Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

het Besluit kwijtscheldingsregels 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelinghet Besluit kwijtscheldingsregels 2015
CiteertitelBesluit Kwijtscheldingsregels 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTarievennota 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

art. 4 overgangsbepalingen

De datum van ingang heffing is 1 januari 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Invorderingswet 1990, art. 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2016intrekking

08-12-2015

Gemeenteblad, 28 December 2015

*
25-12-201401-01-2016nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad, 24 December 2014

*

Tekst van de regeling

Intitulé

het Besluit kwijtscheldingsregels 2015

De raad van de gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014,

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

b e s l u i t:

het volgende vast te stellen:

het Besluit kwijtscheldingsregels 2015

Artikel 1 Inkomensvrijstelling en kinderopvang

 • 1.

  Op grond van de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bij ministeriële regeling gestelde regels, wordt bij de invordering, in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, het percentage van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent van de bijstandsnorm.

 • 2.

  Op grond van de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bij ministeriële regeling gestelde regels, wordt bij de invordering, in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, het percentage van de kosten van het bestaan voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd, als bedoeld in artikel 7, onderdeel a van de Algemene ouderdomswet , hebben bereikt, vastgesteld op 100 percent van de toepasselijke netto AOW-norm verhoogd met de toepasselijke tegemoetkoming koopkracht oudere belastingplichtige (MKOB).

 • 3.

  Onderdelen 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op het vaststellen van de kosten van het bestaan bij kwijtscheldingsverzoeken van natuurlijke personen die geen verband houden met de uitoefening van een bedrijf of zelfstandig beroep door overeenkomstige toepassing van afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringregeling Invorderingswet 1990 in plaats van de afdelingen 3 en 4 van voornoemd hoofdstuk .

 • 4.

  Bij een verzoek om kwijtschelding wordt rekening gehouden met de netto-kosten voor kinderopvang.

Artikel 2 Verruimde kwijtschelding

Met toepassing van het in artikel 1 bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  Onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting;

 • c.

  Afvalstoffenheffing;

 • d.

  Rioolheffing;

 • e.

  Hondenbelasting;

 • f.

  Forensenbelasting.

Artikel 3 Uitgesloten kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  Precariobelasting;

 • b.

  Marktgeld;

 • c.

  Lijkbezorgingsrechten;

 • d.

  Leges.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het besluit ‘Besluit Kwijtscheldingsregels 2014’ van 17 december 2013 wordt ingetrokken met

  ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op

  de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2015.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Kwijtscheldingsregels 2015

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Wormerland,

gehouden op 16 december 2014,

 

de griffier, de voorzitter,

I. P. Vrolijk, P. C. Tange