Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2017
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpwmo
Externe bijlagenBijlage 1 tabel 1a Bijlage 1 tabel 1b Bijlage 1 tabel 1c Bijlage 2 Bijlage 3 tabel 1a Bijlage 3 tabel 1b Bijlage 3 tabel 1c

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2016, artt. 12, 13 en 19

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-201702-01-201701-01-2018nieuwe regeling

03-01-2017

Gemeenteblad 2017, 5839

*

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland, gelet op de artikelen 12, 13 en 19 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2016

B E S L U I T:

vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2017

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities en begrippen

Alle definities en begrippen in deze uitvoeringsregeling hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2016.

Hoofdstuk 2 Toegangsproces voorzieningen

Niet van toepassing.

Hoofdstuk 3 persoonsgebonden budget (pgb)

Artikel 3.1 Wijze van aanvragen een pgb

 • 1.

  Als een cliënt in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening en de ondersteuning zelf wenst in te kopen door middel van een pgb, kan door de cliënt een aanvraag worden ingediend bij het college zoals bedoeld in artikel 12 van de Verordening.

 • 2.

  Het persoonlijk budgetplan is gebaseerd op de te behalen resultaten zoals vermeld in het Verslag.

 • 3.

  In het persoonlijk budgetplan heeft de cliënt het volgende opgenomen:

  • a.

   welke ondersteuning de cliënt met het pgb wenst in te kopen en wat het beoogde resultaat is;

  • b.

   waarom de cliënt de ondersteuning in de vorm van een pgb wenst te ontvangen;

  • c.

   hoe de cliënt de aan het pgb verbonden taken verantwoord uit gaat voeren, dan wel wie de cliënt heeft gemachtigd om dit namens hem te doen;

  • d.

   hoe hij de voorziening wenst in te kopen;

  • e.

   op welke wijze de kwaliteit van de ondersteuning is gewaarborgd;

  • f.

   een onderbouwde begroting.

 • 4.

  Als de cliënt ondersteuning of begeleiding wenst in te zetten met een persoon uit het sociaal netwerk, motiveert de cliënt in het persoonlijk budgetplan:

  • a.

   op welk gebied de hulp vanuit het sociaal netwerk de gebruikelijke hulp overstijgt;

  • b.

   waarom deze inzet leidt tot een gelijkwaardig of beter resultaat dan de inzet van een professional.

 • 5.

  Budgethouders kunnen maatschappelijke ondersteuning gezamenlijk inkopen met het pgb. Het zorgdoel, de aanvraag, afhandeling en verantwoording blijft individueel.

 • 6.

  Twee maanden voor het aflopen van de indicatieduur vraagt de cliënt bij het college aan om de maatwerkvoorziening in de vorm van het pgb te verlengen of aan te passen.

Artikel 3.2 Her)beoordeling van een aanvraag van een pgb

 • 1.

  De aanvraag voor een pgb voldoet aan de criteria van het persoonlijk budgetplan van artikel 3.1

 • 2.

  Bij de (her)beoordeling van een pgb aanvraag worden de kwaliteitscriteria uit de Wmo 2015 meegenomen.

 • 3.

  Het college toetst de kwaliteit van de geleverde maatschappelijke ondersteuning om te beoordelen of de cliënt in aanmerking komt voor een verlenging of een nieuwe beschikking.

 • 4.

  Bij een verlenging kan het college de kwaliteit van de ondersteuning toetsen in een gesprek aan de hand van de volgende criteria, in hoeverre:

  • a.

   de ondersteuning tot het gewenste resultaat heeft geleid;

  • b.

   de kwaliteit van de ondersteuning voldoende was;

  • c.

   er bijsturing van de te behalen resultaten nodig is;

 • 5.

  Bij de toetsing wordt de geleverde ondersteuning vergeleken met de gestelde resultaten in het Verslag, dit is leidend.

 • 6.

  De Budgethouder legt het tarief dat hij met zijn hulpverlener afspreekt vast in de zorgovereenkomst.

 • 7.

  De eerste aanvraag voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb wordt voor maximaal één jaar toegekend.

 • 8.

  Bij een verlenging of een aanvullende pgb beschikking kan het college in uitzonderlijke gevallen een pgb voor maximaal vijf jaar toekennen.

Artikel 3.2 Invulling Pgb door personen uit het sociale netwerk

 • 1.

