Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2017
CiteertitelLegesverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTarievennota 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ingang heffing is 1 januari 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156 lid 1, 2 en sub h
 2. Gemeentewet, art. 229 lid 1 sub b
 3. Paspoortwet, artt. 2 lid 2, 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201601-01-2018nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad 2016, 185004

*

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

De raad van de gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2016,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, 2e lid, en 7 van de Paspoortwet,

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

(Legesverordening 2017)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot de eerste dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot de eerste dag in het volgende kalenderjaar:

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ’leges‘ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent het inkomen en vermogen;

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening  (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  , voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht  (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990  wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 3 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 9(reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 10 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   hoofdstuk 17 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens  );

  • 6.

   hoofdstuk 17 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 11 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De ‘ legesverordening Wormerland 2016’ van 8 december 2015, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 31 mei 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, vierde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2017".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Wormerland

gehouden op 20 december 2016

De griffier, de voorzitter,

I.P. Vrolijk, P.C. Tange

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Wormerland 2017.

Indeling tarieventabel

 

Hoofdstuk

 

 

Hoofdstuk 1

Algemeen

 

Hoofdstuk 2

Bestuursstukken

 

Hoofdstuk 3

Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

Hoofdstuk 5

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 6

Gemeentearchief

 

Hoofdstuk 7

Kiezersregister

 

Hoofdstuk 8

Kadaster

 

Hoofdstuk 9

Reisdocumenten

 

Hoofdstuk 10

Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 11

Wet op de Kansspelen

 

Hoofdstuk 12

Drank- en Horecawet

 

Hoofdstuk 13

Winkeltijdenwet

 

Hoofdstuk 14

Huisvestingswet

 

Hoofdstuk 15

Verkeer en Vervoer

 

Hoofdstuk 16

Hoofdstuk 17

Naturalisatie

Evenementenvergunning

 

Hoofdstuk 18

Diversen

 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.1.1

Gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina.

5,50

1.1.2

Afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.1.2.1

Per pagina op papier van A4-formaat

0,50

1.1.2.2

Per pagina op papier van A3-formaat

1,05

1.1.2.3

Per pagina op papier van een nader formaat

3,05

1.1.3

Kaarten, tekeningen, lichtdrukken, al dan niet behorende bij de in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

14,05

1.1.4

Een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen.

14,30

1.1.5

Stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

14,30

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

 

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

2.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting:

 

 

2.1.1.1

afgehaald op het gemeentekantoor

62,45

2.1.1.2

per post verzonden

68,15

2.1.2

een afschrift van de gemeenterekening:

 

 

2.1.2.1

afgehaald op het gemeentekantoor

59,60

2.1.2.2

per post verzonden

65,40

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

2.2.1.1

op een complete set raadsstukken, inclusief agenda’s, verslagen (notulen) en raadsvoorstellen per jaar:

 

 

2.2.1.1.1

per post verzonden

152

 

 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

 

3.1 

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

 

 

3.1.1 

in het gemeentehuis op andere tijd of op andere wijze dan ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879 (Stb. 72) voor kosteloze huwelijksvoltrekking is bepaald

 

 

 

3.1.2

op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur

354

 

3.1.3.1

het tarief voor de huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap op werkdagen op een locatie anders dan het gemeentehuis tussen 17.00 uur en 24.00 uur

400

 

3.1.3.2

het tarief voor de huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap op werkdagen in het gemeentehuis tussen 17.00 uur en 24.00 uur

471

 

3.1.4.1

het tarief voor de huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap op zaterdag op een locatie anders dan het gemeentehuis tussen 9.00 uur en 24.00

423

 

3.1.4.2

het tarief voor de huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap op zaterdag in het gemeentehuis tussen 9.00 uur en 24.00

494

 

3.1.5.1

het tarief voor de huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap op zondag op een locatie anders dan het gemeentehuis en erkende christelijken feestdagen tussen 9.00 uur en 24.00

445

 

3.1.5.2

het tarief voor de huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap op zondag in het gemeentehuis en erkende christelijke feestdagen tussen 9.00 uur en 24.00

517

 

3.1.6

het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijke Wetboek

445

 

3.1.7

voor het, van gemeentewege, leveren van een getuige, per getuige.

