Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Mandaatbesluit Jeugdteam en Veilig Thuis Gemeente Wormerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Jeugdteam en Veilig Thuis Gemeente Wormerland
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpjeugdrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Wormerland/605159/CVDR605159_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

31-10-2017

gmb-2017-234285

255634

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Jeugdteam en Veilig Thuis Gemeente Wormerland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland,

Gelet op:

1. Jeugdwet

2. Verordening Jeugdhulp gemeente Wormerland 2018

3. Algemene wet bestuursrecht

4. Gemeentewet

Besluit:

Mandaatbesluit Jeugdteam en Veilig Thuis gemeente Wormerland

Artikel 1 Verlening mandaad

Het college verleent mandaat aan de professionals in de Jeugdteam en Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) om namens het college besluiten te nemen, respectievelijk feitelijke handelingen te verrichten uit hoofde van bevoegdheden die zijn opgesomd in de bijlage van dit besluit.

De functietitel ‘professional’ kan verschillen per deelnemende organisatie. Binnen het Jeugdteam wordt met professional de medewerker bedoeld, die preventieve ondersteuning biedt, jeugdhulp verleent en/of onderzoek en diagnose doet.

Artikel 2 Uitsluitingen

Dit mandaatbesluit is niet van toepassing op:

 • a.

  Zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen;

 • b.

  Zaken die beslissing vergen die zou afwijken van het tot dan toe door het gemeentebestuur gevoerde beleid;

 • c.

  Zaken die beslissingen vergen die leiden tot overschrijding van het voor deze beslissing(en) aan de gemandateerde beschikbaar staande budget;

 • d.

  Zaken die een besluit vergen waarvoor de aard van de bevoegdheid zich verzet tegen het nemen van een besluit krachtens mandaatbesluit.

Artikel 3 Volmacht, machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Aldus vastgesteld op 31 oktober 2017 door het college van burgemeester en wethouders van Wormerland

P.Koetsier

gemeentesecretaris

P.C. Tange

burgemeester

Bijlage 1 behorende bij het Mandaatbesluit Jeugdteam en Veilig Thuis Gemeente Wormerland

Bevoegdheden Algemene wet bestuursrecht

Orgaan

Mandaatbesluit aan

 

 

 

Het buiten behandeling stellen van een aanvraag (art. 4:5)

College

Professional Jeugdteam

Het afwijzen van een herhaalde aanvraag bij het ontbreken van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden (art. 4:6)

College

Professional Jeugdteam

Jeugdwet

 

 

Het niet treffen van een voorziening op grond van artikel 1.2 van de Jeugdwet

College

Professional Jeugdteam

Het beoordelen of een jeugdige of ouder jeugdhulp nodig heeft en een deskundige toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van de aangewezen voorziening (artikel 2.3).

College

Professional Jeugdteam

Voor zover noodzakelijk voorzieningen te treffen die de ouders in staat te stellen hun rol als verzorgers en opvoeder te blijven vervullen (artikel 2.3, lid 3).

College

Professional Jeugdteam

Zorgdragen dat bij een uithuisplaatsing een jeugdige bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Dit hoeft niet als het aantoonbaar niet in het belang van de jeugdige is (artikel 2.3, lid 6).

College

Professional Jeugdteam

Het indienen van een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming als het oordeel is, dat een maatregel met betrekking tot het gezag over een minderjarige die zijn woonplaats heeft binnen de gemeente Wormerland, overwogen moet worden (artikel 2.4, lid 1).

College

Professional Jeugdteam Professional Veilig Thuis

In overleg – zo nodig- met bevoegd gezag van school treden ingeval er een individuele voorziening wordt getroffen (artikel 2.7, lid 1).

 

College

 

Professional Jeugdteam

 

Het indienen van een verzoek tot het treffen van een kinderbeschermingsmaatregel (artikel 3.1 lid 1).

College

Professional Jeugdteam

Professional Veilig Thuis

Het overleggen met de gecertificeerde instelling over eventuele jeugdhulp bij de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering (art. 3.5, lid 1)

College

Professional Jeugdteam

Professional Veilig Thuis

Beoordeling omtrent noodzaak machtiging uithuisplaatsing (artikel 6.1.2, lid 5).

College

Professional Jeugdteam

   

Bepalen welke voorziening op het gebied van jeugdhulp nodig is om een voorwaardelijke machtiging mogelijk te maken (artikel 6.1.4, lid 3).

     

College

     

Professional Jeugdteam

Professional Veilig Thuis

Indienen van een verzoek bij rechtbank tot het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging (Art.6.1.8 lid 1).

College

Professional Jeugdteam en in geval van spoed Professional Veilig Thuis

Het overleggen van een afschrift van het besluit als bedoeld in artikel 6.1.2 lid 5 (Artikel 6.1.9 lid 1).

College

Professional Jeugdteam en in geval van spoed Professional Veilig Thuis

Het doen van mededeling aan de Raad voor de Kinderbescherming van het vervallen van de machtiging en van het besluit dat geen nieuwe machtiging wordt aangevraagd na afloop van de geldigheidsduur (artikel 6.1.12, lid 6).

College

Professional Jeugdteam

Verzoeken om een machtiging uithuisplaatsing in een inrichting als bedoeld in artikel 1 van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (artikel 6.2.2, lid 2).

College

Professional Jeugdteam

Het vaststellen van het burgerservicenummer van een jeugdige om te waarborgen dat de te verwerken gegevens in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet op de jeugdige betrekking hebben (art. 7.2.2 )

College

Professional Jeugdteam

Het opnemen in hun administratie en het vermelden van de gegevens genoemd in artikel 7.2.4.

College

Professional Jeugdteam

Het afwijken van de verplichtingen gesteld in artikel 7.2.1 tot en met 7.2.4 voor zolang dit noodzakelijk is met betrekking tot spoedeisende gevallen (7.2.6 lid 1).

College

Professional Jeugdteam

Het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 7.4.0 lid 1 en 10.4.

College

Professional Jeugdteam

Besluiten over toekenning, weigering, intrekking of herziening van een persoonsgebonden budget en/of een voorziening in natura en het geven van voorlichting over keuze voor een budget in plaats van een voorziening in natura (art. 8.1.1 t/m 8.1.6).

College

Professional Jeugdteam

Verordening Jeugdhulp gemeente Wormerland 2018

 

 

Het uitvoeren van taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 2.4 lid 1-3.

College

Professional Jeugdteam

Het uitvoeren van de taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 2.6.

College

Professional Veilig Thuis

   

Het toekennen van specialistische (artikel 3.1) en hoog specialistische hulp (artikel 3.2) en alle taken en bevoegdheden die hiermee samenhangen als bedoeld in de artikelen 3.4, 3.5, 3.6 en 3.7 met uitzondering van het opstellen van nadere regels.

       

College

       

Professional Jeugdteam

Het herzien en intrekken van een besluit aangaande een voorziening als bedoeld in artikel 3.12.

College

Professional Jeugdteam

De bevoegdheid tot het behandelen van klachten, als bedoeld in de gemeentelijke klachtenregeling Wormerland en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

College

De naast hogere lijnverantwoordelijke van de professional in het Jeugdteam, die niet inhoudelijk betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft