Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

MANDAATBESLUIT BESCHERMD WONEN EN OPVANG

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMANDAATBESLUIT BESCHERMD WONEN EN OPVANG
CiteertitelMANDAATBESLUIT BESCHERMD WONEN EN OPVANG
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpwmo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 2.3.2. ev
 2. Algemene Wet Bestuursrecht, afd. 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-201501-01-2015nieuwe regeling

03-03-2015

Gemeenteblad, 7 Oktober 2015

*

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT BESCHERMD WONEN EN OPVANG

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland

overwegende:

dat de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, hierna: de Wet, de gemeenten de opdracht geeft zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning, waaronder onder meer het bieden van beschermd wonen en opvang wordt verstaan;

dat de Wet voor het bieden van beschermd wonen en opvang geen formeel onderscheid meer kent tussen centrumgemeenten en regiogemeenten;

dat echter voor opvang en beschermd wonen tussen het Rijk en de VNG is afgesproken de in 2014 bestaande materiële situatie, dus de constructie met de centrumgemeenten, voorlopig te handhaven;

dat de middelen voor opvang en beschermd wonen daarmee voorlopig worden uitgekeerd aan de centrumgemeente Zaanstad;

dat regiogemeenten wel een schriftelijk mandaat moeten geven om de wethouder met de portefeuille beschermd wonen en opvang van de centrumgemeente Zaanstad bevoegd te maken om, namens hen, besluiten te nemen inzake opvang en beschermd wonen;

dat als – zoals de bedoeling is – na verloop van tijd de centrumgemeentenconstructie wordt afgeschaft, gemeenten ook een ander persoon of orgaan mandaat kunnen geven.

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 2.3.2 en verder van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet);

besluit:

 

 • 1.

  met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 mandaat te verlenen, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, aan de wethouder van de gemeente Zaanstad die belast is met de portefeuille beschermd wonen en opvang, voor de volgende bevoegdheden:

  • -

   de collegebevoegdheden in het kader van artikel 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4 van de Wet indien er sprake is van een behoefte aan opvang of beschermd wonen of opvang (o.a. het ontvangen van meldingen en het doen van onderzoek);

  • -

   de collegebevoegdheid tot het bepalen van de toegang tot een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen, waaronder begrepen het nemen van beslissingen tot (her)indicatie;

  • -

   de collegebevoegdheden in het kader van artikel 2.3.5 van de Wet ten aanzien van het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen;

  • -

   de collegebevoegdheden in het kader van 2.3.6 van de Wet ten aanzien van het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen;

  • -

   de collegebevoegdheden in het kader van 2.3.8 tot en met 2.4.4 van de Wet voor zover er sprake is van een beslissing inzake een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget ten behoeve van opvang en beschermd wonen;

  • -

   alle collegebevoegdheden in het kader van de verordening maatschappelijke ondersteuning voor zover het een maatwerkvoorziening beschermd wonen of opvang betreft;

  • -

   voor zover een verordening beschermd wonen en opvang is vastgesteld: alle collegebevoegdheden in het kader van deze verordening;

  • -

   de bevoegdheid tot het namens het college voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten. Rechtsgedingen omvat ook het instellen van een kort geding, de voeging in strafzaken, de instelling van beroep, het verzoek tot schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

   

 • 2.

  de voornoemde wethouder van de gemeente Zaanstad tevens ondertekeningsmandaat te verlenen ter uitoefening van voornoemde beslissingsmandaten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van d.d. 3 maart 2015

Burgemeester en wethouders van Wormerland

de secretaris, de burgemeester

P.Koetsier P.C. Tange