Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Nadere regels van de gemeente Wormerland als bedoeld in artikel 15 van de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013 met betrekking tot urgentieverklaringen voor woonruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels van de gemeente Wormerland als bedoeld in artikel 15 van de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013 met betrekking tot urgentieverklaringen voor woonruimte
CiteertitelNadere regels van de gemeente Wormerland als bedoeld in artikel 15 van de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013 met betrekking tot urgentieverklaringen voor woonruimte.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. x
 2. Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-201524-06-2015intrekking

09-06-2015

Gemeenteblad, 16 juni 2015

-
05-12-201324-06-2015nieuwe regeling

05-11-2013

Zaankanter, 27 November 2013

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels van de gemeente Wormerland als bedoeld in artikel 15 van de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013 met betrekking tot urgentieverklaringen voor woonruimte.

 

 

Algemene bepalingen

 

 • 1.

  Aanvragen om een urgentieverklaring voor de gemeente Wormerland dienen te worden ingediend bij het Sociaal Medisch Team (SMT) te Zaanstad. Het SMT is opgedragen de aanvragen namens de gemeente te behandelen. Door middel van een mandaatbesluit wordt namens het college van burgemeester en wethouders op de aanvragen door het SMT beslist. Bezwaarschriften tegen beslissingen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Wormerland.

  Afgezien van het bepaalde in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, worden slechts urgentieverklaringen afgegeven conform het hierna bepaalde, waarbij de regels omschreven onder het onderwerp “specifieke situaties” gelden als een aanvulling op het bepaalde van deze algemene bepalingen. Indien op grond van een regel van deze algemene bepalingen een urgentieverklaring moet worden geweigerd, kan deze weigering niet op grond van enige bepaling als bedoeld onder de “specifieke situaties” ongedaan worden gemaakt, tenzij dit expliciet bepaald wordt.

 • 2.

  De termijn voor het nemen van een beslissing op de aanvraag wordt verlengd met de tijd die nodig is voor het doen van medisch onderzoek en het geven van medisch advies voorafgaand aan het besluit.

 • 3.

  De belanghebbende, die op grond van de verordening een urgentieverklaring aanvraagt doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van belang zijn voor de beoordeling van de feiten.

 • 4.

  De belanghebbende, die op grond van de verordening een urgentieverklaring aanvraagt, is verplicht aan het college desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de beoordeling van de aanvraag. Meewerken aan een sociaal en/of medisch onderzoek, alsmede een huisbezoek, kan van de belanghebbende redelijkerwijs gevergd worden.

 • 5.

  Een urgentieverklaring wordt geweigerd aan de belanghebbende, die niet, dan wel onvoldoende gevolg geeft aan het bepaalde in het derde en vierde lid.

 • 6.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven aan de belanghebbende die zijn huisvestingsproblemen door eigen toedoen – een legitieme keuze daaronder begrepen – zelf heeft veroorzaakt of verergerd, dan wel de belanghebbende die niet voldoende tijdig al het nodige heeft gedaan ter oplossing van een voorzienbaar huisvestingsprobleem.

 • 7.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven aan een belanghebbende, die niet rechtmatig in Nederland verblijft.

 • 8.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven aan een belanghebbende die jonger is dan 18 jaar.

 • 9.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven aan een belanghebbende, die op het moment van de aanvraag niet minstens twee jaar onafgebroken ingeschreven staat in het bevolkingsregister (GBA) van Wormerland.

 • 10.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven aan de belanghebbende, die niet geregistreerd staat als woningzoekende in de regio en die niet aantoonbaar zo vaak als mogelijk is op passende reguliere aanbiedingen van woningen reageert.

 • 11.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven aan een belanghebbende, die tot een jaar voor zijn aanvraag een passende regulier aangeboden woning heeft geweigerd. Indien een passende woning wordt geweigerd, vervalt de urgentieverklaring. Geen verklaring wordt afgegeven indien twee jaar voorafgaand aan de aanvraag reeds een verklaring is afgegeven.

 • 12.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven aan de belanghebbende aan wie op één van de volgende gronden een huurovereenkomst kan worden geweigerd :

  • a.

   indien de huurovereenkomst met betrekking tot diens vorige woning van rechtswege is ontbonden wegens het veroorzaken van overlast;

  • b.

   indien de huurovereenkomst met betrekking tot diens vorige woning is ontbonden wegens een huurschuld;

  • c.

   indien betrokkene zijn vorige woning op dusdanig slechte wijze heeft bewoond dat de woning slechts tegen onaanvaardbaar hoge kosten weer verhuurbaar kan worden gemaakt, welke schade nog niet is voldaan of waarvoor nog geen betalingsregeling is overeengekomen;

  • d.

   indien aannemelijk is op basis van vastgelegde met betrokkene opgedane ervaringen dat het aangaan van een huurovereenkomst het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de corporaties jegens haar andere huurders in gevaar brengt;

  • e.

   indien de huurovereenkomst met betrekking tot diens vorige woning is ontbonden wegens hennepteelt;

  • f.

   indien de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen op grond van een betaalbaarheidstoets.

