Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Mandaatbesluit afhandeling voorrangsindicaties voor woningzoekenden in de gemeente Wormerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit afhandeling voorrangsindicaties voor woningzoekenden in de gemeente Wormerland
CiteertitelMandaatbesluit urgentieverklaringen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010, art. 14 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-201501-10-201501-10-2015intrekking

06-10-2015

Gemeenteblad, 22 Oktober 2015

-
21-06-201201-10-2015nieuwe regeling

04-06-2012

Zaankanter, 20 juni 2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT AFHANDELING VOORRANGSINDICATIES VOOR WONINGZOEKENDEN IN DE GEMEENTE WORMERLAND

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland

gelet op het bepaalde in artikel 14 lid 1 Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

 • ·

  de gemeente Wormerland op 23 juni 1998 een overeenkomst met de gemeente Zaanstad heeft gesloten tot de volledige afhandeling van aanvragen tot voorrangsindicaties voor woningzoekenden in de gemeente Wormerland, door de gemeente Zaanstad;

 • ·

  het college van burgemeester en wethouders destijds mandaat heeft verleend aan de coördinator van het Bureau Woningzaken/huursubsidie van de gemeente Zaanstad. Daarbij is tevens bepaald dat bij afwezigheid van de hiervoor genoemde coördinator het mandaat wordt uitgeoefend door het afdelingshoofd van het bureau Woningzaken/Huursubsidie;

 • ·

  gebleken is dat er bij de gemeente Zaanstad een overheveling van taken heeft plaatsgevonden en dat de aanvragen thans afgehandeld worden door de afdeling Klantcontact Vergunningen en Voorzieningen;

 • ·

  het wenselijk is om het bestaande mandaatbesluit in te trekken en te vervangen door een nieuw besluit;

besluiten:

Mandaat tot de volledige afhandeling van aanvragen tot voorrangsindicaties voor woningzoekenden in de gemeente Wormerland te verlenen aan:

 

het afdelingshoofd van de afdeling Klantcontact Vergunningen en Voorzieningen van de gemeente Zaanstad. Bij afwezigheid van het afdelingshoofd zal de teamleider Klantcontact Vergunningen van de gemeente Zaanstad deze taak waarnemen. Het mandaat betreft een algemeen mandaat op functie.

 

 • 1.

  Het college kan het mandaat te allen tijde intrekken. Dit dient schriftelijk te gebeuren. In geval van intrekking van het mandaat eindigt de eerder genoemde overeenkomst.

 • 2.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden zal geschieden conform het daaromtrent in de overeenkomst bepaalde.

 • 3.

  Het college van de gemeente Wormerland blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen zonder dat daarvoor het verleende mandaat ingetrokken behoeft te worden.

 • 4.

  Het verleende mandaat is niet van toepassing op:

  • a)

   Zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen;

  • b)

   Zaken die een beslissing vergen die zou afwijken van het tot dan toe door het gemeentebestuur gevoerde beleid;

  • c)

   Zaken die een beslissing vergen die zou afwijken van een advies waarvan het inwinnen ingevolge wettelijk voorschift danwel ingevolge een gemeentelijke richtlijn verplicht is;

  • d)

   Beslissingen omtrent bezwaar- en beroepsschriften;

  • e)

   Zaken waarvan een lid van het college van burgemeester en wethouder te kennen heeft gegeven dat hij op grond van politieke of bestuurlijke overwegingen van oordeel is dat hij het nemen van een besluit daarover aan zich dient te trekken;

 • 5.

  Het overige in de overeenkomst bepaalde blijft onverkort van kracht.

 • 6.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit urgentieverklaringen”.

 • 7.

  Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in de Zaankanter en werkt terug tot 1 januari 2012.

Aldus besloten in de vergadering van 4 juni 2012

Burgemeester en wethouders van Wormerland

de secretaris de burgemeester

M.van den Hende P.C. Tange