Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Verordening clientenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in Jongeren Wormerland 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening clientenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in Jongeren Wormerland 2009
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Wormerland 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWIJ WWB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 150
 2. Wet werk en bijstand, art. 47
 3. Wet investeren in jongeren, art. 12 lid 1d

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekking

16-12-2014

Gemeenteblad, 22 December 2014

Onbekend
20-05-201001-10-200901-01-2015Onbekend

02-03-2010

Zaankanter, 19 mei 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening clientenparticipatie Wet werk en bijstand enWet investeren in Jongeren Wormerland 2009

 

De raad van de gemeente Wormerland;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland d.d. 9 februari 2010;

Gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12, eerste lid, sub d van de Wet investeren in jongeren en artikel 150 van de Gemeentewet;

Overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te stellen aangaande clientenparticipatie;

Besluit

Vast te stellen de Verordening clientenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in Jongeren Wormerland 2009 inclusief de bijbehorende toelichting.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Wet: De Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ);

  • b.

   College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland;

  • c.

   Afdeling: Beleid en Regie, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, onderdeel sociale zaken, van de gemeente Wormerland;

  • d.

   Gemeente: De gemeente Wormerland;

  • e.

   Cliënten: Natuurlijke personen zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Wet werk en bijstand, cliënten zoals bedoeld in artikel 2 IOAW en artikel 2 IOAZ en de jongere zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet investeren in jongeren;

  • f.

   Adviesraad: Een uit cliënten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties bestaand orgaan met taken en bevoegdheden zoals omschreven in deze verordening;

  • g.

   Activiteitenplan: Voornemens van de Adviesraad om cliënten bij zijn werkzaamheden te betrekken, dan wel over zijn werkzaamheden te informeren

  • h.

   IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • i.

   IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

  • j.

   WIJ: Wet investeren in jongeren

 • 2.

  Voor zover niet anders is bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de wet.

artikel 2 Doelstelling

 • 1. Er is in de gemeente Wormerland een adviesraad als bedoeld in artikel 47 van de WWB, artikel 12 van de WIJ en artikel 147 lid 1 van de Gemeentewet.

 • 2. Het doel van de adviesraad is het bevorderen van de betrokkenheid van cliënten bij de vorming, uitvoering en evaluatie van het sociale zekerheidsbeleid, voor zover opgedragen aan de gemeente, en daarmee het bewaken en vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening.

 • 3. De adviesraad maakt gebruik van diverse vormen van communicatie naar zijn achterban. Deze verschillende vormen van communicatie worden verder uitgewerkt in het activiteitenplan.

Hoofdstuk 1 Samenstelling en benoeming

artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De adviesraad bestaat uit maximaal zeven personen, die deskundig zijn op het gebied van en actief betrokken zijn bij de uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving.

 • 2.

  Ten minste één lid dient cliënt te zijn. Daarnaast dient tenminste één lid een jongerenorganisatie te vertegenwoordigen.

 • 3.

  Leden van de adviesraad komen uit de bestaande belangenorganisaties in Wormerland.

 • 4.

  Deze belangenorganisaties, die de belangen van cliënten behartigen in de adviesraad, dienen blijkens hun statuten te zijn gericht op behartiging van de belangen van cliënten.

 • 5.

  De organisaties bedoeld in lid 4 moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • -

   het moeten organisaties zijn binnen de werkingssfeer van de gemeentelijke uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving;

  • -

   zij moeten hun werkterrein mede hebben in de gemeente Wormerland.

 • 6.

  De organisaties bedoeld in lid 4 kunnen plaatsvervangende leden voordragen, die eveneens moeten voldoen aan de in lid 4 genoemde voorwaarden.

 • 7.

  Er moet sprake zijn van terugkoppeling door de leden van de Adviesraad naar de leden van de onder lid 3 genoemde belangenorganisaties.

 • 8.

  De adviesraad streeft ernaar dat de samenstelling van zijn leden zoveel mogelijk een representatieve afspiegeling is van de groep van cliënten.

