Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInformatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten
CiteertitelInformatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBRP

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-201425-04-2019nieuwe regeling

23-09-2014

Gemeenteblad, 27 Januari 2015

*

Tekst van de regeling

Intitulé

Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten

BMC Implementatie

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMC Implementatie. Het eigen binnengemeentelijk gebruik door de gemeente Wormerland is toegestaan.

© Copyright 2014, BMC Implementatie.

 

1. Algemeen
1.1. Algemeen

De wetgever stelt in de Wet basisregistratie personen (BRP), de Paspoortwet en het Reglement Rijbewijzen eisen aan de beveiliging van de uitvoeringsprocessen voor de BRP en Waardedocumenten. De verantwoordelijke bestuursorganen, burgemeester en wethouders voor de BRP respectievelijk de burgemeester voor de andere twee processen, moeten jaarlijks rapporteren in hoeverre de organisatie aan deze eisen voldoet. Aan de beveiliging dient een Informatiebeveiligingsplan ten grondslag te liggen, waarin de uitgangspunten en beveiligingsprocedures zijn opgenomen die invulling geven aan die eisen. Dit document maakt deel uit van het in de vorige zin bedoelde Informatiebeveiligingsplan en vormt de basis voor de uit te voeren procedures met bijbehorende formulieren en rapportages waarnaar wordt verwezen in het hoofdstuk bijlagen.

1.2. Inleiding

BRP en Waardedocumenten zijn niet de enige bedrijfsprocessen waarvoor beveiliging noodzakelijk is en in de voornoemde wetten is voorgeschreven. De gemeente verwerkt op tal van plaatsen in de organisatie gegevens over personen, waarvoor de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in artikel 13 de gemeente Wormerland verplicht tot het treffen van beveiligingsmaatregelen. Ook buiten het domein van de persoonsgegevens valt er nog heel wat te beveiligen. Bijvoorbeeld besluitvormingsprocessen waarbij de gemeente Wormerland als belanghebbende nadeel kan ondervinden als het besluit te vroeg in de openbaarheid komt.

Een gemeentebreed beveiligingsbeleid met daarop afgestemde plannen is noodzakelijk om de totale bedrijfsvoering van de gemeente Wormerland te beveiligen. Dit plan staat op zichzelf, maar is voor wat betreft de algemene beveiligingsmaatregelen afgestemd op de inhoud van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten van KING (mei, 2013).

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) wordt de nieuwe grondslag voor de basisregistratie van persoonsgegevens en vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA).  De Wet BRP maakt onder andere vernieuwing van de ICT mogelijk en hierdoor wordt op termijn plaatsonafhankelijke dienstverlening voor burgers geïntroduceerd. Sommige van de wijzigingen kunnen pas worden doorgevoerd als de nieuwe ICT-voorzieningen (bijvoorbeeld BRP-ICT) in gebruik worden genomen. Deze worden gerealiseerd door het programma modernisering GBA. De eerste release zal niet eerder dan medio 2015 gereed zijn. Totdat alle nieuwe ICT-voorzieningen zijn opgeleverd, blijven gemeenten (gedeeltelijk) de GBA-ICT gebruiken, deze worden aangeduid als ‘gemeentelijke voorziening.’

1.3. Totstandkoming, implementatie en evaluatie

1.3.1. De projectgroep Informatiebeveiliging

Ten behoeve van de totstandkoming van het plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten (WD) is door de gemeente Wormerland een (permanente) de projectgroep Informatiebeveiliging ingesteld.

De samenstelling hiervan is opgenomen in de bijlage Functieverdeling.

De projectgroep Informatiebeveiliging werkt onder verantwoordelijkheid van de beveiligingsbeheerder, en de coördinatie is in handen van de beveiligingsbeheerder.

De leden van de projectgroep Informatiebeveiliging hebben of een sleutelrol in het beheer van de gemeentelijke voorziening, of in het beheer van waardedocumenten, of in de (fysieke) beveiliging van het gemeentehuis.

1.3.2. Uitvoering en evaluatie

Informatiebeveiliging is pas effectief als deze op een gestructureerde manier wordt aangepakt en alle actoren die daarbij een rol hebben, daar op een juiste manier invulling aan geven. Beleidsdoelstellingen zijn bepalend voor het informatiebeveiligingsbeleid en in dit plan zijn die specifiek gericht op het gebied van BRP en Waardedocumenten. Binnen de organisatie moeten medewerkers verantwoordelijkheden krijgen voor de implementatie van dit beleid.

De medewerkers worden betrokken (o.a. tijdens werkoverleg) bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid en zijn mede verantwoordelijk voor de uitvoering. Daarnaast moet door de controller informatiebeveiliging worden vastgesteld of de maatregelen worden nageleefd.

Dit plan wordt jaarlijks op relevantie en actualiteit geëvalueerd en beoordeeld door de beveiligingsbeheerder en bij noodzaak daartoe bijgesteld. Alle medewerkers van de gemeente Wormerland worden via de gebruikelijke interne kanalen en voor zover noodzakelijk door hun leidinggevende via het reguliere werkoverleg geïnformeerd over voor hen van belang zijnde wijzigingen in informatiebeveiligingsbeleid, -plan, -maatregelen en/of –procedures.

Alle wijzigingen die direct betrekking hebben op individuele taken en bevoegdheden worden expliciet door de leidinggevende met zijn of haar betrokken medewerker(s) rechtstreeks gecommuniceerd.

Dit plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten bevat tevens een stelsel van procedures en maatregelen voor de dagelijkse praktijk. Dit stelsel moet regelmatig worden bezien op actualiteit. In dit plan zijn daarom afspraken vastgelegd over de verantwoordelijkheid voor handhaving en naleving van de getroffen maatregelen en procedures met betrekking tot BRP en Waardedocumenten.

