Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Verordening bijzondere bijstand Wormerland 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bijzondere bijstand Wormerland 2012
CiteertitelVerordening bijzondere bijstand Wormerland 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpaanscherping WWB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 35 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekking

16-12-2014

Gemeenteblad, 22 December 2014

-
28-06-201201-01-201201-01-2015nieuwe regeling

17-04-2012

Zaankanter, 20 juni 2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bijzondere bijstand Wormerland 2012

 

 

Hoofdstuk 1 Inkomen en vermogen

Artikel 1. Begrippen

De beoordeling van het recht op bijzondere bijstand geschiedt in overeenstemming met artikel 35 lid 1 van de Wet werk en bijstand

Artikel 2.

De vaststelling van de beschikbare middelen en de hoogte van het inkomen geschiedt in overeenstemming met de artikelen 31 en 32 en 33 van de Wet Werk en Bijstand.

Artikel 3. Vermogen

 • a.

  Het vermogen wordt vastgesteld in overeenstemming met artikel 34 van de Wet Werk en Bijstand

 • b.

  Vermogen, bij wijze van rekening-courant beschikbaar op de lopende rekening tot eenbedrag ter hoogte van de van toepassing zijnde bijstandsnorm inclusief vakantiegeld wordt niet meegeteld voor de vaststelling van het vermogen.

Artikel 4.
 • a.

  Bij vergoedingen voor duurzame gebruiksgoederen wordt, in afwijking van artikel 3 onder a, de vermogensgrens vastgesteld op € 1.600,-.

 • b.

  Het bedrag genoemd onder a, wordt jaarlijks verhoogd met het percentage van het prijsindexcijfer.

Artikel 5.
 • a.

  Bij vergoedingen voor duurzame gebruiksgoederen wordt de aan de belanghebbende(n) toekomende Langdurigheidstoeslag als een passend en toereikende voorliggende voorziening aangemerkt.

 • b.

  Met de Langdurigheidstoeslag genoemd in lid a van dit artikel wordt bedoeld de toeslag die aan belanghebbende(n) op grond van artikel 36 Wet Werk en Bijstand in hetzelfde jaar als de aanvraag voor bijzondere bijstand is verstrekt of waar belanghebbende(n) aanspraak op kan maken.

Artikel 6.

Het inkomen waarover geen draagkracht wordt berekend wordt vastgesteld op 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm inclusief vakantiegeld.

Hoofdstuk 2 Draagkracht

Artikel 7.

Voor zover het inkomen van de belanghebbende die bijzondere bijstand aanvraagt hoger is dan de grens zoals genoemd in artikel 6, wordt 35% van het verschil aangewend als draagkracht.

Artikel 8.

In afwijking van artikel 7 wordt bij bijzondere bijstand voor woonkosten 100% van het inkomen, voor zover dat hoger is dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm inclusief vakantiegeld, aangewend als draagkracht

Artikel 9.

Voor zover het vermogen van de belanghebbende die bijzondere bijstand aanvraagt hoger is dan de grens zoals genoemd in de artikelen 3 en 4 wordt 100% van het meerdere aangewend als draagkracht.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onvoorziene onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening bijzondere bijstand Wormerland 2012”

Artikel 12. Bekendmaken

De verordening wordt bekend gemaakt door het plaatsen van de verordening op www.overheid.nl.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 april 2012

De griffier, De voorzitter,