 • 9.

  De leden als bedoeld in het eerste lid mogen geen lid zijn van de raad, geen ambtenaar bij de gemeente of werkzaam zijn als adviseur van de gemeente op de betreffende beleidsterreinen;

 • 10.

  Voor zover de gemeente werkzaamheden verricht m.b.t. cliëntenparticipatie in gevolge van samenwerking met omliggende gemeenten, kan de adviesraad worden uitgebreid met een cliënt uit die betreffende gemeente.

artikel 4 Benoeming en ontslag

 • 1.

  Het college benoemt en ontslaat leden van de adviesraad op voordracht van de adviesraad.

 • 2.

  Het college kan de voordracht weigeren indien er ernstige bezwaren bestaan tegen het voorgedragen lid.

 • 3.

  De zittingsduur van de leden is 4 jaar. Van cliënten kan de zittingsduur éénmalig verlengd worden met een periode van maximaal 4 jaar. Van organisaties kan de zittingsduur op uitnodiging van de afdeling, één of meerdere keren, met 4 jaar verlengd worden.

 • 4.

  De adviesraad is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe leden.

Hoofdstuk 2 Taken van de adviesraad

artikel 5 Taken

De adviesraad heeft tot taak de gemeente gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die binnen de gemeentelijke beleidsvrijheid vallen waar het de gemeentelijke uitvoering van sociale zekerheidswetten betreft en die van belang zijn voor mensen met een inkomen rond het minimum.

Artikel 6 Taken voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor:

 • a.

  Het vaststellen van de agenda.

 • b.

  Het bepalen van de dag en het tijdstip van de vergadering.

 • c.

  Het leiden van de vergadering.

 • d.

  Het handhaven van de orde.

 • e.

  Het schorsen van een vergadering.

 • f.

  Het peilen van meningen en het mededelen van uitslagen van stemmingen.

 • g.

  Het vertegenwoordigen van de adviesraad naar buiten.

 • h.

  Het redigeren van de gevraagde en ongevraagde adviezen, in samenspraak met het secretariaat en/of (een aantal) van de overige leden van de adviesraad.

Artikel 7 Secretariaat

 • 1.

  Het secretariaat van de cliëntenraad wordt uitgevoerd door een lid van de adviesraad of een notulist tegen eenzelfde presentievergoeding.

 • 2.

  Het secretariaat is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vergaderingen van de adviesraad.

 • 3.

  Het secretariaat kan worden ondersteund door een cliënt, niet zijnde lid van de adviesraad, die gebruik maakt van een door het college aangeboden voorziening als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de WWB of artikel 17 van de WIJ.

Hoofdstuk 3 Bevoegdheden van de adviesraad

Artikel 8 Initiatiefrecht

 • 1.

  De adviesraad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de gemeentelijke uitvoering van de sociale zekerheidswetten betreffen in het overleg met de afdeling aan de orde te stellen.

 • 2.

  De adviesraad heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van zijn taakstelling in voorkomende gevallen, in overleg met de afdeling, gebruik te maken van interne deskundigen.

Artikel 9 Informatierecht

 • 1.

  De adviesraad wordt geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages.

 • 2.

  De adviesraad krijgt ongevraagd èn op verzoek alle informatie die het voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat.

Artikel 10 Adviesrecht

 • 1.

  De adviesraad heeft het recht advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het beleid, de uitvoering (en de kwaliteit) van de dienstverlening van de afdeling betreffen.

 • 2.

  Alle adviezen, informatieverzoeken en verbetervoorstellen die door de adviesraad schriftelijk zijn verstrekt, worden door de afdeling beoordeeld. De afdeling verzorgt een schriftelijke met redenen omklede reactie.

 • 3.

  In het geval dat het advies van de afdeling afwijkt van het advies van de adviesraad, wordt dit bij het voorstel aan het college vermeld. Tevens wordt aangegeven op welke gronden van het advies van de adviesraad is afgeweken.

