Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Specifieke subsidieregels voor peuterspelen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpecifieke subsidieregels voor peuterspelen 2012
CiteertitelSpecifieke subsidieregels voor peuterspelen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Wormerland 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gee1n

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-201501-01-201501-01-2015intrekking

29-09-2015

gemeenteblad, 5 Oktober 2015

-
21-06-201201-04-201201-01-2015nieuwe regeling

11-06-2012

Zaankanter, 13 juni 2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Specifieke subsidieregels voor peuterspelen 2012

Doelstelling

Kinderen kunnen op een veilige en uitdagende, ongedwongen, niet-schoolse manier, in een veilige sfeer en omgeving met leeftijdgenoten spelen, bewegen, zich uiten, praten, zingen, knutselen, ontdekken enzovoort. Zo'n georganiseerde ontwikkeling van taalvaardigheden, motorische, kunstzinnige en sociale vaardigheden draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen en aan een soepele overgang naar het basisonderwijs of een andere voorziening voor het kind. Een en ander wordt aangeboden in de woonkernen Wormer, Jisp, Oostknollendam en Neck in of nabij de basisscholen.

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Het gesubsidieerde aanbod

  Subsidie richt zich op een aanbod van peuterspelen voor kinderen uit Wormerland, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen

  • A.

   kinderen waarvoor geen aanspraak bestaat op de kinderopvangtoeslag (reguliere kinderen) en

  • B.

   doelgroepkinderen (doelgroepkinderen).

 • 2.

  Doelgroepkinderen:

  B1 kinderen waar naar de beoordeling van de jeugdgezondheidszorg thuis niet of nauwelijks Nederlands wordt gesproken (taalrisicokinderen);

  B2 kinderen die qua ontwikkeling in de knel dreigen te raken door de gezinssituatie, waaronder de geestelijke of lichamelijke toestand van een of beide ouders. (opgroeirisicokinderen).

 • 3.

  Gesubsidieerd aanbod

  Het gesubsidieerde aanbod is als volgt:

  • 1.

   voor kinderen als bedoeld onder A: wekelijks deelname van 6 uur, voor 40 weken in het jaar.

  • 2.

   Voor kinderen als bedoeld onder A vanaf drie jaar: wekelijks deelname van 9 uur, voor 40 weken in het jaar.

  • 3.

   Voor doelgroepkinderen: wekelijks deelname van 10 uur, voor 40 weken in het jaar.

  • 4.

   Voor doelgroepkinderen vanaf drie jaar: wekelijks deelname van 13 uur, voor 40 weken in het jaar.

   

  Geen subsidie wordt verleend voor kinderen voor zover aanspraak bestaat op de kinderopvangtoeslag of waarvoor ouders een tegemoetkoming ontvangen van de gemeente op grond van de Wet Kinderopvang in het kader van de arbeidsintegratie.

Artikel 2 Subsidienormen

Voor kinderen als bedoeld onder A:

 • ·

  Een bedrag per benut uur per maand, afgeleid van de genormeerde kosten volgens het maximum uurtarief conform de regeling voor de kinderopvangtoeslag voor dagopvang. Per 1 januari 2012 is dat tarief € 6,36.

 • ·

  Het subsidiebedrag wordt verminderd met een ouderbijdrage van € 2,46 (peil 1 januari 2012) per uur.

Het bedrag van de ouderbijdrage wordt jaarlijks aangepast met het consumentenprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van het tweede jaar dat voorafgaat aan het jaar van wijziging.

 

Voor kinderen als bedoeld onder B:

·De kosten volgens het werkelijke uurtarief.

 

Omrekening naar maandbedragen

Uitgangspunt is facturering van eigen bijdrage en subsidie in twaalf maandelijkse termijnen. De normbedragen worden dus omgerekend naar bedragen per maand. Daarbij wordt het subsidiebedrag en de eigen bijdrage per wekelijks uur vermenigvuldigd met veertig weken per jaar en gedeeld door twaalf maanden. Dit leidt tot de volgende bedragen per maand per 1 januari 2012:

 

algemeen

regulier

Regulier

oudste peuters

doelgroep

Doelgroep

oudste peuters

 

1 uur

6 uur

9 uur

10 uur

13 uur

Tarief

€ 21,20

€ 127,20

€ 190,-

€ 212,-

€ 275,60

Eigen bijdrage

€ 8,20

€ 49,20

€ 73,80

nvt

nvt

subsidie

€ 13,-

€ 78,-

€ 117,-

€ 212,-

275,60

Eigen bijdrage van ouders

De ouderbijdrage geldt niet voor doelgroepkinderen. Voor deze kinderen is de subsidie een aanvulling op de eventueel te ontvangen kinderopvangtoeslag tot aan de werkelijke kosten.

Artikel 3 Subsidiecriteria

 • 1.

  Het aanbod vindt plaats op een of meer vestigingen in Wormerland

 • 2.

  De vestiging is verbonden aan een basisschool, wat blijkt uit het feit dat het is gevestigd in of nabij een basisschool waarmee afspraken zijn over de pedagogische visie, afstemming van het educatieve aanbod en de doorgaande lijn.

 • 3.

  De aanbieder heeft een samenwerkingsrelatie met de jeugdgezondheidszorg over gerichte doorverwijzing van peuters.

 • 4.

  Er is een voor alle kinderen in de groep een aanbod van voorschoolse educatie die voldoet aan de door de rijksoverheid gestelde eisen voor alle kinderen.

 • 5.

  De aanbieder houdt een administratie bij waaruit blijkt:

  • a.

   of een kind al dan niet valt onder de regeling voor de kinderopvangtoeslag

  • b.

   of de ouder in aanmerking komt voor de gemeentelijke tegemoetkoming kinderopvang

Artikel 4 Verdeelsystematiek van subsidieplafond

Bij de verdeling gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Eerst voorrang voor doelgroepkinderen, daarna de andere subsidiepeuters.

 • 2.

  In volgorde van leeftijd van de kinderen (de oudere voor de jongere).

Artikel 5 Toepassingsdatum van deze regels en beëindiging voorgaande regels

Deze regeling kan worden aangehaald als specifieke subsidieregels voor peuterspelen 2012 en is van toepassing vanaf 1 april 2012.

De specifieke subsidieregels voor peuterspeelzaalwerk 2012 worden met ingang van dezelfde datum ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad der gemeente Wormerland,

gehouden op 27 maart 2012

de griffier, de voorzitter,

Mr. I. P. Vrolijk P. C. Tange