33,10

 

3.1.8

het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte

354

 

3.1.9

administratiekosten bij annulering of wijziging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap

58,10

 

3.2 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

 

3.2.1 

een trouwboekje of partnerschapsboekje

20,25

 

3.2.1.1 

een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje

20,25

 

   

3.3

Het tarief bedraagt voor het calligraferen van:

 

 

 

3.3.1

een trouwboekje of een partnersschapsboekje

10,20

 

3.3.2

een kind bijschrijven in een trouwboekje of een partnerschapsboekje

3,60

 

3.4. 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld: 

 

 

 

3.4.1 

alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte

 

2,90

3.4.2 

alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren, alsmede geregistreerde partners, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar.

 

 

2,90

3.5 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten als in 3.4.1 en 3.4.2 bedoeld:

 

 

 

3.5.1 

voor de periode van een maand

 

19,80

3.5.2 

voor de periode van drie maanden wordt het tarief van 3.5.1 vermenigvuldigd met 3 minus 10%

 

53,60

3.5.3 

voor de periode van zes maanden wordt het tarief van 3.5.1 vermenigvuldigd met 6 minus 20 %

 

95,10

3.5.4 

voor de periode van één jaar wordt het tarief van 3.5.1 vermenigvuldigd met 12 minus 30%

 

167

3.5 

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

34

3.6 

De in artikel 1, eerste lid, van het Legesbesluit akten burgerlijke stand genoemde tarieven bedragen:

 

 

 

3.6.1 

voor de in artikel 2, eerste lid, van de Wet rechten burgerlijke stand, onder a, b en d genoemde stukken

 

12,90

3.6.2 

voor de onder c genoemde stukken (Verklaringen huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek)

 

22,90

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:per verstrekking

9,45

4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende een periode van één jaar:

 

 

4.2.2.1

voor 50 verstrekkingen wordt het tarief van 4.2.1 vermenigvuldigd met 50 minus 10%

425

4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen wordt het tarief van 4.2.1 vermenigvuldigd met 100 minus 20%

756

4.2.2.3

voor 200 verstrekkingen wordt het tarief van 4.2.1 vermenigvuldigd met 200 minus 30%

1.322

4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

34

4.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (gegevenslevering op alternatief medium).

 

 tarief Ministerie

4.5

Het tarief bedraagt tot het verstrekken van gegevens aan buitengemeentelijke afnemers en bijzondere derden, per verstrekking

2,60

4.5.1

het tarief bedraagt tot het verstrekken van gegevens aan de gerechtsdeurwaarder (schriftelijk, inclusief no-hit verklaring) per verstrekking

2,60

 

Hoofdstuk 5 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

   

 

 

5.1Definities

 

 

 

 

5.1.1 Aanlegkosten

 

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft Voor de berekening van de leges wordt uitgegaan van de aanlegkosten inclusief omzetbelasting..

 

5.1.2 Bouwkosten

 

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Voor de berekening van de leges wordt uitgegaan van de bouwkosten inclusief omzetbelasting

 

5.1.3 Sloopkosten

 

 

 

de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voorzover deze ontbreekt een raming van de sloopkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Voor de berekening van de leges wordt uitgegaan van de sloopkosten inclusief omzetbelasting

5.1.4 Vooroverlegplan

 

 

 

Onder een vooroverlegplan wordt in deze titel verstaan: een tekening waarop de ruimtelijke contouren, situering en afmetingen van het op te richten bouwwerk zijn aangegeven en op basis waarvan een advies kan worden verkregen met betrekking tot de vraag of het op te richten bouwwerk niet in strijd is met de redelijke eisen van welstand. Bij strijdigheid van het bouwplan met het bestemmingsplan wordt tevens onderzocht of medewerking aan het bouwplan in rede ligt.

5.1.5 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

5.1.6 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

5.1.7 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

––

Vooroverleg(plan)

 

 

5.2.1

Het tarief bedraagt voor het in indienen van een aanvraag:

 

 

5.2.1.1

Voor de behandeling van een vooroverlegplan bij voorgenomen bouwkosten

a. om vooroverleg i.v.m. het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

   

 

205

 

b. om beoordeling van een vooroverlegplan als bedoeld in artikel 5.1.4. vermeerderd met de kostenopgave van Welstandzorg Noord-Holland

c. indien het vooroverlegplan aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd, worden de leges vermeerderd met

   

205

   

526

 

5.2.2

Indien binnen 26 weken na het verzenden van de schriftelijke reactie op het vooroverlegplan een definitieve bouwaanvraag wordt ingediend, die in overeenstemming is met het eindresultaat van het vooroverleg, worden de reeds in rekening gebrachte leges voor het vooroverlegplan verrekend met de leges van de definitieve omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Restitutie van leges vindt niet plaats.

 

 

5.3

De omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel in afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

5.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

5.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief voor de behandeling van de aanvraag:

 

 

 

a. bij bouwkosten tot € 3.000,--

€ 140

 

b. bij bouwkosten van € 3.000,-- of meer vermeerderd met 2,0% van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 3.000,-- te boven gaan.

€ 140

5.3.1.2

Toetsing aan de welstand

 

 

 

Indien voor de aanvraag van een omgevingsvergunning overeenkomstig artikel 5.3.1.1 advies van de Welstandscommissie behoeft te worden ingewonnen dan wel het vooroverlegplan bij beoordeling duidelijk voldoet aan de vastgestelde sneltoetscriteria, of het een herhalingsplan betreft waarvoor eerder welstandelijk positief is geadviseerd, het overeenkomstig 5.2.1.2 en 5.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met

€ 32,40

 

plus 0,15% van de geraamde kosten met een maximum legesbedrag van € 2.000,-- 

 

5.3.1.3

Extra toetsing aan de welstand

 

 

 

Voor elke extra beoordeling wordt een toeslag berekend van 40% van de in artikel 5.3.1.2 berekende kosten 

 

5.3.1.4

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 5.3.1.1 is het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is, gelijk aan het tarief dat bij de gemeente in rekening wordt gebracht voor dit advies. 

 

5.3.1.5

Achteraf ingediende aanvraag/legalisatie

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 5.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit 200% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. 

 

5.3.1.6

Vergunningvrij bouwwerk

 

 

 

Als blijkt dat een ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning/ vooroverleg vergunningvrij blijkt te zijn, bedraagt het tarief

€ 70,10

5.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

5.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

a. bij aanlegkosten tot € 3.000,--

€ 140

 

vermeerderd met 2,0% van het bedrag waarmee die aanlegkosten de € 3.000,-- te boven gaan. 

 

5.3.2.2

Achteraf ingediende aanvraag/legalisatie

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 5.3.2.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit 200% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. 

 

5.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 5.3.1: 

 

5.3.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

98,30

5.3.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

98,30

5.3.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

1.741

5.3.3.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

98,30

5.3.3.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking exploitatieplan)

98,30

5.3.3.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

1.539

5.3.3.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

660

5.3.3.8

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

462

5.3.3.9

Indien voor een Wro procedure een publicatie nodig is worden de bedragen zoals genoemd in onderdeel 5.3.3 verhoogd met

27,60

5.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 

5.3.4.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

210

5.3.4.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

210

5.3.4.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

1.741

5.3.4.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

210

5.3.4.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

210

5.3.4.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

1.539

5.3.4.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

660

5.3.4.8

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

501

5.3.4.9

Indien voor een Wro procedure een publicatie nodig is worden de bedragen zoals genoemd in onderdeel 5.3.4 verhoogd met

27,60

5.3.5

In gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

5.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d , van de Wabo, bedraagt het tarief voor een bouwwerk met een oppervlakte:

 

 

 

a. tot 100 m2 een vast bedrag van

€ 554

 

b. van 100 tot 500 m2 een vast bedrag van

€29,50

 

en per m2 vermeerderd met

€ 3,50

 

c. van 500 tot 2000 m2 een vast bedrag van

€ 1.391

 

en per m2 vermeerderd met

€ 1,06

 

d. van 2000 tot 5000 m2 een vast bedrag van

€ 3.135

 

en per m2 vermeerderd met

€ 0,25

 

e. van 5000 tot 50.000 m2 een vast bedrag van

€ 4.182

 

en per m2 vermeerderd met

€ 0,05

 

f. groter dan 50.000 m2

€ 9.055

5.3.5.2

Het tarief voor het overschrijven van een vergunning als bedoeld in artikel 5.3.5.1 bedraagt per overschrijving

141

5.3.5.3

Indien de aanvrager van vergunning, als bedoeld in artikel 5.3.5.1 – voordat daarover definitief is beschikt – de aanvraag schriftelijk intrekt, wordt op het in artikel 5.3.5.1 genoemde tarief een restitutie van 50% verleend.

 

 

 

5.3.6 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

5.3.6.1 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 11 van de Erfgoedverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

5.3.6.1.1 

Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

 

-

5.3.6.1.2 

Voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht.