De belangrijkste afspraak in dit verband is dat de projectgroep Informatiebeveiliging het voorliggend plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten en de daarbij behorende procedures en bijlagen jaarlijks opnieuw bekijkt op actualiteit en controleert op naleving van de beleidsuitgangspunten.

De projectgroep Informatiebeveiliging biedt het aangepaste plan vervolgens rechtstreeks ter advisering aan de gemeentesecretaris en het managementteam aan. Daarna wordt het ter vaststelling aangeboden aan de bevoegde bestuursorganen, het college van B&W respectievelijk de burgemeester.

Het gehele beleid dient minimaal eenmaal per raadsperiode te worden herijkt.

1.4. Verantwoording

De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) is het
normenkader dat de beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en controleerbaarheid van gemeentelijke
informatie(systemen) bevordert. Deze Baseline is een richtlijn die een
totaalpakket aan informatiebeveiligingsmaatregelen omvat die voor iedere gemeente
geldt. Deze Baseline is opgezet rondom bestaande normen; de NEN/ISO
27002:2007 en NEN/ISO 27001:2005. Deze standaard is voor de Nederlandse Overheid
gekozen en algemeen aanvaard als de norm voor informatiebeveiliging. Voor specifieke
maatregelen is in onderhavige Baseline ook gebruik gemaakt van onder andere de WBP, de
SUWI-wet, BRP, BAG en PUN.

Dit plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten is afgestemd met de inhoud van de Baseline Informatiebeveiliging voor Nederlandse Gemeenten (BIG) van KING.

Daarnaast is het voorliggend plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten gebaseerd op regelgeving zoals die vermeld wordt in de in de aparte hoofdstukken van dit plan.

1.5. Goedkeuring

Goedkeuring van de inhoud van dit document en de daarbij behorende procedures vindt plaats nadat de betrokken medewerkers van zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever overeenstemming hebben bereikt over wat in het plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten staat beschreven.

Voor accordering van het voorliggend plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten tekent hieronder de opdrachtgever:

Wormerland, 23 september 2014

Burgemeester en wethouders in haar hoedanigheid als verantwoordelijke voor de BRP.

De burgemeester, De secretaris

De heer P.C. Tange de heer J. Sutmuller

Burgemeester in zijn hoedanigheid als verantwoordelijke voor het onderdeel Waardedocumenten.

De burgemeester,

De heer P.C. Tange

2. Informatiebeveiligingsbeleid
2.1. Informatiebeveiliging

Informatiebeveiligingsbeleid is volgens de NEN/ISO 27000 normen op schrift gesteld en door het gemeentebestuur, gemeentesecretaris en het managementteam goedgekeurde beveiligingsbeleid met betrekking tot de informatievoorziening.

Onder informatiebeveiliging wordt in dit kader verstaan een samenhangend geheel van maatregelen dat de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens garandeert en de controleerbaarheid van de getroffen maatregelen.

2.2. Raakvlakken met ander beleid

Het informatiebeveiligingsbeleid heeft raakvlakken met het beleid en de daaruit voortvloeiende procedures die zijn gericht op de operationele veiligheid van het uitgifte- en beheerproces van waardedocumenten.

Informatiebeveiligingsbeleid maakt deel uit van het totale beveiligingsbeleid van de gemeente. Dit is beschreven in het gemeentebrede informatiebeleidsplan. Dit beleid is gebaseerd op de inhoud van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten (BIG).

Binnen dit beleidsterrein kan er onderscheid worden gemaakt tussen fysieke, logische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met als voorbeelden identificatie van gebruikers, sleutelbeleid, personeelsbeleid en een clear desk policy.

2.3. Beleidsdoelstelling Wormerland

Het gemeentebestuur van Wormerland stelt zich ten aanzien van de informatiebeveiliging als doel om beveiligingsmaatregelen te treffen die de continuïteit van de bedrijfsvoering garanderen. Maatregelen kunnen bestaan uit fysieke, organisatorische en logische maatregelen. De verschillende soorten van maatregelen richten zich in ieder geval op beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid van gegevens en de controleerbaarheid van de gemeentelijke bedrijfsprocessen. Deze doelstelling geldt ten aanzien van alle gegevensverwerkende processen waarvoor het gemeentebestuur van Wormerland de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt. Op het gebied van de BRP en Waardedocumenten neemt zij daarbij de algemene en specifieke eisen van het wettelijk kader als uitgangspunt.

Als concrete norm voor de realisering van de beleidsdoelstelling wordt de eis neergelegd dat de informatiesystemen aangeduid in dit plan een beschikbaarheid tijdens werktijd kennen van minimaal 95%. Buiten werktijd worden er geen eisen gesteld aan de beschikbaarheid met uitzondering van voorzieningen in het kader van rampenbestrijding.

2.4. Wettelijk kader verwerking persoonsgegevens

De Wbp vormt het algemeen kader voor de verwerking van persoonsgegevens. De verplichting tot beveiliging van persoonsgegevens is geregeld in artikel 13 van de Wbp. De tekst van dit artikel luidt:

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) kan de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, bij gemeenten doorgaans het college van B&W of de burgemeester, aanspreken op het niveau van de maatregelen voor de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens en de wijze waarop het stelsel van maatregelen is geïmplementeerd en wordt nageleefd.

Buiten het algemeen kader van de Wbp dient het gemeentebestuur ook rekening te houden met de beveiligingseisen die andere wetten stellen, zoals dat voor dit plan zijn de Wet BRP, de Paspoortwet en het Reglement rijbewijzen. Voor dit plan is relevant dat de Wbp, voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in de BRP niet van toepassing is (artikel 2, lid 2 d Wbp). De beveiliging van de BRP is geregeld bij en krachtens de Wet BRP.

