Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Verordening VROM Starterslening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening
CiteertitelVerordening VROM Starterslening gemeente Wormerland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Gemeentewet, art. 147
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2009nieuwe regeling

24-03-2009

Zaankanter, 8 april 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening

De raad van de gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2009;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende

Verordening VROM Starterslening

Hoofdstuk 1 – Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder :

 • a.

  SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening VROM Starterslening : de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  VROM Starterslening : een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

 • d.

  Aanvrager : de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  NHG : Nationale Hypotheek Garantie;

 • f.

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+) : een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

 • g.

  Huishouden : de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren;

 • h.

  College : het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 2 – Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeente Wormerland heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a, bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b, bedoelde woningen.

 • 2.

  De gemeenterekening VROM Startersleningen is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Wormerland en de SVn van toepassing.

Artikel 4
 • 1.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen;

 • 2.

  het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximale hoogte van € 39.750;

 • 3.

  de VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ is toegekend of indien de verwervingskosten lager zijn dan € 176.715 overeenkomend met de maximale hypotheek welke op het moment van de aanvraag geldt in de Wet bevordering Eigenwoningbezit;

 • 4.

  de VROM Starterslening moet worden verstrekt met NHG;

 • 5.

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 6.

  het college kan aan de toekenning van de VROM Starterslening nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5
 • 1.

  Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen Starterslening;

 • 2.

  VROM Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het budget, zoals dat door de gemeente is gestort op de Gemeenterekening VROM Starterslening hiervoor toereikend is;

 • 3.

  aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen;

 • 4.

  aanvragen op voet van deze verordening worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.

Hoofdstuk 3 – Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningsaanvragen:

  • .

   van in de gemeente Wormerland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die minstens een jaar in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente staan ingeschreven en niet eerder een koopwoning in eigendom hebben gehad;

  • b.

   van studerende kinderen van in de gemeente Wormerland woonachtigeverblijfsgerechtigde ouders, die zich na vertrek vanwege de studie zich opnieuw in de gemeente Wormerland willen vestigen en voorafgaande aan de studie tenminste 3 aaneengesloten jaren stonden ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente Wormerland;

  • c.

   voor het verwerven van nieuwe en bestaande koopwoningen in de gemeente Wormerland, waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan het maximum volgens de meest actuele normen van de NHG.

 • 2.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 • 3.

  Deze verordening is niet van toepassing op leningsaanvragen voor het in eigendom verkrijgen van een niet-permanente woning of een recreatiewoning.

Hoofdstuk 4 – Aanvraag, toekennen en verstrekken Starterslening

Artikel 7
 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente dan wel bij door de gemeente aan te wijzen partijen om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken;

 • 2.

  de gemeente dan wel een van de onder het eerste lid bedoelde partijen verstrekt het aanvraagformulier als wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 6;

 • 3.

  het in het eerste lid genoemde aanvraagformulier, zijnde de aanvraag voor de VROM Starterslening, dient tezamen met de door de SVn bij het aanvraagformulier vereiste bijlagen te worden ingediend bij de SVn;

 • 4.

  de verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats overeenkomstig deze verordening en de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien.

Artikel 8
 • 1.

  Het college beslist over de hoogte van de toe te kennen VROM Starterslening;

 • 2.

  het college wijst de aanvraag voor een VROM Starterslening af indien niet wordt voldaan aan een of meerdere voorwaarden in deze verordening.

Artikel 9

De verstrekking en de verdere afhandeling van de VROM Starterslening geschiedt door de SVn.

Artikel 10
 • 1.

  Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met de SVn bepaalde;

 • 2.

  extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk;

 • 3.

  bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost, waarbij geen boeterente is verschuldigd.

Hoofdstuk 5 – Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 11
 • 1.

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als :

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • b.

   als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3.

  de terugvordering geschiedt door de SVn in opdracht van de gemeente.

Artikel 12
 • 1.

  Het college kan naast het bepaalde in artikel 11, eerste lid, sub a en sub b, de restantschuld van een reeds verstrekte VROM Starterslening terugvorderen als:

  • a.

   de aanvrager aan wie de VROM Starterslening is verstrekt geen eigenaar meer is van de woning ten behoeve waarvan de VROM Starterslening is verstrekt;

  • b.

   de aanvrager aan wie de VROM Starterslening is verstrekt, de woning ten behoeve waarvan de VROM Starterslening is verstrekt, niet zelf bewoont.

 • 2.

  De terugvordering geschiedt door de SVn in opdracht van de gemeente.

Artikel 13
 • 1.