 

-

5.3.7 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in een beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

5.3.7.1 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

€ 210

5.3.7.1.2

indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning een sloopveiligheidsplan moet worden ingediend, wordt het in artikel 5.3.7.1.1 genoemde tarief verhoogd met

288

5.3.8 

Aanleggen of veranderen van een weg

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 

210

5.3.9 

Maken of veranderen van een uitweg

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 

210

5.3.10 

Kappen van houtopstand

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 

77,80

5.3.10A 

Handelsreclame

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 5.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief: 

 

 

 

5.3.10A.1 

indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

 

210

5.3.10A.2 

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder i, van de Wabo:

 

210

5.3.11 

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

 

5.3.11.1 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

 

210

5.3.11.2 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

 

210

5.3.12 

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief 

 

210

5.3.13 

Andere activiteiten

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling: 

 

 

 

5.3.13.1 

Behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

210

5.3.13.2 

Behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

a. als het een gemeentelijke verordening betreft: 

 

210

 

b. als het provinciale of waterschapsverordening betreft: 

 

210

5.3.14 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

a. bij bouwkosten tot € 3.000,-- per fase

105

 

b. bij bouwkosten van € 3.000,-- of meer per fase

105

 

vermeerderd met 1,10% van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 3.000,-- te boven gaan

 

 

 

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 

 

 

5.3.14.2 

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

5.3.15

Bodemonderzoeken

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

5.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

 

 

 

a. bij een perceeloppervlakte kleiner dan 500 m2

268

 

b. bij een perceeloppervlakte gelijk of groter dan 500 m2

408

5.3.15.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

 

 

 

a. bij een perceeloppervlakte kleiner dan 500 m2

268

 

b. bij een perceeloppervlakte gelijk of groter dan 500 m2

408

5.3.16

Advies

 

 

5.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

5.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 5.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

5.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

5.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

5.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

210

5.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

5.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 5.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

5.4

Vermindering

 

 

5.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 5.3.17 en 5.3.18. de vermindering bedraagt

 

 

5.4.1.1

Bij 5 tot 10 activiteiten

 

 

 

van de voor die activiteit verschuldigde leges

 

 

5.4.1.2

Bij 10 tot 14 activiteiten

 

 

 

van de voor die activiteit verschuldigde leges

 

 

5.4.1.3

Bij 15 of meer activiteiten

 

 

 

van de voor die activiteit verschuldigde leges

 

 

5.5

Teruggaaf

 

 

5.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteit

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 5.3.1, 5.3.2, 5.3.6 en 5.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

5.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

5.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

5.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 26 weken na het in behandeling nemen ervan

 

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

5.6

Wijzigingen omgevingsvergunning als gevolg van wijzigen project

 

 

5.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

81

5.7

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

5.7.1

de kosten van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening, worden in rekening gebracht bij de aanvrager.

 

 

 

5.7.2

de kosten een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a. van de Wet ruimteijke ordening, worden in rekening gebracht bij de aanvrager

 

 

5.8

Sloopmelding

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

41,35

5.9

Overschrijving vergunning op naam

 

 

 

 

Het tarief voor de overdracht van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning, met uitzondering van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3.5.1 of een vergunning als bedoeld in artikel 17.13, bedraagt

81,40

5.10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

 

210

5.11

Buiten behandeling omgevingsvergunning/ vooroverleg

 

 

 

Het tarief voor de aanvraag van een omgevingsvergunning/vooroverleg die buiten behandeling wordt gelaten bedraagt

 

140

 

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

 

6.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken,

 

 

6.1.1

voor ieder daaraan besteed kwartier

12,75

6.1.2

indien de verzoeker de informatie binnen 24 uur wenst te hebben en aan deze wens tegemoet gekomen kan worden, wordt het legesbedrag van artikel 6.1.1 verhoogd met

17,70

6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

6.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

0,50

6.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

3,45

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Kiezersregister

 

7.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb. 1989, 423) per inlichting.

9,45

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Kadaster

 

8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente is verkregen, voor ieder daaraan besteed kwartier

12,80

8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

8.2.1

tot het verstrekken van een fotokopie

0,50

8.2.2

tot het verstrekken van een lichtdruk

14,15

8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een kadastraal of hypothecair uittreksel of een uittreksel uit de kadastrale kaart

9,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Reisdocumenten

 

9.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

9.1.1

tot het verstrekken van een Nationaal Paspoort, zakenpaspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

 

9.1.2

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort), voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

 

9.1.3

tot het verstrekken van een Nationaal Paspoort, zakenpaspoort,2e paspoort of faciliteitenpaspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

 

9.1.4

tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

51,45

 

9.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet (NIK):

 

 

 

9.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

 

28,60

 

9.2.2

in andere gevallen, voor personen die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar of ouder zijn dan bedoeld in onderdeel 9.2.1.