2.5. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten ligt bij het college van B&W respectievelijk de burgemeester. Deze organen laten het plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten opstellen en zien toe op de uitvoering ervan door de betreffende medewerkers.

De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor de inrichting, organisatie en uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid op het gebied van de persoonsinformatievoorziening.

De beveiligingsbeheerder is in het bijzonder verantwoordelijk voor de opstelling, actualisering en uitvoering van het plan Informatiebeveiliging voor de gemeentelijke voorzieningen waarmee de gemeente Wormerland uitvoering geef aan de Wet BRP en voor het gegevensmagazijn.

De controller Informatiebeveiliging is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de beveiligingsmaatregelen en –procedures van het plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten en ziet erop toe dat eens per jaar gecontroleerd wordt of de nog te nemen maatregelen gerealiseerd zijn (zie Regeling Beheer en Toezicht BRP).

2.5.1. Verantwoordelijkheden gemeentebestuur

Beveiliging is op bestuurlijk niveau de verantwoordelijkheid van het college van B&W van de gemeente Wormerland. Het college van B&W stelt dit plan Informatiebeveiliging BRP vast en de burgemeester het onderdeel Waardedocumenten vast.

Genoemde bestuursorganen onderschrijven volledig de beveiligingsmaatregelen die in dit plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten worden voorgeschreven en stellen, mede gelet op de wettelijke verplichtingen in de Wet BRP en Paspoortwet, dat de stand van zaken met betrekking tot de informatiebeveiliging jaarlijks wordt geëvalueerd om er zorg voor te dragen dat de informatiebeveiliging in de gemeente up-to-date blijft.

Voor alle gegevensverwerkende processen rond het beheer en uitgifte van waardedocumenten heeft de burgemeester op basis van de Paspoortwet en het Reglement Rijbewijzen de uiteindelijke verantwoordelijkheid.

Om zorg te dragen voor een jaarlijkse evaluatie en bijstelling van het plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten is de rol van de beveiligingsbeheerder in het leven geroepen. Deze heeft de verantwoordelijkheid om namens de bestuursorganen toe te zien op naleving van de beveiligingsmaatregelen en –procedures zoals uitgewerkt in het plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten en daarover aan het college van B&W respectievelijk de burgemeester te rapporteren.

De functie van de beveiligingsbeheerder moet niet verward worden met de functie van ‘de beveiligingsfunctionaris reisdocumenten’ noch die van ‘de beveiligingsfunctionaris rijbewijzen’. Beide laatstgenoemde functies kennen zeer specifieke taken en verantwoordelijkheden op het beveiligingsgebied van enerzijds de reisdocumenten en anderzijds de rijbewijzen. Zie bijlage Functies waardedocumenten.

2.5.2. Verantwoordelijkheden van het managementteam

Beveiliging is op ambtelijk niveau de verantwoordelijkheid van alle leden van het managementteam van de gemeente Wormerland.

Het managementteam bepaalt binnen de gegeven bestuurlijke kaders de koers van het ambtelijk apparaat.

Per jaar zullen de volgende punten met betrekking tot beveiliging aan de orde komen:

 • ·

  Voortgang realisatie beveiligingsmaatregelen als beschreven in het plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten en gerapporteerd door de beveiligingsbeheerder;

 • ·

  Mogelijke ontwikkelingen die de bedrijfsinformatie bedreigen;

 • ·

  Bespreking van en toezicht op beveiligingsincidenten zoals gerapporteerd door de beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en/of de beveiligingsfunctionaris rijbewijzen;

 • ·

  Goedkeuring van initiatieven om de (informatie)beveiliging te verbeteren;

 • ·

  Geven van voor een ieder zichtbare ondersteuning bij de implementatie van beveiligingsmaatregelen;

 • ·

  Bevorderen van het beveiligingsbewustzijn;

 • ·

  Herziening en goedkeuring beveiligingsbeleid en de toegekende verantwoordelijkheden.

2.5.3. Verantwoordelijkheden Chief Information Security Officer (CISO)

De Chief Information Security Officer (CISO) is op gemeentelijk niveau verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging. De CISO geeft functioneel leiding aan het werk van de IB-functies op lagere niveaus. De CISO op het gebied van informatiebeveiliging een generalist, die op hoofdlijnen de verbanden tussen de verschillende bedrijfs- en beveiligingsbelangen moet kunnen leggen. De CISO bestrijkt alle objectgebieden. De CISO moet in staat zijn tegengestelde belangen met elkaar te verenigen, waarbij de adviezen van verschillende deskundigen en de belangen van het managementteam op waarde moet kunnen beoordeeld.

De CISO is verantwoordelijk voor:

 • ·

  Opstellen gemeentebreed plan Informatiebeveiliging;

 • ·

  Voortgang en realisatie beveiligingsmaatregelen zoals beschreven in het plan Informatiebeveiliging;

 • ·

  Actualiseren gemeentebreed informatiebeveiligingsplan;

 • ·

  Afstemming met beveiligingsbeheerders op afdelingsniveau, waaronder de beveiligingsbeheerder en de beveiligingsfunctionaris Reisdocumenten en rijbewijzen.

De CISO rapporteert rechtstreeks aan de gemeentesecretaris.

De CISO bevordert en adviseert gevraagd en ongevraagd over de informatiebeveiliging van de

gemeente Wormerland. Ook verzorgt de CISO de rapportages over de status en kijkt of de

genomen maatregelen worden nageleefd, evalueert de uitkomsten en doet voorstellen

tot implementatie c.q. aanpassing van plannen op het gebied van de informatiebeveiliging van

de gemeente Wormerland.