  Een toegekend Pgb kan uitsluitend na toestemming van het college worden besteed aan diensten, hulpmiddelen, woningaanpassing of andere maatregelen die worden betrokken uit het netwerk van de aanvrager.

 • 2.

  De persoon uit het sociale netwerk moet voldoen aan de volgende criteria om in aanmerking te komen voor het professionele tarief:

  • a.

   de zorgaanbieder/persoon is geregistreerd in het AGB register/ staat in geschreven bij de kamer van koophandel als bedrijf in een relevante sector voor de ondersteuning;

  • b.

   de ondersteuning voldoet aan de kwaliteitseisen die voor vergelijkbare ondersteuning in natura worden gesteld.

  • c.

   de zorgaanbieder/persoon heeft relevante diploma’s op MBO/HBO;

  • d.

   de zorgaanbieder/persoon heeft relevante werkervaring

  • e.

   de persoon die de ondersteuning biedt ontvangt een salaris dat past bij de kwaliteit van de ondersteuning;

 • 3.

  De toestemming om het Pgb in te laten vullen door iemand uit het sociale netwerk van de aanvrager wordt in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   er sprake is van gebruikelijke hulp en de ondersteuning vanuit het sociale netwerk binnen datgene valt dat redelijkerwijs van dit netwerk verwacht mag worden;

  • b.

   het gaat om een persoon die hetgeen nu geboden gaat worden eerder om niet heeft geboden.

 • 4.

  Het tarief voor een pgb ten behoeve van een persoon uit het sociale netwerk is vastgelegd de bijlage 1 behorende bij dit Besluit.

Artikel 3.4 Weigeringsgronden van aanvraag voor pgb

In het besluit maatschappelijke ondersteuning worden de gronden genoemd om een aanvraag voor een pgb te weigeren. Een aanvraag voor een pgb kan geweigerd worden indien:

 • a.

  de cliënt naar het oordeel van het college niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 2.3.6, tweede lid van de Wet;

 • b.

  het pgb is aangevraagd voor een maatwerkvoorziening die het college in collectieve vorm aanbiedt;

 • c.

  de ondersteuning die de cliënt met het pgb wenst in te kopen naar het oordeel van het college niet of niet in voldoende mate zal bijdragen aan het bereiken van het beoogde resultaat;

 • d.

  de cliënt naar het oordeel van het college:

  1° de aanvraag niet kan motiveren en toelichten;

  2° geen vaste woon- of verblijfplaats heeft;

  3° problematische schulden heeft of een schuldsaneringstraject doorloopt;

  4° verwijtbaar onder toezicht staat of een bewindvoerder heeft; onder verwijtbaar wordt verstaan dat de persoon handelingen heeft verricht of keuzes heeft gemaakt die ertoe hebben geleid dat toezicht of bewindvoering noodzakelijk is.

  5° redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht het pgb te beheren of een daartoe gemachtigde niet beschikt over het keurmerk van het Keurmerkinstituut;

  6° een gemachtigde of beheerder van het pgb heeft aangewezen die tevens uitvoerder is van de met het PGB ingekochte ondersteuning;

  7° belangenbehartigers, bemiddelingbureaus en tussenpersonen betaalt uit het pgb.

 • e.

  er sprake is van ondersteuning in een spoedeisende situatie, als bedoeld in artikel 2.3.3 van de Wet;

 • f.

  het pgb bestemd is voor besteding in het buitenland;

 • g.

  de ondersteuning die door één en dezelfde persoon geleverd wordt meer bedraagt dan 48 uur per week. Bij het vaststellen of er meer dan 48 uur per week ondersteuning wordt geleverd, kan ook de hoeveelheid ondersteuning worden meegenomen die deze persoon, via een pgb of andere wijze, levert aan andere personen of gezinsleden.

 • h.

  het pgb gebruikt wordt voor andere kosten dan het leveren van de ondersteuning. Onder andere kosten wordt ook verstaan reiskosten of begeleidings- of administratiekosten in verband met het beheren van een pgb.

 • i.

  In afwijking van lid 1 sub f kan het college toestemming geven om, uitsluitend in noodzakelijke gevallen, de toegekende ondersteuning individuele begeleiding die met het pgb ingekocht wordt ook in te zetten tijdens een vakantie.

