Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Besluit kwijtscheldingsregels 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit kwijtscheldingsregels 2016
CiteertitelBesluit Kwijtscheldingsregels 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTarievennota 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ingang heffing is 1 januari 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Invorderingswet 1990, art. 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2017intrekking

20-12-2016

Gemeenteblad 2016, 185043

*
29-12-201501-01-2017nieuwe regeling

08-12-2015

Gemeenteblad, 28 December 2015

*

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit kwijtscheldingsregels 2016

De raad van de gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van4 november 2015,

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 alsmede de Leidraad Invordering Cocensus;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

b e s l u i t:

het volgende vast te stellen:

het Besluit kwijtscheldingsregels 2016

Artikel 1 Verruimde kwijtschelding

Met toepassing van het in de artikelen 3, 4 en 5 bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  Onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting;

 • c.

  Forensenbelasting;

 • d.

  Hondenbelasting;

 • e.

  Afvalstoffenheffing;

 • f.

  Rioolheffing.

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  Precariobelasting;

 • b.

  Lijkbezorgingsrechten;

 • c.

  Leges;

 • d.

  Marktgeld;

 • e.

  Lijkbezorgingsrechten.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990  het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in de Leidraad Invordering  bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 van de bijstandsnorm percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990  worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2016.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Kwijtscheldingsregels 2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Wormerland,

gehouden op 8 december 2015,

de griffier,de voorzitter,

I. P. Vrolijk, P. C. Tange