Hoofdstuk 4 Werkwijze adviesraad

Paragraaf 4.1 Vergaderwijze

Artikel 11 Vergaderorde

 • 1.

  De leden kiezen uit hun midden een bestuur, bestaande uit een voorzitter en een secretaris.

 • 2.

  De adviesraad stelt een reglement van orde vast.

 • 3.

  Aan de adviesraad gevraagde adviezen worden tijdig uitgebracht, op voorwaarde dat zij tijdig de stukken ontvangt, dat wil zeggen ten minste 10 dagen voor de voorvergadering, waarna zij twee weken na de voorvergadering advies uitbrengt in de algemene adviesraadvergadering.

Artikel 12 Overleg

 • 1.

  De adviesraad komt regelmatig, maar ten minste vijf maal per jaar, bijeen voor overleg over de uitvoering van de wet door de gemeente.

 • 2.

  Elke twee maanden vindt overleg plaats tussen de adviesraad en de afdeling.

 • 3.

  Twee keer per jaar overlegt de adviesraad met de wethouder met de portefeuille sociale zaken van de gemeente.

Artikel 13 Agenda periodiek overleg tussen gemeente en adviesraad

 • 1.

  De agenda voor de vergadering wordt door de voorzitter en de secretaris van de adviesraad in gezamenlijk overleg opgesteld.

 • 2.

  Elk lid, alsmede de afdeling, heeft het recht schriftelijk agendavoorstellen bij de voorzitter in te dienen.

Artikel 14 Uitsluiting van inspraak

 • 1.

  Geen inspraak wordt verleend indien het gaat om het vaststellen van de begroting, gemeentelijke tarieven en belastingen.

 • 2.

  Niet tot de bemoeienis van de adviesraad behoort het personeels- en organisatiebeleid van de afdeling of de gemeente.

 • 3.

  De adviesraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen.

Artikel 15 Faciliteiten

Het college stelt aan de adviesraad zodanige middelen ter beschikking dat de adviesraad redelijkerwijze in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening de belangen te behartigen van de in de gemeenten woonachtige cliënten.

Paragraaf 4.2 Activiteitenplan

Artikel 16 Activiteitenplan

De adviesraad stelt jaarlijks een activiteitenplan op, inclusief concept begroting, dat door de afdeling wordt vastgesteld.

Artikel 17 Evaluatie

De secretaris van de adviesraad stelt na afloop van een kalenderjaar een jaarverslag op. Hierin zijn tenminste de in het afgelopen jaar gevraagde en ongevraagde adviezen van de adviesraad opgenomen. Tevens stelt de secretaris, in samenwerking met een door de afdeling daarvoor aangewezen ambtenaar het financiële verslag op.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 18 Geheimhouding

De adviesraad neemt kennis van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van het college zal de adviesraad informatie met een vertrouwelijk karakter niet aan derden kenbaar maken.

Artikel 19 Startbepaling

 • 1.

  De leden van de adviesraad worden voor de eerste keer zonder voordracht benoemd.

 • 2.

  Indien op enig moment moet worden voorzien in een geheel nieuwe adviesraad is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20 Slotbepaling

 • 1.

  Het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

 • 2.

  In gevallen die de uitvoering van deze verordening betreffen en waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening word aangehaald als de Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Wormerland 2009.

Artikel 22 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening Adviesraad Wormerland 2004, vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 juli 2004, wordt gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking na bekendmaking met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2009.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 maart 2010

De griffier, De voorzitter,

Toelichting op de verordening cliëntenparticipatie WWB/WIJ 2009  

Algemene toelichting

Artikel 47 van de Wet werk en bijstand en artikel 12 van de Wet investeren in jongeren geeft de gemeenteraad de opdracht om bij verordening regels te stellen over de wijze waarop de personen of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet. In elk geval moet geregeld worden wijze waarop:

 • 1.

  periodiek overleg wordt gevoerd met deze personen of hun vertegenwoordigers;

 • 2.

  deze personen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

 • 3.

  zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

 

Met de Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Wormerland 2009 wordt ruimschoots aan de verplichting van artikel 47 WWB en artikel 12 WIJ voldaan. Er is naar gestreefd cliëntenparticipatie nog sterker dan voorheen in de uitvoering van de gemeentelijke sociale zekerheid te verankeren.

