Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Mandaatbesluit omgevingsdienst IJmond archief gemeente Wormerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit omgevingsdienst IJmond archief gemeente Wormerland
CiteertitelMandaatbesluit omgevingsdienst IJmond archief gemeente Wormerland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Wet Bestuursrecht, hfd 10
 2. Archiefwet 1995
 3. Archiefbesluit 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-201701-03-2017nieuwe regeling

21-02-2017

Gemeenteblad 2017, 57481

*

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit omgevingsdienst IJmond archief gemeente Wormerland

Burgemeester en wethouders van gemeente Wormerland;

BESLUITEN

aan de directeur van Omgevingsdienst IJmond, alsmede diens plaatsvervanger, mandaat te verlenen voor de hierna te vermelden publiekrechtelijke danwel privaatrechtelijke rechtshandelingen met betrekking tot de archiefbescheiden waarvoor de zorg, althans het beheer, aan het bestuur van Omgevingsdienst IJmond is over- of opgedragen:

 • 1.

  Het vervangen van archiefbescheiden door reproducties:

  • a.

   Het vervangen van archiefbescheiden door reproducties, teneinde de aldus vervangen bescheiden te vernietigen, overeenkomstig artikel 7 van de Archiefwet 1995 en artikel 6, eerste en tweede lid van het Archiefbesluit 1995;

  • b.

   Het opmaken van een verklaring van vervanging van archiefbescheiden door reproducties, overeenkomstig artikel 8 van het Archiefbesluit 1995;

 • 2.

  Het vervreemden van archiefbescheiden, overeenkomstig artikel 8, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 7, eerste en tweede lid, en artikel 8 van het Archiefbesluit 1995;

 • 3.

  Het opmaken van een verklaring van vernietiging van archiefbescheiden, overeenkomstig artikel 8 van het Archiefbesluit 1995;

 • 4.

  Het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden, overeenkomstig artikel 15, eerste en tweede lid en artikel 16, tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit;

 • 5.

  Het goedkeuren van de overdracht van informatie aan een andere beheerseenheid, overeenkomstig artikel 23 van het Besluit Informatiebeheer van Omgevingsdienst IJmond.

 

te bepalen dat de directeur van Omgevingsdienst IJmond zich in het jaarverslag en eventuele andere periodieke verslagen verantwoordt omtrent het onder 1. tot en met 5. gestelde;

 

te bepalen dat dit besluit geldt voor onbepaalde tijd;

 

te bepalen dat indien ten gevolge van een wijziging van bovengenoemde (wettelijke) regelingen de uitvoering van voornoemde taken moet worden veranderd, deze aangepaste werkzaamheden tot de taken van de directeur behoren voorzover hun strekking en omvang door deze wijziging niet wezenlijk veranderen;

Aldus vastgesteld in onze vergadering van 21 maart 2017 en bekendgemaakt op 22 maart 2017.

burgemeester en wethouders van gemeente Wormerland,

burgemeester gemeentesecretaris

P.C. Tange P. Koetsier