Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Aanwijzingsbesluit 2:48 Apv Wormerland 2011 (alcoholverbod centrumgebied)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit 2:48 Apv Wormerland 2011 (alcoholverbod centrumgebied)
CiteertitelAanwijzingsbesluit 2:48 Apv Wormerland 2011 (alcoholverbod centrumgebied)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagesituatietekening alcoholverbod

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2012nieuwe regeling

14-02-2012

Zaankanter, 22 februari 2012

aanwijzingsbesluit

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit 2:48 Apv Wormerland 2011 (alcoholverbod centrumgebied)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland;

 

Gelet op artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening Wormerland 2011, luidende als volgt:

1. Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:

a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;

b. de plaats niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank en Horecawet.

 

Overwegende dat;

In januari 2010 het college heeft besloten tot het (tijdelijk) instellen van een alcoholverbod in het dorpscentrum;

In het dorpscentrum nog steeds overlast wordt ervaren van groepen jongeren;

De overlast zich manifesteert in vernielingen aan de openbare ruimte en private eigendommen, hinderlijke bejegening van passanten, verbaal geweld etc.;

op grond van de informatie van de politie de overlast wordt veroorzaakt door (overmatig) drankgebruik;

gebleken is dat het instellen van een alcoholverbod in het centrumgebied vermindering van de overlast tot gevolg heeft;

het gewenst is het instellen van een alcoholverbod in een aangewezen deel van het centrum van Wormer voor onbepaalde tijd voort te zetten.

 

Besluiten:

  • 1.

    Met verwijzing naar artikel 2:48 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Wormerland 2011 het centrumgebied aan te wijzen als gebied, waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

  • 2.

    Dat het aangewezen gebied als bedoeld onder 1 expliciet is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

 

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking en geldt voor onbepaalde tijd, tot het moment van opheffing.

Wormerland, 14 februari 2012

De secretaris, De burgemeester,