2.5.4. Verantwoordelijkheden van overige rollen / functies

De verantwoordelijkheden van de rollen en/of functies van de gegevensbeheerder, privacybeheerder, applicatiebeheerder, systeembeheerder en beveiligingsbeheerder zijn vastgelegd in de Regeling beheer en Toezicht BRP.

Voor alle in dit plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten voorkomende functies is in de bijlage Functieverdeling de vervanging vastgelegd.

2.6. Passende technische en organisatorische maatregelen

Welk niveau van technische en organisatorische maatregelen passend is wordt bepaald door de risicoklasse, waarin de persoonsgegevens worden ingedeeld en de context waarbinnen de gegevens worden verwerkt.

De in de BRP vastgelegde persoonsgegevens zijn op grond van de door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gehanteerde classificatie ingedeeld in risicoklasse II (verhoogd risico). Dat wil zeggen er bestaan in vergelijking met het basisniveau van risicoklasse I extra negatieve gevolgen voor de betrokkene bij verlies, onbehoorlijke of onzorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens. De indeling in deze risicoklasse komt voort uit de aard van de gegevensverwerking in de BRP: de gegevens die worden verwerkt hebben betrekking op de gehele bevolking van de gemeente Wormerland.

2.6.1. Een passend beveiligingsniveau

Een adequaat niveau van beveiliging van persoonsgegevens kan worden bereikt door het treffen van een stelsel van technische en organisatorische maatregelen, waarvan het niveau aansluit bij de risico’s welke verbonden zijn aan de gedefinieerde risicoklasse.

De te nemen maatregelen worden gewogen aan de hand van de volgende criteria:

 • §

  Risico’s zowel van de verwerking, als ook van de aard en de omvang van de persoonsgegevens.

 • §

  Stand van de techniek.

 • §

  Kosten.

  Kwaliteitsaspecten

  Informatiebeveiligingsbeleid omvat een verzameling van strategische uitgangspunten waarin de bestuurlijke en ambtelijke top eendrachtig duidelijk maken aan het tactisch en operationeel niveau welke gedragslijn de gemeente Wormerland dient te volgen om te komen tot een adequate informatiebeveiliging. Het beleid vormt daarmee de basis voor de hieronder uitgewerkte normen en maatregelen.

  Het maken en vaststellen van beveiligingsbeleid is nog geen garantie voor de goede werking. Hiervoor is het nodig dat de uitgangspunten in een informatiebeveiligingsbeleid concreet worden geformuleerd. Door middel van controles op de uitvoering dient het managementteam vast te stellen of de maatregelen werken. Evaluatie van het beleid dient vervolgens plaats te vinden om na te gaan of het beleid nog steeds aansluit op de organisatie en of de juiste maatregelen zijn getroffen.

  De beveiliging van persoonsgegevens kent vier kwaliteitsaspecten, namelijk:

  1e: beschikbaarheidDe persoonsgegevens en de daarvan afgeleide informatie moeten zonder belemmeringen beschikbaar zijn overeenkomstig de daarover gemaakte afspraken en de wettelijke voorschriften. Beschikbaarheid wordt gedefinieerd als de ongestoorde voortgang van een gegevensverwerking.

  2e: integriteit De persoonsgegevens moeten in overeenstemming zijn met het afgebeelde deel van de werkelijkheid en niets mag ten onrechte worden achtergehouden of zijn verdwenen.

  3e: vertrouwelijkheid Uitsluitend bevoegde personen hebben toegang tot en kunnen gebruik maken van persoonsgegevens.

  4e: controleerbaarheidEen regelmatige controle op uitvoering van de beheersmaatregelen is noodzakelijk om vast te stellen of deze goed werken. Daarom is controleerbaarheid (auditability, assurance, audit trail) van groot belang. Controleerbaarheid is de mogelijkheid om (achteraf) vast te stellen hoe de informatievoorziening en haar componenten is gestructureerd en gebruikt.

  De gemeente Wormerland hanteert voor deze kwaliteitsaspecten de volgende normen:

2.6.1.1. Norm voor beschikbaarheid

 • §

  Het college van B&W en het managementteam zijn zich ervan bewust dat de bedrijfsvoering geheel stil komt te liggen als de informatievoorziening wordt gestaakt als gevolg waarvan een aantal bedrijfskritische applicaties niet meer kunnen functioneren. Dit geldt onder andere en in het bijzonder voor de informatievoorziening vanuit de BRP.

  De informatievoorziening met betrekking tot de BRP moet tijdens de openingstijden van het gemeentehuis permanent beschikbaar zijn. In cijfers uitgedrukt betekent dit op jaarbasis een beschikbaarheid van gemiddeld 95%.

  Het functioneren van de BRP is cruciaal tijdens de openingstijden voor het publiek. Deze zijn:

  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur, woensdag van 08.30 uur tot 13.30 uur en de dinsdagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur en op afspraak.

  Daarnaast dient het systeem dat de informatievoorziening BRP ondersteunt op jaarbasis tijdens kantooruren voor 95% beschikbaar te zijn.

  Met kantooruren worden hier bedoeld: Maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur.

  Aangezien de BRP in beheer is bij de landelijke overheid, is de gemeente voor de realisatie van deze norm afhankelijk van de landelijk beheerder. Voor de continuïteit in de bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat de gemeente voorzieningen treft die onverhoopte uitval van het landelijke systeem kan opvangen. Dit betreft voorzieningen die betrekking hebben op de gegevensbestanden, netwerkverbindingen en lokale systemen.