 

Overigens blijven de Wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) voorlopig nog bestaan in hun huidige vorm. Door onder deze WWB verordening ook de IOAW-ers en IOAZ-ers te laten vallen is gelijk voldaan aan de bepalingen van artikel 42 IOAW en artikel 42 IOAZ over cliëntenparticipatie.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijving

Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de WWB, de WIJ of de Awb (Algemene wet bestuursrecht) niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van betreffende definities in de WWB de WIJ of de Awb ook de verordening moet worden gewijzigd.

De begrippen die niet zijn omschreven in de WWB, de WIJ of de Awb, of die verduidelijkt moeten worden, zijn in het eerste lid omschreven.

Artikel 2 Doelstelling

Dit artikel bevat een globale omschrijving van het doel van cliëntenparticipatie, uitgaande van de gedachte dat cliëntenparticipatie onmisbaar is voor de totstandkoming en uitvoering van beleid waarin de cliënt centraal staat.

Artikel 3 Samenstelling

Omdat het gaat om cliëntenparticipatie is het de intentie dat ten minste één lid van de adviesraad WWB- of WIJ-cliënt is. Daarbij is het raadzaam te streven naar een representatieve afspiegeling van de groep cliënten.

Een deel van de cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Tevens dient er een vertegenwoordiger te zijn vanuit een jongerenorganisatie. Hiervoor is gekozen, omdat zij vanuit hun professionaliteit een waardevolle inbreng kunnen leveren en mede de continuïteit van de adviesraad kunnen waarborgen.

Het negende lid beoogt te voorkomen dat een ongewenste verstrengeling van belangen plaatsvindt.

Artikel 4 Benoeming en ontslag

De bevoegdheid van het college tot benoeming en ontslag kan worden gemandateerd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10:5 van de Awb.

Indien een cliënt betaald werk vindt, mag hij / zij de zittingperiode afronden.

Artikel 5 Taken

De adviesraad is een advies- en overlegorgaan van de gemeente Wormerland. Artikel 5 geeft een globale omschrijving van de taken van de cliëntenraad.

Artikel 6 Taken voorzitter

Hierin zijn de taken van de voorzitter van de adviesraad beschreven.

Artikel 7 Secretariaat

Hierin is geregeld dat alle secretariële taken, waaronder de verslaglegging, worden uitgevoerd door een lid van de adviesraad.

Ondersteuning door een door de afdeling aan te wijzen cliënt die gebruik maakt van een voorziening gericht op het opdoen van werkervaring, is mogelijk.

Artikel 8 Initiatiefrecht

Naast een adviserende taak wat betreft de algemene werkzaamheden en dienstverlening van de afdeling, heeft de adviesraad ook recht van initiatief op dit terrein. De adviesraad wordt in ieder geval om advies gevraagd bij het opstellen van beleidsplannen en verordeningen.

Artikel 9 Informatierecht

Dit artikel regelt het passieve informatierecht van de adviesraad. Het is vorm gegeven in een actieve informatieplicht van de gemeente. De gemeente dient uit eigen beweging te zorgen dat de adviesraad tijdig de nodige informatie ontvangt die voor zijn functioneren noodzakelijk of dienstbaar is. Naast dit passieve informatierecht bezit de adviesraad ook een actief informatierecht: Hij kan zelf om bepaalde inlichtingen en/of gegevens vragen.

Artikel 10 Adviesrecht

In de in artikel 5 geformuleerde taakstelling van de adviesraad ligt het adviesrecht van de adviesraad besloten. Dit recht op advies wordt in artikel 10 verder uitgewerkt. Wanneer de gemeente advies vraagt, moet dit advies van invloed kunnen zijn op de besluitvorming. Hiermede wordt het belang, dat de gemeente aan cliëntenparticipatie hecht, onderstreept. Dit geldt eveneens voor artikel 10, derde lid, waarin nogmaals tot uitdrukking komt dat het advies van de adviesraad niet vrijblijvend is.