  Ten behoeve van de constatering van het bepaalde in artikel 12, eerste lid, sub a en sub b, wordt door de gemeente gedurende de looptijd van de VROM Starterslening getoetst of de aanvrager de woning ten behoeve waarvan de VROM Starterslening is verstrekt nog als eerste eigenaar bewoont;

 • 2.

  de in het eerste lid genoemde toets vindt niet meer plaats indien de VROM Starterslening volledig is afgelost.

Hoofdstuk 6 – Hardheidsclausules, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 14

Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 15

Het college is bevoegd in gevallen, waarin de toepassing van deze verordening naar haar oordeel leidt tot een bijzondere hardheid, onbillijkheid en/of onredelijkheid ten opzichte van de aanvrager, af te wijken van deze verordening ten gunste van de aanvrager.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 17 Evaluatie

Deze verordening wordt in 2010 geëvalueerd en daarbij zal beoordeeld worden of de Gemeenterekening VROM Starterslening nog voldoende van omvang is.

Artikel 17 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening VROM Starterslening gemeente Wormerland”.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Wormerland,

gehouden op 24 maart 2009

de griffier, de voorzitter,

Bijlage

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling

Februari 2009

 

In deze bijlage wordt de startersregeling nader toegelicht. Allereerst wordt de keuze voor deelname

aan de startersregeling van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten uitgelegd.

Ver volgens worden de specifiek voor gemeente Wormer land voorgestelde uitgangspunten

beargumenteerd. Daarna is de effectiviteit van de startersregeling aangegeven. Tot slot volgt een

voorbeeldberekening en de samenvatting.

1. Waarom SVn-startersregeling?

2. Ui tgangspunten SVn-startersregeling

a. Woningen

b. Star terslening

c. Doelgroep

3. Effectivi tei t startersregeling

a. Aantal startersleningen

b. Ontvangsten ui t rente en af lossing

c. Bewaking en eventuele bi jstelling

4. Voorbeeldberekening starterslening

5. Samenvatting

 

1. Waarom SVn-startersregeling?

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuis vesting Nederlandse gemeenten (SVn) beheert voor

deelnemende gemeenten verschillende fondsen. Ook de gemeente Wormerland is een deelnemer van

de SVn. Eén van deze fondsen is voor het verstrekken van Startersleningen. Het gaat hier om een

landelijke regeling, waarbi j de ui tvoering en de voorwaarden per gemeente verschillen. Gemeenten

openen een fonds bi j SVn voor startersleningen. SVn verst rekt namens de gemeente de

startersleningen.

De Star terslening overbrugt het verschi l tussen de verwervingskosten van de woning en het bedrag ,

dat de star ter maximaal kan lenen volgende de normen van de Nat ionale Hypotheek Garant ie (NHG) .

Het is een tweede hypotheek; een annuï tei tenlening met een loopt i jd van 30 jaar. Zi j is de eerste dr ie

jaar af lossings vr i j en renteloos. Na dr ie jaar wordt eventuele inkomensruimte gebruikt om rente en

af lossing te voldoen. Rente en af lossing vloeien terug in het fonds, zodat de gelden weer opnieuw

ingezet kunnen worden. Voor de ui tvoer ing betaal t de gemeente aan SVn 0,5% per jaar over het

totaalbedrag dat aan schulden uitstaat .

De gemeente opent een fonds bi j het SVn en stor t het benodigde bedrag in di t fonds. Het fonds bl i j f t

eigendom van de gemeente. Zover gelden niet ui tgezet zi jn voor leningen, kan de gemeente het

budget op ieder moment weer opnemen. De gemeente bepaal t zel f de voorwaarden waaronder een

star ter een lening kan aanvragen, zoals doelgroep, maximale kooppri js, woningcategorie etc.

Vanaf 1 januar i 2007 is de Star tersregel ing van SVn aantrekkel i jker voor gemeenten geworden doordat

het Minister ie van VROM bi jdraagt in de kosten van de startersleningen. VROM neemt vanaf deze

datum de hel f t van de benodigde invester ing voor haar rekening bi j het afgeven van een star terslening

met als voorwaarde, dat de lening maximaal 20% bedraagt van de totale verwervingskosten. Voor de

medef inancier ing vanui t VROM is 40 mi l joen beschi kbaar gesteld. Mocht di t bedrag ui tgeput zi jn,

worden leningen voor 100% ui t het gemeentel i jke fonds betaald. Zolang VROM leningen meef inanciert

kunnen voor eenzel fde gemeentel i jke bi jdrage tweemaal zoveel star tersleningen worden aangeboden

ten opzichte van de si tuat ie van voor 1 januar i 2007.