Artikel 3.5 Hoogte pgb voor materiële verstrekkingen

 • 1.

  De hoogte van een pgb voor:

  • a.

   een nieuwe zaak wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de voorziening als de voorziening in natura zou zijn verstrekt, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering;

  • b.

   een tweedehands zaak wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van een vergelijkbare nieuwe voorziening rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en verminderd met een percentage vanwege afschrijving en rekeninghoudend met onderhoud en verzekering.

 • 2.

  De noodzakelijke kosten voor onderhoud en reparatie van voorzieningen die in bruikleen worden verstrekt worden vergoed conform de hoogte van de door het college geaccepteerde offerte.

Artikel 3.6 Hoogte pgb voor dienstverlening

 • 1.

  De hoogte van een pgb voor begeleiding en dagbesteding (inclusief kortdurend verblijf) en ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden bedraagt voor zorgaanbieders/instellingen maximaal 100% van het arrangementsbedrag. De bedragen voor 2017 zijn opgenomen in bijlage 1.

 • 2.

  De hoogte voor een pgb voor de inzet van dienstverlening via het sociaal netwerk is gebaseerd op de berekening van de kostprijs van de maatwerkvoorziening in natura. Het resultaattarief voor:

  a.Resultaatgebied 1 Sociale en persoonlijke functioneren geleverd door een persoon afkomstig uit het sociale netwerk van de cliënt, is vastgesteld op basis van het tarief per uur voor mantelzorgers in de Wet langdurige zorg.

 • 3.

  De hoogte voor een pgb voor de inzet van dienstverlening via het sociaal netwerk is gebaseerd op de berekening van de kostprijs van de maatwerkvoorziening in natura. De bedragen voor 2017 zijn opgenomen in bijlage 1. Het resultaattarief voor:

  • a.

   Resultaatgebied 1 Sociale en persoonlijke functioneren geleverd door een persoon afkomstig uit het sociale netwerk van de cliënt, is vastgesteld op basis van het tarief per uur voor mantelzorgers in de Wet langdurige zorg.

  • b.

   Resultaatgebied 2 Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden geleverd door een persoon afkomstig is uit het sociale netwerk van de cliënt, wordt betaald per resultaat van een schoon huis welk is gebaseerd op het maximum tarief per uur uit de CAO 2014-2016 VVT FWG15 verhoogd met 20%.

  • c.

   Resultaatgebied 3 Financiën geleverd door een persoon die afkomstig is uit het sociale netwerk van de cliënt, is vastgesteld op basis van het tarief per uur voor mantelzorgers in de Wet langdurige zorg.

  • d.

   Resultaatgebied 4 Dagbesteding is niet van toepassing.

  • e.

   Resultaatgebied 5 Ondersteuning zelfzorg geleverd door een persoon die afkomstig is uit het sociale netwerk van de cliënt, is vastgesteld op basis van het tarief per uur voor mantelzorgers in de Wet langdurige zorg.

  • f.

   Resultaatgebied 6 Huisvesting is niet van toepassing.

  • g.

   Resultaatgebied 7 Kortdurende Verblijf geleverd door een persoon afkomstig is uit het sociale netwerk van de cliënt wordt betaald van een tarief van maximaal 75% van het resultaatstarief van de maatwerkvoorziening in natura.

  • h.

   Resultaatgebied 8 geleverd door een persoon die afkomstig is uit het sociale netwerk van de cliënt is vastgesteld op basis van het tarief per uur voor mantelzorgers in de Wet langdurige zorg.

 • 4.

  De hoogte van het pgb voor Beschermd wonen bedraagt 75% van de kostprijs voor de voorziening in natura exclusief het bedrag voor “wonen”. De bedragen voor 2017 zijn opgenomen in bijlage 3.

Artikel 3.7 Besteding en verantwoording van het pgb

 • 1.

  De kosten die uit het pgb betaald moeten worden zijn:

  • a.

   salaris;

  • b.

   werkgeverskosten

  • c.

   reiskosten ten behoeven van de ondersteuning;

  • d.

   administratie van de aanbieder die niet onder de taak van de SVB valt.

 • 2.

  De Budgethouder beschikt niet over een vrij besteedbaar bedrag en kan geen feestdagenvergoeding uitkeren.

 • 3.

  De cliënt handelt conform de bepalingen van de gemeente zoals opgenomen in de Verordening, de beschikking en het persoonlijke budgetplan.