Artikel 11 Vergaderorde

De adviesraad maakt afspraken met de afdeling over wat in individuele gevallen wordt verstaan onder het tijdig uitbrengen van adviezen.

Artikel 12 Overleg

In dit artikel worden drie vormen van overleg beschreven.

Het eerste lid heeft betrekking op het interne overleg (voorvergaderingen) van de adviesraad tussen de leden onderling. Het tweede lid regelt het overleg tussen de adviesraad en de afdeling en het derde lid regelt het overleg tussen de wethouder met de portefeuille sociale zaken en de adviesraad.

Nadere afspraken over de frequentie van de vergaderingen van de adviesraad worden vastgelegd in het Reglement van Orde van de adviesraad. Hierin zal tevens een bepaling worden opgenomen over de openbaarheid van de vergaderingen van de adviesraad en hoe cliënten agendapunten voor het overleg bij de leden kunnen aandragen.

Artikel 13 Agenda periodiek overleg tussen gemeente en adviesraad

In het tweede lid van dit artikel wordt voldaan aan de wettelijke eis dat de verordening de wijze moet aangeven waarop de cliënten of hun vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden. Deze eis is vervat in artikel 47, onderdeel b, van de Wet werk en bijstand en artikel 12, tweede lid, onderdeel b van de Wet investeren in jongeren.

Artikel 14 Uitsluiting van inspraak

De behandeling van klachten, bezwaren en andere aangelegenheden die de individuele cliënt of de individuele medewerker van de gemeente betreffen, behoort niet tot het werkterrein van de adviesraad, omdat deze worden behandeld via andere procedures en overlegstructuren. Eveneens geldt deze uitsluiting voor financiële, personele en organisatorische aangelegenheden.

Artikel 15 Faciliteiten

Hiervoor is een begroting opgesteld. De adviesraad zal de kosten aantonen door het overleggen van betaalbewijzen.

Artikel 16 Activiteitenplan

Jaarlijks stelt de adviesraad een activiteitenplan op. Hierin wordt tot uitdrukking gebracht op welke wijze de adviesraad voornemens is te communiceren met zijn achterban, dan wel zijn achterban te betrekken bij zijn werkwijze. Tevens wordt in het activiteitenplan aangegeven op welke wijze cliënten de agendapunten voor het overleg kunnen aandragen. Er is voor gekozen om de adviesraad zelf een activiteitenplan te laten opstellen om daarmee uitdrukking te geven aan het beleidsprincipe van de eigen verantwoordelijkheid van cliënten. Het uiteindelijke doel is dat cliënten, meer dan tot nu toe het geval is, gaan participeren in diverse vormen van cliëntenparticipatie. De adviesraad moet schriftelijk, telefonisch en digitaal te bereiken zijn voor zijn leden, de cliënten en de gemeente.

Artikel 17 Evaluatie

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 18 Geheimhouding

Omdat de mogelijkheid bestaat dat de adviesraad kennis neemt van vertrouwelijke informatie is het goed zich ervan rekenschap te geven dat hierop de geheimhoudingplicht van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht rust. Na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van het college mag de adviesraad genoemde informatie aan derden verstrekken of publiek maken.

Artikel 19 Startbepaling

Artikel 19 is een aanvulling op artikel 4 (benoeming en ontslag). Hierin wordt enerzijds de eerste benoeming van de adviesraad geregeld. Anderzijds voorziet dit artikel in een procedure voor het geval de adviesraad in zijn geheel vervangen dient te worden.

Artikel 20 Slotbepaling

Voor de juiste uitvoering van de verordening kan het noodzakelijk zijn dat nadere uitvoeringsregels worden vastgesteld. Dit artikel geeft het college de bevoegdheid om dergelijke regels vast te stellen.

Artikel 21 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 22 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.