Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Verordening inzake de winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de winkeltijden
CiteertitelVerordening winkeltijden Wormerland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWinkeltijdenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltiijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-201422-02-2014intrekking

11-02-2014

Gemeenteblad, 14 Februari 2014

-
21-07-201022-02-2014wijziging

03-03-2009

Zaankanter, 14 juli 2010

-
nieuwe regeling

25-02-1997

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden

De Raad van de gemeente Wormerland

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 februari 1997, nr. 1997/7;

gezien het advies van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de zaanstreek, d.d. 6 december 1996;

BESLUIT:

1. vast te stellen de volgende Verordening inzake de winkeltijden;

2. in te trekken de verordening "Verordening als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Winkelsluitingswet 1976", zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 25 mei 1987 en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 23 februari 1995;

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepasssing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet 1996;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag.

Artikel 2. Beslissingstermijn

 • 1.
  • Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om ontheffing binnen vier weken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen een beslissing met ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3. Intrekking of wijziging van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing moet worden aangenomen dat de intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid dan wel het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 4. Zon- en feestdagenregeling

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, nader door burgemeester en wethouders aan te wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar.

Artikel 5. Opensteling van avondwinkels

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van avondwinkels. Zij kunnen voor ten hoogste één winkel, ontheffing verlenen.

 • 2.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   De winkel dient gesloten te zijn tussen 24.00 uur en 16.00 uur;

  • b.

   Er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de avondwinkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de avondwinkel.

Artikel 6. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op daartoe strekkend vezoek ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 7. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon-en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 8. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op toelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening Winkeltijdenwet Wormerland".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de Raad der Gemeente Wormerland,

gehouden op 25 februari 1997

de secretaris,

de voorzitter,