 • 4.

  De cliënt geeft het college desgevraagd inzicht in de besteding van het pgb.

 • 5.

  Om de kwaliteit te waarborgen kan het college periodiek in gesprek gaan met de budgethouder over de behaalde resultaten met het persoonsgebonden budget of (steekproefsgewijs) toezicht houden op de daaraan verbonden voorwaarden, waaronder de vraag of de ingekochte ondersteuning aan de kwaliteitseisen voldoet.

Hoofdstuk 4 bijdragen maatwerkvoorzieningen

Artikel 4.1 Bijdrage in de kosten van algemene voorzieningen

Een cliënt is voor alle in de gemeente aanwezige algemene voorzieningen de betreffende reguliere bijdrage in de kosten verschuldigd.

Artikel 4.2 Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen in natura of pgb’s

Voor alle maatwerkvoorzieningen, met uitzondering van de voorzieningen genoemd in artikel 3.8 lid 4 van het Uitvoeringsbesluit, is de cliënt zowel voor een verstrekking in natura als in de vorm van een pgb een bijdrage verschuldigd.

Artikel 4.3 Omvang van de bijdrage

 • 1.

  De minimale eigen bijdrage komt overeen met hetgeen in artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit is bepaald.

 • 2.

  Het startpunt voor het inkomensafhankelijke deel van de eigen bijdrage is:

  • a.

   Voor ongehuwden die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, berekend volgens artikel 3.9 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 een inkomen van € 24.895

  • b.

   Voor ongehuwden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, berekend volgens artikel 3.9 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 een inkomen van € 18.736

  • c.

   Voor gehuwde cliënten die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, berekend volgens artikel 3.9 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 een inkomen van € 38.500

  • d.

   Voor ongehuwden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, berekend volgens artikel 3.9 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 een inkomen van € 25.878

 • 3.

  Het percentage waarmee het inkomensafhankelijke deel stijgt bedraagt 12%.

 • 4.

  De kostprijs van de maatwerkvoorziening (= maximale eigen bijdrage) wordt als volgt bepaald:

  • a.

   voor woon- en vervoersvoorzieningen geldt de kostprijs van de voorziening in natura, rekening houdend met de technische levensduur van de voorziening;

  • b.

   voor maatwerkvoorzieningen die in arrangementen worden geleverd, wordt gerekend met een (afgeleide) kostprijs per resultaatgebied zoals opgenomen in bijlage 3.

  • c.

   voor indicaties huishoudelijke hulp in uren geldt het tarief zoals opgenomen in bijlage 2.

  • d.

   voor beschermd wonen geldt hetgeen is bepaald in hoofdstuk 3, paragraaf 3 van het Uitvoeringsbesluit.

 • 5.

  Indien een voorziening bestaat uit een individuele vervoersvoorziening of een losse woonvoorziening, bestaat voor de berekening van de bijdrage de kostprijs uit de gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe voorziening en een depotverstrekking plus de kosten voor het onderhoud, keuring en reparatie van de voorziening voor 7 jaar (=afschrijftermijn voorziening). De aanschafprijs inclusief deze kosten voor het onderhoud, de keuring en reparatie van de voorziening wordt gedurende de gehele gebruiksduur van de voorziening in rekening gebracht conform de systematiek zoals in bijlage 4.

Artikel 4.4 Looptijd van de bijdrage

 • 1.

  Indien de voorziening bestaat uit het verstrekken van een zaak dan wel een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning, wordt gedurende de vastgestelde afschrijvingstermijn in periodes van vier weken een bijdrage in rekening gebracht.

 • 2.

  Indien de maatwerkvoorziening in arrangementen wordt geleverd in natura of in de vorm van een pgb wordt een bijdrage opgelegd over de looptijd van de voorziening.

Artikel 4.5 Bijdrage woningaanpassing minderjarige

Voor een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een woningaanpassing voor een minderjarige is een bijdrage verschuldigd.

Artikel 4.6 Klanttarief aanvullend openbaar vervoer

In het aanvullend openbaar vervoer gelden de volgende tarieven:

 • a.

  het basistarief is € 0,60

 • b.

  het tarief per kilometer is € 0,15

 • c.

  Voor medereizigers en prioritaire ritten geldt: vier maal het basistarief en viermaal het kilometertarief

 • d.

