Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Bomenverordening Wormerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBomenverordening Wormerland
CiteertitelBomenverordening Wormerland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpbomen kapvergunning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-1996Onbekend

25-04-1996

Aktief, 28 mei 1996

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Bomenverordening Wormerland

De raad der gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 1996 nummer 1996/66;

besluit:

vast te stellen de volgende BOMENVERORDENING WORMERLAND

Hoofdstuk 1 Het bewaren van houtopstanden
Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  houtopstand: hakhout, een houtwal of één of meer bomen;

 • b.

  boom: een houtachtig, overblijvend gewas dat:

  één of meer stammig kan zijn, waarbij in geval van meer-stammigheid de stammen zich bovengronds moeten vertakken;

  en een dwarsdoorsnede van de stam, of bij meer stammigheid de dwarsdoorsnede van de dikste stam, van minimaal 10 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld heeft.

  of - aangewezen is na oplegging van een herplant- of instandhoudingsplicht als bedoeld in artikel 7 van deze verordening.

 • c.

  hakhout: één of meer bomen of boomvormers, die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen;

 • d.

  natuurterreinen: veenweidelandschappen in het Wormer- en Jisperveld;

 • e.

  bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde lid, van de Boswet;

 • f.

  boomwaarde: het getal dat wordt gevonden door het produkt van defactoren:

  het aantal cm2 van de dwarsdoorsnede op 1,3 meter boven het maaiveld

  de eenheidsprijs van f 10,35 per cm2, prijs zonodig jaarlijks aan te passen; de standplaatswaarde;

  voor een historisch centrum 100%

  voor binnen de bebouwde kom 90% voor het open-dorps gebied 80% voor het landelijk gebied 70%

  de conditiewaarde (100%, 80%, 60%, 40%, 20%), door een taxateur of deskundige te bepalen;

  de waarde van de plantwijze;

  solitair 100% - laanbomen 80%

  groep van 2-5 stuks 60%

  bosbeplanting 20%

  grotere boomgroepen 40%

 • g.

  vellen: kappen, omhakken of rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben;

 • h.

  vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 2;

 • i.

  rechthebbende: de zakelijk gerechtigde van de grond waarop de houtopstand zich bevindt dan wel degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is.

Artikel 2: Kapverbod
 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethoudershoutopstand te vellen of te doen vellen.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor houtopstanden, dieop bosbouwkundige of bedrijfseconomische wijze worden geëxploiteerd, indien het betreft:

  • a.

   wegbeplantingen en éénrijige beplantingen op of langslandbouwgronden, beide voorzover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot;

  • b.

   fruitbomen, en windschermen om boomgaarden;

  • c.

   fijnsparren of andere coniferen, niet ouder dan twaalf jaar,bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;

  • d.

   kweekgoed;

  • e.

   houtopstand, die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingingen en niet gelegen is binnen de bebouwde kom tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheidvormt en ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are, ofwel in geval van rij beplanting, gerekend over het totale aantal rijen; niet meer bomen omvat dan 20;

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt verder niet voor:

  • a.

   Houtopstand die, moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving van burgemeester en wethouders, zulks onverminderd het bepaalde in de artikelen 7 en 9 van deze verordening,

  • b.

   Het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud.

  • c.

   Het periodiek vellen van houtopstand op natuurterrein ter uitvoering van het reguliere onderhoud.

   

Artikel 3: Aanvraag vergunning
 • 1.

  Een aanvraag om een vergunning moet schriftelijk en gemotiveerd onder bijvoeging van een situatieschets of foto, worden ingediend door of namens dan wel met toestemming van de rechthebbende op de houtopstand.

 • 2.

  Wanneer de directeur Natuur, Bos, Landschap en Visserij aan de burgemeester en wethouders een afschrift heeft toegezonden van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2 van de Boswet, beschouwen burgemeester en wethouders dit afschrift mede als aanvraag om een vergunning

Artikel 4: - Beschikking op de aanvraag
 • 1.
  • a.

   Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning weigeren dan wel ondervoorschriften verlenen ondermeer in het belang van:

   - natuur- en milieuwaarden;

   - landschappelijke waarden;

   - cultuurhistorische waarden;

   - waarden van stads- en dorpsschoon;

   - waarden voor recreatie en leefbaarheid;

  • b.

   Burgemeester en wethouders kunnen bij het weigeren of onder voorschriftenverlenen van een vergunning tevens de boomwaarde als motivering hanteren. Zij kunnen bij de toepassing van de boomwaarde tevens naar redelijkheid en billijkheid besluiten.

   Zij verwijzen zoveel mogelijk naar gemeentelijke bestemmings-, groen-, bomen-, of landschapsplannen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat bij een aanvraag om eenvergunning de openbare voorbereidingsprocedure zoals die is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht wordt gevolgd.

 • 3.
  • a.

   Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de dag van inwerkingtreding van de verleende vergunning.

  • b.

   Burgemeester en wethouders kunnen toestemming geven tot direct vellen indien sprake is van een spoedeisend belang.

