Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Mandaatbesluit afhandeling besluiten terugvordering bijstand (participatiewet)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit afhandeling besluiten terugvordering bijstand (participatiewet)
CiteertitelMandaatbesluit afhandeling besluiten terugvordering bijstand (participatiewet)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsoza

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet Bestuursrecht, hfd 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-201601-10-2015nieuwe regeling

01-03-2016

Gemeenteblad 2016, 28769

*

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit afhandeling besluiten terugvordering bijstand (participatiewet)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 58 van de Participatiewet;

overwegende dat:

de gemeente Wormerland en de gemeente Zaanstad in de overeenkomst “Overeenkomst 2013-2016 Wormerland – Zaanstad” zijn overeengekomen dat de volledige afhandeling van besluiten tot terugvordering van teveel ontvangen bijstand, in het geval er sprake is van beëindiging van de cliëntrelatie, door de gemeente Zaanstad wordt gedaan, waarbij zij overeengekomen zijn de bevoegdheden met betrekking tot deze dienstverlening te mandateren;

besluiten:

-Mandaat tot de volledige afhandeling (beslissings- en ondertekeningsmandaat) van besluiten tot terugvordering uit hoofde van artikel 58 voor inwoners van de gemeente Wormerland te verlenen aan:

de gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Zaanstad met de mogelijkheid van ondermandaat;

-Mandaat tot de volledige afhandeling van bezwaar-en beroepsprocedures tegen genoemde terugvorderingsbesluiten voor inwoners van de gemeente Wormerland te verlenen aan:

de gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Zaanstad met de mogelijkheid van ondermandaat waarbij niet verder ondergemandateerd zal worden dan aan het afdelingshoofd van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Zaanstad, met inachtneming van in artikel 10:3 lid 3 Awb bepaalde.

Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris/algemeen directeur zal diens plaatsvervanger deze taak waarnemen.

Het mandaat betreft een algemeen mandaat op functie.

 • 1.

  Het college kan het mandaat te allen tijde intrekken. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

 • 2.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden zal geschieden conform het daaromtrent in de overeenkomst bepaalde.

 • 3.

  Het college van de gemeente Wormerland blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen zonder dat daarvoor het verleende mandaat ingetrokken behoeft te worden.

 • 4.

  Het verleende mandaat is niet van toepassing op:

  • a.

   Zaken die een beslissing vergen, die afwijkt van het tot dan toe door Wormerland gevoerde beleid;

  • b.

   Zaken die een beslissing vergen die zou afwijken van een advies waarvan het inwinnen ingevolge van wettelijk voorschrift, dan wel in gevolge van een gemeentelijk beleid, verplicht is.

  • c.

   Zaken waarvan een lid van het college van de gemeente Wormerland te kennen heeft gegeven dat hij/zij op grond van politieke en/of bestuurlijke overwegingen van oordeel is dat hij/zij het nemen van een besluit daarover aan zich dient te trekken;

  • d.

   terugvordering van bijstand van inwoners van de gemeente Wormerland waarbij sprake is van een voortzetting van de relatie.

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit terugvordering uitkering bijstand (participatiewet).

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in het digitale gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 oktober 2015.

Aldus besloten in de vergadering van 1 maart 2016

Burgemeester en wethouders van Wormerland

de secretaris de burgemeester

P.Koetsier P.C. Tange