Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Verordening winkeltijden Wormerland 2014, 1e wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Wormerland 2014, 1e wijziging
CiteertitelVerordening winkeltijden Wormerland 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2017nieuwe regeling

21-03-2017

Gemeenteblad 2017, 49881

*

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Wormerland 2014, 1e wijziging

De raad van gemeente Wormerland;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 maart 2017

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de verordening winkeltijden Wormerland 2014, 1e wijziging

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  Feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • c.

  Werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • d.

  Winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Vrijstelling zon- en feestdagen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen een winkel voor het publiek geopend te hebben gelden niet tussen 10:00 uur en 22.00 uur. Laad- en losactiviteiten zijn niet toegestaan vóór 10:00 uur.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde is niet van toepassing op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december na 19.00 uur.

Artikel 3 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  Ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  Op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffingen, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  De aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  Van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  De houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Hoofdstuk 2 Bijzondere vrijstellingen

Artikel 7 Reikwijdte hoofdstuk

In dit hoofdstuk worden, in afwijking van het gestelde in hoofdstuk 1, vrijstellingen verleend van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, ten behoeve van name genoemde en aankoopplaatsen.

Artikel 8 Vrijstellingen ten aanzien van specifieke winkels

De in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen een winkel voor het publiek geopend te hebben, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  Musea;

 • b.

  Winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  Winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

Artikel 9 Vrijstelling winkel met fietsenverhuur

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen een winkel voor het publiek geopend te hebben, gelden niet ten aanzien van winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2.

  De in het eerste lid vervatte vrijstelling geldt niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 10 Vrijstellingen rondom begraafplaatsen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen een winkel voor het publiek geopend te hebben, gelden niet ten aanzien van winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden ofte verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op een begraafplaats dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang daarvan, gedurende de openingstijden van die begraafplaats

Artikel 11. Benzinestations

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van een winkel in een benzinestation, mits in die winkel de omzet uit de verkoop van goederen grotendeels wordt behaald uit de verkoop van brandstof en smeermiddelen voor voer- of vaartuigen en van benodigdheden voor gebruik, reiniging of spoedeisende reparaties van voer- of vaartuigen alsmede accessoires daarvoor.

Artikel 12. Apotheken

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van apotheken.

Artikel 13. Openstelling anders dan voor verkoop

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

  • b.

   winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2.

  De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 14. Nieuwsbladen en tijdschriften

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk nieuwsbladen en tijdschriften plegen te worden verkocht.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van nieuwsbladen en tijdschriften.

Artikel 15. Culturele evenementen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 16. Sportcomplexen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

Artikel 17. Kermis

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk feestartikelen plegen te worden verkocht, indien in de gemeente, waarin de winkel is gelegen, een kermis wordt gehouden, gedurende de openingstijden van die kermis.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet voor het te koop aanbieden en verkopen van feestartikelen en speelgoed op een terrein, waar een kermis wordt gehouden.

Artikel 18. Wegrestaurants

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van een winkel in een restaurant, dat is gelegen aan een autosnelweg als bedoeld in artikel 1, onder c, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, mits in dat restaurant de omzet grotendeels wordt behaald met het verstrekken van maaltijden, dranken en kleine eetwaren voor directe consumptie ter plaatse en het aanbieden van logiesaccommodatie.

Artikel 18a Benzinestation/wegrestaurant

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van een winkel in een aan een autosnelweg gelegen onderneming waarin de functie van een benzinestation als bedoeld in artikel 11 en van een restaurant als bedoeld in artikel 18, wordt gecombineerd, mits in die winkel of in relatie tot die winkel de omzet grotendeels wordt behaald uit het totaal van de verkoop van goederen als bedoeld in artikel 11 alsmede het verstrekken van eet- en drinkwaren en het aanbieden van logiesaccommodatie als bedoeld in artikel 18.