  De eerstkomende jaren zal de BRP nog worden uitgevoerd met behulp van de lokale voorzieningen, die gebaseerd zijn op de Wet GBA. Voor deze voorzieningen geldt dat een uitval nooit langer mag duren dan 48 uur. Er dienen adequate voorzieningen te zijn getroffen om ook in geval van calamiteiten na maximaal 48 uur de dienstverlening aan de burger en aan andere bestuursorganen.

2.6.1.2. Norm voor integriteit

 • §

  De technische en organisatorische inrichting van de gemeentelijke informatiesystemen zijn zodanig van aard en opzet dat de gegevens daarin volledig, juist, en actueel zijn. De verantwoordelijke personen en afdelingen van de gemeentelijke organisatie treffen hiervoor de nodige maatregelen.

  Het is niet te voorkomen dat gegevens fouten bevatten. Een BRP-bestand zonder fouten is een nobel streven, maar is niet realistisch als concrete eis. Voor het evaluatie-instrument zijn kwaliteitsindicatoren opgesteld voor de gegevens die in de BRP zijn opgenomen. Deze indicatoren zijn gebaseerd op het Logisch Ontwerp en op regelgeving.

  Met de kwaliteitsindicatoren wordt gemeten in hoeverre de vastgelegde gegevens voldoen aan de

  genoemde regelgeving. De kwaliteitsindicatoren meten niet de overeenstemming van de

  BRP-gegevens met de 'feitelijke werkelijkheid'.

  Bij de uitgangspunten voor de beoordeling van de kwaliteitsindicatoren is het onderscheid in zes klassen van belang:

  Klasse

   

  Norm

  A

  Persoon en Overlijden groep 1, 1 e en 6e

  99,7%

  B

  Adres groep 1, 6e

  99,7%

  C

  Relaties groep 1, 1e

  99,6%

  D

  Identificatienummers en nationaliteit groep 2, 7egroep 2, 4e groep 2, 8e

  99,5%

  E

  Overig algemeen groep 2, 9e groep 2, 5e groep 2, 2 e en 3egroep 2, 10egroep 2, 11e

  99,5%

  F

  Administratief groep 3, 1 e, 2 e, 3 e, 4e

  99,4%

  Als kwaliteitsnorm bij het bepalen van de kwaliteit van de BRP-gegevens accepteert de gemeente Wormerland een foutenpercentage volgens bovenstaande norm.

2.6.1.3. Norm voor vertrouwelijkheid

 • §

  Uitsluitend bevoegde personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de gemeente hebben toegang tot en kunnen gebruik maken van de in de voor hen relevante registraties opgenomen gegevens. De bevoegdheid van een persoon moet worden afgeleid van diens taak, dit ter beoordeling van de beheerder van de betreffende registratie, op aangeven van de direct leidinggevende van de betreffende persoon. Degenen van voornoemde personen, die belast zijn met de bijhouding van BRP gegevens en/of werken met waardedocumenten dienen een geheimhoudingsverklaring te hebben ondertekend.

2.6.1.4. Norm voor controleerbaarheid

 • §

  Mutaties in persoonsgegevens in de BRP kunnen gevolgen hebben die tot ver buiten het domein van de gemeente Wormerland reiken. Bijvoorbeeld toelating tot Nederland is mede afhankelijk van de nationaliteit. Hoogte en duur van uitkeringen zijn veelal afhankelijk van leeftijd en burgerlijke staat. Dat betekent niet alleen dat de kwaliteit hoog moet zijn, maar dat, gelet op mogelijke belangenverstrengeling, ook gecontroleerd moet kunnen worden wie welke mutatie heeft verwerkt. De gemeente Wormerland kent als norm dat 99% van alle mutaties in persoonsgegevens herleidbaar moeten zijn tot de individuele persoon die voor de mutatieverwerking verantwoordelijk was en dat zulks geldt voor 90% van alle raadplegingen.

  Samenvatting

  Beveiliging van (persoons-)gegevens vraagt om een zorgvuldige analyse van de risico’s die met de gegevensverwerking samenhangen. Er zijn verschillende risico’s te noemen die ertoe kunnen leiden dat bedrijfsprocessen stagneren. Bijvoorbeeld verlies van gegevens (raakt aan de kwaliteitsaspecten integriteit en beschikbaarheid) en onrechtmatig gebruik van gegevens (raakt aan het aspect vertrouwelijkheid), maken de resultaten van bedrijfsprocessen onbetrouwbaar. De in het voorliggend plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten opgenomen procedures hebben als doel te voorkomen dat de risico’s, behorend bij de aan de verwerking van persoonsgegevens verbonden risicoklasse (II) zich voordoen. Uitvoering van de procedures maakt het bedrijfsproces controleerbaar uit oogpunt van beveiliging.

3. BRP en Waardedocumenten
3.1. Wettelijk kader

3.1.1 BRP

Het op schrift stellen van de - in de praktijk van alledag al ingeburgerde – beveiligingsprocedures is noodzakelijk om objectief te kunnen bepalen of de BRP-bestanden en bepaalde processen voldoen aan de eisen ten aanzien van beschikbaarheid (continuïteit), integriteit (betrouwbaarheid), vertrouwelijkheid (exclusiviteit) en controleerbaarheid.

De gemeente moet op grond van de Wet BRP de beveiligingsmaatregelen nemen die die wet voorschrijft. De Wbp is namelijk niet van toepassing op de gegevensverwerking in het kader van de BRP.

Als grondslag voor het beveiligingsbeleid op het onderdeel BRP in dit plan zijn van belang de artikelen 1.10 en 1.11 Wet BRP. Artikel 1.10 bepaalt dat de beveiligingsmaatregelen BRP bij of krachtens Algemene maatregel van bestuur (AMvB) worden geregeld (het Besluit BRP). Artikel 1.11 draagt het college van B&W op zich aan die maatregelen te houden.