50.65

 

9.3

de tarieven als genoemd in de onderdelen 9.1.1 tot en met 9.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag

 

47,55

Hoofdstuk 10 Rijbewijzen

 

10.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,95

10.2

Het tarief als genoemd in 10.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag dat het RDW in rekening hiervoor brengt

 

RDW

10.3

Het tarief voor het verstrekken van een Eigen Verklaring ten behoeve van het aanvragen van een verklaring van geschiktheid is het bedrag dat het CBR daarvoor in rekening brengt.

 

CBR

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Wet op de Kansspelen

 

11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

 

 

11.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat, conform artikel 3 van het Speelautomatenbesluit (basis 2003)

60,70

11.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, een basistarief van

24,15

 

vermeerderd met

36,55

 

per speelautomaat (basis 2003, artikel 3 Speelautomatenbesluit)

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Drank- en Horecawet

 

12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386)

169

12.2

       

12.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank en Horecawet.

   

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een verzoek voor de verruiming van de schenktijden als bedoeld in artikel

4 lid 1 sub b van de Drank- en horecaverordening.

   

 

 

 

 

 

107

         

 

 

 

 

24,40

12.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning als gevolg van een kleine wijziging (bijv. bijschrijven van leidinggevende of naam lokaliteit)

49,40

 

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

 

13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet of de Winkeltijdenverordening, dan wel wijziging of intrekking of het verlenen van toestemming tot overdracht aan een ander van zodanige vrijstelling of ontheffing bedraagt

82,45

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Huisvestingswet

 

14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

14.1.1

voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet (stb. 1992, 548)

21,05

14.1.2

voor het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

85,15

14.1.3

voor het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

85,15

14.1.4

voor het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van een zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

85,15

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Verkeer en Vervoer

 

15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

15.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459)

35,55

15.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

14,50

15.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer (stb. 1987, 175)

9,35

15.1.4

tot het wijzigen van een ontheffing als bedoeld in artikel 15.1.1 wordt 50 % van de legeskosten zoals bedoeld in artikel 15.1.1 in rekening gebracht.

 

 

15.2

Het tarief voor het verkrijgen van een pontjaarkaart bedraagt

16,50

15.3

15.3.1

Gehandicaptenparkeerkaart

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen en/of omzetten van een gehandicapten-

parkeerkaart met een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar

 

 

146

15.3.2

(vervolg aanvraag gehandicaptenparkeerkaart): Alleen houders van een bestuurderskaart komen in aanmerking. Heeft u enkel een passagierskaart neem dan vooraf contact op met het WMO loket.

aanleggen van het parkeervak € 320 wijziging parkeerplaats i.v.m. verhuizing € 240 veranderen/vervangen van het onderbord € 60  

 

 

 

Hoofdstuk 16 Naturalisatie

 

16.1

Voor het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap dient te worden betaald:

 

 

16.1.1

Enkelvoudige optie Nederland en buiten het Koninkrijk

 tarief IND

16.1.2

Gemeenschappelijke optie Nederland en buiten het Koninkrijk

 tarief IND

16.1.3

Optie medeopterende minderjarige

 tarief IND

16.2

Voor de behandeling van een naturalisatieverzoek dient te worden betaald:

 

 

16.2.1

Verzoek tot naturalisatie in Nederland

 tarief IND

16.2.2

Verzoek tot naturalisatie van de meerderjarige vreemdeling die staatloos is of houder van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 of artikel 33 van de Vreemdelingenwet 2000 in Nederland of een vergelijkbare verblijfsvergunning heeft in de Nederlandse Antillen of Aruba

 tarief IND

16.2.3

Gelijktijdige verzoeken tot naturalisatie van twee met elkaar gehuwde personen, van twee geregistreerde partners of van twee ongehuwden die in een duurzame relatie anders dan het huwelijk of geregistreerd partnerschap samenleven

 tarief IND

16.2.3.1

Indien ten minste één van deze personen een vreemdeling is als bedoeld in het tweede lid

 tarief IND

16.2.4

Verzoek tot medeverlening als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap, per kind

   

 tarief IND

Hoofdstuk17

Evenementenvergunning

 

 

17

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een melding

voor een klein evenement tot 50 bezoekers zoals genoemd in artikel

2:25 van de Algemeen plaatselijke verordening.

 

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het houden van een evenement e.d. overeenkomstig de A.P.V.