  Begeleiders van AOV-geïndiceerden reizen gratis mee.

Artikel 4.7 Anti-speculatiebeding

De eigenaar-bewoner, die krachtens de Wmo een woonvoorziening heeft ontvangen die leidt tot waardestijging van de woning, dient bij verkoop van deze woning binnen een periode van 10 jaar na gereed melding van de voorziening, deze verkoop van de woning onverwijld aan het college te melden. De meerwaarde van de woning dient volgens het onderstaande afschrijvingsschema te worden terugbetaald:

 • a.

  voor het eerste jaar 100% van de meerwaarde;

 • b.

  voor het tweede jaar 80% van de meerwaarde;

 • c.

  voor het derde jaar 60% van de meerwaarde;

 • d.

  voor het vierde jaar 40% van de meerwaarde;

 • e.

  voor het vijfde jaar 20% van de meerwaarde’,

in alle gevallen minus het percentage van de kosten van getroffen voorzieningen, dat voor rekening van de eigenaar van de woonruimte is gekomen.

Artikel 4.8 Financiële tegemoetkomingen

 • 1.

  Uitsluitend via de hulp in de huishouding toelage regeling kan een financiële tegemoetkoming worden verstrekt.

 • 2.

  Een financiële tegemoetkoming geldt niet voor de voorziening ondersteuning en regie bij het huishouden. 3. Voor andere voorzieningen worden geen financiële tegemoetkomingen verstrekt.

Hoofdstuk 5 Kwaliteit en betrekken inwoners

Artikel 5.1 (Tussentijdse)evaluatiegesprekken

 • 1.

  Om de kwaliteit te waarborgen kan het college periodiek in gesprek gaan met de cliënt en aanbiederover de behaalde resultaten met de maatwerkvoorziening.

 • 2.

  Als dat nodig is, kunnen de te behalen resultaten en het ondersteuningplan worden aangepast.

Artikel 5.2 Jaarlijkse blijk van waardering mantelzorgers

 • 1.

  Het compliment in gemeente Wormerland is een financiële tegemoetkoming.

 • 2.

  Om als mantelzorger voor het compliment in aanmerking te komen, zijn criteria gesteld om als mantelzorger te worden aangemerkt:

  • a.

   De cliënt waaraan de mantelzorger ondersteuning verleent is woonachtig in de gemeente.

  • b.

   de mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft zorg vanuit een persoonlijke band is met de cliënt.

  • c.

   de mantelzorger zorgt meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden zorg voor zijn of haar naaste.

  • d.

   Onder mantelzorg valt niet de gebruikelijke hulp.

  • e.

   Onder mantelzorg valt geen vrijwilligerswerk.

 • 3.

  In 2017 is €25.000 beschikbaar voor het mantelzorgcompliment waarbij de volgende verdeelregel geldt: het beschikbare budget, na aftrek van de uitvoeringskosten, wordt gelijk verdeeld onder de aanvragers tot een maximum bedrag van € 200,- per aanvraag.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 6.1 Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

 • 1.

  De regeling treedt in werking de dag na publicatie en heeft terugwerkende kracht tot 2 januari 2017.

 • 2.

  Voor pgb-houders die op 2 januari 2017 een geldende Wmo indicatie hebben voor ondersteuning vanuit het sociale netwerk geldt een overgangstermijn voor de hoogte van de toe te kennen budgetten tot 1 juli 2017 waarna de pgb-tarieven voor ondersteuning vanuit het sociale netwerk overeenkomstig de bedragen in dit besluit van toepassing worden. In de periode tot 1 juli 2017 worden de bedragen gehanteerd die ook voor 2016 zijn toegekend.

 • 3.

  Het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2016 gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2017.

Bijlage 1 Pgb bedragen arrangementen resultaatgebieden 1-8

Bijlage 1 tabel 1a

Bijlage 1 tabel 1b

Bijlage 1 tabel 1c

Bijlage 2 Hoogte pgb bedragen beschermd wonen, bedragen per maand

Bijlage 2

Bijlage 3 Maximale kostprijzen tbv eigen bijdragen

Bijlage 3 tabel 1a

Bijlage 3 tabel 1b

Bijlage 3 tabel 1c

Bijlage 4 Systematiek berekening kostprijs hulpmiddelen t.b.v. berekening eigen bijdrage