatschappelijke participatie

Product Sportterreinen

 

Doelstellingen

De gemeente heeft het beheer van de sportvelden geprivatiseerd en exploiteert deze dus niet meer zelf.

Organisaties verzorgen de exploitatie van een of meer sportcomplexen in Wormerland voor eigen rekening en risico.

 

Subsidievorm Waarderingssubsidie

 

Subsidiecriteria

 • 1.

  aanvrager is een stichting of een andere privaatrechtelijke organisatie die het sportcomplex exploiteert en in gebruik geeft aan sportverenigingen.

 • 2.

  De aanvrager besteedt de exploitatiesubsidie aantoonbaar en in voldoende mate aan het beheer (onderhoud en de renovatie) van de sportvelden.

 

Subsidienormen

1. Bijdrage voor sportcomplexen per veld

De subsidie is een genormeerde bijdrage voor onderhoud en renovatie per jaar zoals in tabellen 1a, 1b en 2 aangegeven. De subsidieverstrekking gaat in vanaf het moment waarop de overdracht van de exploitatie een feit is. Als uitgangspunt geldt de datum waarop het (heringerichte) complex door de exploitatiestichting in gebruik wordt genomen. Als de privatiseringsdatum na 1 januari ligt, wordt de subsidie in het eerste jaar naar rato van het aantal resterende maanden berekend.

Tabel 1a: normkosten per soort veld 2012 (100%)

soort veld

normvergoeding per jaar

 

onderhoud

renovatie

totaal

kunststof wedstrijdveld voor voetbal

€ 5.141,-

€ 30.674,-

€ 35.815,-

kunststof wedstrijdveld voor korfbal

€ 3.085,-

€ 9.596,-

€ 12.681,-

Natuurgras wedstrijdveld

voor voetbal

€ 10.282,-

€ 5.141,-

€ 15.423,-

natuurgras trainingsveld voor voetbal

€ 5.218,-

€ 2.570,-

€ 7.788,-

Tabel 1b: subsidie per soort veld 2012 (75%)

soort veld

normvergoeding per jaar

 

onderhoud

renovatie

totaal

kunststof wedstrijdveld voor voetbal

€ 3.856,-

€ 23.006,-

€ 26.862,-

kunststof wedstrijdveld voor korfbal

€ 2.313,-

€ 7.197,-

€ 9.511,-

Natuurgras wedstrijdveld

voor voetbal

€ 7.711,-

€ 3.856,-

€ 11.567,-

natuurgras trainingsveld voor voetbal

€ 3.913,-

€ 1.928,-

€ 5.841,-

Tabel 2: aantal velden per complex

Sportcomplex

voetbal

wedstrijd

natuurgras

voetbal

wedstrijd

kunstgras

voetbal

training

natuurglas

Korfbal

Wedstrijd

kunstgras

dorpskern

Gebruiker

Wormer

WSV’30

1

2

0

0

Jisp

Vv Knollendam

0

1

0

0

Jisp

Vv Jisp

1

0

1

0

Neck

DZS/WWSV

1

1

0

1,5

2. Compensatie opbrengstderving

De subsidie wordt verminderd met het bedrag van de gemeentelijke opbrengstderving. Onder opbrengstderving wordt verstaan: het verschil tussen a) de opbrengst die de gemeente oorspronkelijk heeft ontvangen ter zake van het ter beschikking stellen van het sportcomplex en b) de huur of erfpachtcanon die de aanvrager voor het complex aan de gemeente betaalt nadat de aanvrager het complex in gebruik heeft genomen.

3. Indexering

De subsidie na aftrek van de opbrengstderving wordt jaarlijks aangepast met het indexpercentage dat de gemeente hanteert voor de begroting van het betreffende jaar.

 

Verdeelregels bij subsidieplafond

Als het subsidieplafond onvoldoende is om de berekende subsidies te verstrekken, worden berekende subsidies bepaald naar de verhouding van het plafond ten opzichte van de berekende subsidies.