Gelet op het belang voor het beveiligingsbeleid volgt hieronder de tekst van artikel 6 Besluit BRP. Wet en Besluit BRP gaan verder in het stellen van eisen aan de beveiliging dan de Wbp. Bovendien geldt op grond van artikel 4.3 wet BRP de verplichting om jaarlijkse uiterlijk op 30 september zelf onderzoek te doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie.

Artikel 6 Besluit BRP

3.1.2 Reisdocumenten

De wetgever stelt eisen aan de opslag, uitgifte en administratie van reisdocumenten. Deze eisen zijn neergelegd in de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, kortweg ‘PUN’ genoemd. Hoofdstuk XII van deze Regeling met als onderwerp beveiliging bepaalt in artikel 90: “De met de uitvoering van de wet belaste autoriteiten treffen maatregelen om de onder hen berustende reisdocumenten, bijschrijvingsstickers, apparatuur, programmatuur, opslagmedia, documentatie en overige materialen te beveiligen tegen ontvreemding dan wel vernietiging ten gevolge van inbraak, diefstal, verduistering, overvallen, brand of anderszins”.

Deze te treffen maatregelen worden in dit plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten verder uitgewerkt in concrete voorschriften op het gebied van fysieke beveiliging, back-up en herstel en enkele voorschriften over hoe te handelen in bepaalde situaties. Artikel 93 lid 1 PUN vereist daartoe organisatorische maatregelen.

3.1.3 Rijbewijzen

Het uitgifteproces van rijbewijzen komt sinds enkele jaren sterk overeen met dat van de Reisdocumenten.

De artikelen 122 tot en met 130 van het Reglement Rijbewijzen hebben betrekking op de eisen aan de beveiliging rondom de uitgifte van rijbewijzen. Zo wordt geëist dat de met afgifte van rijbewijzen belaste autoriteiten zorg dragen voor een op schrift gestelde beveiligingsprocedure, met daarin in ieder geval beveiligingsvoorschriften ten aanzien van: toegang van personen tot en het beheer van rijbewijzen, de met de afgifte van rijbewijzen verband houdende materialen, apparatuur, toegangspassen en gebruikerscodes tot de apparatuur, de verantwoordelijkheden van de beveiligingsfunctionaris en de functiescheiding.

3.2. Periodieke zelfevaluatie, onderzoek en accountantscontrole

3.2.1 Zelfevaluatie

De in het plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten voorgestelde beveiligingsmaatregelen en –procedures vormen voor een groot deel eens per jaar het object van onderzoek bij de door de Paspoortwet en Wet BRP voorgeschreven zelfevaluaties Paspoorten en NIK en BRP.

De uitslagen van deze zelfevaluaties worden door het college van B&W voor de BRP en de burgemeester voor de Reisdocumenten naar het Agentschap BPR gezonden en openbaar gemaakt via de webapplicatie Kwaliteitsmonitor. Die kwaliteitsmonitor is er ook voor de controle op de inhoudelijke kwaliteit van de gegevens.

3.2.2 Onderzoek BRP gegevens

Het agentschap BPR voert periodiek inhoudelijke kwaliteitscontroles uit op de gegevens in de landelijke voorziening voor de BRP en stelt de resultaten van die controles beschikbaar via de Kwaliteitsmonitor. Elke gemeente kan de resultaten van de op haar betrekking hebbende onderdeel van de BRP in het onderdeel ‘monitor Gegevens’ van de Kwaliteitsmonitor bekijken met behulp van een persoonlijke log-in. De gegevens in de BRP moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen, welke op grond van artikel 47 Besluit BPR bij Ministeriële regeling worden bepaald.

3.2.2 Onderzoek BRP processen

Gemeenten moeten periodiek zelf onderzoeken of zij voldoen aan de eisen die de wetgever stelt op het gebied van beveiliging en privacy bij de uitvoering van de BRP-werkzaamheden. Deze controle voert de gemeente uit aan de hand van een digitale vragenlijst BRP die BPR via de Kwaliteitsmonitor aan gemeenten beschikbaar stelt. De vragenlijst moet jaarlijks vóór 1 oktober definitief zijn ingevuld. De managementrapportage die de Kwaliteitsmonitor genereert na het definitief invullen van de vragenlijst, moet (eventueel aangevuld met de bevindingen van de beveiligingsbeheerder en voorzien van een actieplan van de gemeente) ter kennis worden gebracht aan de het college van B&W. Deze ondertekent de rapportage en stuurt deze vóór 1 november naar het Agentschap BPR.

De beveiligingsbeheerder neemt kennis van zowel de resultaten van deze jaarlijkse zelfevaluatie en houdt toezicht op de te ondernemen acties op geconstateerde tekortkomingen.

3.2.2 Onderzoek Paspoorten en NIK

Sinds april 2013 gebruiken gemeenten voor haar onderzoek naar reisdocumentenproces de vragenlijst in de Kwaliteitsmonitor van het agentschap BPR. Dit instrument moet verplicht gebruikt worden voor de evaluatie van het reisdocumentenproces en moet jaarlijks vóór 1 oktober definitief zijn ingevuld.

De managementrapportage die de Kwaliteitsmonitor genereert na het definitief invullen van de vragenlijst, moet (eventueel aangevuld met de bevindingen van de beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en voorzien van een actieplan van de gemeente) ter kennis worden gebracht aan de het college van B&W. Het bestuursorgaan, de burgemeester, ondertekent de rapportage en stuurt deze vóór 1 november naar het Agentschap BPR.

De beveiligingsfunctionaris reisdocumenten neemt kennis van zowel de resultaten van deze jaarlijkse zelfevaluatie en houdt toezicht op de te ondernemen acties op geconstateerde tekortkomingen.

