Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Verordening op de raadscommissie BeleidsvisieWormer- en Jisperveld 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de raadscommissie BeleidsvisieWormer- en Jisperveld 2015
CiteertitelVerordening op de raadscommissie BeleidsvisieWormer- en Jisperveld 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpraad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-2015nieuwe regeling

20-01-2015

Gemeenteblad, 28 augustus 2015

*

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de raadscommissie BeleidsvisieWormer- en Jisperveld 2015

De raad van de gemeente Wormerland;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

overwegende, dat het in verband met de voorbereiding van de ontwikkelingen in het gebied Wormer- en Jisperveld gewenst is voor een beperkte tijdsduur een commissie in te stellen.

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de raadscommissie BeleidsvisieWormer- en Jisperveld 2015

 

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  lid: lid van de raadscommissie Beleidsvisie Wormer- en Jisperveld 2015;

 • b.

  voorzitter: voorzitter van deze raadscommissie of diens vervanger;

 • c.

  griffier: griffier van de raad of diens vervanger;

 • d.

  vergadering: vergadering van een raadscommissie BeleidsvisieWormer- en Jisperveld 2015

Hoofdstuk 2. Instelling, taken en samenstelling
Artikel 2. Instelling raadscommissies

1.De raad stelt de raadscommissie BeleidsvisieWormer- en Jisperveld 2015 in.

2.De raadscommissie Beleidsvisie Wormer- en Jisperveld 2015 adviseert en overlegt over de ontwikkelingen in het gebied Wormer- en Jisperveld

Artikel 3. Taken

Een raadscommissie heeft de volgende taken:

 • a.

  De voorbereiding van de beleidsvisie Wormer- en Jisperveld. De commissie gaat met diverse belanghebbenden in gesprek, deze belanghebbenden worden uitgenodigd input te leveren voor de concept-beleidsvisie;

 • b.

  het uitbrengen van advies aan de raad uit eigener beweging met betrekking tot de ontwikkelingen in het gebied Wormer- en Jisperveld;

 • c.

  het voeren van overleg met de portefeuillehouder over de verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de ontwikkelingen in het gebied Wormer- en Jisperveld.

Artikel 4. Samenstelling
 • 1.

  Een raadscommissie bestaat uit ten minste één lid per fractie.

 • 2.

  De leden worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd.

 • 3.

  Een lid kan zowel raadslid als burgerraadslid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een lid van een raadscommissie. De leden dienen daarnaast tijdens de laatste verkiezingen van de raad geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van de betreffende fractie.

 • 4.

  Een fractie wijst een vervanger aan, die zitting neemt in een raadscommissie bij verhindering of ontstentenis van een lid. Het plaatsvervangend lid voldoet aan de in het derde lid genoemde vereisten..

 • 5.

  Aanvaarding van de benoeming tot commissielid geschiedt door zittingneming in de raadscommissie Wormer- en Jisperwater 2015

 • 6.

  De raadscommissie Beleidsvisie Wormer- en Jisperveld 2015 krijgt ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie, de portefeuillehouder RO, en de raadsgriffier. De portefeuillehouder en de ambtelijke ondersteuning en de griffier worden geacht voor iedere vergadering van de raadscommissie Beleidsvisie Wormer- en Jisperwater 2015 te zijn uitgenodigd en nemen, met uitzondering van de ambtenaar, deel aan de beraadslagingen.

Artikel 5. Voorzitter
 • 1.

  De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de raad benoemd.

 • 2.

  De voorzitter is geen lid van de raadscommissie.

 • 3.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

Artikel 6. Zittingsduur en vacatures
 • 1.

  De zittingsperiode van een lid, de voorzitter en hun plaatsvervangers eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad of zoveel eerder als wanneer besluitvorming door de raad ten aanzien van de beleidsvisie heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  Een lid en zijn plaatsvervanger houden op lid te zijn van een raadscommissie indien zij niet meer voldoen aan de in artikel 4, derde lid, gestelde eisen.

 • 3.

  De raad kan een lid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht het lid is benoemd.

 • 4.

  De raad kan de voorzitter ontslaan.

 • 5.

  Een lid en zijn plaatsvervanger en de voorzitter kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 6.

  Indien door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan met inachtneming van artikel 4 en 5.

 • 7.

  Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die fractie is benoemd, van rechtswege.

Hoofdstuk 3. Vergaderingen
Artikel 7. Vergaderingen
 • 1.

  De vergaderingen van de raadscommissie BeleidsvisieWormer- en Jisperveld 2015 zijn openbaar, tenzij de commissie anders beslist.

 • 2.

  De vergaderingen worden uitgeschreven door de voorzitter van de raadscommissie.

 • 3.

  Een raadscommissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien ten minste twee fracties schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken.

Artikel 8 Oproep
 • 1.

  De voorzitter zendt ten minste vijf dagen voor een vergadering de leden een schriftelijke oproep onder vermelding van de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering.

 • 2.

  De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de leden verzonden.

 • 3.

  Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 9, tweede lid, worden deze agenda en de daarop vermelde voorstellen of onderwerpen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden gezonden.

Artikel 9 De agenda
 • 1.

  De voorzitter stelt de voorlopige agenda op.

 • 2.

  In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda opstellen.

 • 3.

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raadscommissie de agenda vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

 • 4.

  Wanneer de raadscommissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan hij aan de portefeuillehouder nadere inlichtingen of advies vragen. De raadscommissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

 • 5.

  5Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

Artikel 10. Ter inzage leggen van stukken
 • 1.

  Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op het gemeentehuis ter inzage gelegd.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kunnen stukken ook op elektronische wijze aan een ieder ter beschikking worden gesteld.

 • 3.

  Indien voor stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, worden deze stukken in afwijking van het eerste lid, in het kastje vertrouwelijk gelegd.

Artikel 11. Openbare kennisgeving
 • 1.

  De vergadering wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep door aankondiging op de gemeentelijke website openbaar gemaakt.

 • 2.

  De openbare kennisgeving vermeldt:

  • a.

   de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de voorlopige agenda van de vergadering;

  • b.

   de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien;

 • 3.

  Daarnaast worden de bij de voorlopige agenda behorende stukken, indien digitaal beschikbaar, op de website van de gemeente geplaatst.

Artikel 12. Opening vergadering en quorum
 • 1.

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 2.

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter onder verwijzing naar dit artikel, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering, op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de schriftelijke oproep is gelegen.

 • 3.

  Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. De raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 13. Verslag
 • 1.

  De concept besluitenlijst van de voorgaande vergadering wordt, zo mogelijk, aan de leden toegezonden gelijktijdig met de schriftelijke oproep. De concept besluitenlijst wordt op hetzelfde moment aan de overige personen die het woord gevoerd hebben, toegezonden.

 • 2.

  Bij het begin van de vergadering wordt de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld.

 • 3.

  De leden, de voorzitter, de portefeuillehouder, hebben het recht een voorstel tot wijziging van het verslag aan de raadscommissie te doen, indien de besluitenlijst onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeeft hetgeen gezegd of besloten is. Een voorstel tot wijziging dient voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de commissiegriffier te worden ingediend.

 • 4.

  De besluitenlijst houdt in:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de griffier, de portefeuillehouder en de ter vergadering aanwezige leden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

  • b.

   welke leden afwezig waren;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   een samenvatting van het advies aan de raad onder vermelding van de namen van de leden die mededeling hebben gedaan van hun goed- of afkeuring, en met aantekening van de namen van de leden die zich niet uitgelaten hebben;

  • e.

   bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 24 door de raadscommissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 5.

  De besluitenlijst wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de griffier.

 • 6.

  De vastgestelde besluitenlijst wordt door de voorzitter en de griffier ondertekend.

Artikel 14. Handhaving orde
 • 1.

  De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2.

  Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3.

  Over een voorstel van orde beslist de commissie Wormer-en Jisperwater terstond.

Artikel 15. Deelname aan de beraadslaging door anderen
 • 1.

  De raadscommissie kan bepalen dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

 • 2.

  Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een lid genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

Artikel 16. Advies
 • 1.

  Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2.

  Nadat de beraadslaging is gesloten, beslist de raadscommissie of er een advies aan de raad wordt uitgebracht.

 • 3.

  Indien de raadscommissie een advies aan de raad uitbrengt beslissen de leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van het advies.

 • 4.

  In het advies worden de standpunten van alle fracties opgenomen.

Hoofdstuk 4. Besloten vergadering
Artikel 17. Algemeen

Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 18. Verslag
 • 1.

  Het verslag van een besloten vergadering wordt niet rondgedeeld, maar ligt uitsluitend voor de leden ter inzage bij de griffier.

 • 2.

  Dit verslag wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een beslissing over het al dan niet openbaar maken van dit verslag. Het vastgestelde verslag wordt door de voorzitter en de commissiegriffier ondertekend.

Artikel 19. Geheimhouding

Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raadscommissie overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raadscommissie kan besluiten de geheimhouding op te heffen. Artikel 21 van deze verordening is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20. Opheffing geheimhouding

Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt daarover, indien de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Hoofdstuk 5. Toehoorders en pers
Artikel 21. Toehoorders en pers
 • 1.

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2.

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3.

  De voorzitter is bevoegd toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken. Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren kan hij voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering ontzeggen.

Artikel 22. Geluid- en beeldregistraties

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen niet zover gaan dat zij de vrijheid van pers aantasten.

Artikel 23. Verbod gebruik mobiele telefoons

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het gebruik, alsmede het stand-by houden van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering zonder toestemming van de voorzitter niet toegestaan.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Artikel 24. Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist de raadscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 25. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt 8 dagen na bekendmaking in werking. Deze verordening wordt geacht te zijn ingetrokken één dag nadat door de raad een definitief besluit is genomen over de Beleidsvisie Wormer- en Jisperveld.

Artikel 26. Naamsverwijzing

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de raadscommissie BeleidsvisieWormer- en Jisperveld 2015.