Artikel 5 Vervaltermijn vergunning

De vergunning vervalt indien daarvan niet binnen maximaal één jaar na afgifte gebruik is gemaakt. In het geval het een vergunning voor meer dan één boom betreft is de vergunning voor deze bomen, geveld of niet, slechts voor één jaar geldig.

Artikel 6 Bijzondere vergunningsvoorschriften
 • 1.

  Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat, binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door burgemeester en wethouders te geven aanwijzingen, moet worden herplant. Indien een gemeentelijk bestemmings-, bomen-, groen- of landschapsplan de te vellen houtopstand direct of indirect alswaardevol omschrijft, wordt altijd een herplantplicht opgelegd.

 • 2.

  Wordt een voorschrift als bedoeld in het eerste lid gegeven, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke wijze niet-geslaagde beplanting moet worden vervangen.

 • 3.

  Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kan tevens behoren hetvoorschrift dat de aanvrager, overeenkomstig de door burgemeester en wethouders te geven aanwijzingen, zorg draagt voor het op de betreffende lokatie kenbaar, maken van de beschikking.

 • 4.

  Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kunnen tevens behorenaanwijzingen ter bescherming van in en rond de houtopstand voorkomende flora en fauna, met name het niet uitvoeren van kapwerkzaamheden in het broedseizoen.

Artikel 7 Herplant-/instandhoudingsplicht
 • 1.

  Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is, zondervergunning van burgemeester en wethouders is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gedaan, kunnen burgemeester en wethouders aan de rechthebbende de verplichting opleggen te herbeplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn.

 • 2.

  Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kandaarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na herbeplanting en op welke wijze niet-geslaagde beplanting moet worden vervangen.

 • 3.

  Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in dezeverordening van toepassing is in het voortbestaan ernstig wordt bedreigdkunnen burgemeester en wethouders aan de rechthebbende de verplichting opleggen om overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.

Artikel 8: Schadevergoeding 8

Burgemeester en wethouders beslissen op een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 17, juncto artikel 13 vierde lid, van de Boswet

Artikel 9: - Bestrijding iepenziekte
 • 1.

  Dit artikel verstaat onder:

  • a.

   iepenziekte: de aantasting van iepen door de schimmel Ophiostoma ulmi(Buism.) Nannf. (syn. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau);

  • b.

   iepenspintkever: het insekt, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de soorten Scolytus acoltytus (F) en Scolytus multistriatus (Marsch).

 • 2.

  Indien zich op een terrein één of meer iepen bevinden die naar oordeel van burgemeester en wethouders gevaar opleveren voor verspreiding van de iepenziekte of voor vermeerdering van de iepenspintkevers, is de rechthebbende indien hij daartoe door de burgemeester en wethouders is aangeschreven, verplicht binnen de bij aanschrijving vast te stellen termijn:

  • a.

   indien de iepen in de grond staan, deze te vellen;

  • b.

   de iepen te ontbasten en de bast te vernietigen, de niet ontbaste iepen of delen daarvan te vernietigen;

  • c.

   of zodanig te behandelen dat de verspreiding van de iepenziekte wordt voorkomen.

 • 3.
  • a.

   Het is verboden gevelde iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren;

  • b.

   Het verbod is niet van toepassing op geheel ontbast iepenhout en op iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4 centimeter;

  • c.

   Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het onder a. van dit lid gestelde verbod.

 • 4.

  Het niet voldoen aan de in het tweede lid bedoelde aanschrijving biedt een basis voor toepassing van bestuursdwang, waarbij de noodzakelijke werkzaamheden, voor risico en voor rekening van aangeschrevene, door of namens de gemeente kunnen worden verricht.

Hoofdstuk 2 straf- en slotbepalingen
Artikel 10: Strafbepalingen

Handelen in strijd met artikel 2, artikel 4, eerste lid, artikel 6, eerste en tweede lid, artikel 7 en artikel 9, tweede lid en de krachtens deze artikelen gegeven voorschriften, of verplichtingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste driS maanden of geldboete van de derde categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechtelijke uitspraak. Bij de strafmaatbepaling kan rekening worden gehouden met de boomwaarde.

Artikel 11: Opsporing

De opsporing van de in artikel 10 strafbaar gestelde feiten is opgedragen aan de in artikel 141 van het Wetboek van strafvordering genoemde opsporingsambtenaren.

Artikel 12: Betreden van gebouwen en terreinen

Zo dikwijls de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde dit vereist, wordt hierbij aan hen die met het toezicht op de naleving daarvan zijn belast of daaraan moeten meewerken en aan de opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 11, de last verstrekt gebouwen, niet zijnde woningen, en terreinen te betreden, desnoods tegen de wil van de rechthebbende.

Artikel 13: Slotbepaling
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Bomenverordening Wormerland.

 • 2.

  Zij treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 3.

  Op de in lid 2 van dit artikel genoemde datum vervalt de Kapverordening Wormerland vastgesteld bij raadsbesluit van 27 maart 1995.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Wormerland, gehouden op 25 april 1996

de secretaris, de voorzitter,