3.2.3 Accountantscontrole Rijbewijzen

Ook de procedures rond het verstrekken van rijbewijzen zijn onderwerp van controle. Op grond van artikel 128 lid 7 van het Reglement Rijbewijzen moeten de maatregelen zoals genoemd in artikel 128 lid 1 van dit reglement jaarlijks onderdeel uitmaken van de accountantscontrole.

De bij de jaarlijkse evaluatie van het beheerproces rond Waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen) geconstateerde tekortkomingen worden schriftelijk vastgelegd en de daarop betrekking hebbende rapportages worden 5 jaar bewaard. Op de eventueel geconstateerde tekortkomingen wordt actie ondernomen.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Op grond van of krachtens de wet BRP, de Paspoortwet en het Reglement Rijbewijzen dienen een aantal taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te worden vastgelegd en in de organisatie belegd. Zolang de gemeente de wet BRP uitvoert met de lokale voorzieningen die de Wet GBA voorschreef, dan betreft dit de beheerrollen die betrekking hebben op het informatiebeheer, gegevensbeheer, privacybeheer, applicatiebeheer en systeembeheerder. De beheerrollen ondergaan verandering, zodra de gemeente aansluit op de BRP en de GBA-voorzieningen afsluit.

Op het gebied van de Waardedocumenten dienen te worden aangewezen een beveiligingsfunctionaris reisdocumenten, de Autorisatie Bevoegde Reisdocumenten, de beveiligingsfunctionaris rijbewijzen en de Autorisatie Bevoegde Rijbewijzen.

De beschrijving en toekenning van de rollen in het kader van de Waardedocumenten maken deel uit van de bijlagen. Voor alle in dit hoofdstuk voorkomende functies is in de bijlage Functieverdeling de vervanging vastgelegd.

3.4. Functiescheiding Waardedocumenten

Om de kans te verkleinen dat medewerkers van de afdeling Burgerzaken door kwaadwillenden worden misleid (externe fraude), of dat zij al dan niet onder druk van chantage, bedreiging of omkoping misbruik maken van hun bevoegdheden (interne fraude) is functiescheiding bij het verstrekken van waardedocumenten noodzakelijk.

Hieronder een korte uitleg van de relevante termen:

 • §

  Aanvraag/verstrekking: Hieronder wordt verstaan het bij de balie behandelen van een aanvraag voor een Waardedocument en de beslissing daarop. Bij de aanvraag van een rijbewijs dient een aanvraagformulier te worden ingevuld; bij de aanvraag van een reisdocument moet een foto- en handtekeningformulier worden gebruikt. Eventueel kan daarbij een aanvraagformulier worden ingevuld.

 • §

  Beheer: Hieronder wordt verstaan de verantwoordelijkheid voor de materialen en (gepersonaliseerde) waardedocumenten tussen het moment van de aanvraag en de uitreiking.

 • §

  Uitreiking: Hieronder wordt verstaan het feitelijk aan de houder ter beschikking stellen van het op zijn naam gestelde waardedocument.

3.4.1 Functiescheiding Reisdocumenten

Op grond van de PUN dient de volgende functiescheiding te worden gerealiseerd:

 • ·

  Tussen de beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en degenen die belast zijn met uitvoerende- en beheertaken met betrekking tot reisdocumenten (PUN art. 93, lid 10).

 • ·

  De beveiligingsfunctionaris reisdocumenten mag niet betrokken zijn bij of verantwoordelijkheid dragen voor de procedures rondom reisdocumenten. Dit voorkomt dat de beveiligingsfunctionaris reisdocumenten zijn eigen werk controleert.

 • ·

  Tussen aanvraag/verstrekking, beheer en uitreiking van reisdocumenten (PUN art. 93 lid 1, sub c). Het reisdocument moet door een andere medewerker worden uitgereikt dan degene die de beslissing op de aanvraag heeft genomen.

De functiescheiding op dit gebied wordt in de gemeente Wormerland bereikt doordat op het uitreikformulier of het aanvraagformulier de paraaf van de medewerker is geplaatst, die over de aanvraag heeft beslist.

 • ·

  Door de medewerkers wordt er middels de signalering in de reisdocumentenmodule op toegezien dat de uitreiking door een andere medewerker plaatsvindt.

 • ·

  Voorts dient er ingevolge artikel 93, lid 1, sub c van de PUN functiescheiding te zijn gerealiseerd tussen degene die het beheer heeft over de voorraad gepersonaliseerde reisdocumenten en de medewerkers die de aanvraag behandelen dan wel de uitreiking verzorgen.

Indien door een te geringe personele capaciteit deze functiescheiding onmogelijk is, kan tijdelijk hiervan worden afgeweken. Zie procedure Ontbreken van voldoende functiescheiding.

Hierbij gelden op grond van artikel 93, lid 3 van de PUN de volgende voorschriften:

Schriftelijk wordt vastgelegd:

 • ·

  De reden waarom tijdelijk niet aan de eis van functiescheiding kan worden voldaan;

 • ·

  De periode waarin niet aan de eis van functiescheiding kan worden voldaan;

 • ·

  De namen van de medewerkers, die in deze periode zijn belast met de aanvraag/verstrekking, het beheer en de uitreiking van de reisdocumenten.

De uitdraai uit het RAAS en de afschriften van de in deze periode verstrekte documenten worden afzonderlijk bewaard.

Na afloop van de betreffende periode controleert de beveiligingsfunctionaris reisdocumenten of de schriftelijke vastlegging aanwezig is en de aanvraag/verstrekking, het beheer en de uitreiking op de voorgeschreven wijze hebben plaatsgevonden.