 • 13.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven aan de belanghebbende met een huishoudinkomen dat hoger is dan het bedrag zoals genoemd in artikel 10, tweede lid, onder b. van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

 • 14.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven aan de belanghebbende die

  beschikt, dan wel redelijkerwijs kan beschikken over een vermogen meer

  dan het conform de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 onbelaste

  vermogen. Bij dit vermogen wordt tevens geteld het bedrag waarmee de

  waarde van de eigendomswoning de voor de aankoop en verbetering

  van deze woning aangegane schulden overtreft.

 • 15.

  Een urgentieverklaring wordt slechts afgegeven aan de belanghebbende van wie aannemelijk is dat zijn huisvestingsprobleem met zelfstandige woonruimte kan worden opgelost.

 • 16.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven voor eengezinswoningen en voor onzelfstandige woonruimten.

 • 17.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven aan een belanghebbende woonachtig in een andere inliggende gemeente dan de gemeente Wormerland, tenzij de belanghebbende aantoont, dat hij over een geldige voorrangsindicatie van die gemeente beschikt, welke verklaring tenminste een jaar voor de datum van de aanvraag is afgegeven. Het college weigert de aanvraag eveneens, indien het aan de belanghebbende te wijten is, dat hij binnen de in de vorige volzin genoemde termijn geen (andere) woonruimte heeft gekregen.

 • 18.

  Voorafgaand aan het afgeven van een urgentieverklaring kan aan de

belanghebbende de voorwaarde worden opgelegd dat hij schriftelijk

verklaart akkoord te gaan met financiële of maatschappelijke bege-

leiding, indien het opleggen van een dergelijke voorwaarde

wenselijk is uit een oogpunt van goed huurderschap. Indien de

belanghebbende weigert vooraf schriftelijk akkoord te gaan met

de voorgestelde begeleiding, wordt geen urgentieverklaring

afgegeven.

Specifieke situaties

 • 19.

  Een urgentieverklaring wordt afgegeven aan degene die door een calamiteit buiten diens macht dakloos is geworden tenzij de belanghebbende verkeert in de omstandigheden in de leden 13 en 14 of tenzij het risico van dakloosheid door belanghebbende is verzekerd of had behoren te worden verzekerd. Bij calamiteiten valt te denken aan brand, overstroming of een milieu-incident of een incident als gevolg van ernstige bouwkundige problemen.

 • 20.

  Alleen aan de belanghebbende die op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak geheel met de zorg voor al zijn minderjarige kinderen is belast kan – zo nodig in afwijking van lid 6 - een urgentieverklaring worden afgegeven.

 • 21.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven vanwege het enkele feit dat het huwelijk of de samenwoningsrelatie wordt ontbonden. En wanneer een urgentieverklaring wordt aangevraagd in verband met omstandigheden die samenhangen met het ontbinden van een huwelijk of een samenwoningsrelatie wordt geen urgentieverklaring afgegeven aan de belanghebbende die vanwege onderlinge afspraken met de gewezen partner slechts de zorg heeft voor minderjarige kinderen, dan wel slechts de zorg heeft voor één of enkele van de minderjarige kinderen.

 • 22.

  Wanneer een urgentieverklaring wordt aangevraagd in verband met omstandigheden die samenhangen met het ontbinden van een huwelijk, wordt de urgentieverklaring op zijn vroegst pas afgegeven nadat door de rechter in verband met het verzoek tot echtscheiding voorlopige voorzieningen zijn getroffen, die de aanvrager opdragen de echtelijke woning onverwijld te verlaten. Wanneer dergelijke voorlopige voorzieningen niet worden getroffen, wordt een urgentieverklaring in verband met de ontbinding van een huwelijk op zijn vroegst pas afgegeven nadat de ontbinding van het huwelijk onherroepelijk is geworden. Op een geregistreerd partnerschap is deze bepaling van overeenkomstige toepassing.

 • 23.

  Wanneer een urgentieverklaring wordt aangevraagd in verband met omstandigheden die samenhangen met het ontbinden van een samenwoningsrelatie, wordt de urgentieverklaring op zijn vroegst pas afgegeven nadat het samenlevingscontract is ontbonden.

 • 24.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven aan de belanghebbende die als medehuurder het huurrecht van de voormalige echtelijke of gezamenlijk gehuurde woning heeft kunnen opeisen, doch die zulks heeft nagelaten. De belanghebbende die zich als medehuurder heeft kunnen laten erkennen, doch heeft nagelaten, wordt voor de toepassing van dit beleid aangemerkt als medehuurder.