Voordelen SVn-star terslening:

- Door medef inancier ing van VROM verdubbel t de gemeentel i jke invester ing.

- Landel i jke bekende regel ing.

- Gemeente loopt nauwel i jk s tot geen f inanciële r isico’s door de verpl ichte onderbrenging van de

Star terslening onder Nat ionale Hypotheek Garant ie.

- Rente (met ui tzonder ing van de eerste dr ie jaar van de lening) en af lossing vloeien al t i jd weer

terug naar de gemeente. Ui ter l i jk na 30 jaar ont vangt de gemeente het gehele bedrag weer

terug. Ervar ing van SVn in de afgelopen jaren is dat na 3 jaar ca. 50% van de leningen

vol ledig worden afgelost en zodoende opnieuw door de gemeente kan worden ingezet .

Nadeel SVn-star terslening:

- Bedrag dat star ters gaan lenen, dient vooraf door de gemeente gestor t te worden.

 

2. Uitgangspunten SVn-startersregeling

Een gemeente die deelneemt aan de SVn-star tersregel ing kan zel f een aantal ui tgangspunten voor

star tersleningen kiezen. Hieronder worden de speci f iek voorgestelde ui tgangspunten en voorwaarden

voor de SVn-star tersregel ing in gemeente Wormer land beschreven. Achtereenvolgens worden

behandeld: woningen, star terslening en doelgroep. Al le genoemde ui tgangspunten zi jn in over leg met

de SVn speci f iek voor de Wormer landse si tuat ie besproken. SVn kan geheel instemmen met de

voorgestelde gemeentel i jke ui tgangspunten.

 

2a. Woningen

Voorgesteld wordt om star tersleningen al leen beschikbaar te stel l ing voor de koop van woningen met

een kooppr i js ( incl . kosten koper ) tussen de maximale hypotheek zoals vastgelegd in de wet

Bevorder ing Eigen Woningbezi t (BEW+, vanaf 1 januar i 2009 € 176.715) en € 265.000. Zowel

bestaande woningen als nieuwbouwkoopwoningen komen hier voor in aanmerk ing. Achtergronden van

deze voorwaarden worden hieronder toegel icht .

 

Ondergrens kooppr i js ( inclusief k.k. ) gel i jk aan maximum hypotheek BEW

Voorgesteld wordt om geen star tersleningen beschikbaar te stel len voor woningen met een kooppr i js

( inclusief k.k. ) lager dan de maximale hypotheek, zoals vastgelegd in de wet Bevorder ing Eigen

Woningbezi t (€ 176.715 vanaf 1 januar i 2009) . Voor woningen tot deze grens kan gebruik worden

gemaakt van een r i jkssubsidie, vastgelegd in de wet Bevorder ing Eigen Woningbezi t (BEW+) . De BEWregel

ing is een maandel i jkse subsidie van het Ri jk aan huishoudens die voor het eerst een woning

kopen. De subsidie bestaat ui t een maandel i jkse bi jdrage in de hypotheeklas ten. Per 1 januar i 2009 is

deze regel ing ver ruimd, de maximale hypotheek mag vanaf deze datum niet meer dan € 176.715, de

koopsom van de woning mag niet meer bedragen dan € 163.625. De voorgestelde SVn-star tersregel ing

slui t naadloos aan op de BEW- regel ing, ook na eventuele wi jziging van de maximale hypotheek BEW.

 

Bovengrens € 265.000 ( inclusief k.k. )

De keuze van de bovengrens wordt bepaald door het bedrag dat de NHG ten hoogste hanteer t , te

weten het bedrag van € 265.000. Di t is met inbegr ip van de zgn. bi jkomende kosten

(verwervingskosten) een vr i j fors bedrag voor een star terswoning. Di t bedrag val t onder verwi jzing

naar de woonvisie in de categor ie ‘middelduur ’ . Hierdoor wordt het mogel i jk om ook een ruimere

eengezinskoopwoning te verwerven. Di t kan een posi t ief ef fect opleveren vanui t het oogpunt van

bevorder ing van de doorst roming (vanui t een huurwoning) .

 

Zowel nieuwbouw- als bestaande koopwoningen

Gezien het ( toekomst ig) aanbod van nieuwbouwkoopwoningen en het huidige aanwezige ruime aanbod

van bestaande koopwoningen is het niet raadzaam enkel nieuwbouwkoopwoningen in aanmerking te

laten komen.