3.4.2 Functiescheiding Rijbewijzen

Op grond van het Reglement Rijbewijzen dient de volgende functiescheiding te worden gerealiseerd:

Tussen aanvraag en uitreiking van rijbewijzen

Het rijbewijs wordt door een andere medewerker uitgereikt dan degene die de beslissing op de aanvraag heeft genomen.

De functiescheiding op dit gebied wordt in de gemeente Wormerland bereikt doordat op het uitreikformulier of het aanvraagformulier de paraaf van de medewerker is geplaatst, die over de aanvraag heeft beslist. Door de medewerkers wordt er middels de signalering in de rijbewijsmodule op toegezien dat de uitreiking door een andere medewerker plaatsvindt.

Indien door een te geringe personele capaciteit deze functiescheiding onmogelijk is, kan tijdelijk hiervan worden afgeweken. Zie procedure Ontbreken van voldoende functiescheiding.

Hierbij gelden op grond van artikel 128, lid 3 van het Reglement Rijbewijzen de volgende voorschriften:

Schriftelijk wordt vastgelegd:

 • ·

  De reden waarom tijdelijk niet aan de eis van functiescheiding kan worden voldaan;

 • ·

  De periode waarin niet aan de eis van functiescheiding kan worden voldaan;

 • ·

  De namen van de ambtenaren, die in deze periode zijn belast met de aanvraag, het beheer en de uitreiking van de rijbewijzen.

De betreffende aanvraagformulieren en de gegevens over de in deze periode verstrekte documenten worden afzonderlijk bewaard.

Na afloop van de betreffende periode controleert de beveiligingsfunctionaris rijbewijzen of de schriftelijke vastlegging aanwezig is en de aanvraag, het beheer en de uitreiking op de voorgeschreven wijze hebben plaatsgevonden.

Bijlagen

Algemeen

Basisdocument plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten

Risico inventarisatie en evaluatie BRP

Procedure Communicatie over beveiliging

Procedure Rapportage van Incidenten

Procedure Toegangsbeleid gemeentelijke gebouwen en ruimten

Procedure Clear-desk policy

Procedure Introductie nieuw personeel

Procedure Antecedentenonderzoek

Procedure Sleutel- en toegangsbeheer

Rapportage Controle communicatie over beveiliging

Rapportage Toetsing Clear-desk policy

Rapportage Evaluatie Informatiebeveiligingsbeleid en beveiligingsplan

Bijlage Functieverdeling

Bijlage Bewerkersovereenkomst

Bijlage vragenlijst bewerker

ICT

Procedure Continuïteitsbeheer

Procedure Autorisatie tot het lokale netwerk

Procedure Afvoeren van computers

Procedure Antivirus voorzieningen

Procedure Goedkeuren updates gemeentelijke voorziening

Procedure Vernietiging van verwijderbare media

Procedure Logging

Rapportage Controle autorisaties LAN

Rapportage test restore

Rapportage uitwijk

Bijlage Intern uitwijkplan BRP

Bijlage Uitwijkcontract

Bijlage Back-up registratie

Bijlage Onderhoudscontract

Bijlage Proces-verbaal vernietiging van verwijderbare media

BRP

Verordening gegevensverstrekking BRP

Regeling Verstrekkingen BRP

Regeling Beheer en Toezicht BRP

Procedure Autorisatie tot de gemeentelijke voorziening

Procedure Herstel van mutaties

Procedure Correctie

Procedure Gegevensverwerking

Procedure Verstrekkingsbeperking

Procedure Identificatie en Machtiging

Procedure Inzagerecht

Procedure Protocollering

Procedure Terugmeldingen

Procedure Verstrekking van gegevens aan organen van de gemeente

Procedure Verstrekken gegevens uit de BRP

Rapportage Controle autorisaties

Rapportage Test herstel mutaties

Rapportage Controle gegevensverstrekking en protocollering

Rapportage Controle gegevensverwerking

Rapportage Controle inzagerecht

Rapportage Controle privacyregelgeving

Rapportage Controle recht op verstrekkingsbeperking

Rapportage Terugmeldingen

Managementrapportage zelfevaluatie BRP

Bijlage Activiteitenkalender informatiebeveiliging en privacy

Bijlage Autorisatieformulier BRP

Bijlage formulier registratie reconstructie

Bijlage Geheimhoudingsverklaring

Bijlage Parafenlijst inzage

Bijlage Uitdraai kwaliteitsmonitor zelfevaluatie BRP

Bijlage Verstrekkingentabel BRP

Waardedocumenten

Procedure Aanvraag en uitreiking waardedocumenten

Procedure Autorisatie RAAS aanvraagstations en rijbewijsmodule

Procedure Back-up en restore RAAS

Procedure Kasbeheer

Procedure Ontbreken van voldoende functiescheiding

Procedure Ontvangst en beheer waardedocumenten

Procedure Overvalinstructie en agressief publiek

Rapportage Controle autorisaties RAAS/Aanvraagstations en rijbewijsmodule

Rapportage Controle ontbreken van voldoende functiescheiding

Rapportage Evaluatie rijbewijzen

Bijlage Activiteitenkalender Waardedocumenten

Bijlage Aangewezen medewerkers mobiele vingerapparatuur

Bijlage Aangewezen medewerkers waardedocumenten

Bijlage Aangifteformulier overval

Bijlage Autorisatiebevoegden waardedocumenten

Bijlage Formulier Identificatievragen

Bijlage Functies Waardedocumenten

Bijlage Ontvangst- en innamebewijs identificatiekaart/smartcard

Bijlage Ontvangstlijst waardedocumenten

Bijlage Onvoldoende functiescheiding

Bijlage Uitdraai kwaliteitsmonitor zelfevaluatie Paspoorten en NIK

Managementrapportage zelfevaluatie Paspoorten en NIK