 • 25.

  Geen urgentieverklaring worden afgegeven aan de belanghebbende die als mede-eigenaar van de voormalige echtelijke of gezamenlijke woning heeft nagelaten bij de scheiding en deling van de gezamenlijke boedel deze woning voor zichzelf op te eisen.

 • 26.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven aan de belanghebbende die deze verklaring wegens haar zwangerschap aanvraagt voorafgaand aan de geboorte van het kind.

 • 27.

  Wanneer een belanghebbende een urgentieverklaring aanvraagt wegens de geboorte van een kind dan wordt – in afwijking van het bepaalde in lid 6 - deze verklaring uitsluitend afgegeven wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  • a.

   belanghebbende is alleenstaande ouder;

  • b.

   de woonsituatie van belanghebbende leidt tot een onhoudbare en

bedreigende toestand, die alleen door het op korte termijn verkrijgen

van zelfstandige woonruimte kan worden opgelost.

 • 28.

  Een belanghebbende wordt alleen geacht te verkeren in de toestand als bedoeld in lid 27 onder b. wanneer dit blijkt uit een schrijven van professionele psychiatrische en sociale hulpverleners, waarin de betreffende aandoening of stoornis wordt benoemd, die een relatie heeft met het woonprobleem van betrokkene.

 • 29.

  Een urgentieverklaring in verband met een sociale noodsituatie wordt afgegeven aan de belanghebbende die zijn woning door huiselijk geweld acuut heeft moeten verlaten en van wie, in verband met de ernstige geweldsdreiging die van de achtergebleven huisgenoot of huisgenoten uitgaat, niet mag worden gevergd dat hij naar de verlaten woning terugkeert of dat hij deze opeist. De ernstige geweldsdreiging moet blijken uit een proces van verbaal van de politie, zo mogelijk aangevuld door gegevens van justitie.

 • 30.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven aan de belanghebbende die deze aanvraagt vanwege een lichamelijke aandoening en/of een psychische stoornis tenzij kan worden aangetoond dat de betreffende aandoening en/of stoornis chronisch is en overwegend wordt veroorzaakt door de woonsituatie, dan wel dat de behandeling van de aandoening/stoornis in hoge mate ongunstig wordt beïnvloed door de woonsituatie.

 • 31.

  Een belanghebbende wordt alleen geacht te verkeren in de toestand als bedoeld in lid 30, wanneer dit blijkt uit een schrijven van professionele medische, psychiatrische en/of sociale hulpverleners, waarin de betreffende aandoening of stoornis wordt benoemd, die een relatie heeft met het woonprobleem van betrokkene.

 • 32.

  Indien wordt overwogen vanwege een chronische psychische stoornis een urgentieverklaring af te geven kan aan de belanghebbende de voorwaarde worden opgelegd dat hij psychiatrische begeleiding aanvaardt en daarmee voorafgaand aan het afgeven van de urgentieverklaring schriftelijk akkoord gaat. Indien de belanghebbende weigert vooraf schriftelijk akkoord te gaan met de voorgestelde begeleiding, wordt geen urgentieverklaring afgegeven.

Overige afwijzingsgronden en slotbepaling

 • 33.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven aan de belanghebbende vanwege het enkele feit dat deze beschikt over onzelfstandige woonruimte.

 • 34.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven indien deze uitsluitend wegens het (aanstaande) aflopen van een tijdelijke huurovereenkomst wordt aangevraagd.

 • 35.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven uitsluitend wegens de problemen die belanghebbende heeft met zijn woonomgeving, bijvoorbeeld wegens burenoverlast.

 • 36.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven aan de belanghebbende uitsluitend omdat deze vanwege zijn werk naar Wormerland moet of wil verhuizen.

 • 37.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven uitsluitend wegens de slechte staat van de woning.

 • 38.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven wegens het enkele feit dat een belanghebbende te klein of te groot is behuisd.

 • 39.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven wegens het enkele feit dat belanghebbende uit detentie wordt vrijgelaten.

 • 40.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven wegens het enkele feit dat belanghebbende of een lid van diens gezin last heeft van flatneurose.

 • 41.

  Geen urgentieverklaring wordt afgegeven wegens het enkele feit dat belanghebbende als gevolg van medische klachten niet meer in staat is om de woning met bijbehorende tuin te onderhouden.

 • 42.

  Deze nadere regelen zijn van toepassing op de aanvragen om een

  urgentieverklaring ingediend vanaf de dag waarop deze nadere regelen bekend zijn gemaakt. Hiermee vervallen de nadere regels zoals vastgesteld op 19 april 2011.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders

van Wormerland op 5 november 2013

de secretaris, de burgemeester,

Mw M.van den Hende P.C. Tange