Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening gemeente Wormerland 2017
CiteertitelDrank- en Horecaverordening gemeente Wormerland 2017’
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Drank- en Horecawet, artt. 4, 25a, 25b, 25c, 25d en 26

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2017nieuwe regeling

31-01-2017

Gemeenteblad 2017, 21427 en 34669

*

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en Horecaverordeningen gemeente Wormerland 2017

De raad van de gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van het college van 20 december 2016

gelet op de artikelen 147 van de Gemeentewet en 4, 25a, 25b, 25c, 25d en 26 van de Drank- en Horecawet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland

§ 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: Drank- en Horecawet;

  • b.

   terras: het buiten de besloten ruimte gelegen deel van een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar bedrijfsmatig of anders dan om niet dranken of spijzen voor gebruik ter plaatse mogen worden verstrekt;

  • c.

   vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

  • d.

   bezoeker: een ieder die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering van:

   • -

    leidinggevenden in de zin van de wet;

   • -

    personen die dienst doen in de inrichting;

   • -

    personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is;

  • e.

   horecabedrijf: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholische drank voor gebruik ter plaatse;

  • f.

   paracommerciële inrichting: een inrichting waarin weliswaar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken worden verstrekt, maar dit doet als nevenactiviteit. De hoofdactiviteit ligt op een ander vlak, zoals activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

§ 2 BEPALINGEN VOOR INRICHTINGEN WAARIN HET HORECABEDRIJF WORDT UITGEOEFEND

Artikel 2 Voorschriften aan vergunningen om het horecabedrijf uit te oefenen

De burgemeester kan aan een vergunning voor een horecabedrijf voorschriftenverbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld:

 • a.

  ter bescherming van de volksgezondheid, of

 • b.

  in het belang van de openbare orde, of

 • c.

  ter bevordering van de naleving van artikel 20 van de wet.

Artikel 3 Verbod op Happy hours

Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of terras gewoonlijk wordt gevraagd.

§ 3 BEPALINGEN VOOR PARACOMMERCIËLE INRICHTINGEN

Artikel 4 Schenktijden voor para commerciële inrichtingen

 • 1.

  Het is verboden in paracommerciële inrichtingen zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de in 1a opgenomen schenktijden.

  • a.

   maandag tot en met zondag tussen 12.00 en 24.00 uur.

  • b.

   de burgemeester kan maximaal 2 keer per jaar afwijken van de tijden genoemd in artikel 4 lid 1 onder a.

  • c.

   het is alleen toegestaan om zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken twee uur voor, tijdens en tot twee uur na de hoofdactiviteit behorend tot de statutaire doelstelling van de para commerciële inrichting, behoudens het bepaalde in lid 1a.

  • d.

   het is verboden buiten de in dit lid genoemde tijden alcoholhoudende drank te verstrekken in een commerciële inrichting, welke gevestigd is in een gebouw, dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer sportorganisaties en/of instellingen.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is het voor para commercële inrichitngen, die zich richten op activitieiten van sportieve-, sociaal-culturele-, maatschappelijke- of recreatieve aard wel toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken ter plaatse tijdens:

  • a.

   Bestuursvergaderingen;

  • b.

   Ledenvergaderingen;

  • c.

   Kaart- , dart-, dobbel- en bordspelavonden voor leden en introducés;

  • d.

   Jubileum van de para commerciële inrichting (max. 1 maal per jaar);

  • e.

   Jaarfeest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren in verband met het begin van een nieuw seizoen of afsluiting van een lopend seizoen(max. 2 maal per jaar);

  • f.

   Feest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren in verband met een kampioenschap of promotie(max. 1 maal per jaar);

  • g.

   Kerstborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren;

  • h.

   Oudejaarsborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren;

  • i.

   Nieuwjaarsborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren;

  • j.

   Feest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren tijdens Koningsdag;

  • k.

   Vergaderingen , wedstrijden, trainingen, repetities, uitvoeringen en cursussen georganiseerd door andere (lokale) verenigingen zonder commerciële doelstellingen, die geen eigen kantine tot hun beschikking hebben;

  • l.

   Van alle activiteiten genoemd onder artikel 4 lid 2 sub a tot en met k dient minimaal twee weken voordat de activiteit plaatsvindt melding te worden gedaan bij de gemeente. Indien de activiteit valt onder artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening dient een evenementenvergunning te worden aangevraagd.

Artikel 5 Privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten derden

 • 1.

  Ter voorkoming van oneerlijke mededinging is het verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken:

  • a.

   tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen, of

  • b.

   tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de beherende paracommerciële rechtspersoon zijn betrokken en niet vallen onder de strekking van artikel 5, tweede lid, van deze verordening.

 • 2.

  Het verbod als bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing indien in de directe nabijheid van een para commerciële inrichting en toost uitgebracht wordt met zwak-alcoholhoudende drank bij een huwelijksvoltrekking of andere plechtigheid die maximaal 3 uur duurt.

Artikel 6 Verbod verstrekken van sterke drank

Het is verboden in paracommerciële inrichtingen sterke drank te verstrekken.

§ 4 BEPALINGEN VOOR DE DETAILHANDEL

Artikel 7 Voorschriften slijterijen

De burgemeester kan aan een vergunning voor een slijtersbedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld:

 • a.

  ter bescherming van de volksgezondheid, of

 • b.

  in het belang van de openbare orde, of

 • c.

  ter bevordering van de naleving van de wet.

§ 5 TIJDELIJKE VERSTREKKINGSVERBODEN

Artikel 8 Tijdelijk verstrekkingsverbod gedurende bepaalde uren

Het is verboden gedurende een door de burgemeester aan te wijzen periode en/of evenement in de aan te wijzen uren bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken.

§ 6 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor paracommerciële inrichtingen:

  • a.

   de voorschriften en beperkingen die tot dat tijdstip op grond van eerdere gemeentelijke verordening krachtens de wet zijn gesteld;

  • b.

   de ontheffingen die tot dat tijdstip door het College van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn verleend;

  • c.

   de tot dat tijdstip gehanteerde schenk- of taptijden.

 • 2.

  Voorschriften en beperkingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet zijn gesteld aan vergunning van andere dan in het eerste lid bedoelde inrichtingen, blijven van kracht.

 • 3.

  Ontheffingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend op grond van de wet, behalve de in het eerste lid, onder b bedoelde ontheffingen, blijven 12 maanden na inwerkingtreding van deze verordening van kracht. Daarna komen deze ontheffingen te vervallen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan de burgemeester van het bepaalde in deze verordening afwijken, indien strikte toepassing van het bepaalde voor een of meer belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen en met de belangen ter waarborging waarvan deze verordening is opgesteld.

Artikel 11 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet wanneer het bepaalde in de Wet op de economische delicten van toepassing is.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking 8 dagen na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland 2017’.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 31 januari 2017.