 

   

€ 24,40

17.1

voor een evenement minder dan 1000 bezoekers

135

17.2

voor een evenement tussen de 1000 en 5000 bezoekers

264

17.3

voor een evenement van meer dan 5000 bezoekers

639

17.4

voor de evenementen genoemd in 17.1, 17.2 en 17.3 worden de verbruikskosten van water in rekening gebracht. Het tarief per m3 water bedraagt

   

   

1,40

17.5

       

17.6

voor de evenementen genoemd in 17.1, 17.2 en 17.3 worden de verbruikskosten van electriciteit in rekening gebracht. Het tarief per kwh electriciteit bedraagt

   

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding om

live-muziek ten gehore te brengen, met een maximum van 12 keer per jaar overeenkomstig artikel 4:3 van de Algemeen plaatselijke verordening.

     

  €

 

 

 

 

0,185

     

 

 

 

24,40

 

Hoofdstuk 18 Diversen

 

18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

18.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

Ministerie

18.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

13

18.1.3

tot het verkrijgen van een meertalige attestatie de vita

13

18.1.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

9,45

18.1.5

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

9,45

18.2

Kosten voor het registreren van een vaartuig

5,75

18.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

18.3.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

56,70

18.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een visserijconsent als bedoeld in artikel 6 van de Visserijwet 1963 (Stb. 312)

82,40

18.4.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een visvergunning

14,35

18.5

Het tarief bedraagt voor een oningevuld bewijs als bedoeld in art.16 van het Veiligheidsbesluit elektrische schrikdraden

8,50

18.6

Het tarief bedraagt voor een ventvergunning:

 

 

18.6.1

een vast tariefbedrag per dag van

7,95

18.6.2

vermeerderd met:

 

 

18.6.2.1

per dag

7,95

18.6.2.2

per week

11,95

18.6.2.3

per maand

48,90

18.6.2.4

per kwartaal

68,25

18.6.2.5

per jaar

124

18.7

Het tarief bedraagt voor een standplaatsvergunning:

 

 

18.7.1

indien het een standplaats op gemeentegrond betreft een vast bedrag per dag van

7,95

18.7.2

vermeerderd met:

 

 

18.7.2.1

per dag

7,95

18.7.2.2

per week

11,95

18.7.2.3

per maand

48,90

18.7.2.4

per kwartaal

68,25

18.7.2.5

per jaar

124

18.7.3

De leges voor standplaatsen worden niet geheven voor vergunningen die op basis van het gestelde in de marktverordening worden verleend aan de kooplieden die op de weekmarkt standplaats innemen.

 

 

18.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een terrasvergunning

69,90

18.9

Het tarief bedraagt voor een vergunning ten behoeve van sandwichborden voor een periode van 14 dagen per bord.

5,20

18.10.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet

93,70

18.10.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, wordt het tarief genoemd in artikel 18.10.1 per strekkende meter sleuf vermeerderd met

1,20

18.10.2

het in 18.10.1 genoemde bedrag wordt:

 

 

18.10.2.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

227

18.10.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, worden de in artikel 18.10.1 leges verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

18.10.3

indien een begroting als bedoeld in 18.10.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

92,80

18.10.4

het tarief bedoeld in onderdeel 18.10.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

 

18.11

Dienstverlening bestemmingsplannen, bodemgesteldheid

 

 

 

Voor het beantwoorden van vragen over bestemmingsplannen, bodemgesteldheid e.d. ten behoeve van activiteiten voor zover deze niet rechtstreeks verband houden met een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt een standaard tarief per adres in rekening gebracht

70,90

18.12

Gebruiksvergunning

 

 

 

Het tarief voor het in ontvangst nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.5 lid 2 van de brandbeveiligingsverordening bedraagt

71,55

18.13

Het tarief voor het in ontvangst nemen van een aanvraag van een gebruiksvergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 2.1.1 lid 1 van de brandbeveiligingsverordening, bedraagt ten behoeve van een:

 

 

 

a. tijdelijk bouwsel of braderie

286

 

b. circus

429

 

c. evenement

429

 

d. kampeerterrein of jachthaven

429

 

e. hotelboot of restaurantboot

2.003

18.14

Het tarief voor het overschrijven van een vergunning als bedoeld in artikel 18.13 bedraagt

143

18.15

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor overige, niet elders in de verordening of de tarieventabel met name genoemde vergunningen c.q. ontheffingen als bedoeld in de A.P.V.

24,15

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Behorend bij raadsbesluit van 20 december 2016,

 

de griffier,

     

de voorzitter,

     

I. P. Vrolijk

P. C. Tange