 

2b. Starterslening

Voorgesteld wordt om het maximale bedrag dat geleend kan worden op € 39.750 vast te stel len.

Hiermee kan maximaal 15% van de maximale verwervingskosten worden gef inancierd. Di t percentage

voldoet ruim aan de norm welke VROM hanteer t (maximaal 20%) als voorwaarde voor

medef inancier ing van de lening. Met een maximale lening van € 39.750 is de star terslening voldoende

groot om het aanbod subs tant ieel beter bereikbaar te maken voor star ters.

Ui t er var ing met de SVn-star tersregel ing bi j andere gemeenten bl i jkt dat gemiddeld tegen de 90% van

het maximale lening wordt geleend. In het Wormer landse voorstel betekent di t dat de gemiddelde

groot te van de lening ca. € 35.000 zal bedragen. Di t is ook het gemiddelde bedrag, dat de SVn als

star terslening verst rekt . De gemeente f inancier t hiervan € 17.500 als gevolg van de bi jdrage van het

minister ie van VROM.

 

2c. Doelgroep

Aan de doelgroep die van de Wormer landse star ter sregel ing gebruik kan gaan maken, worden de

volgende voorwaarden voorgesteld:

- Star ters, welke minimaal een jaar in deze gemeente woonacht ig zi jn en niet eerder een

koopwoning in eigendom hebben gehad;

- naar Wormer land terugkerende studerende kinderen, waarvan ouders hier nog wonen en

voorafgaande aan de studie tenminste 3 aaneengesloten jaren in Wormer land woonacht ig zi jn

geweest .

 

3. Effectiviteit

3a. Aantal startersleningen

In totaal kan met het star tend budget van € 500.000 voor zien worden in ca. 25 tot 30 star tersleningen,

Ingeschat wordt , dat di t voldoende zal zi jn tot de evaluat ie in de loop van volgende jaar . In 2010 zal

beoordeeld kunnen worden of het budget voldoende is. Dat is ook het moment om een reële

inschat t ing te maken van het totaal beschikbaar te stel len gemeentel i jk budget voor de star terslening.

Er zal een maximale hoogte gesteld dienen te worden aan de Gemeenterekening VROM Star terslening

bi j de SVn.

Hierna worden de inkomsten ui t rente en af lossing toegel icht en tot slot wordt de bewaking en

eventuele bi jstel l ing van de regel ing behandeld.

Bovenstaande berekening gaat ui t van 50% meebetal ing door VROM. Mocht het VROM-budget ui tgeput

raken, dient de gemeente voor 100% de kosten van de star terslening te dragen. SVn verwacht dat het

VROM-budget (€ 40 mln. ) , zeker voor de eerstkomende jaren, voldoende zal zi jn.

 

3b. Ontvangsten uit rente en af lossing

In de eerste dr ie jaar van een star terslening zi jn inkomsten ui t rente en af lossing niet te verwachten,

omdat de lening in deze jaren voor de star ter geheel renteloos en af lossings vr i j is. Na deze dr ie jaar

vindt een inkomenstoets plaats, waarna afhankel i jk van de draagkracht rente en af lossing worden

betaald. Er var ing van SVn in de afgelopen jaren is dat ongeveer de hel f t van de leningen na dr ie jaar

geheel wordt afgelost . Hierbi j moet opgemerkt worden dat de verwacht ing van SVn mede het gevolg i s

van de dalende renteontwikkel ing in de afgelopen jaren. Door deze renteontwikkel ing kozen veel

star ters ervoor de star ter slening in zi jn geheel af te lossen en onder te brengen bi j een andere

hypotheek.

De ui tgezet te leningen ontvangt de gemeente al t i jd (ui ter l i jk na 30 jaar ) weer terug. Bi j verkoop van de

woning wordt de restants chuld in zi jn geheel afgelost . Ook een eventuele restantschuld na 30 jaar

wordt in één keer vol ledig afgelost . Zekerheid van af lossing voor de gemeente bestaat doordat de

lening verpl icht onder Nat ionale Hypotheek Garant ie bi j het Waarborgfonds Eigen Woningen val t .

Inkomsten ui t rente en af lossing kunnen opnieuw worden ingezet voor star tersleningen. Hierdoor kan

met het invester ingsbudget samen met de bi jdrage van VROM de regel ing voor langere t i jd worden

aangeboden.

