Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Het reglement vergaderingen en werkzaamheden van de referendumcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHet reglement vergaderingen en werkzaamheden van de referendumcommissie
CiteertitelReglement van de referendumcommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpreferendum

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-2009wijziging

14-04-2009

Zaankanter, 13 mei 2009

-
nieuwe regeling

12-09-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Het Reglement vergaderingen en werkzaamheden van de referendumcommissie.

De raad van de gemeente Wormerland,

gelet op artikel 10 van de Referendumverordening Wormerland;

besluit vast te stellen:

Het Reglement vergaderingen en werkzaamheden van de referendumcommissie.

Artikel 1. Begripsbepaling

 • a.

  Commissie: permanente onafhankelijke referendumcommissie als bedoeld in artikel 10 van de Referendumverordening Wormerland.

 • b.

  Verordening: Referendumverordening Wormerland vastgesteld bij raadsbesluit van 12 september 2006.

 • c.

  Secretaris: de door de gemeenteraad benoemde ambtelijk secretaris als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de verordening.

 • d.

  Raad: de gemeenteraad.

 • e.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden die geen uitmaken en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de gemeente Wormerland.

 • 2.

  De leden worden door de raad benoemd.

 • 3.

  De voorzitter wordt door de raad benoemd.

 • 4.

  De ambtelijk secretaris wordt door de raad benoemd.

Artikel 3. Taak en functie van de commissie

 • 1.

  De commissie adviseert tijdens een referendum aan de raad over:

  • a.

   De vraagstelling en antwoordcategorie;

  • b.

   Het te gebruiken voorlichtingsmateriaal over de procedure van het referendum;

 • 2.

  De commissie houdt bij een referendum toezicht op de procedure en adviseert hierover aan de raad.

 • 3.

  De commissie behandelt klachten van kiesgerechtigden over de procedure bij een referendum en adviseert hierover aan de raad.

 • 4.

  Na een referendum evalueert de commissie het referendum en adviseert hierover aan de raad.

 • 5.

  De commissie stelt de uitslag van het referendum vast en bericht de raad hierover.

 • 6.

  De gemeenteraad kan de taak en functie per referendum nader aanpassen. Een besluit tot aanpassing van taak en functie van de referendumcommissie per referendum kan slechts plaats vinden op het moment dat besloten wordt tot het definitief houden van een referendum als bedoeld in artikel 4 lid 1 dan wel artikel 6 lid 7 van de Referendumverordening.

Artikel 4. Werkwijze

 • 1.

  De commissie komt bijeen voor zover dit door de voorzitter nodig wordt geacht.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van punten, die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden tenminste drie dagen voor de vergadering aan de leden toegezonden. De commissie werkt zoveel mogelijk op basis van een vergaderschema.

 • 3.

  De commissie vergadert slechts als tenminste twee leden aanwezig zijn. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis.

 • 4.

  In spoedeisende gevallen kan door de commissie ook buiten een vergadering een advies worden gegeven, mits alle commissieleden in de gelegenheid zijn gesteld, schriftelijk, via briefwisseling of e-mail, hun mening te uiten. De ingekomen schriftelijke reacties worden door de secretaris bij de notulen van de laatste vergadering gevoegd.

 • 5.

  Adviezen van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. De secretaris heeft geen stem.

 • 6.

  Deskundigen, die ter vergadering aanwezig zijn voor een bepaald punt, nemen deel aan de beraadslaging, maar hebben geen stemrecht.

 • 7.

  De commissie vergadert in openbaarheid. Wanneer de meerderheid van de commissie daartoe besluit kan de commissie in beslotenheid vergaderen. Dit laatste geldt niet voor het vaststellen van de uitslag van het referendum.

 • 8.

  De adviezen van de commissie zijn openbaar.

Artikel 5. Klachten over de referendumprocedure.

 • 1.

  Een ieder kan bij de commissie een klacht indienen over de procedure van een referendum.

 • 2.

  Klachten als bedoeld in lid 1 worden behandeld overeenkomstig de afdelingen 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 van de Awb. De interne klachtenregeling van de gemeente Wormerland is niet van toepassing.

 • 3.

  Mondeling ingediende klachten worden door de ontvanger op schrift gesteld en behandeld als klaagschrift in de zin van afdeling 9.2 en 9.3 van de Awb

 • 4.

  De commissie stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid over zijn klacht te worden gehoord. Het horen vindt plaats door de voorzitter of een lid in aanwezigheid van de secretaris.

 • 5.

  De commissie kan afzien van het horen als de klacht kennelijk ongegrond is of als de klager mondeling of schriftelijk heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

 • 6.

  Van het horen wordt een verslag gemaakt.

 • 7.

  De commissie stuurt haar rapport van bevindingen, vergezeld het advies en eventuele aanbevelingen, zo mogelijk binnen een termijn van vijf werkdagen na ontvangst van de klacht door de commissie aan de raad. Het rapport bevat het verslag van het horen.

Artikel 6. Klachten over de commissie.

 • 1.

  Een ieder kan een klacht indienen over de commissie als geheel of over een lid of de secretaris.

 • 2.

  De leden 2 tot en met 6 van het voorgaande artikel zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat afdeling 9.3 van de Awb niet van toepassing is.

 • 3.

  De commissie stelt de klager zo mogelijk binnen een termijn van vijf werkdagen schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Artikel 7 Bezwaarschriften.

Over ingediende bezwaarschriften in de zin van de Awb over een referendum wordt geadviseerd door de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Wormerland en niet door de Referendumcommissie.

Artikel 8. Secretaris

 • 1.

  De secretaris bereidt de vergaderingen voor, doet de verslaglegging, bewaakt de voortgang van actiepunten en dient voorstellen in waarin het advies van de commissie is verwoord.

 • 2.

  De secretaris dient de commissie desgevraagd van advies.

Artikel 9. Ondertekening

 • 1.

  De stukken van de commissie worden ondertekend door de voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter kan de secretaris machtigen bepaalde stukken namens hem te ondertekenen.

Artikel 10. Deskundigen

De voorzitter is bevoegd tot het inwinnen van informatie.

Artikel 11. Vergoeding leden commissie

 • 1.

  De leden van de commissie ontvangen per vergadering een vergoeding die gelijk is aan de vergoeding voor de leden van de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Wormerland.

 • 2.

  De leden hebben daarnaast voor gemaakte onkosten recht op een vergoeding.

Artikel 12. Slotbepaling en inwerkingtreding

 • 1.

  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: “Reglement van de referendumcommissie’.

 • 3.

  Dit reglement treedt in werking een dag na de bekendmaking ervan.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 september 2006.

De griffier,

Mr I.P. Vrolijk

De voorzitter,

P.C. Tange