Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren Wormerland 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren Wormerland 2009
CiteertitelHandhavingsverordening Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren Wormerland 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWIJ WWB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Wet werk en bijstand, art. 8a
 3. Wet investeren in jongeren, art. 12 lid 1c
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-201301-01-201301-01-2013intrekking

07-05-2013

Zaankanter, 22 mei 2013

-
20-05-201001-10-200901-01-2013Onbekend

02-03-2010

Zaankanter, 19 mei 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren Wormerland 2009

 

De raad van de gemeente Wormerland

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 februari 2010;

gelet op artikel 147, eerste lid, Gemeentewet, artikel 8a van de Wet werk en bijstand en artikel 12, eerste lid onderdeel c van de Wet investering in jongeren;

overwegende dat het noodzakelijk is het beleid op het gebied van fraudebestrijding bij verordening te regelen;

BESLUIT

vast te stellen:

de Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren Wormerland 2009 inclusief de bijbehorende toelichting

artikel 1 Opdracht college

Het college van burgemeester en wethouders draagt in het kader van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, inkomensvoorziening of leerwerkaanbod en misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren, zorg voor het handhavingsplan.

Artikel 2 Beleid

 • 1.

  Het college stelt ter uitvoering van deze verordening beleid vast, waarin beleidsprioriteiten worden aangegeven en de hoogte en wijze van financiering;

 • 2.

  In het handhavingsplan komt op zijn minst tot uitdrukking:

  • a.

   een gemeentelijke visie op handhaving;

  • b.

   aanpak fraudepreventie;

  • c.

   aanpak frauderepressie.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “ Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren Wormerland 2009”.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Handhavingsverordening Wormerland 2007, vastgesteld in de openbare raadsvergadering van september 2007, wordt gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking één dag na bekendmaking en met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2009.

Artikel 5 Bekendmaking

Deze verordening wordt op gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 maart 2010

De griffier, De voorzitter,

Toelichting bij Handhavingsverordening  

 

ALGEMEEN

De verplichting om in het kader van het financiële beheer bij verordening regels op te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand en het misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren is in de Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren opgenomen.

Afgezien van de korte bepaling van artikel 8a van de Wet werk en bijstand en artikel 12, lid een onderdeel c van de Wet investeren in jongeren, zijn er geen nadere aanduidingen over wat nu precies in de verordening moet worden geregeld.

 

Deze verordening vormt in dit verband het kader. Het vanuit deze verordening aan het college opgedragen handhavingplan beschrijft de nadere uitwerking.

 

Artikel 1 Opdracht college

Hoewel de wettelijke bepaling meer gericht lijkt op fraudebestrijding-sec is in deze toch gekozen voor het ruimere begrip handhaving.

Fraudebestrijding roept teveel het beeld op van repressie en genoegdoening, terwijl handhaving meer uit gaat van het bevorderen van de spontane naleving van de wet- en regelgeving. Naast repressie is in deze optiek preventie onontbeerlijk. Het is immers altijd nog beter om fraude te voorkomen.

 

Artikel 2 Beleid

Behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 3 Citeertitel

Behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 5 Bekendmaking

Behoeft geen nadere toelichting.