 

Ingangsdatum

Deze regels zijn van toepassing op subsidies vanaf het subsidiejaar 2012.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad der gemeente Wormerland,

gehouden op 20 december 2011

de griffier, de voorzitter,

Mr. I. P. Vrolijk P. C. Tange

toelichting

Toelichting bij specifieke subsidieregels exploitatie sportvelden

Doelstelling

Gemeente Wormerland wil de exploitatie van de sportcomplexen van vv Jisp,

vv Knollendam, WSV’30 in Wormer en WWSV/DZS in Neck privatiseren, ofwel aan derden overdragen. Bij de exploitatie gaat het om het onderhoud, de renovaties, de planning en het financiële beleid. De gemeente draagt bij in de exploitatiekosten van de stichtingen door een bedrag ineens en een jaarlijkse bijdrage. Het gemeentelijk beleid is neergelegd in de kadernotitie voor de privatisering van de gemeentelijke sportvelden in Wormerland, vastgesteld door de raad op 20 november 2007. Privatisering van de exploitatie van de sportvelden is daarin omschreven als “het overdragen van alle taken en verantwoordelijkheden die de gemeente nu nog heeft ten aanzien van de sportcomplexen van vv Jisp, vv Knollendam, WSV’30, DZS en WWSV aan de betreffende verenigingen, waarna de gemeente geen bemoeienis meer heeft met dat beheer

Essentiële randvoorwaarden voor succesvolle privatisering (met draagvlak) waren:

 • ·

  een goede startsituatie t.a.v. de kwaliteit van de sportvelden;

 • ·

  een reële exploitatievergoeding.

 • ·

  Een jeugdsubsidiestroom

Deze specifieke subsidieregels zijn de basis voor de exploitatiesubsidie.

In de uitwerking komen de exploitatie niet in handen de sportverenigingen maar in handen van beheerstichtingen. De subsidie wordt dan ook aan dergelijke stichtingen verstrekt.

subsidiecriteria

Voorwaarde voor subsidie is dat de exploitatie van het sportcomplex daadwerkelijk is overgedragen aan een derde. De subsidieregeling is noodzakelijk omdat de exploitatie (onder vergelijkbare omstandigheden) thans bij een derde is gelegen. Voorheen werden de kosten gedragen door de gemeente. In de geprivatiseerde toestand zal een gemeentelijke financiële bijdrage noodzakelijk blijven.

De aanvrager moet aantonen dat de subsidie wordt gebruikt voor het doel waarvoor die is, namelijk voor onderhoud en renovatie van de sportvelden. Dat moet in de begroting en de jaarrekening/balans specifiek zichtbaar zijn via reserveringen en daadwerkelijke uitgaven voor onderhoud en renovatie.

Subsidienormen

De subsidie is mede gericht op de uitgaven/kosten verbonden aan het beheer en onderhoud van de velden op de sportcomplexen.

De subsidieverstrekking gaat in vanaf het moment waarop de overdracht van de exploitatie een feit is. Als uitgangspunt geldt dat ook de datum waarop het (heringerichte) complex door de exploitatiestichting in gebruik wordt genomen. Dat is tevens het moment waarop het complex fiscaal voor rekening en risico komt van de exploitatiestichting. Als de privatiseringsdatum na 1 januari ligt, wordt de subsidie in het eerste jaar naar rato van het aantal resterende maanden berekend.

De vergoeding is een genormeerd bedrag, afgeleid van gangbare gemiddelde kosten van onderhoud en renovatie (exclusief BTW) zoals opgenomen in tabel 1a, en bepaald op 75 % van die kosten (tabel 1b). Als het subsidiebudget onvoldoende is, worden de bedragen aangepast. Zie verder de toelichting bij verdeelregels.

Het aantal velden is bepaald op de door de gemeenteraad vastgestelde voorkeursvariant voor de herinrichting van de sportcomplexen. Het korfbalveld van WWSV is bepaald op 1,5 maal een wedstrijdveld. Dit maakt het mogelijk om over de breedte van het veld twee jeugdvelden naast elkaar te gebruiken.

De subsidie is op grond van een uitspraak van de belastingdienst met btw belast (19%). De gemeente kan deze btw compenseren via het btw-compensatiefonds en de vermelde bedragen zijn daarom exclusief btw.

Indexering

De subsidienormen worden jaarlijks geïndexeerd.

Verdeelregels bij subsidieplafond

Om eventuele overschrijding van het beschikbare middelen op de begrotingspost tegen te gaan is het noodzakelijk om een subsidieplafond in te stellen. Als de gemeente een subsidieplafond instelt, moet ze aangegeven hoe het plafond (ofwel: het subsidiebudget) wordt verdeeld.

In deze subsidieregels werken de verdeelregels als volgt uit. Eerst worden de subsidies aan de hand van de normen berekend. Als het budget onvoldoende is om het totaal van de berekende subsidies te honoreren, worden de berekende subsidies allemaal gelijkelijk verlaagd. Bijvoorbeeld: bij een plafond van € 90.000,- en berekende subsidies van

€ 100.000,- is de verhouding tussen plafond en budget: 90%. De subsidies worden dan bepaald op 90% van de berekende normsubsidies.