 

3c. Bewaking en eventuele bijstel ling

Om de star tersleningen daadwerkel i jk beschikbaar te stel len dient de gemeente vooraf het benodigde

geld in het gemeentel i jke fonds bi j SVn te stor ten. Voorgesteld wordt om voor het komende jaar een

bedrag van € 500.000 bes chikbaar te stel len voor het SVn- fonds Star tersregel ing. Ener zi jds door het

aanwezige saldo van € 264.263 te stor ten en ander zi jds door een vr i jval van € 235.737 ui t de

gemeentel i jke Reser ve fonds volkshuisvest ing. Star tersleningen kunnen dan worden aangeboden zover

het saldo op de gemeenterekening bi j SVn toelaat . Er kan niet meer geld geleend worden dan dat er

beschikbaar is in het fonds van de gemeente Wormer land bi j SVn. De aanvragen voor star tersleningen

worden in volgorde van indieningsdatum behandeld .

De noodzakel i jke beheerskosten die SVn in rekening brengt bedraagt 0,5% over het totale budget van

ui tgezet te leningen. Deze beheerskosten worden jaar l i jks in minder ing gebracht op de

gemeenterekening bi j SVn. Over het saldo op de gemeenterekening bi j SVn wordt rente bi jgeschreven

overeenkomst ig de rente van de maand kasgeld deposi to BNG.

Star ters kunnen bi j gemeente, makelaars, banken of andere tussenpersonen informat ie verkr i jgen over

de star tersregel ing. Daarnaast wordt de regel ing regelmat ig bekend gemaak t door publ icat ies etc. .

Aanvragen worden ingediend bi j SVn. Al le ui t voerende werk zaamheden zoal s cont role

inkomensgegevens worden door SVn ui tgevoerd. De gemeente onder tekent en verstuur t al leen de

toewi jzingsbr ief per star terslening. SVn houdt de gemeente op de hoogte van de voor tgang van het

budget .

 

Evaluat ie

In 2010, ui ter l i jk een jaar na invoer ing van de Star tersregel ing zal een evaluat ie plaatsvinden. Naar

aanleiding van de opgedane er var ingen kan eventueel bi jstel l ing van de regel ing plaatsvinden.

Belangr i jk is daarbi j het vaststel len van het totaal beschikbaar te stel len budget voor de

star terslening.

 

4. Voorbeeldberekening Starterslening SVn

Een tweepersoonshuishouden voldoet aan de cr i ter ia, zoals vastgelegd in de verordening VROM

star terslening voor gemeente Wormer land. Het gezamenl i jke inkomen bedraagt € 38.000 en het

beschikbare eigen vermogen is € 0. Zi j kopen een nieuwbouwwoning van € 190.000 v.o.n. Bi jkomende

kosten: 8%. De totale koop/aanneemsom komt op € 205.200.

Bi j een rente van 5% kan di t huishouden – volgens de NHG (mei 2007) – maximaal € 178.737 lenen bi j

de 1e geldgever . Het vers chi l tussen de maximale 1e hypotheek en de totale koop/aanneemsom van de

woning bedraagt € 26.463. Di t is het bedrag van de Star terslening.

Deze star terslening wordt voor 50% gef inancierd vanui t de Gemeenterekening bi j SVn (waar het

jaarbudget door gemeente Wormer land vooraf is gestor t ) . De over ige 50% wordt door VROM betaald.

Op een r i j :

· Inkomen huishouden: € 38.000

· Eigen beschikbare vermogen: € 0

· Koopsom nieuwbouwwoning: € 190.000

· Bi jkomende kosten 8%: € 15.200

A. Totale koop/aanneemsom: € 205.200

B. Maximale 1e hypotheek: € 178.737

· A minus B = Star terslening: € 26.463

· 50% ten laste van gemeenterekening bi j SVn: € 13.231,50

 

5. Samenvatting

Voorgesteld wordt een regel ing voor star tersleningen met de volgende ui tgangspunten:

· Star tersregel ing via SVn;

· Een star tbudget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor de SVn-star tersregel ing.

· Beschikbaar voor bestaande koopwoningen en nieuwbouwkoopwoningen met een kooppr i js

( incl . k.k. ) tussen maximale hypotheek van BEW ( in 2009: € 176.715) en € 265.000;

· Maximale star terslening: € 39.750;

· Doelgroep: star ters welke aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

o Niet eerder eigenaar van een koopwoning en minimaal een jaar inwoner van gemeente

Wormer land;

o terugkerend na een studie, ouders in Wormer land woonacht ig en voorafgaande aan de

studie 3 aaneengesloten jaar hier woonacht ig geweest . ;

· In 2010 een evaluat ie van de startersregeling, waarna zo nodig aanpassingen van de uitgangspunten plaatsvindt .