Artikel 19. Ziekenhuizen en verpleeghuizen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van ziekenhuizen en verpleeghuizen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden gelden in of op het terrein van ziekenhuizen en verpleeghuizen niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, ten behoeve van een winkel waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht, indien die winkel is gelegen op ten hoogste 250 meter van de publieksingang van een ziekenhuis of verpleeghuis en een functie heeft ten behoeve van dat ziekenhuis of verpleeghuis, vanaf een half uur voor de aanvang van de bezoektijden tot het einde daarvan.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten, op ten hoogste 250 meter van de publieksingang van een ziekenhuis of verpleeghuis, vanaf een half uur voor de aanvang van de bezoektijden tot het einde daarvan.

Artikel 20. Bejaardenoorden

 • 1.

  De in artikel2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

 • 2.

  De in artikel2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 20. E.H. Communie

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk foto-artikelen plegen te worden verkocht, voor zover het betreden van die winkel noodzakelijk is voor het vervaardigen van portretfoto's ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie.

 • 2.

  De in het eerste lid vervatte vrijstelling geldt niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 21 Allerheiligen en Allerzielen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht, op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

Artikel 22 Ramadan

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van winkels, waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden.

Hoofdstuk 3 Slotbepaling

Artikel 23 Hardheidsclausule

Het college kan één of meer artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van openstelling van winkels en het toestaan van andere vormen van detailhandel op zon- en feestdagen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 24 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De verordening winkeltijden Wormerland (1997) wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de verordening winkeltijden Wormerland (1997) verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de verordening winkeltijden Wormerland (1997) maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 25 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op datum

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Wormerland 2014

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 21 maart 2017.

Toelichting

 

Algemeen toelichting

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet tot wijziging van de Winkeltijdenwet. Deze wetswijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden. Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. In de verordening winkeltijden Wormerland 2014 wordt invulling gegeven aan deze vrijheid.

In de artikelsgewijze toelichting wordt per artikel gemotiveerd welke keuze, waarom wordt voorgesteld.

 

Artikelgewijze toelichting

 

Artikel 1

Algemene begripsbepaling van deze verordening winkeltijden.

 

Artikelen 2 Vrijstellingsregeling zon- en feestdagen

Artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet bepaalt dat winkels op zondag en op feestdagen gesloten moeten zijn. In dit artikel is geregeld dat dit verbod in de gemeente Wormerland niet geldt tussen 12.00 uur t/m 22.00 uur op zondag en op alle feestdagen behalve op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december na 19.00 uur. Laad en los activiteiten zijn niet toegestaan voor 11 uur.

Artikel 3 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

Mogelijkheid bij uitzondering om een tijdelijke ontheffing te krijgen voor openstelling op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

Artikel 4 Beslistermijn

In artikel 4 wordt de beslistermijn van het college van burgemeester en wethouders weergegeven.

Artikel 5 Overdracht van de ontheffing

In artikel 5 staat dat de ontheffing overdraagbaar is na toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

In artikel 6 staan de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders voor het wijzigen of intrekken van een ontheffing.

Artikel 7 tot en met 22

In dit artikel en bijbehorende hoofdstuk (artikel 7 t/m 22) worden, in afwijking van het gestelde in hoofdstuk 1, vrijstellingen verleend van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, ten behoeve van name genoemde en aankoopplaatsen weergegeven.

Artikel 23 Hardheidsclausule

Op grond van dit artikel kan het college één of meer artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de openstelling van winkels en het toestaan van andere vormen van detailhandel op zon- en feestdagen (zoals omschreven in het eerste lid, onder b. van artikel 1), leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Het gaat hier alleen om gevallen zoals die ten tijde van het vaststellen van de verordening niet waren voorzien. Wordt eenmaal van de

hardheidsclausule gebruik gemaakt, dan moet de verordening worden aangepast, omdat dat geval immers voorzienbaar is geworden.

 

Artikel 24

In dit artikel wordt de oude verordening ingetrokken en wordt de overgangsregeling beschreven.

 

Artikel 25

In dit artikel wordt de datum van inwerkingtreding weergegeven en citeertitel.

Bijlage

Artikelen uit de Winkeltijdenwet

 

Artikel 2

 • 1.

  Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

  • a.

   op zondag;

  • b.

   op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

  • c.

   op werkdagen voor 06 uur en na 22 uur.

 • 2.

  Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3

 • 1.

  De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

 • 2.

  De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

 • 3.

  De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan devrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.