Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Instructie voor de griffier van de gemeente Wormerland 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier van de gemeente Wormerland 2012
CiteertitelInstructie voor de griffier van de gemeente Wormerland 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107 ev

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2013Nieuwe regeling

18-12-2012

Zaankanter, 9 januari 2013

12*

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier van de gemeente Wormerland 2012

De raad van de gemeente Wormerland stelt vast de volgende:

'Instructie voor de griffier van de gemeente Wormerland 2012'

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1:1 Begripsbepalingen
 • 1.

  Griffier: de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;

 • 2.

  Griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de griffier en de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren;

 • 3.

  Werkgeverscommissie: een door de raad ingestelde commissie op grond van artikel 83 van de Gemeentewet, waaraan de werkgeversfunctie van de griffie)r) is gedelegeerd;

 • 4.

  Termijnagenda: planning en sturingsinstrument voor de (strategische) agendering van (meerjarige) beleidsprioriteiten.

HOOFDSTUK 2 INSTRUCTIE VOOR DE GRIFFIER

Artikel 2:1 Taak en bevoegdheden
 • 1.

  De griffier verleent advies en bijstand aan de raad, zijn leden en alle door de raad ingestelde commissies, werkgroepen en overige organen en draagt zorg voor de logistieke, procedurele en procesmatige voorbereiding en nazorg van de vergaderingen daarvan;

 • 2.

  De griffier is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, innoveren en bewaken van procedures en processen ten behoeve van besluitvorming door de raad.

Artikel 2:2 Leidinggeven en management
 • 1.

  De griffier is eindverantwoordelijk functionaris en geeft leiding aan medewerkers van de griffie.

 • 2.

  De griffier geeft functioneel leiding aan medewerkers van de ambtelijke organisatie die verantwoordelijk zijn voor ondersteuning van de raad en/of uitvoering van verzoeken om ambtelijke bijstand.

 • 3.

  De griffier geeft functioneel leiding aan externe bureaus of inhuurkrachten die ten behoeve van de raad werkzaamheden uitvoeren.

 • 4.

  De griffier rapporteert jaarlijks aan de raad over de (uitvoering van) activiteiten van de griffie.

 • 5.

  De griffier beheert de budgetten van de raad en de griffie, signaleert budgetoverschrijdingen en adviseert de raad over de wijze van omgaan hiermee.

 • 6.

  De griffier is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en regelt in overleg met de werkgeverscommissie en de medewerkers van de griffie de medezeggenschap voor de griffie.

Artikel 2:3 Bestuurlijk- en ambtelijk overleg
 • 1.

  De griffier heeft periodiek overleg met de werkgeverscommissie.

 • 2.

  De griffier heeft periodiek afstemmingsoverleg met de burgemeester en de secretaris over onder meer de termijnagenda, de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces, het afhandelen van verzoeken om ambtelijke bijstand en het nakomen van afspraken tussen raad en college.

Artikel 2:4 Agendering
 • 1.

  De griffier ondersteunt het presidium bij het opstellen van de voorlopige agenda van vergaderingen van de raad (en de raadscommissies).

 • 2.

  De griffier adviseert het presidium bij het opstellen van de termijnagenda van de raad

Artikel 2:5 Bestuurlijke besluitvorming
 • 1.

  De griffier adviseert de raad over de vergaderwijze, doet voorstellen voor verbetering van procedures en draagt zorg voor de invoering van nieuwe of aangepaste werkprocessen.

 • 2.

  De griffier is aanwezig bij de bijeenkomsten van de raad, de vergaderingen van het presidium en expliciet door de raad daartoe aangewezen groepen/commissies/organen;

 • 3.

  De griffier draagt zorg voor een correcte voorbereiding, uitvoering en afhandeling van de bijeenkomsten van de raad en uit de raad ontstane groepen/commissies/organen.

 • 4.

  De griffier is verantwoordelijk voor de publicatie en ter inzage legging van raadsbesluiten en de agenda’s, stukken en verslagen van vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies.

 • 5.

  De griffier staat de voorzitter van de raad en uit de raad ontstane groepen/commissies /organen ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en verloop van de vergaderingen

 • 6.

  De griffier stimuleert en coacht (zonder onderscheid en neutraal) de ontwikkeling van vaardigheden van raadsleden ten behoeve van een effectieve besluitvorming.

 • 7.

  De griffier is verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van burgers die gebruik willen maken van de mogelijkheden tot burgerparticipatie ten aanzien van de raad.

Artikel 2:6 Ondersteuning bij onderzoek
 • 1.

  De griffier draagt desgevraagd zorg voor ondersteuning van de rekenkamerfunctie die de raad kan instellen op grond van artikel 81o a van de gemeentewet.

 • 2.

  De griffier draagt zorg voor de ondersteuning van een onderzoekscommissie, die de raad kan instellen op grond van artikel 155a van de Gemeentewet.

 • 3.

  De griffier draagt zorgt voor ondersteuning van door leden van de raad gewenste onderzoeken, anders dan bedoeld in artikel 155a Gemeentewet.

Artikel 2:7 Communicatie en voorlichtiing
 • 1.

  De griffier is verantwoordelijk voor de publicatie (zo mogelijk digitaal) en ter inzage legging van de agenda’s raadsbesluiten en verslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad en de voorronden.

 • 2.

  De griffier geeft voorlichting aan burgers over het spreekrecht en het indienen van burgerinitiatieven.

 • 3.

  De griffier neemt actief deel aan relevante netwerken zoals van griffiers, zowel regionaal als landelijk.

Artikel 2:8 Verhindering en vervanging
 • 1.

  Indien de griffier (meer dan 14 werkdagen) verhinderd is het ambt te vervullen, doet de griffier daarvan tijdig mededeling aan de werkgeverscommissie.

 • 2.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een daartoe door de raad aangewezen plaatsvervanger.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 3:1

In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de werkgeverscommissie.

Artikel 3:2

Deze instructie kan worden aangehaald als ‘Instructie voor de griffier van de gemeenteWormerland 2012'.

Artikel 3:3

Deze instructie treedt in werking op de dag na vaststelling. De instructie voor griffier gemeente Wormerland d.d. december 2002 wordt daarmee ingetrokken.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 18 december 2012;

de griffier, de voorzitter,

I. Vrolijk, P.C. Tange